API ของ Alexa Web Information Service ช่วยให้คลังขนาดใหญ่ของ Alexa ซึ่งเป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการใช้งานเว็บและโครงสร้างของเว็บพร้อมใช้งานสำหรับนักพัฒนา


หน้านี้ประกอบด้วยข้อมูลในหมวดหมู่ต่างๆ ดังนี้ คลิกเพื่อข้ามไปด้านล่าง


รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ รวมทั้งข้อมูลประวัติปริมาณการใช้งานเว็บและอีกมากมาย

เข้าถึงข้อมูลประวัติปริมาณการใช้งานเว็บของเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์การเติบโตและเข้าใจถึงผลกระทบของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในปริมาณการใช้งานเว็บไซต์

เข้าถึงรายชื่อเว็บไซต์ซึ่งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่กำหนดAWIS มีการทำงาน หรือ "การดำเนินการ" ดังนี้:

ข้อมูล URL
การดำเนินการข้อมูล URL ช่วยให้นักพัฒนามีสิทธิ์โดยตรงในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บและเว็บไซต์บนเว็บที่ Alexa Internet รวบรวมมาผ่านการวิเคราะห์การเก็บข้อมูลเว็บและการใช้เว็บอย่างครอบคลุม ตัวอย่างข้อมูลที่เข้าถึงได้คือ ความนิยมของเว็บไซต์ และสถิติการใช้งาน/ปริมาณการใช้งานอย่างละเอียด 

ประวัติปริมาณการใช้งานเว็บ
การดำเนินการประวัติปริมาณการใช้งานช่วยให้มีสิทธิ์เข้าถึงแบบเป็นโปรแกรมไปยังเว็บไซต์ อันดับปริมาณการใช้งาน ยอดเข้าถึง และการเข้าชมหน้า ย้อนหลังไปสี่ปี ใช้การดำเนินการนี้เพื่อเปรียบเทียบความนิยมของเว็บไซต์ในช่วงเวลาหนึ่ง ระบุแนวโน้ม หรือแสดงกราฟปริมาณการใช้งาน

การเชื่อมโยงเข้าเว็บไซต์
การเชื่อมโยงเข้าเว็บไซต์จะแสดงผลการเชื่อมโยงเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์ที่กำหนดไว้


การใช้บริการนี้เป็นไปตามข้อตกลงของลูกค้า Amazon Web Services