Tổng quan

Câu hỏi: Amazon EventBridge là gì?

Amazon EventBridge là dịch vụ cho phép truy cập theo thời gian thực vào những thay đổi dữ liệu trong dịch vụ AWS, các ứng dụng của bạn và ứng dụng Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) mà không cần viết mã. Để bắt đầu, bạn có thể chọn nguồn sự kiện trên bảng điều khiển Amazon EventBridge và chọn đích từ một số dịch vụ AWS, bao gồm AWS Lambda, Amazon SNS và Amazon Kinesis Data Firehose. Amazon EventBridge sẽ tự động cung cấp sự kiện gần theo thời gian thực.

Câu hỏi: Tôi có thể bắt đầu sử dụng Amazon EventBridge như thế nào?

Đăng nhập vào tài khoản AWS, điều hướng đến bảng điều khiển Amazon EventBridge và chọn nguồn sự kiện từ danh sách các ứng dụng SaaS đối tác và dịch vụ AWS. Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng đối tác, hãy đảm bảo rằng bạn đã cấu hình tài khoản SaaS để phát hành các sự kiện và chấp nhận chúng trong phần nguồn sự kiện được cung cấp của bảng điều khiển Amazon EventBridge. Amazon EventBridge sẽ tự động tạo cho bạn một bus sự kiện. Các sự kiện sẽ được định tuyến đến bus sự kiện đó. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng SDK AWS để cho phép ứng dụng bắt đầu phát hành các sự kiện đến bus sự kiện của mình. Bạn có thể lựa chọn cấu hình quy tắc lọc và gắn đích cho các sự kiện, ví dụ: đây có thể là một hàm Lambda. Amazon EventBridge sẽ tự động thu nạp, lọc và gửi các sự kiện đến đích được cấu hình theo cách an toàn và có độ khả dụng cao.

Câu hỏi: Tôi có thể phát hành các sự kiện của mình đến Amazon EventBridge không?

Có. Khách hàng có thể tạo các sự kiện ở cấp độ ứng dụng tùy chỉnh và phát hành chúng lên Amazon EventBridge qua API của dịch vụ. Khách hàng cũng có thể thiết lập các sự kiện theo lịch được tạo định kỳ và có thể xử lý các sự kiện này trong bất kỳ đích nào được Amazon EventBridge hỗ trợ.

Câu hỏi: Định dạng của sự kiện là gì?

Các sự kiện sử dụng một cấu trúc JSON cụ thể. Mọi sự kiện đều có trường phong bì cấp cao giống nhau, ví dụ: nguồn sự kiện, dấu thời gian và khu vực. Tiếp theo là một trường chi tiết. Đây chính là nội dung của sự kiện. Ví dụ: khi tạo phiên bản Amazon EC2 mới, Amazon EC2 Auto Scaling Group sẽ phát hành một sự kiện có nguồn: “aws.autoscaling” và chi tiết: "Phiên bản EC2 đã được tạo thành công".

Câu hỏi: Làm thế nào để lọc những sự kiện sẽ được gửi đến đích?

Bạn có thể lọc sự kiện theo các quy tắc. Một quy tắc khớp với sự kiện gửi đến cho một bus sự kiện xác định và định tuyến chúng đến đích để xử lý. Một quy tắc có thể định tuyến đến nhiều đích, tất cả các đích này được xử lý song song. Quy tắc cho phép nhiều thành phần khác nhau của ứng dụng tìm và xử lý những sự kiện mà chúng quan tâm. Một quy tắc có thể tùy chỉnh một sự kiện trước khi gửi sự kiện đến đích bằng cách chỉ gửi đi một số phần nhất định hoặc ghi đè bằng một hằng số. Đối với ví dụ trong câu hỏi trước, bạn có thể tạo quy tắc sự kiện khớp với nguồn: “aws.autoscaling” và chi tiết: "Phiên bản EC2 đã được tạo thành công" để nhận được thông báo bất cứ khi nào Auto Scaling Group tạo thành công một phiên bản Amazon EC2.

Câu hỏi: Làm thế nào để bảo mật quyền truy cập vào Amazon EventBridge?

Amazon EventBridge được tích hợp với AWS Identity and Access Management (IAM) để bạn có thể chọn các thao tác mà người dùng trong Tài khoản AWS của bạn có thể thực hiện. Ví dụ: bạn có thể tạo chính sách IAM chỉ cho một số người dùng nhất định quyền tổ chức để tạo bus sự kiện hoặc gắn đích sự kiện.

