Với Amazon EFS, bạn chỉ trả phí cho tài nguyên mà bạn sử dụng. Không có phí tối thiểu và không có phí thiết lập.

Amazon EFS cung cấp hai lớp lưu trữ: lớp lưu trữ Tiêu chuẩn và lớp lưu trữ Truy cập không thường xuyên (EFS IA). EFS IA cung cấp tỷ lệ giá/hiệu năng được tối ưu hóa về mặt chi phí cho các tệp không được truy cập hàng ngày. Để tải dữ liệu vào EFS IA, bạn chỉ cần bật tính năng Quản lý vòng đời cho hệ thống tệp, từ đó có thể giảm chi phí lưu trữ lên đến 92%.

Nghiên cứu trong ngành và phân tích khách hàng cho thấy trung bình 20% số tệp được sử dụng tích cực và 80% không được truy cập thường xuyên. Với ước tính đó, bạn có thể lưu trữ các tệp của mình trên Amazon EFS với một mức giá hiệu quả là 0,08 USD/GB mỗi tháng*.  Xem bên dưới để biết ví dụ chi tiết về giá.

*giá cho Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)

Lớp lưu trữ Tiêu chuẩn của Amazon EFS

Lớp lưu trữ Tiêu chuẩn được thiết kế cho khối lượng công việc hệ thống tệp đang hoạt động và bạn chỉ trả tiền cho giá trị dung lượng lưu trữ hệ thống tệp bạn sử dụng mỗi tháng.

Lớp lưu trữ truy cập không thường xuyên của Amazon EFS

Lớp lưu trữ Truy cập không thường xuyên là lớp tối ưu hóa chi phí cho các tệp được truy cập không thường xuyên. Dữ liệu được lưu trữ trên lớp lưu trữ Truy cập không thường xuyên có chi phí thấp hơn so với lớp lưu trữ Tiêu chuẩn và bạn phải trả phí mỗi lần bạn đọc hoặc ghi vào một tệp.

Thông lượng vượt mức cơ bản của Amazon EFS (Mặc định)

Ở chế độ Thông lượng vượt mức cơ bản mặc định, bạn không mất phí cho băng thông và yêu cầu, đồng thời nhận được mức tốc độ cơ bản 50 KB/giây trên mỗi GB thông lượng được tính vào giá lớp lưu trữ EFS tiêu chuẩn. Các thao tác đọc được đo theo tỷ lệ 1:3 so với tốc độ này, vì vậy bạn có thể đạt lên đến 150 KB/s trên mỗi GB thông lượng đọc hoặc 50 KB/s trên mỗi GB thông lượng ghi với tốc độ cơ bản này.

Thông lượng cung cấp của Amazon EFS

Bạn có thể tùy ý chọn chế độ Thông lượng cung cấp và cung cấp thông lượng của hệ thống tệp không phụ thuộc vào lượng dữ liệu lưu trữ, cũng như trả phí riêng cho dung lượng lưu trữ và thông lượng. Các thao tác đọc được đo theo tỷ lệ 1:3 so với tốc độ này, vì vậy bạn có thể đạt lên đến 3 MB/s thông lượng đọc hoặc 1 MB/s thông lượng ghi cho mỗi 1 MB/s thông lượng được cung cấp. Giống như chế độ Thông lượng vượt mức cơ bản mặc định, chế độ Thông lượng cung cấp cũng bao gồm tốc độ 50 KB/giây trên mỗi GB (hoặc 1 MB/giây trên 20 GB) thông lượng trong giá lớp lưu trữ EFS Tiêu chuẩn. Bạn chỉ bị tính phí cho thông lượng cung cấp vượt quá mức bạn được cấp dựa trên dữ liệu mà bạn đã lưu trữ.


Bảng giá

Trong vòng 12 tháng đầu tiên trên AWS, bạn có thể sử dụng miễn phí tối đa 5 GB/tháng ở lớp lưu trữ EFS Tiêu chuẩn.


Ví dụ về giá

Dung lượng lưu trữ bị tính phí trong một tháng được dựa trên dung lượng lưu trữ trung bình đã sử dụng trong cả tháng đó. Dung lượng lưu trữ đã sử dụng được đo bằng "GB-Tháng", được cộng dồn đến cuối tháng để xuất ra chi phí hàng tháng. Các ví dụ sau về giá giả định 20% dữ liệu của bạn được lưu trữ trong lớp lưu trữ EFS Tiêu chuẩn và 80% được lưu trữ trong lớp lưu trữ EFS IA, theo ước tính được chấp nhận trong ngành.

