เฟรมเวิร์กการนำ AWS Cloud ไปใช้งาน (AWS CAF)

เร่งการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ระบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยระบบคลาวด์

เฟรมเวิร์กการนำ AWS Cloud ไปใช้งาน (AWS CAF) ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS เพื่อช่วยคุณในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลและเร่งผลลัพธ์ทางธุรกิจด้วยการใช้ AWS อย่างสร้างสรรค์ โดย AWS CAF ระบุความสามารถเฉพาะขององค์กรที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบคลาวด์ที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งความสามารถเหล่านี้จะให้คำแนะนำด้านแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณปรับปรุงความพร้อมในการใช้งานระบบคลาวด์ได้ ทั้งนี้ AWS CAF จัดกลุ่มความสามารถต่างๆ ตามมุมมอง 6 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจ บุคลากร การกำกับดูแล แพลตฟอร์ม ความปลอดภัย และการปฏิบัติงาน โดยแต่ละมุมมองประกอบด้วยชุดความสามารถที่ผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่เป็นเจ้าของหรือจัดการในกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบคลาวด์ ใช้ AWS CAF เพื่อระบุและจัดลำดับความสำคัญของโอกาสในการเปลี่ยนผ่าน ประเมินและปรับปรุงความพร้อมในการใช้งานระบบคลาวด์ และพัฒนาแผนงานในการเปลี่ยนผ่านของคุณอย่างต่อเนื่อง

ความสามารถและมุมมอง

ความสามารถของ AWS CAF จะให้คำแนะนำด้านแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณปรับปรุงความพร้อมในการใช้งานระบบคลาวด์ได้ โดยมุมมองของ AWS CAF ประกอบด้วยความสามารถที่ผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่เป็นเจ้าของหรือจัดการในกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบคลาวด์ของคุณ

ธุรกิจ

มุมมองด้านธุรกิจช่วยรับรองว่าการลงทุนในระบบคลาวด์ของคุณเร่งเป้าหมายในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลและผลลัพธ์ทางธุรกิจ โดยผู้เกี่ยวข้องทั่วไป ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (CEO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ (CIO) และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO)

บุคลากร

มุมมองของบุคลากรทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเทคโนโลยีและธุรกิจ โดยเร่งกระบวนการย้ายไปยังระบบคลาวด์เพื่อช่วยให้องค์กรพัฒนาอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นไปสู่วัฒนธรรมของการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้ และจุดที่การเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเรื่องปกติในธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่วัฒนธรรม โครงสร้างองค์กร ความเป็นผู้นำ และบุคลากร โดยผู้เกี่ยวข้องทั่วไป ได้แก่ CIO, COO, CTO, ผู้อำนวยการระบบคลาวด์ และผู้นำข้ามสายงานและทั่วทั้งองค์กร

การกำกับดูแล

มุมมองด้านการกำกับดูแลช่วยให้คุณควบคุมความคิดริเริ่มด้านระบบคลาวด์ไปพร้อมกับเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กรและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านให้เหลือน้อยที่สุด โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไป ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเปลี่ยนผ่าน CIO CTO CFO ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล (CDO) และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความเสี่ยง (CRO)

แพลตฟอร์ม

มุมมองด้านแพลตฟอร์มช่วยให้คุณสร้างแพลตฟอร์มระบบคลาวด์แบบไฮบริดระดับองค์กรที่สามารถปรับขนาดได้ ปรับปรุงเวิร์กโหลดที่มีอยู่ให้ทันสมัย และใช้โซลูชันใหม่แบบ cloud-native ผู้เกี่ยวข้องทั่วไปได้แก่ CTO, ผู้นำเทคโนโลยี, สถาปนิก และวิศวกร

การรักษาความปลอดภัย

มุมมองด้านความปลอดภัยช่วยให้คุณประสบผลสำเร็จด้านการรักษาความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานของข้อมูลและเวิร์กโหลดในระบบคลาวด์ โดยผู้เกี่ยวข้องทั่วไป ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยของข้อมูล (CISO), ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการปฏิบัติตามข้อกำหนด (CCO), หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงสถาปนิกและวิศวกรด้านความปลอดภัย

การปฏิบัติการ

มุมมองด้านการปฏิบัติงานช่วยรับรองว่ามีการส่งมอบบริการคลาวด์ของคุณในระดับที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจ โดยผู้เกี่ยวข้องทั่วไป ได้แก่ ผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานและการปฏิบัติงาน วิศวกรด้านความเสถียรของไซต์ และผู้จัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประเมินความพร้อมของ AWS Cloud

ประเมินความพร้อมขององค์กรคุณสำหรับการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ระบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยระบบคลาวด์ ใช้การประเมินนี้เพื่อประเมินความพร้อมของระบบคลาวด์ของคุณ และค้นหาจุดโหว่และโอกาสต่างๆ โดยเทียบกับความสามารถของ AWS CAF จำนวน 47 รายการใน 6 มุมมอง
 

ประโยชน์

ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ

ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ

ลดโปรไฟล์ความเสี่ยงของคุณด้วยความน่าเชื่อถือที่ได้รับการปรับปรุง ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น และความปลอดภัยที่ได้รับการยกระดับ

ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงความยั่งยืนและความโปร่งใสขององค์กร

เพิ่มรายได้

เพิ่มรายได้

สร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เข้าถึงลูกค้าใหม่ และเข้าสู่กลุ่มตลาดใหม่

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงาน

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงาน

ลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานและลูกค้า

วิธีการทำงาน

คิดวางแผน

ระบุและจัดลำดับความสำคัญของโอกาสในการเปลี่ยนผ่านตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคุณ การเชื่อมโยงความคิดริเริ่มด้านการเปลี่ยนผ่านของคุณกับผู้เกี่ยวข้องหลักและผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดได้ จะช่วยคุณแสดงให้เห็นถึงคุณค่าในขณะที่คุณดำเนินการคืบหน้าไปตามกระบวนการเปลี่ยนผ่าน

เฟรมเวิร์กการนำ AWS Cloud ไปใช้งาน (CAF) - Envision (0:23)

ปรับให้สอดคล้อง

ระบุช่องว่างด้านความสามารถและการพึ่งพาข้ามองค์กร โดยการดำเนินการเช่นนี้จะช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์ในการปรับปรุงความพร้อมในการใช้งานระบบคลาวด์ รับรองว่าผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจที่ตรงกัน และสนับสนุนกิจกรรมการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่เกี่ยวข้อง

เฟรมเวิร์กการนำ AWS Cloud ไปใช้งาน (CAF) - Align (0:23)

เปิดใช้งาน

นำเสนอโครงการนำร่องในการผลิตและแสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น โดยโครงการนำร่องควรมีผลกระทบอย่างมาก และเมื่อประสบความสำเร็จ โครงการนำร่องดังกล่าวจะมีอิทธิพลต่อทิศทางในอนาคต ทั้งนี้การเรียนรู้จากโครงการนำร่องจะช่วยคุณปรับแนวทางก่อนที่จะขยายไปสู่การผลิตเต็มรูปแบบ

เฟรมเวิร์กการนำ AWS Cloud ไปใช้งาน (CAF) - Launch (0:23)

ปรับขนาด

ขยายโครงการนำร่องและคุณค่าทางธุรกิจในระดับที่ต้องการ และรับรองว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในระบบคลาวด์ของคุณเกิดขึ้นจริงและยั่งยืนเฟรมเวิร์กการนำ AWS Cloud ไปใช้งาน (CAF) - Scale (0:23)

กรณีการใช้งาน

เทคโนโลยี

โยกย้ายและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แอปพลิเคชัน รวมถึงแพลตฟอร์มข้อมูลและการวิเคราะห์แบบดั้งเดิมให้ทันสมัย Cloud Value Benchmarking (การเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานของคุณค่าจากระบบคลาวด์) แสดงให้เห็นว่าการโยกย้ายจากในองค์กรไปยัง AWS นำไปสู่ค่าใช้จ่ายต่อผู้ใช้ที่ลดลงถึง 27%, VM ที่ได้รับการจัดการต่อผู้ดูแลระบบที่เพิ่มขึ้นถึง 58%, เวลาหยุดทำงานที่ลดลงถึง 57% และเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่ลดลงถึง 34%

กระบวนการ

แปลงเป็นระบบดิจิทัล ทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มข้อมูลและการวิเคราะห์ใหม่ๆ เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ดำเนินการได้ หรือการใช้แมชชีนเลิร์นนิง (ML) เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในการบริการลูกค้า ประสิทธิภาพการทำงานและการตัดสินใจของพนักงาน การคาดการณ์ทางธุรกิจ การตรวจสอบและป้องกันการปลอมแปลง และการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมของคุณ

องค์กร

พลิกโฉมวิธีการที่ทีมธุรกิจและเทคโนโลยีของคุณสร้างคุณค่าที่ลูกค้าได้รับและบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคุณ การจัดทีมของคุณตามผลิตภัณฑ์และสายธารคุณค่าไปพร้อมกับการใช้ประโยชน์จากวิธีการที่คล่องตัวเพื่อดำเนินการซ้ำและพัฒนาอย่างรวดเร็ว จะช่วยให้คุณตอบสนองได้ดีขึ้นและให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก

ผลิตภัณฑ์

พลิกโฉมรูปแบบธุรกิจของคุณด้วยการสร้างคุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้าและรูปแบบรายได้ใหม่ Cloud Value Benchmarking (การเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานของคุณค่าจากระบบคลาวด์) แสดงให้เห็นว่าการนำ AWS มาใช้งานนำไปสู่ระยะเวลาการนำฟีเจอร์และแอปพลิเคชันใหม่เข้าสู่ตลาดที่ลดลงถึง 37%, ความถี่ในการปรับใช้โค้ดที่เพิ่มขึ้นถึง 342% และเวลาในการปรับใช้โค้ดใหม่ที่ลดลงถึง 38%

เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า

University of Auckland

University of Auckland ใช้ประโยชน์จาก AWS CAF เป็นแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ ครู และนักวิจัยเกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบคลาวด์

อ่านกรณีศึกษา »

Met Office

Met Office ใช้ AWS CAF เพื่อประเมินความสมบูรณ์ของระบบคลาวด์และปรับความสามารถภายในให้เหมาะสม

อ่านกรณีศึกษา »

Suntory

Suntory Group ใช้ AWS CAF เพื่อช่วยเร่งการดำเนินการตามแผนงานโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีส่วนกลาง

อ่านกรณีศึกษา »

Sensis

Sensis ใช้ AWS CAF เพื่อแนะนำทีมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและช่วยเร่งการย้ายไปยังระบบคลาวด์

อ่านกรณีศึกษา »