Câu hỏi: Amazon EventBridge có quan hệ với CloudWatch Events như thế nào?

Amazon EventBridge phát triển và mở rộng CloudWatch Events. Amazon EventBridge sử dụng cùng một API dịch vụ và điểm cuối, cũng như cơ sở hạ tầng dịch vụ cơ bản. Đối với khách hàng CloudWatch Events hiện tại, không có gì thay đổi - bạn có thể tiếp tục sử dụng cùng API, mẫu CloudFormation và bảng điều khiển. Khách hàng đã chia sẻ rằng CloudWatch Events là dịch vụ lý tưởng để xây dựng kiến trúc theo sự kiện, vì vậy, chúng tôi đã phát triển các tính năng mới cho phép khách hàng kết nối dữ liệu từ ứng dụng của họ và ứng dụng SaaS của bên thứ ba. Thay vì tích hợp trong dịch vụ CloudWatch, chúng tôi đã phát hành chức năng này với một tên gọi mới, Amazon EventBridge, để biểu thị sự mở rộng vượt ra ngoài trường hợp sử dụng giám sát mà CloudWatch Events đã được phát triển.

Câu hỏi: Tôi hiện đang sử dụng Amazon CloudWatch Events và tôi MUỐN dùng thử các tính năng của Amazon EventBridge. Tôi có cần chuyển các quy tắc và quyền Amazon CloudWatch Events của tôi sang Amazon EventBridge không?

Không. Người dùng Amazon CloudWatch Events hiện tại có thể truy cập bus, quy tắc và sự kiện mặc định hiện có của mình trong bảng điều khiển và API mới của Amazon EventBridge hoặc trong bảng điều khiển và API của Amazon CloudWatch Events.

Câu hỏi: Tôi đã sử dụng Amazon CloudWatch Events và tôi không cần sử dụng các tính năng của Amazon EventBridge. Tôi có cần thay đổi gì không?

Không. Amazon EventBridge sử dụng cùng một API Amazon CloudWatch Events, do đó, tất cả trường hợp sử dụng API CloudWatch Events hiện tại của bạn sẽ không thay đổi.

Câu hỏi: Có phải một ngày nào đó Amazon CloudWatch Events sẽ bị hạ cấp?

Không, chúng tôi sẽ không hạ cấp API hoặc dịch vụ. Amazon EventBridge sử dụng cùng một API và đã thêm các tính năng bổ sung. Theo thời gian, tên gọi Amazon CloudWatch Events sẽ được thay thế bằng Amazon EventBridge.

Câu hỏi: Dịch vụ AWS nào được tích hợp làm nguồn sự kiện cho Amazon EventBridge?

Có hơn 90 dịch vụ AWS làm nguồn sự kiện cho EventBridge, bao gồm AWS Lambda, Amazon Kinesis và AWS Fargate. Để biết danh sách đầy đủ các tích hợp dịch vụ AWS, vui lòng tham khảo Tài liệu EventBridge.

Câu hỏi: Dịch vụ AWS nào được tích hợp làm đích sự kiện cho Amazon EventBridge?

Có hơn 15 dịch vụ AWS làm đích sự kiện cho EventBridge, bao gồm AWS Lambda, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon Kinesis Streams và Amazon Kinesis Firehose. Để biết danh sách đầy đủ các tích hợp dịch vụ AWS, vui lòng tham khảo Tài liệu EventBridge.

Các giới hạn và hiệu năng

Câu hỏi: Có những giới hạn dịch vụ gì?

Xem trang “Giới hạn dịch vụ” ở đây.

Câu hỏi: Độ trễ dự kiến giữa thời gian gửi và nhận một sự kiện là bao nhiêu?

Độ trễ thường thấy là khoảng nửa giây. Lưu ý rằng giá trị này có thể thay đổi.

Câu hỏi: Amazon EventBridge có hỗ trợ gắn thẻ tài nguyên không?

Có, bạn có thể gắn thẻ các quy tắc. Bạn không thể gắn thẻ bus sự kiện hoặc nguồn sự kiện.

Câu hỏi: Thông lượng dự kiến của Amazon EventBridge là bao nhiêu?

Các giới hạn thông lượng của bus sự kiện được cung cấp trong trang “Giới hạn dịch vụ” ở đây. Nếu bạn cần thông lượng cao hơn, vui lòng yêu cầu tăng giới hạn dịch vụ qua Trung tâm hỗ trợ AWS bằng cách chọn Tạo trường hợp, rồi chọn Tăng giới hạn dịch vụ.

