Amazon Elastic File System (Amazon EFS) là một hệ thống tệp đơn giản, phi máy chủ, thiết lập một lần và linh hoạt. Không có mức phí tối thiểu hay phí cài đặt. Bạn chỉ cần trả phí cho dung lượng lưu trữ mà mình sử dụng, cho quyền đọc và ghi dữ liệu lưu trữ trong các lớp lưu trữ Truy cập không thường xuyên cũng như cho mọi thông lượng được cung cấp.

Amazon EFS cung cấp 4 lớp lưu trữ: 2 lớp lưu trữ tiêu chuẩn, bao gồm Amazon EFS Tiêu chuẩn và Amazon EFS Tiêu chuẩn-Truy cập không thường xuyên (EFS Standard-IA), cùng với 2 lớp lưu trữ One Zone, bao gồm Amazon EFS One Zone và Amazon EFS One Zone-Truy cập không thường xuyên (EFS One Zone-IA).

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập EFS Infrequent Access.

Giá lưu trữ thực tế của hệ thống tệp bằng Lifecycle Management (ở một số khu vực)

Khu vực Giá lưu trữ thực tế (USD/GB-Tháng) - One Zone* Giá lưu trữ thực tế (USD/GB-Tháng) - Tiêu chuẩn**
Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) 0,043 USD 0,08 USD
Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) 0,043 USD 0,08 USD
Châu Phi (Cape Town) 0,054 USD 0,10 USD
Châu Á Thái Bình Dương (Seoul) 0,047 USD 0,09 USD
Canada (Miền Trung) 0,047 USD 0,09 USD
Châu Âu (Ireland) 0,046 USD 0,09 USD
AWS GovCloud (Miền Đông Hoa Kỳ) 0,056 USD 0,11 USD


*Giả định rằng 80% dữ liệu được truy cập không thường xuyên và lưu trữ trong One Zone-IA

*Giả định rằng 80% dữ liệu được truy cập không thường xuyên và lưu trữ trong Standard-IA

Bạn có thể làm theo ví dụ bên dưới để tính toán giá lưu trữ thực tế cho khu vực của bạn :

Cách tính toán Giá lưu trữ thực tế

Các hệ thống tệp dùng EFS Truy cập không thường xuyên để chuyển các tệp được truy cập không thường xuyên đến kho lưu trữ IA (Standard-IA hoặc One Zone-IA) có giá lưu trữ thực tế trên mỗi GB-tháng thấp hơn so với các hệ thống tệp không dùng EFS Truy cập không thường xuyên. Tiết kiệm đến 92% chi phí lưu trữ các tệp được truy cập không thường xuyên bằng cách bật dịch vụ Quản lý vòng đời cho hệ thống tệp của bạn. Nghiên cứu trong ngành và phân tích khách hàng cho thấy trung bình 20% số tệp được sử dụng thường xuyên và 80% không được truy cập thường xuyên. Làm theo ví dụ dưới đây để tính toán giá lưu trữ thực tế theo GB-tháng (dựa trên mức định giá One Zone tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia).

Thông tin đầu vào cần có:

1. Tổng dung lượng lưu trữ hàng tháng cần thiết (GB). Ví dụ: 500 GB

2. Tỷ lệ phần trăm các tệp được truy cập thường xuyên. Ví dụ: 20%

Giá lưu trữ thực tế = (Giá lưu trữ dữ liệu được truy cập thường xuyên + Giá lưu trữ dữ liệu được truy cập không thường xuyên)/Tổng dung lượng lưu trữ

Ví dụ: Giá lưu trữ thực tế = (500 * 20%) * (0,16 USD) + (500 * 80%) * (0,0133 USD) / 500 =
= (16 USD+ 5,32 USD)/500
= 0,043 USD/GB-tháng

Theo ước tính này, bạn có thể lưu trữ tệp trên Amazon EFS với mức giá thực tế là 0,043 USD/GB-tháng1 khi sử dụng EFS One Zone-IA và 0,08 USD/GB-tháng1 khi sử dụng EFS Standard-IA. Xem bên dưới để biết ví dụ về giáchi tiết.

1giá cho Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)

Tổng chi phí sở hữu
Amazon EFS mang đến lợi thế về giá so với các tùy chọn đám mây tự quản lý khác. Để biết thêm thông tin về số tiền bạn có thể tiết kiệm được, hãy xem ví dụ về Tổng chi phí sở hữu (TCO) Amazon EFS tại đây.

