Với Amazon EFS, bạn chỉ trả phí cho tài nguyên mà bạn sử dụng. Không có phí tối thiểu và phí thiết lập. Amazon EFS cung cấp hai lớp lưu trữ: lớp lưu trữ Tiêu chuẩn và lớp lưu trữ Truy cập không thường xuyên được tối ưu hóa chi phí cho các tệp không được truy cập mỗi ngày.

Lớp lưu trữ Tiêu chuẩn của Amazon EFS (Mặc định)

Lớp lưu trữ Tiêu chuẩn được thiết kế cho khối lượng công việc hệ thống tệp đang hoạt động và bạn chỉ trả tiền cho giá trị dung lượng lưu trữ hệ thống tệp bạn sử dụng mỗi tháng.

Lớp lưu trữ truy cập không thường xuyên của Amazon EFS

Lớp lưu trữ Truy cập không thường xuyên là lớp tối ưu hóa chi phí cho các tệp được truy cập không thường xuyên. Dữ liệu được lưu trữ trên lớp lưu trữ Truy cập không thường xuyên có chi phí thấp hơn so với lớp lưu trữ Tiêu chuẩn và bạn phải trả phí mỗi lần bạn đọc hoặc ghi vào một tệp.

Thông lượng vượt mức cơ bản của Amazon EFS (Mặc định)

Ở chế độ Thông lượng có thể vượt mức cơ bản, bạn không mất phí băng thông và yêu cầu, đồng thời nhận được mức tốc độ cơ bản 50 KB/giây trên mỗi GB thông lượng được bao gồm với giá lưu trữ.

Amazon EFS Thông lượng cung cấp

Bạn có thể tùy ý chọn chế độ Thông lượng cung cấp và cung cấp thông lượng của hệ thống tệp không phụ thuộc vào lượng dữ liệu lưu trữ và trả phí riêng cho dung lượng lưu trữ và thông lượng. Giống như chế độ Thông lượng có thể vượt mức cơ bản, chế độ Thông lượng cung cấp cũng bao gồm tốc độ 50 KB/giây trên mỗi GB (hoặc 1 MB/giây trên 20 GB) thông lượng trong giá lưu trữ. Bạn chỉ bị tính phí cho thông lượng cung cấp vượt quá mức bạn được cung cấp dựa trên dữ liệu mà bạn đã lưu.


Bảng giá

Trong 12 tháng đầu tiên trên AWS, bạn có thể sử dụng miễn phí tối đa 5 GB/tháng.


Ví dụ về giá

Dung lượng lưu trữ bị tính phí trong một tháng được dựa trên dung lượng lưu trữ trung bình đã sử dụng trong cả tháng đó. Dung lượng lưu trữ đã sử dụng được đo bằng “GB-Tháng”, được cộng dồn đến cuối tháng để xuất ra chi phí hàng tháng.

Lượng thông lượng tính phí trong một tháng dựa trên thông lượng cung cấp trung bình trong tháng đó. Thông lượng được đo bằng “MB/giây-Tháng”, được cộng dồn đến cuối tháng để xuất ra chi phí hàng tháng.

Ví dụ 1:
Giả sử hệ thống tệp của bạn nằm ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), sử dụng 100 GB lưu trữ trong 15 ngày vào tháng 3 và 250 GB lưu trữ trong 16 ngày cuối cùng của tháng 3. Vào cuối tháng 3, bạn sẽ có mức sử dụng theo GB-Giờ như sau:

Tổng mức sử dụng (GB-Giờ) = [100 GB x 15 ngày x (24 giờ / ngày)] + [250 GB x 16 ngày x (24 giờ / ngày)] = 132.000 GB-Giờ

Chúng tôi cộng tổng số GB-Giờ và quy đổi thành GB-Tháng để tính phí hàng tháng:

Tổng mức phí lưu trữ hàng tháng = 177 GB-Tháng x 0.3 USD = 53.1 USD

Ví dụ 2:
Ví dụ này so sánh hai trường hợp trong đó khách hàng lưu trữ 100 GB ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Trong trường hợp thứ nhất, khách hàng chọn chế độ Thông lượng có thể vượt mức cơ bản mặc định và trong trường hợp thứ hai, khách hàng cấu hình ở Thông lượng cung cấp và cung cấp thông lượng 10 MB/giây. Xin lưu ý rằng khách hàng có quyền hưởng mức thông lượng cơ bản 5 MB/giây trong cả hai trường hợp vì khách hàng đang lưu 100 GB dữ liệu trên Amazon EFS.