Câu hỏi: EventBridge có cung cấp Cam kết chất lượng dịch vụ không?
Có. AWS sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo EventBridge có Tỷ lệ thời gian hoạt động hàng tháng tối thiểu là 99,99% cho từng khu vực AWS, trong bất kỳ chu kỳ thanh toán hàng tháng nào. Để biết chi tiết, vui lòng xem lại toàn bộ Cam kết chất lượng dịch vụ EventBridge.

Registry sơ đồ

Câu hỏi: Sơ đồ là gì?

Sơ đồ thể hiện cấu trúc của một sự kiện và thường bao gồm các thông tin như tiêu đề và định dạng của từng chi tiết dữ liệu có trong sự kiện. Ví dụ: Một sơ đồ có thể bao gồm các trường như tên và số điện thoại, cùng với dữ kiện cho biết tên ở dạng chuỗi văn bản còn số điện thoại ở dạng số nguyên. Sơ đồ cũng có thể bao gồm thông tin về mẫu hình, chẳng hạn như yêu cầu số điện thoại phải có độ dài 10 chữ số. Sơ đồ của sự kiện có vai trò quan trọng vì nó cho biết sự kiện chứa thông tin gì và cho phép bạn viết mã dựa trên dữ liệu đó.

Câu hỏi: Registry sơ đồ là gì?

Registry sơ đồ lưu trữ tuyển tập sơ đồ có thể tìm kiếm được để mọi nhà phát triển trong tổ chức của bạn có thể dễ dàng truy cập sơ đồ do ứng dụng tạo ra thay vì phải tìm kiếm trong tài liệu hoặc tìm tác giả sơ đồ để có được thông tin này. Bạn có thể thêm sơ đồ vào registry theo cách thủ công hoặc tự động hóa quy trình này bằng cách bật tính năng khám phá sơ đồ EventBridge.

Câu hỏi: Tính năng khám phá sơ đồ là gì?

Tính năng khám phá sơ đồ tự động hóa quy trình tìm sơ đồ và thêm sơ đồ vào registry của bạn. Khi bật khám phá sơ đồ cho bus sự kiện EventBridge, sơ đồ của mỗi sự kiện đã gửi đến bus sự kiện sẽ được tự động thêm vào registry. Nếu sơ đồ của một sự kiện thay đổi, tính năng khám phá sơ đồ sẽ tự động tạo phiên bản sơ đồ mới trong registry. Sau khi sơ đồ được thêm vào registry, bạn có thể tạo liên kết mã cho sơ đồ đó, trong bảng điều khiển EventBridge hoặc trực tiếp trong IDE, cho phép bạn thể hiện sự kiện dưới dạng đối tượng kiểu mạnh trong mã, cũng như tận dụng các tính năng IDE như xác thực và tự động hoàn thành.

Câu hỏi: Tôi có thể khám phá sơ đồ từ các sự kiện được cung cấp giữa các tài khoản khác không?

Tính năng khám phá sơ đồ chỉ hỗ trợ các sự kiện bắt nguồn từ chính tài khoản khám phá trên các bus sự kiện mặc định, tùy chỉnh và đối tác.

Câu hỏi: Mức chi phí cho registry sơ đồ?

Không mất phí khi sử dụng registry sơ đồ nhưng sẽ mất phí cho mỗi sự kiện được thu nạp khi bạn bật khám phá sơ đồ. Khám phá sơ đồ có bậc miễn phí 5 triệu sự kiện được thu nạp một tháng, hầu như đủ cho mức sử dụng trong môi trường phát triển. Tính phí 0,10 USD/triệu sự kiện được thu nạp khi vượt quá mức sử dụng trong bậc miễn phí. Để biết thêm thông tin về giá cả, vui lòng xem trang giá cả EventBridge.

Câu hỏi: Registry sơ đồ giúp giảm lượng mã cần viết bằng cách nào?

Thứ nhất, bạn có thể sử dụng khám phá sơ đồ để tự động xác định sơ đồ cho bất kỳ sự kiện nào được gửi tới bus sự kiện EventBridge của bạn và lưu trữ sơ đồ đó trong registry, giảm việc quản lý sơ đồ sự kiện theo cách thủ công. Thứ hai, khi viết ứng dụng xử lý sự kiện trên bus, bạn có thể tạo và tải xuống liên kết mã cho sơ đồ này, nhờ đó có thể sử dụng đối tượng kiểu mạnh trực tiếp trong mã. Điều này giúp bạn tiết kiệm chi phí chung về hủy nối tiếp hóa, xác thực và phỏng đoán cho trình xử lý sự kiện của mình.

