รายงานคำขอข้อมูลของ Amazon

สำหรับช่วงวันที่ 1 มกราคม 2017 ไปจนถึง 30 มิถุนายน 2017:

หมายศาล: 1,618
การตอบกลับของ Amazon:
การตอบกลับแบบเต็ม: 685
การตอบกลับบางส่วน: 515
ไม่ตอบกลับ: 418

หมายค้น: 229
การตอบกลับของ Amazon:
การตอบกลับแบบเต็ม: 102
การตอบกลับบางส่วน: 87
ไม่ตอบกลับ: 40


คำสั่งศาลอื่นๆ: 89
การตอบกลับของ Amazon:
การตอบกลับแบบเต็ม: 47
การตอบกลับบางส่วน: 29
ไม่ตอบกลับ: 13

คำขอเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ: 0-249

คำขอนอกสหรัฐฯ: 75
การตอบกลับของ Amazon:
การตอบกลับแบบเต็ม: 0
การตอบกลับบางส่วน: 2
ไม่ตอบกลับ: 73

คำขอลบข้อมูล: 0
การตอบกลับของ Amazon:
การตอบกลับแบบเต็ม: 0
การตอบกลับบางส่วน: 0
ไม่ตอบกลับ: 0