Lượng thông lượng được tính phí trong một tháng dựa trên thông lượng trung bình được cung cấp vượt quá mức lưu trữ EFS Tiêu chuẩn được cho phép của bạn trong tháng. Thông lượng được đo bằng "MB/giây-Tháng", được cộng dồn đến cuối tháng để xuất ra chi phí hàng tháng.

Ví dụ 1:

Giả định rằng hệ thống tệp của bạn ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), sử dụng 100 GB ở lớp lưu trữ EFS Tiêu chuẩn và sử dụng 400 GB ở lớp lưu trữ EFS Truy cập không thường xuyên trong toàn bộ tháng có 31 ngày. Vào cuối tháng, bạn sẽ có mức sử dụng theo GB-Giờ như sau:

Tổng mức sử dụng ở lớp EFS Tiêu chuẩn (GB-Giờ): 100 GB x 31 ngày x (24 giờ/ngày) = 74.400 GB-Giờ
Tổng mức sử dụng ở lớp EFS IA (GB-Giờ): 400 GB x 31 ngày x (24 giờ/ngày) = 297.600 GB-Giờ

Chúng tôi cộng dồn tổng số GB-Giờ và quy đổi thành GB-Tháng để tính phí hàng tháng:

Tổng mức phí lưu trữ EFS Tiêu chuẩn: 74.400 GB-Giờ x (1 tháng / 744 giờ) x 0,30 USD/GB-Tháng = 30,00 USD
Tổng mức phí lưu trữ EFS IA: 297.600 GB-Giờ x (1 tháng / 744 giờ) x 0,025 USD/GB-Tháng = 10,00 USD

Tổng mức phí lưu trữ hàng tháng: 30,00 USD + 10,00 USD = 40,00 USD hoặc 0,08 USD/GB-Tháng

Ví dụ 2:
Ví dụ này so sánh 2 kịch bản trong đó khách hàng lưu trữ 100 GB trên EFS Tiêu chuẩn và 400 GB trên EFS IA tại khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia).

Trong kịch bản thứ nhất, khách hàng chọn chế độ Thông lượng vượt mức cơ bản mặc định và trong kịch bản thứ hai, khách hàng cấu hình Thông lượng cung cấp ở tốc độ 10 MB/giây.

Lưu ý rằng khách hàng có quyền hưởng mức thông lượng cơ bản 5 MB/giây trong cả hai trường hợp vì khách hàng đang lưu 100 GB dữ liệu trên Amazon EFS Tiêu chuẩn.

Thông lượng vượt mức cơ bản mặc định: 100 GB dữ liệu ở EFS Tiêu chuẩn và 400 GB dữ liệu ở EFS IA, sử dụng chế độ Thông lượng vượt mức cơ bản mặc định

Tổng mức phí lưu trữ hàng tháng (theo cách tính ở trên):40,00 USD

Thông lượng cung cấp: 100 GB dữ liệu ở EFS Tiêu chuẩn và 400 GB dữ liệu ở EFS IA, với tốc độ Thông lượng cung cấp là 10 MB/giây

Tổng mức phí lưu trữ hàng tháng (xem các phép tính ở trên): 40,00 USD
Thông lượng mặc định (MB/giây-Giờ) = (74.400 GB-Giờ / 20 GB-Giờ) * 1 MB/giây-Giờ = 3.720 MB/giây-Giờ
Tổng thông lượng cung cấp (MB/giây-Giờ) = 10 MB/giây x 31 x 24 giờ/ngày = 7.440 MB/giây-Giờ
Tổng thông lượng cung cấp tính phí (MB/giây-Giờ) = 7.440 MB/giây-Giờ – 3.720 MB/giây-Giờ = 3.720 MB/giây-Giờ
Tổng thông lượng cung cấp tính phí (MB/giây-Tháng) = 3.720 MB/giây-Giờ / (31 ngày/tháng x 24 giờ/ngày) = 5 MB/giây-Tháng

Tổng mức phí Thông lượng cung cấp hàng tháng = 5 MB/giây-Tháng x 6,00 = 30,00 USD

Tổng mức phí hàng tháng = Tổng mức phí lưu trữ hàng tháng + Tổng mức phí thông lượng hàng tháng = 40,00 USD + 30,00 USD = 70,00 USD

Ví dụ 3:

Ví dụ sau phản ánh một kích bản trong đó mẫu truy cập tệp của bạn thay đổi theo thời gian và bao gồm từng mức giá của EFS IA.

Giả định rằng hệ thống tệp của bạn đặt tại khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Vào đầu tháng có 31 ngày, hệ thống tệp của bạn lưu trữ 1 TB tệp trên EFS Tiêu chuẩn. Vào ngày thứ 15 của tháng, Quản lý vòng đời EFS chuyển 80% tệp của bạn sang lớp lưu trữ EFS Truy cập không thường xuyên sau 14 ngày không được truy cập. Khi các tệp không được truy cập thường xuyên của bạn được chuyển sang EFS IA, bạn sẽ đọc toàn bộ các tệp này một lần mỗi tháng.