Bậc miễn phí của AWS

Khi tham gia Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng miễn phí Amazon EFS. Khi đăng ký, các khách hàng mới của AWS nhận được 5 GB dung lượng Amazon EFS trong lớp lưu trữ EFS Tiêu chuẩn trong 12 tháng. Bậc miễn phí của AWS không áp dụng cho những tệp được lưu trong lớp lưu trữ EFS One Zone.

Mức sử dụng của bạn cho bậc miễn phí được tính theo từng tháng trên toàn bộ các Khu vực AWS, trừ Khu vực AWS GovCloud và được áp dụng tự động cho hóa đơn của bạn; lượng sử dụng hàng tháng chưa dùng sẽ không được chuyển sang tháng sau. Các giới hạn sẽ được áp dụng; hãy tham khảo điều khoản dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Bảng giá

Trong vòng 12 tháng đầu tiên trên AWS, bạn có thể sử dụng miễn phí tối đa 5 GB/tháng ở lớp lưu trữ EFS Tiêu chuẩn.

Ví dụ về giá dịch vụ

Việc tính phí dung lượng lưu trữ trong một tháng căn cứ vào dung lượng lưu trữ trung bình đã sử dụng trong cả tháng đó. Dung lượng lưu trữ đã sử dụng của bạn được đo bằng "GB-Tháng", được cộng dồn đến cuối tháng để xuất ra chi phí hàng tháng. Những ví dụ định giá này giả định rằng 20% dữ liệu của bạn được lưu trong lớp lưu trữ dành cho dữ liệu được truy cập thường xuyên (ví dụ: EFS Tiêu chuẩn hoặc EFS One Zone) và 80% được lưu trong lớp lưu trữ dành cho dữ liệu được truy cập không thường xuyên (ví dụ: EFS Standard-IA hoặc EFS One Zone-IA), theo ước tính được chấp nhận trong ngành.

Mức thông lượng được tính phí trong một tháng căn cứ vào thông lượng trung bình được cung cấp vượt quá mức lưu trữ EFS Tiêu chuẩn được cho phép của bạn trong tháng. Thông lượng được đo bằng "MB/giây-Tháng", cộng dồn đến cuối tháng để xuất ra chi phí hàng tháng.

Ví dụ 1:

Giả định rằng hệ thống tệp của bạn nằm ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), sử dụng 100 GB ở lớp lưu trữ EFS One Zone và 400 GB ở lớp lưu trữ EFS One Zone-Truy cập không thường xuyên trong toàn bộ tháng có 31 ngày. Vào cuối tháng, bạn sẽ có mức sử dụng theo GB-Giờ như sau:

Tổng mức sử dụng ở lớp EFS One Zone (GB-Giờ): 100 GB x 31 ngày x (24 giờ/ngày) = 74.400 GB-Giờ
Tổng mức sử dụng ở lớp EFS One Zone-IA (GB-Giờ): 400 GB x 31 ngày x (24 giờ/ngày) = 297.600 GB-Giờ

Chúng tôi cộng dồn tổng số GB-Giờ và quy đổi thành GB-Tháng để tính phí hàng tháng:

Tổng mức phí lưu trữ EFS One Zone: 74.400 GB-Giờ x (1 tháng / 744 giờ) x 0,16 USD/GB-Tháng = 16 USD
Tổng mức phí lưu trữ EFS One Zone-IA: 297.600 GB-Giờ x (1 tháng / 744 giờ) x 0,0133 USD/GB-Tháng = 5,32 USD

Tổng mức phí lưu trữ hàng tháng: 16 USD + 5,32 USD = 21,32 USD hoặc 0,043 USD/GB-Tháng

Ví dụ 2:

Giả định rằng hệ thống tệp của bạn nằm ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), sử dụng 100 GB ở lớp lưu trữ EFS Tiêu chuẩn và 400 GB ở lớp lưu trữ EFS Tiêu chuẩn-Truy cập không thường xuyên trong toàn bộ tháng có 31 ngày. Vào cuối tháng, bạn sẽ có mức sử dụng theo GB-Giờ như sau:

Tổng mức sử dụng ở lớp EFS Tiêu chuẩn (GB-Giờ): 100 GB x 31 ngày x (24 giờ/ngày) = 74.400 GB-Giờ
Tổng mức sử dụng ở lớp EFS Standard - IA (GB-Giờ): 400 GB x 31 ngày x (24 giờ/ngày) = 297.600 GB-Giờ