Câu hỏi: Tại sao tôi nên sử dụng registry sơ đồ?

Với registry sơ đồ, EventBridge mang đến cho bạn cách phát triển các ứng dụng theo sự kiện nhanh hơn đáng kể, cho phép bạn tập trung vào mã ứng dụng. Trước đây, bạn cần phải tìm các sự kiện có sẵn và cấu trúc của chúng, rồi viết mã để diễn giải và dịch sự kiện sang định dạng mà mã có thể hiểu được. Giờ đây, với registry sơ đồ, bạn có thể tự động tìm các sự kiện có sẵn từ bất kỳ nguồn sự kiện được hỗ trợ nào, bao gồm dịch vụ AWS, ứng dụng tùy chỉnh và của bên thứ ba, rồi phát hiện sơ đồ của chúng.

Câu hỏi: Registry sơ đồ hỗ trợ những IDE nào?

Registry sơ đồ sẵn dùng qua AWS Toolkit cho Jetbrains (Intellij, PyCharm, Webstorm, Rider) và VS Code, cũng như trong API và bảng điều khiển EventBridge. Tìm hiểu thêm về việc sử dụng registry sơ đồ EventBridge trong IDE của bạn.

Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng sơ đồ với Serverless Application Model (SAM) không?

Có, phiên bản SAM CLI mới nhất bao gồm chế độ tương tác cho phép bạn tạo các ứng dụng serverless mới trên EventBridge cho mọi sơ đồ dưới dạng kiểu sự kiện. Chỉ cần chọn mẫu “EventBridge Starter App” cùng với sơ đồ sự kiện của bạn và SAM sẽ tự động tạo ứng dụng với hàm Lambda do EventBridge gọi, với mã xử lý của sự kiện. Điều này có nghĩa là bạn có thể coi yếu tố kích hoạt sự kiện như một đối tượng bình thường trong mã của mình và sử dụng các tính năng như xác thức và tự động hoàn thành trong IDE.

Plugin AWS Toolkit cho Jetbrains (Intellij, PyCharm, Webstorm, Rider) và VS Code cũng cung cấp chức năng tạo ứng dụng serverless từ mẫu này, với sơ đồ đóng vai trò yếu tố kích hoạt, trực tiếp từ những IDE này.

Câu hỏi: Tôi có thể tạo mã từ sơ đồ của mình trong những ngôn ngữ nào?

Có thể tạo mã bằng Java (bản 8 trở lên), Python (bản 3.6 trở lên) và Typescript (bản 3.0 trở lên).

Câu hỏi: Registry sơ đồ có sẵn ở những khu vực nào?

Registry sơ đồ của EventBridge có sẵn tại các khu vực sau: Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio và Bắc Virginia), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon và Bắc California), Canada (Miền Trung), Châu Âu (Stockholm, Paris, Ai-len, Frankfurt và London), Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai, Tokyo, Seoul, Singapore, Hồng Kông và Sydney) và Nam Mỹ (Sao Paulo).

Chi phí và tính phí

Câu hỏi: Chi phí của EventBridge là bao nhiêu?

Vui lòng xem Giá cả ở đây.

Câu hỏi: Có phải tôi sẽ bị tính phí cho những sự kiện do đối tác gửi đến một nguồn sự kiện không gắn bus sự kiện không?

Không.

Kiến trúc và thiết kế

Câu hỏi: Tôi có thể có một đích gửi sự kiện đến tài khoản khác không?

Có. Những sự kiện này được gọi là sự kiện liên tài khoản và bạn có thể có một đích là bus sự kiện mặc định hoặc bất kỳ bus sự kiện nào khác trong tài khoản khác.

Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng AWS CloudFormation cùng với Amazon EventBridge không?

AWS CloudFormation được hỗ trợ cho các tài nguyên Quy tắc và EventBusPolicy. Các tài nguyên bus sự kiện và nguồn sự kiện chưa được hỗ trợ, nhưng sẽ được hỗ trợ trong tương lai.

Câu hỏi: Khi nào tôi nên sử dụng Amazon EventBridge và khi nào nên sử dụng Amazon SNS?

