Tổng quan

Câu hỏi: Amazon EventBridge là gì?

Amazon EventBridge là dịch vụ cho phép truy cập theo thời gian thực vào những thay đổi dữ liệu trong các dịch vụ AWS, các ứng dụng của bạn và ứng dụng phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) mà không cần viết mã. Để bắt đầu, bạn có thể chọn nguồn sự kiện trên bảng điều khiển Amazon EventBridge và chọn đích từ một số dịch vụ AWS, bao gồm AWS Lambda, Amazon SNS và Amazon Kinesis Data Firehose. Amazon EventBridge sẽ tự động cung cấp sự kiện gần với thời gian thực.

Câu hỏi: Tôi có thể bắt đầu sử dụng Amazon EventBridge như thế nào?

Đăng nhập vào tài khoản AWS, điều hướng đến bảng điều khiển Amazon EventBridge và chọn nguồn sự kiện từ danh sách các ứng dụng SaaS đối tác và dịch vụ AWS. Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng đối tác, hãy đảm bảo rằng bạn đã cấu hình tài khoản SaaS để phát hành các sự kiện và chấp nhận chúng trong phần nguồn sự kiện được cung cấp của bảng điều khiển Amazon EventBridge. Amazon EventBridge sẽ tự động tạo cho bạn một bus sự kiện. Các sự kiện sẽ được định tuyến đến bus sự kiện đó. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng SDK AWS để cho phép ứng dụng bắt đầu phát hành các sự kiện đến bus sự kiện của mình. Bạn có thể lựa chọn cấu hình quy tắc lọc và gắn đích cho các sự kiện, chẳng hạn như một hàm Lambda. Amazon EventBridge sẽ tự động thu nạp, lọc và gửi các sự kiện đến đích đã cấu hình theo cách an toàn và có độ sẵn sàng cao.

Câu hỏi: Tôi có thể phát hành các sự kiện của mình đến Amazon EventBridge không?

Có. Khách hàng có thể tạo các sự kiện ở cấp độ ứng dụng tùy chỉnh và phát hành chúng lên Amazon EventBridge qua API của dịch vụ. Khách hàng cũng có thể thiết lập các sự kiện theo lịch được tạo định kỳ và có thể xử lý các sự kiện này trong bất kỳ đích nào được Amazon EventBridge hỗ trợ.

Câu hỏi: Định dạng của sự kiện là gì?

Các sự kiện sử dụng một cấu trúc JSON cụ thể. Mọi sự kiện đều có trường đường bao cấp cao giống nhau, ví dụ: nguồn sự kiện, dấu thời gian và Khu vực. Tiếp theo là một trường chi tiết, đây là nội dung của sự kiện. Ví dụ: khi nhóm Amazon EC2 Auto Scaling tạo một phiên bản Amazon EC2 mới, nhóm này phát hành một sự kiện có nguồn: “aws.autoscaling” và chi tiết: "EC2 instance created successfully" (Phiên bản EC2 đã được tạo thành công).

Câu hỏi: Làm thế nào để lọc những sự kiện sẽ được gửi đến đích?

Bạn có thể lọc sự kiện theo các quy tắc. Một quy tắc khớp với sự kiện gửi đến cho một bus sự kiện xác định và định tuyến chúng đến đích để xử lý. Một quy tắc có thể định tuyến đến nhiều đích, tất cả các đích này được xử lý song song. Quy tắc cho phép nhiều thành phần khác nhau của ứng dụng tìm và xử lý những sự kiện mà chúng quan tâm. Một quy tắc có thể tùy chỉnh một sự kiện trước khi gửi sự kiện đến đích bằng cách chỉ gửi đi một số phần nhất định hoặc ghi đè bằng một hằng số. Đối với ví dụ trong câu hỏi trước, bạn có thể tạo quy tắc sự kiện khớp với nguồn: “aws.autoscaling” và chi tiết: "EC2 instance created successfully" (Phiên bản EC2 đã được tạo thành công) để nhận được thông báo bất cứ khi nào nhóm Auto Scaling tạo thành công một phiên bản Amazon EC2.

Câu hỏi: Làm thế nào để bảo mật quyền truy cập vào Amazon EventBridge?

Amazon EventBridge tích hợp với AWS Identity and Access Management (IAM) để bạn có thể chỉ định các thao tác mà người dùng trongt tài khoản AWS của bạn có thể thực hiện. Ví dụ: bạn có thể tạo chính sách IAM chỉ cho một số người dùng trong tổ chức của bạn quyền tạo bus sự kiện hoặc gắn đích sự kiện.

Câu hỏi: Amazon EventBridge có quan hệ với CloudWatch Events như thế nào?

Amazon EventBridge phát triển và mở rộng CloudWatch Events. Amazon EventBridge sử dụng cùng một API dịch vụ và điểm cuối, cũng như cơ sở hạ tầng dịch vụ cơ bản. Đối với khách hàng CloudWatch Events hiện tại, không có gì thay đổi - bạn có thể tiếp tục sử dụng cùng API, mẫu CloudFormation và bảng điều khiển. Khách hàng đã chia sẻ rằng CloudWatch Events là dịch vụ lý tưởng để xây dựng kiến trúc theo sự kiện, vì vậy, chúng tôi đã phát triển các tính năng mới cho phép khách hàng kết nối dữ liệu từ ứng dụng của họ và ứng dụng SaaS của bên thứ ba. Thay vì tích hợp trong dịch vụ CloudWatch, chúng tôi đã phát hành chức năng này với một tên gọi mới, Amazon EventBridge, để biểu thị sự mở rộng vượt ra ngoài trường hợp sử dụng giám sát mà CloudWatch Events đã được phát triển.

Câu hỏi: Tôi hiện đang sử dụng Amazon CloudWatch Events và tôi MUỐN dùng thử các tính năng của Amazon EventBridge. Tôi có cần chuyển các quy tắc và quyền Amazon CloudWatch Events của tôi sang Amazon EventBridge không?

Không. Người dùng Amazon CloudWatch Events hiện tại có thể truy cập bus, quy tắc và sự kiện mặc định hiện có của mình trong bảng điều khiển và API mới của Amazon EventBridge hoặc trong bảng điều khiển và API của Amazon CloudWatch Events.

Câu hỏi: Tôi đã sử dụng Amazon CloudWatch Events và tôi không cần sử dụng các tính năng của Amazon EventBridge. Tôi có cần thay đổi gì không?

Không. Amazon EventBridge sử dụng cùng một API Amazon CloudWatch Events, do đó, tất cả trường hợp sử dụng API CloudWatch Events hiện tại của bạn sẽ không thay đổi.

Câu hỏi: Có phải một ngày nào đó Amazon CloudWatch Events sẽ bị hạ cấp?

Không, chúng tôi sẽ không hạ cấp API hoặc dịch vụ. Amazon EventBridge sử dụng cùng một API và đã thêm các tính năng bổ sung. Theo thời gian, tên gọi Amazon CloudWatch Events sẽ được thay thế bằng Amazon EventBridge.

Câu hỏi: Dịch vụ AWS nào được tích hợp làm nguồn sự kiện cho Amazon EventBridge?

Hơn 90 dịch vụ AWS có sẵn dưới dạng nguồn sự kiện cho EventBridge, bao gồm AWS Lambda, Amazon Kinesis và AWS Fargate. Để biết danh sách đầy đủ các tiện ích tích hợp dịch vụ AWS, vui lòng tham khảo tài liệu về EventBridge.

Câu hỏi: Dịch vụ AWS nào được tích hợp làm đích sự kiện cho Amazon EventBridge?

Hơn 15 dịch vụ AWS có sẵn dưới dạng đích sự kiện cho Eventbridge, bao gồm AWS Lambda, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon Kinesis Streams và Amazon Kinesis Data Firehose. Để biết danh sách đầy đủ các tiện ích tích hợp dịch vụ AWS, vui lòng tham khảo tài liệu về EventBridge.

Câu hỏi: Lưu trữ và phát lại sự kiện trong EventBridge là gì?

Phát lại sự kiện là một tính năng mới của Amazon EventBridge cho phép khách hàng xử lý lại các sự kiện trước đây trở lại một bus sự kiện hoặc quy tắc EventBridge cụ thể. Tính năng này cho phép các nhà phát triển dễ dàng gỡ lỗi, mở rộng ứng dụng bằng cách kết hợp các đích với sự kiện trước đây cũng như khôi phục sau lỗi. Với tính năng Phát lại sự kiện, nhà phát triển có thể an tâm rằng họ sẽ luôn có quyền truy cập vào mọi sự kiện xuất bản sang EventBridge.

Câu hỏi: Đích đến API trong EventBridge là gì?

Đích đến API cho phép nhà phát triển gửi các sự kiện trở lại bất kỳ ứng dụng tại chỗ hoặc SaaS nào nhờ khả năng kiểm soát thông lượng và xác thực. Khách hàng có thể định cấu hình quy tắc bằng các tùy chọn chuyển đổi đầu vào sẽ ánh xạ định dạng của sự kiện sang định dạng của dịch vụ nhận. EventBridge sẽ đảm nhận việc bảo mật và phân phối. Khi một quy tắc được kích hoạt, Amazon EventBridge sẽ chuyển đổi sự kiện dựa trên các điều kiện được chỉ định bằng thông tin xác thực được cung cấp khi thiết lập quy tắc rồi gửi sự kiện đó đến dịch vụ web đã cấu hình. Tùy chọn bảo mật được tích hợp sẵn để nhà phát triển không cần viết các thành phần xác thực dịch vụ mà họ muốn sử dụng.

Câu hỏi: “Kết nối” cho đích đến API là gì? Làm cách nào để thiết lập điểm đến API?

Mỗi đích đến API sử dụng một Kết nối sẽ xác định phương thức ủy quyền và thông tin xác thực dùng để kết nối với điểm cuối HTTP. Khi bạn cấu hình các chế độ cài đặt ủy quyền và tạo một kết nối, thao tác này sẽ tạo một khóa bí mật trong AWS Secrets Manager để lưu trữ thông tin ủy quyền một cách an toàn. Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm các tham số bổ sung để đưa vào kết nối sao cho phù hợp với ứng dụng của mình.

Để thiết lập một điểm đến API, bạn sẽ cần cung cấp một điểm cuối của điểm đến API – đích cho điểm cuối của lệnh gọi HTTP cho các sự kiện. Bạn sẽ cần một Kết nối để ủy quyền đối với điểm cuối này. Ngoài ra, bạn cũng có thể xác định giới hạn tốc độ lệnh gọi - số lượng lệnh gọi tối đa mỗi giây gửi đến điểm cuối của điểm đến API. Tìm hiểu thêm về Kết nối và đích đến API.

Các giới hạn và hiệu năng

Câu hỏi: Có những giới hạn dịch vụ gì?

Hãy xem trang “Giới hạn dịch vụ” tại đây.

Câu hỏi: Độ trễ dự kiến giữa thời gian gửi và nhận một sự kiện là bao nhiêu?

Độ trễ thường thấy là khoảng nửa giây. Lưu ý rằng giá trị này có thể thay đổi.

Câu hỏi: Amazon EventBridge có hỗ trợ gắn thẻ tài nguyên không?

Có, bạn có thể gắn thẻ các quy tắc. Bạn không thể gắn thẻ bus sự kiện hoặc nguồn sự kiện.

Câu hỏi: Thông lượng dự kiến của Amazon EventBridge là bao nhiêu?

Các giới hạn thông lượng của bus sự kiện được cung cấp tại đây trong trang “Giới hạn dịch vụ”. Nếu bạn cần thông lượng cao hơn, vui lòng yêu cầu tăng giới hạn dịch vụ qua AWS Support Center bằng cách chọn “Create Case” (Tạo trường hợp) rồi chọn “Service Limit Increase” (Tăng giới hạn dịch vụ).

Câu hỏi: EventBridge có cung cấp Cam kết chất lượng dịch vụ không?
Có. AWS sẽ triển khai những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để EventBridge sẵn sàng phục vụ với Tỷ lệ phần trăm thời gian hoạt động hàng tháng tối thiểu là 99,99% cho từng Khu vực AWS trong bất kỳ chu kỳ thanh toán hàng tháng nào. Để biết chi tiết, vui lòng xem lại toàn bộ Cam kết chất lượng dịch vụ EventBridge.

Registry sơ đồ

Câu hỏi: Sơ đồ là gì?

Sơ đồ thể hiện cấu trúc của một sự kiện và thường bao gồm các thông tin như tiêu đề và định dạng của từng chi tiết dữ liệu có trong sự kiện. Ví dụ: Một sơ đồ có thể bao gồm các trường như tên và số điện thoại, cùng với dữ kiện cho biết tên ở dạng chuỗi văn bản còn số điện thoại ở dạng số nguyên. Sơ đồ cũng có thể bao gồm thông tin về mẫu hình, chẳng hạn như yêu cầu số điện thoại phải có độ dài 10 chữ số. Sơ đồ của sự kiện có vai trò quan trọng vì nó cho biết sự kiện chứa thông tin gì và cho phép bạn viết mã dựa trên dữ liệu đó.

Câu hỏi: Registry sơ đồ là gì?

Registry sơ đồ lưu trữ tuyển tập sơ đồ có thể tìm kiếm được để mọi nhà phát triển trong tổ chức của bạn có thể dễ dàng truy cập sơ đồ do ứng dụng tạo ra thay vì phải tìm kiếm trong tài liệu hoặc tìm tác giả sơ đồ để có được thông tin này. Bạn có thể thêm sơ đồ vào registry theo cách thủ công hoặc tự động hóa quy trình này bằng cách bật tính năng khám phá sơ đồ EventBridge.

Câu hỏi: Tính năng khám phá sơ đồ là gì?

Tính năng khám phá sơ đồ tự động hóa quy trình tìm sơ đồ và thêm sơ đồ vào registry của bạn. Khi bật khám phá sơ đồ cho bus sự kiện EventBridge, sơ đồ của mỗi sự kiện đã gửi đến bus sự kiện sẽ được tự động thêm vào registry. Nếu sơ đồ của một sự kiện thay đổi, tính năng khám phá sơ đồ sẽ tự động tạo phiên bản sơ đồ mới trong cơ sở đăng ký. Sau khi sơ đồ được thêm vào cơ sở đăng ký, bạn có thể tạo liên kết mã cho lược đồ đó trong bảng điều khiển EventBridge hoặc trực tiếp trong IDE, điều này cho phép bạn biểu diễn sự kiện dưới dạng đối tượng được định kiểu rõ trong mã của bạn cũng như tận dụng các tính năng của IDE như xác thực và hoàn thành tự động.

Câu hỏi: Tôi có thể khám phá lược đồ từ các sự kiện được cung cấp trên các tài khoản khác không?

Tính năng khám phá lược đồ chỉ hỗ trợ các sự kiện bắt nguồn từ chính tài khoản của trình khám phá đó trên các bus sự kiện mặc định, tùy chỉnh và đối tác.

Câu hỏi: Chi phí cho cơ sở đăng ký sơ đồ là bao nhiêu?

Không mất phí khi sử dụng registry sơ đồ nhưng sẽ mất phí cho mỗi sự kiện được thu nạp khi bạn bật khám phá sơ đồ. Khám phá sơ đồ có bậc miễn phí 5 triệu sự kiện được thu nạp một tháng, hầu như đủ cho mức sử dụng trong môi trường phát triển. Tính phí 0,10 USD/triệu sự kiện được thu nạp khi vượt quá mức sử dụng trong bậc miễn phí. Để biết thêm thông tin về giá, vui lòng xem trang định giá EventBridge.

Câu hỏi: Cơ sở đăng ký lược đồ giúp giảm lượng mã cần viết bằng cách nào?

Thứ nhất, bạn có thể sử dụng tính năng khám phá lược đồ để tự động xác định lược đồ cho bất kỳ sự kiện nào được gửi tới bus sự kiện EventBridge của bạn, đồng thời lưu trữ các sự kiện đó trong cơ sở đăng ký để không phải quản lý lược đồ sự kiện của mình theo cách thủ công. Thứ hai, khi viết ứng dụng xử lý sự kiện trên bus, bạn có thể tạo và tải xuống liên kết mã cho sơ đồ này, nhờ đó có thể sử dụng đối tượng được định kiểu rõ trực tiếp trong mã. Điều này giúp bạn tiết kiệm chi phí chung về hủy nối tiếp hóa, xác thực và phỏng đoán cho trình xử lý sự kiện của mình.

Câu hỏi: Tại sao tôi nên sử dụng cơ sở đăng ký sơ đồ?