Thông lượng có thể vượt mức cơ bản mặc định: 100 GB dữ liệu sử dụng chế độ Thông lượng có thể vượt mức cơ bản mặc định

Tổng dung lượng lưu trữ sử dụng (GB-Giờ) = 100 GB x 31 ngày x 24 giờ / ngày = 74.400 GB-Giờ
Tổng dung lượng lưu trữ sử dụng (GB-Tháng) = 74.400 GB-Giờ / (31 ngày / tháng x 24 giờ / ngày) = 100 GB-Tháng

Tổng mức phí lưu trữ hàng tháng = 100 GB-Tháng x 0.3 USD = 30.00 USD

Thông lượng cung cấp: 100 GB dữ liệu và 10 MB/giây Thông lương cung cấp

Tổng mức phí lưu trữ hàng tháng (xem các phép tính ở trên) = 100 GB-Tháng x 0.3 USD = 30.00 USD
Thông lượng mặc định (MB/giây-Giờ) = (74.400 GB-Giờ / 20 GB-Giờ) * 1 MB/giây-Giờ = 3.720 MB/giây-Giờ
Tổng thông lượng cung cấp (MB/giây-Giờ) = 10 MB/giây x 31 x 24 giờ/ngày = 7.440 MB/giây-Giờ
Tổng thông lượng cung cấp tính phí (MB/giây-Giờ) = 7.440 MB/giây-Giờ – 3.720 MB/giây-Giờ = 3.720 MB/giây-Giờ
Tổng thông lượng cung cấp tính phí (MB/giây-Tháng) = 3.720 MB/giây-Giờ / (31 ngày/tháng x 24 giờ/ngày) = 5 MB/giây-Tháng

Tổng mức phí Thông lượng cung cấp hàng tháng = 5 MB/giây-Tháng x 6.00 = 30.00 USD

Tổng mức phí hàng tháng = Tổng mức phí lưu trữ hàng tháng + Tổng mức phí thông lượng hàng tháng = 30.00 USD + 30.00 USD = 60.00 USD

Ví dụ 3:
Giả sử rằng hệ thống tệp của bạn ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) sử dụng 200 GB dung lượng lưu trữ trong lớp lưu trữ tiêu chuẩn và 800 GB dung lượng lưu trữ trong lớp lưu trữ truy cập không thường xuyên. Toàn bộ dữ liệu trong lớp lưu trữ Truy cập không thường xuyên được truy cập mỗi tuần một lần:

Tổng dung lượng lưu trữ (GB-giờ) = [200 GB x 0.30 USD/GB-Tháng] + [800 GB x 0.045 USD/GB-Tháng] = 96 USD
Tổng phí truy cập = [800 GB * 0.01 USD/GB mỗi ngày * 4 ngày] = 32 USD

Tổng phí hàng tháng = 96 USD + 32 USD = 128 USD


Truyền dữ liệu

Việc di chuyển dữ liệu tệp Amazon EFS của bạn có thể được quản lý một cách đơn giản bằng AWS DataSync.

DataSync

Để đơn giản hóa và tăng tốc truyền dữ liệu vào và ra khỏi Amazon EFS, bạn có thể sử dụng AWS DataSync, một dịch vụ truyền dữ liệu trực tuyến được quản lý. Giá dựa trên mức sử dụng DataSync rất đơn giản và có thể dự đoán. Bạn chỉ phải trả cho các dữ liệu được truyền với tốc độ ổn định trên mỗi gigabyte — không cần giấy phép phần mềm, hợp đồng, phí duy trì, chu kỳ phát triển hay phần cứng bắt buộc.

Tìm hiểu thêm>>


Sao lưu

Việc sao lưu dữ liệu tệp Amazon EFS của bạn có thể được quản lý một cách đơn giản bằng AWS Backup.

AWS Backup

Để sao lưu tệp dữ liệu Amazon EFS, bạn có thể sử dụng AWS Backup, một dịch vụ sao lưu được quản lý toàn phần giúp dễ dàng tập trung và tự động hóa quá trình sao lưu dữ liệu trên các dịch vụ AWS. AWS Backup cung cấp cho bạn một nơi giám sát hoạt động sao lưu và tìm kiếm cũng như khôi phục các bản sao lưu khi cần. Với AWS Backup, bạn chỉ phải thanh toán cho dung lượng lưu trữ sao lưu mà bạn sử dụng và dung lượng dữ liệu sao lưu mà bạn khôi phục trong tháng. Không có phí tối thiểu và không có phí thiết lập.

Tìm hiểu thêm>>


Tổng chi phí sở hữu

Amazon EFS mang đến lợi thế về giá so với các tùy chọn đám mây tự quản lý khác. Để biết thêm thông tin về số tiền có thể tiết kiệm, xem ví dụ về Tổng chi phí sở hữu (TCO) Amazon EFS tại đây.

Nếu đang khảo sát lợi thế về giá khi chuyển sang Đám mây AWS, bạn có thể nhập cấu hình tại chỗ của bạn vào bộ tính toán tổng chi phí sở hữu (TCO) tại đây.


Bộ tính toán giá

Tài nguyên khác về giá

Bộ tính toán TCO

Tính tổng chi phí sở hữu của bạn (TCO)

Bộ tính toán đơn giản hàng tháng

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Khám phá thêm các tài nguyên về Amazon EFS

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon EFS
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi