รายงานคำขอข้อมูลของ Amazon

สำหรับวันที่ 1 มิถุนายน 2017 ถึง 31 ธันวาคม 2017:

หมายศาล: 1,452
การตอบกลับของ Amazon:
การตอบกลับแบบเต็ม: 570
การตอบกลับบางส่วน: 500
ไม่ตอบกลับ: 382

หมายค้น: 223
การตอบกลับของ Amazon:
การตอบกลับแบบเต็ม: 103
การตอบกลับบางส่วน: 80
ไม่ตอบกลับ: 40

คำสั่งศาลอื่นๆ: 86
การตอบกลับของ Amazon:
การตอบกลับแบบเต็ม: 39
การตอบกลับบางส่วน: 22
ไม่ตอบกลับ: 25

คำขอเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ: 0-249

คำขอนอกสหรัฐฯ: 103
การตอบกลับของ Amazon:
การตอบกลับแบบเต็ม: 0
การตอบกลับบางส่วน: 0
ไม่ตอบกลับ: 103

คำขอลบข้อมูล: 0
การตอบกลับของ Amazon:
การตอบกลับแบบเต็ม: 0
การตอบกลับบางส่วน: 0
ไม่ตอบกลับ: 0