Chúng tôi cộng dồn tổng số GB-Giờ và quy đổi thành GB-Tháng để tính phí hàng tháng:

Tổng mức phí lưu trữ EFS Tiêu chuẩn: 74.400 GB-Giờ x (1 tháng / 744 giờ) x 0,30 USD/GB-Tháng = 30,00 USD
Tổng mức phí lưu trữ EFS Standard - IA: 297.600 GB-Giờ x (1 tháng / 744 giờ) x 0,025 USD/GB-Tháng = 10,00 USD

Tổng mức phí lưu trữ hàng tháng: 30,00 USD + 10,00 USD = 40,00 USD hoặc 0,08 USD/GB-Tháng

Ví dụ 3:

Ví dụ này so sánh hai kịch bản, trong đó giả định rằng bạn lưu trữ 100 GB trên EFS Tiêu chuẩn và 400 GB trên EFS Standard-IA tại khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Trong kịch bản thứ nhất, bạn lựa chọn chế độ Bursting Throughput (Thông lượng vượt mức cơ bản mặc định) và trong kịch bản thứ hai, bạn cấu hình 10 MB/giây cho chế độ Provisioned Throughput (Thông lượng được cung cấp). Lưu ý rằng bạn sẽ có quyền được hưởng mức thông lượng cơ bản 5 MB/giây ở cả hai kịch bản vì bạn đang lưu trữ 100 GB dữ liệu trên Amazon EFS Tiêu chuẩn.

Thông lượng vượt mức cơ bản mặc định:  100 GB dữ liệu ở EFS Tiêu chuẩn và 400 GB dữ liệu ở EFS Standard-IA, sử dụng chế độ Thông lượng vượt mức cơ bản mặc định

Tổng mức phí lưu trữ hàng tháng (theo cách tính ở trên): 40,00 USD

Thông lượng được cung cấp: 100 GB dữ liệu ở EFS Tiêu chuẩn và 400 GB dữ liệu ở EFS Standard-IA với tốc độ Thông lượng được cung cấp là 10 MB/giây

Tổng mức phí lưu trữ hàng tháng (xem các phép tính ở trên): 40,00 USD
Thông lượng mặc định (MB/giây-Giờ) = (74.400 GB-Giờ / 20 GB-Giờ) * 1 MB/giây-Giờ = 3.720 MB/giây-Giờ
Tổng thông lượng được cung cấp (MB/giây-Giờ) = 10 MB/giây x 31 x 24 giờ/ngày = 7.440 MB/giây-Giờ
Tổng thông lượng cung cấp tính phí (MB/giây-Giờ) = 7.440 MB/giây-Giờ – 3.720 MB/giây-Giờ =3.720 MB/giây-Giờ
Tổng thông lượng được cung cấp tính phí (MB/giây-Tháng) = 3.720 MB/giây-Giờ / (31 ngày/tháng x 24 giờ/ngày) = 5 MB/giây-Tháng

Tổng mức phí Thông lượng cung cấp hàng tháng = 5 MB/giây-Tháng x 6,00 = 30,00 USD

Tổng mức phí hàng tháng = Tổng mức phí lưu trữ hàng tháng + Tổng mức phí thông lượng hàng tháng =40,00 USD + 30,00 USD = 70,00 USD

Ví dụ 4:

Ví dụ sau phản ánh một tình huống mà mẫu truy cập tệp của bạn thay đổi theo thời gian và bao gồm từng thứ nguyên định giá của EFS Standard-IA. Ví dụ này giả định rằng hai chính sách di chuyển tệp giữa EFS Tiêu chuẩn và EFS Standard-IA của EFS Lifecycle đều được thiết lập.

Giả định rằng hệ thống tệp của bạn đặt tại khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Vào đầu tháng có 31 ngày, hệ thống tệp của bạn lưu trữ 1 TB tệp trên EFS Tiêu chuẩn. Vào ngày thứ 15 của tháng, tính năng Quản lý vòng đời EFS chuyển 80% tệp của bạn sang lớp lưu trữ EFS Standard-IA sau 14 ngày không được truy cập. Sau khi các tệp không được truy cập thường xuyên của bạn được di chuyển sang EFS Standard-IA, 10 máy khách khác nhau đọc toàn bộ các tệp này một lần mỗi tháng. 800 GB tệp đã đọc được di chuyển sang lớp lưu trữ EFS Standard.