Có thể sử dụng cả Amazon EventBridge và Amazon SNS để phát triển các ứng dụng theo sự kiện, việc lựa chọn phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của bạn. Amazon EventBridge được khuyến nghị khi bạn muốn phát triển một ứng dụng phản ứng với các sự kiện từ ứng dụng SaaS và/hoặc dịch vụ AWS. Amazon EventBridge là dịch vụ theo sự kiện duy nhất tích hợp trực tiếp với đối tác SaaS bên thứ ba. Amazon EventBridge cũng tự động thu nạp các sự kiện từ hơn 90 dịch vụ AWS mà không yêu cầu nhà phát triển tạo bất kỳ tài nguyên nào trong tài khoản của họ. Hơn nữa, Amazon EventBridge sử dụng cấu trúc dựa trên JSON quy định cho các sự kiện và cho phép bạn tạo các quy tắc được áp dụng trên toàn bộ nội dung sự kiện để chọn ra những sự kiện cần chuyển tiếp đến mục tiêu. Amazon EventBridge hiện hỗ trợ trên 15 dịch vụ AWS làm đích, bao gồm AWS Lambda, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon Kinesis Streams và Firehose, v.v. Khi ra mắt, Amazon EventBridge có thông lượng giới hạn (xem Giới hạn dịch vụ), thông lượng này có thể tăng theo yêu cầu và độ trễ thường thấy là khoảng nửa giây.

Khuyến nghị sử dụng Amazon SNS khi bạn muốn xây dựng một ứng dụng phản ứng với tin nhắn có thông lượng cao hoặc độ trễ thấp do các ứng dụng hoặc vi dịch vụ khác phát hành (vì Amazon SNS cung cấp thông lượng gần như không giới hạn) hoặc cho các ứng dụng cần có phân xuất cực cao (hàng nghìn hoặc hàng triệu điểm cuối). Tin nhắn không có cấu trúc và có thể ở định dạng bất kỳ. Amazon SNS hỗ trợ chuyển tiếp tin nhắn đến 6 loại đích khác nhau, bao gồm AWS Lambda, Amazon SQS, điểm cuối HTTP/S, SMS, Thông báo push di động và email. Độ trễ thường thấy của Amazon SNS là dưới 30 mili giây. Hàng loạt dịch vụ AWS gửi tin nhắn SNS bằng cách đặt cấu hình cho dịch vụ thực hiện (hơn 30 dịch vụ, bao gồm Amazon EC2, Amazon S3 và Amazon RDS).

Tích hợp

Câu hỏi: Tại sao tôi nên tích hợp ứng dụng SaaS với Amazon EventBridge?

Amazon EventBridge giúp các nhà cung cấp SaaS dễ dàng tích hợp dịch vụ với kiến trúc theo sự kiện của khách hàng được phát triển trên AWS. Amazon EventBridge cho phép hàng triệu nhà phát triển AWS truy cập trực tiếp vào sản phẩm của bạn, mở ra các trường hợp sử dụng mới. Amazon EventBridge cung cấp một lộ trình có quy mô linh hoạt, an toàn và có thể kiểm tra đầy đủ để gửi các sự kiện mà không cần nhà cung cấp SaaS quản lý bất kỳ cơ sở hạ tầng sự kiện nào.

Câu hỏi: Công ty SaaS của tôi là một nguồn sự kiện tuyệt vời. Làm thế nào để tích hợp?

Những nhà cung cấp SaaS mong muốn trở thành đối tác Amazon EventBridge cần thực hiện theo hướng dẫn tự phục vụ trên trang Tích hợp Amazon EventBridge để bắt đầu phát hành sự kiện đến Amazon EventBridge.

Câu hỏi: Lượng công việc cần thực hiện để nhà cung cấp SaaS tích hợp với Amazon EventBridge?

Những nhà cung cấp SaaS đã hỗ trợ webhook hoặc chế độ tích hợp theo mô hình đẩy khác có thể dự kiến mất không đến 5 ngày phát triển để tích hợp với Amazon EventBridge.

Câu hỏi: Những tích hợp SaaS nào được hỗ trợ?

Để biết danh sách đầy đủ các tích hợp được hỗ trợ, vui lòng xem ở đây.
 

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Tìm hiểu thêm về tích hợp Amazon EventBridge

Truy cập trang Tích hợp Amazon EventBridge.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Bắt đầu dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu dựng với Amazon EventBridge trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Tìm hiểu thêm trong tài liệu

Hiểu kỹ hơn về EventBridge trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Tìm hiểu thêm