รายงานคำขอข้อมูลของ Amazon

สำหรับช่วงวันที่ 1 มกราคม 2015 ไปจนถึง 31 พฤษภาคม 2015:

หมายศาลที่ได้รับ: 813
การตอบกลับของ Amazon:
การตอบกลับแบบเต็ม: 542
การตอบกลับบางส่วน: 126
ไม่ตอบกลับ: 145

หมายค้นที่ได้รับ: 25
การตอบกลับของ Amazon:
การตอบกลับแบบเต็ม: 13
การตอบกลับบางส่วน: 8
ไม่ตอบกลับ: 4

คำสั่งศาลอื่นๆ ที่ได้รับ: 13
การตอบกลับของ Amazon:
การตอบกลับแบบเต็ม: 4
การตอบกลับบางส่วน: 5
ไม่ตอบกลับ: 4

คำขอเพื่อความมั่นคงแห่งชาติที่ได้รับ: 0-249

คำขอนอกสหรัฐฯ ที่ได้รับ: 132
การตอบกลับของ Amazon:
การตอบกลับแบบเต็ม: 108
การตอบกลับบางส่วน: 7
ไม่ตอบกลับ: 17

คำขอลบข้อมูลที่ได้รับ: 1
การตอบกลับของ Amazon:
การตอบกลับแบบเต็ม: 1
การตอบกลับบางส่วน: 0
ไม่ตอบกลับ: 0