Đầu tiên, chúng ta tính toán mức sử dụng dung lượng lưu trữ được tính theo tỷ lệ:

Mức sử dụng của 1 TB ở lớp lưu trữ EFS Tiêu chuẩn cho 14 ngày (GB-Giờ): 1.000 GB x 14 ngày x (24 giờ/ngày) = 336.000 GB-Giờ
Mức sử dụng của 200 GB ở lớp lưu trữ EFS Tiêu chuẩn cho 17 ngày (GB-Giờ): 200 GB x 17 ngày x (24 giờ/ngày) = 81.600 GB-Giờ
Tổng mức sử dụng ở lớp lưu trữ EFS Tiêu chuẩn (GB-Giờ): 336.000 GB-Giờ + 81.600 GB-Giờ = 417.600 GB-Giờ
Mức sử dụng của 800 GB ở lớp lưu trữ EFS Standard-IA cho 17 ngày (GB-Giờ): 800 GB x 17 x (24 giờ/ngày) = 326.400 GB-Giờ

Tiếp theo, chúng ta chuyển đổi mức sử dụng dung lượng lưu trữ sang GB-Tháng và tính toán mức phí lưu trữ:

Tổng mức phí lưu trữ EFS Tiêu chuẩn: 417.600 GB-Giờ x (1 tháng / 744 giờ) x 0,30 USD/GB-Tháng = 168,39 USD
Tổng mức phí lưu trữ EFS Standard-IA: 326.400 GB-Giờ x (1 tháng / 744 giờ) x 0,025 USD/GB-Tháng = 10,97 USD
Tổng mức phí lưu trữ EFS: 168,39 USD + 10,97 USD = 179,36 USD

Tiếp đó, chúng ta tính toán mức phí truy cập cho các tệp trong EFS Standard-IA:

Ghi: 800 GB * 0,01 USD/GB = 8 USD
Chuyển đổi vòng đời sang EFS Tiêu chuẩn do thao tác đọc tệp trong EFS Standard-IA: 800 GB * 0,01 USD/GB = 8 USD (một lần cho 10 máy khách)
Tổng mức phí truy cập EFS Standard-IA: 8 USD + 8 USD = 16 USD

Cuối cùng, chúng ta tính toán tổng mức phí của Amazon EFS cho cả tháng:

Tổng mức phí = Tổng mức phí lưu trữ + Tổng mức phí truy cập = 179,36 USD + 16 USD = 195,36 USD

Truyền dữ liệu

Việc di chuyển dữ liệu tệp Amazon EFS của bạn có thể được quản lý một cách đơn giản bằng AWS DataSync.

AWS DataSync

Để đơn giản hóa cũng như tăng tốc truyền dữ liệu vào và ra khỏi Amazon EFS, bạn có thể sử dụng AWS DataSync, một dịch vụ truyền dữ liệu trực tuyến được quản lý. Việc định giá AWS DataSync dựa trên mức sử dụng rất đơn giản và có thể dự đoán. Bạn chỉ phải trả cho các dữ liệu được truyền với tốc độ ổn định trên mỗi gigabyte — không cần giấy phép phần mềm, hợp đồng, phí duy trì, chu kỳ phát triển hay phần cứng.

Tìm hiểu thêm »


Sao lưu

Việc sao lưu dữ liệu tệp Amazon EFS của bạn có thể được quản lý một cách đơn giản bằng AWS Backup.

AWS Backup

Để sao lưu tệp dữ liệu Amazon EFS, bạn có thể sử dụng AWS Backup, một dịch vụ sao lưu được quản lý hoàn toàn giúp dễ dàng tập trung và tự động hóa quá trình sao lưu dữ liệu trên các dịch vụ AWS. AWS Backup cung cấp cho bạn một nơi giám sát hoạt động sao lưu và tìm kiếm cũng như khôi phục các bản sao lưu khi cần. Với AWS Backup, bạn chỉ phải thanh toán cho dung lượng lưu trữ sao lưu mà bạn sử dụng và dung lượng dữ liệu sao lưu mà bạn khôi phục trong tháng. Không có phí tối thiểu và không có phí thiết lập.

Tìm hiểu thêm »


Tổng chi phí sở hữu

Amazon EFS mang đến lợi thế về giá so với các tùy chọn đám mây tự quản lý khác. Để biết thêm thông tin về số tiền có thể tiết kiệm, xem ví dụ về Tổng chi phí sở hữu (TCO) Amazon EFS tại đây.

Tài nguyên định giá khác

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Khám phá thêm các tài nguyên về Amazon EFS

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon EFS
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi