รายงานคำขอข้อมูลของ Amazon

สำหรับช่วงวันที่ 1 มกราคม 2016 ไปจนถึง 30 มิถุนายน 2016:

หมายศาล: 1,460
การตอบกลับของ Amazon:
การตอบกลับแบบเต็ม: 610
การตอบกลับบางส่วน: 443
ไม่ตอบกลับ: 407

หมายค้น: 221
การตอบกลับของ Amazon:
การตอบกลับแบบเต็ม: 91
การตอบกลับบางส่วน: 84
ไม่ตอบกลับ: 46

คำสั่งศาลอื่นๆ: 122
การตอบกลับของ Amazon:
การตอบกลับแบบเต็ม: 62
การตอบกลับบางส่วน: 24
ไม่ตอบกลับ: 36

คำขอเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ: 0-249

คำขอนอกสหรัฐฯ: 120
การตอบกลับของ Amazon:
การตอบกลับแบบเต็ม: 15
การตอบกลับบางส่วน: 24
ไม่ตอบกลับ: 81

คำขอลบข้อมูล: 0
การตอบกลับของ Amazon:
การตอบกลับแบบเต็ม: 0
การตอบกลับบางส่วน: 0
ไม่ตอบกลับ: 0