Với cơ sở đăng ký sơ đồ, EventBridge mang đến cho bạn một cách phát triển các ứng dụng hướng sự kiện nhanh hơn, điều này cho phép bạn tập trung vào mã ứng dụng. Trước đây, bạn cần phải tìm các sự kiện có sẵn và cấu trúc của chúng, rồi viết mã để diễn giải và dịch sự kiện sang định dạng mà mã có thể hiểu được. Giờ đây, với registry sơ đồ, bạn có thể tự động tìm các sự kiện có sẵn từ bất kỳ nguồn sự kiện được hỗ trợ nào, bao gồm dịch vụ AWS, ứng dụng tùy chỉnh và của bên thứ ba, rồi phát hiện sơ đồ của chúng.

Câu hỏi: Cơ sở đăng ký sơ đồ hỗ trợ những IDE nào?

Cơ sở đăng ký sơ đồ có sẵn thông qua AWS Toolkit for JetBrains (IntelliJ, PyCharm, WebStorm, Rider) và VS Code cũng như trong bảng điều khiển EventBridge và các API. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng cơ sở đăng ký sơ đồ EventBridge trong IDE của bạn.

Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng sơ đồ với Serverless Application Model (AWS SAM) không?

Có, phiên bản CLI mới nhất của AWS SAM bao gồm chế độ tương tác cho phép bạn tạo các ứng dụng phi máy chủ mới trên EventBridge cho mọi sơ đồ dưới dạng sự kiện. Chỉ cần chọn mẫu “EventBridge Starter App” (Ứng dụng khởi chạy EventBridge) và sơ đồ sự kiện của bạn là AWS SAM sẽ tự động tạo ứng dụng bằng hàm Lambda được EventBridge gọi ra với mã xử lý của sự kiện. Điều này có nghĩa là bạn có thể coi yếu tố kích hoạt sự kiện như một đối tượng bình thường trong mã của mình và sử dụng các tính năng như xác thực và tự động hoàn thành trong IDE.

Phần bổ trợ AWS Toolkit for Jetbrains (Intellij, PyCharm, Webstorm, Rider) và AWS Toolkit for Visual Studio Code cũng cung cấp chức năng tạo ứng dụng phi máy chủ từ mẫu này với một sơ đồ có vai trò kích hoạt trực tiếp từ các IDE này.

Câu hỏi: Tôi có thể tạo mã từ sơ đồ của mình trong những ngôn ngữ nào?

Có thể tạo mã bằng Java (phiên bản 8 trở lên), Python (phiên bản 3.6 trở lên) và TypeScript (phiên bản 3.0 trở lên).

Câu hỏi: Cơ sở đăng ký sơ đồ có sẵn ở những Khu vực AWS nào?

Cơ sở đăng ký sơ đồ của EventBridge có sẵn tại các khu vực sau: Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio và Bắc Virginia), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon và Bắc California), Canada (Miền Trung), Châu Âu (Stockholm, Paris, Ireland, Frankfurt và London), Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai, Tokyo, Seoul, Singapore, Hồng Kông và Sydney) và Nam Mỹ (Sao Paulo).

Chi phí và tính phí

Câu hỏi: EventBridge có giá bao nhiêu?

Vui lòng xem giá tại đây.

Câu hỏi: Có phải tôi sẽ bị tính phí cho những sự kiện do đối tác gửi đến một nguồn sự kiện không gắn bus sự kiện không?

Không.

Kiến trúc và thiết kế

Câu hỏi: Tôi có thể có một đích gửi sự kiện đến tài khoản khác không?

Có. Những sự kiện này được gọi là sự kiện liên tài khoản và bạn có thể có một đích là bus sự kiện mặc định hoặc bất kỳ bus sự kiện nào khác trong tài khoản khác.

Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng AWS CloudFormation cùng với Amazon EventBridge không?

AWS CloudFormation được hỗ trợ cho các tài nguyên Quy tắc và EventBusPolicy. Các tài nguyên bus sự kiện và nguồn sự kiện chưa được hỗ trợ, nhưng sẽ được hỗ trợ trong tương lai.

Câu hỏi: Khi nào tôi nên sử dụng Amazon EventBridge và khi nào nên sử dụng Amazon SNS?

Có thể sử dụng cả Amazon EventBridge và Amazon SNS để phát triển các ứng dụng theo sự kiện, việc lựa chọn phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của bạn. Amazon EventBridge được khuyến nghị khi bạn muốn phát triển một ứng dụng phản ứng với các sự kiện từ ứng dụng SaaS và/hoặc dịch vụ AWS. Amazon EventBridge là dịch vụ theo sự kiện duy nhất tích hợp trực tiếp với đối tác SaaS bên thứ ba. Amazon EventBridge cũng tự động thu nạp các sự kiện từ hơn 90 dịch vụ AWS mà không yêu cầu nhà phát triển tạo bất kỳ tài nguyên nào trong tài khoản của họ. Hơn nữa, Amazon EventBridge sử dụng cấu trúc dựa trên JSON quy định cho các sự kiện và cho phép bạn tạo các quy tắc được áp dụng trên toàn bộ nội dung sự kiện để chọn ra những sự kiện cần chuyển tiếp đến mục tiêu. Đóng vai trò là đích, Amazon EventBridge, hiện hỗ trợ trên 15 dịch vụ AWS, bao gồm AWS Lambda, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon Kinesis Streams và Kinesis Data Firehose, v.v. Khi ra mắt, Amazon EventBridge có thông lượng giới hạn (xem giới hạn dịch vụ) mà bạn có thể gửi yêu cầu để tăng thêm, đồng thời độ trễ thường thấy vào khoảng nửa giây.

Bạn nên sử dụng Amazon SNS khi muốn xây dựng một ứng dụng phản ứng với tin nhắn có thông lượng cao hoặc độ trễ thấp do các ứng dụng hoặc vi dịch vụ khác phát hành (vì Amazon SNS cung cấp thông lượng gần như không giới hạn) hoặc cho các ứng dụng cần có phân xuất cực cao (hàng nghìn hoặc hàng triệu điểm cuối). Tin nhắn không có cấu trúc và có thể ở định dạng bất kỳ. Amazon SNS hỗ trợ chuyển tiếp tin nhắn đến 6 loại đích khác nhau, bao gồm AWS Lambda, Amazon SQS, điểm cuối HTTP/S, SMS, thông báo đẩy di động và email. Độ trễ thường thấy của Amazon SNS là dưới 30 mili giây. Hàng loạt dịch vụ AWS gửi tin nhắn SNS bằng cách đặt cấu hình cho dịch vụ thực hiện (hơn 30 dịch vụ, bao gồm Amazon EC2, Amazon S3 và Amazon RDS).

Tích hợp

Câu hỏi: Tại sao tôi nên tích hợp ứng dụng SaaS với Amazon EventBridge?

Amazon EventBridge giúp các nhà cung cấp SaaS dễ dàng tích hợp dịch vụ với kiến trúc theo sự kiện của khách hàng được phát triển trên AWS. Amazon EventBridge cho phép hàng triệu nhà phát triển AWS truy cập trực tiếp vào sản phẩm của bạn, mở ra các trường hợp sử dụng mới. Amazon EventBridge cung cấp một lộ trình có quy mô linh hoạt, an toàn và có thể kiểm tra đầy đủ để gửi các sự kiện mà không cần nhà cung cấp SaaS quản lý bất kỳ cơ sở hạ tầng sự kiện nào.

Câu hỏi: Công ty SaaS của tôi là một nguồn sự kiện tuyệt vời. Làm thế nào để tích hợp?

Những nhà cung cấp SaaS mong muốn trở thành đối tác của Amazon EventBridge cần làm theo hướng dẫn tự nghiên cứu trên trang tiện ích tích hợp Amazon EventBridge để bắt đầu xuất các sự kiện lên Amazon EventBridge.

Câu hỏi: Nhà cung cấp SaaS cần nỗ lực ở mức nào để tích hợp với Amazon EventBridge?

Những nhà cung cấp SaaS đã hỗ trợ một chế độ tích hợp dựa trên webhook hoặc thông báo đẩy khác có thể mất không đến 5 ngày để tiến hành phát triển tích hợp với Amazon EventBridge.

Câu hỏi: Những tiện ích tích hợp nào của SaaS được hỗ trợ?

Để biết danh sách đầy đủ các tiện ích tích hợp được hỗ trợ, vui lòng xem tại đây.
 

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Tìm hiểu thêm về tiện ích tích hợp Amazon EventBridge

Truy cập trang Tích hợp Amazon EventBridge.

Tìm hiểu thêm 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bắt đầu dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu dựng với Amazon EventBridge trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập 
Sign up for a free account
Tìm hiểu thêm trong tài liệu

Hiểu kỹ hơn về EventBridge trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Tìm hiểu thêm