รายงานคำขอข้อมูลของ Amazon

สำหรับวันที่ 1 มิถุนายน 2016 ถึง 31 ธันวาคม 2016:

หมายศาล: 1,261
การตอบกลับของ Amazon:
การตอบกลับแบบเต็ม: 480
การตอบกลับบางส่วน: 499
ไม่ตอบกลับ: 332

หมายค้น: 194
การตอบกลับของ Amazon:
การตอบกลับแบบเต็ม: 82
การตอบกลับบางส่วน: 78
ไม่ตอบกลับ: 34

คำสั่งศาลอื่นๆ: 70
การตอบกลับของ Amazon:
การตอบกลับแบบเต็ม: 36
การตอบกลับบางส่วน: 23
ไม่ตอบกลับ: 11

คำขอเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ: 0-249

คำขอนอกสหรัฐฯ: 58
การตอบกลับของ Amazon:
การตอบกลับแบบเต็ม: 1
การตอบกลับบางส่วน: 1
ไม่ตอบกลับ: 56

คำขอลบข้อมูล: 0
การตอบกลับของ Amazon:
การตอบกลับแบบเต็ม: 0
การตอบกลับบางส่วน: 0
ไม่ตอบกลับ: 0