Đầu tiên, chúng ta tính toán mức sử dụng dung lượng lưu trữ được tính theo tỷ lệ:

Mức sử dụng của 1 TB ở lớp lưu trữ EFS Tiêu chuẩn cho 14 ngày (GB-Giờ): 1.000 GB x 14 ngày x (24 giờ/ngày) = 336.000 GB-Giờ
Mức sử dụng của 200 GB ở lớp lưu trữ EFS Tiêu chuẩn cho 17 ngày (GB-Giờ): 200 GB x 17 ngày x (24 giờ/ngày) = 81.600 GB-Giờ
Tổng mức sử dụng ở lớp lưu trữ EFS Tiêu chuẩn (GB-Giờ): 336.000 GB-Giờ + 81.600 GB-Giờ = 417.600 GB-Giờ
Mức sử dụng của 800 GB ở lớp lưu trữ EFS IA cho 17 ngày (GB-Giờ): 800 GB x 17 x (24 giờ/ngày) = 326.400 GB-Giờ

Tiếp theo, chúng ta chuyển đổi mức sử dụng dung lượng lưu trữ sang GB-Tháng và tính toán mức phí lưu trữ:

Tổng mức phí lưu trữ EFS Tiêu chuẩn: 417.600 GB-Giờ x (1 tháng / 744 giờ) x 0,30 USD/GB-Tháng = 168,39 USD
Tổng mức phí lưu trữ EFS IA: 326.400 GB-Giờ x (1 tháng / 744 giờ) x 0,025/GB-Tháng = 10,97 USD
Tổng mức phí lưu trữ EFS: 168,39 USD + 10,97 USD = 179,36 USD

Tiếp đó, chúng ta tính toán mức phí truy cập cho các tệp trong Amazon EFS Truy cập không thường xuyên:

Mức phí chuyển đổi Quản lý vòng đời từ EFS Tiêu chuẩn sang EFS IA (ghi): 800 GB * 0,01 USD/GB = 8 USD
Mức phí đọc các tệp trong EFS IA: 800 GB * 0,01 USD/GB = 8 USD
Tổng mức phí truy cập EFS IA: 8 USD + 8 USD = 16 USD

Cuối cùng, chúng ta tính toán tổng mức phí EFS cho cả tháng:

Tổng mức phí hàng tháng = Tổng mức phí lưu trữ + Tổng mức phí truy cập = 179,36 USD + 16 USD = 195,36 USD 


Truyền dữ liệu

Việc di chuyển dữ liệu tệp Amazon EFS của bạn có thể được quản lý một cách đơn giản bằng AWS DataSync.

DataSync

Để đơn giản hóa và tăng tốc truyền dữ liệu vào và ra khỏi Amazon EFS, bạn có thể sử dụng AWS DataSync, một dịch vụ truyền dữ liệu trực tuyến được quản lý. Giá dựa trên mức sử dụng DataSync rất đơn giản và có thể dự đoán. Bạn chỉ phải trả cho các dữ liệu được truyền với tốc độ ổn định trên mỗi gigabyte — không cần giấy phép phần mềm, hợp đồng, phí duy trì, chu kỳ phát triển hay phần cứng bắt buộc.

Tìm hiểu thêm>>


Sao lưu

Việc sao lưu dữ liệu tệp Amazon EFS của bạn có thể được quản lý một cách đơn giản bằng AWS Backup.

AWS Backup

Để sao lưu tệp dữ liệu Amazon EFS, bạn có thể sử dụng AWS Backup, một dịch vụ sao lưu được quản lý toàn phần giúp dễ dàng tập trung và tự động hóa quá trình sao lưu dữ liệu trên các dịch vụ AWS. AWS Backup cung cấp cho bạn một nơi giám sát hoạt động sao lưu và tìm kiếm cũng như khôi phục các bản sao lưu khi cần. Với AWS Backup, bạn chỉ phải thanh toán cho dung lượng lưu trữ sao lưu mà bạn sử dụng và dung lượng dữ liệu sao lưu mà bạn khôi phục trong tháng. Không có phí tối thiểu và không có phí thiết lập.

Tìm hiểu thêm>>


Tổng chi phí sở hữu

Amazon EFS mang đến lợi thế về giá so với các tùy chọn đám mây tự quản lý khác. Để biết thêm thông tin về số tiền có thể tiết kiệm, xem ví dụ về Tổng chi phí sở hữu (TCO) Amazon EFS tại đây.


Tài nguyên định giá khác

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Khám phá thêm các tài nguyên về Amazon EFS

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon EFS
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi