Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu những kiến thức cơ bản về việc chạy mã trên AWS Lambda mà không cần cung cấp hay quản lý máy chủ. Chúng tôi sẽ hướng dẫn từng bước cách tạo một hàm Lambda Hello World bằng bảng điều khiển AWS Lambda. Sau đó chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách gọi hàm Lambda một cách thủ công bằng dữ liệu sự kiện mẫu và xem lại các chỉ số đầu ra của bạn.

Bạn chỉ cần đủ điều kiện sử dụng bậc miễn phí là có thể thực hiện mọi thao tác trong bài hướng dẫn này.

Chạy mã phi máy chủ với AWS cần tài khoản

Tạo tài khoản miễn phí trong vài phút

Bậc miễn phí của AWS bao gồm 1 triệu yêu cầu miễn phí và tối đa 3,2 triệu giây thời gian điện toán mỗi tháng với AWS Lambda.

Xem chi tiết về Bậc miễn phí của AWS »

 

Khi bạn nhấp vào đây, Bảng điều khiển quản lý AWS sẽ mở ra trong cửa sổ trình duyệt mới để bạn có thể luôn mở hướng dẫn từng bước này.  Tìm Lambda trong phần Điện toán và nhấp để mở Bảng điều khiển AWS Lambda.

P1

(nhấp vào ảnh để thu phóng)

P1

Bản thiết kế cung cấp mã ví dụ để tiến hành một số quy trình tối giản. Hầu hết các bản thiết kế xử lý sự kiện từ các nguồn sự kiện cụ thể, chẳng hạn như Amazon S3, DynamoDB hoặc ứng dụng tùy chỉnh.

a.  Trong bảng điều khiển AWS Lambda, chọn Tạo hàm.

Lưu ý:
Bảng điều khiển sẽ hiện trang này chỉ khi bạn chưa có hàm Lambda nào. Nếu đã tạo hàm, thì bạn sẽ thấy trang Lambda > Hàm. Trong trang danh sách, chọn Tạo hàm để chuyển tới trang Tạo hàm.

P2

(nhấp vào ảnh để thu phóng)

P2

b.  Chọn Bản thiết kế.

c.  Trong hộp Bộ lọc, nhập hello-world-python và chọn bản thiết kế hello-world-python.

d.  Sau đó, nhấp vào Đặt cấu hình.

P3

(nhấp vào ảnh để thu phóng)

P3

Hàm Lambda bao gồm mã bạn cung cấp, phần phụ thuộc có liên quan và cấu hình. Thông tin cấu hình bạn cung cấp bao gồm tài nguyên điện toán bạn muốn phân bổ (ví dụ: bộ nhớ), thời gian chờ thực thi và vai trò IAM mà AWS Lambda có thể giả định để thực thi hàm Lambda thay cho bạn.


a.  Bây giờ, bạn sẽ vào phần Thông tin cơ bản về hàm Lambda.

Thông tin cơ bản:
  • Tên: Bạn có thể đặt tên cho hàm Lambda tại đây. Với hướng dẫn này, nhập hello-world-python.
  • Vai trò: Bạn sẽ tạo vai trò IAM (được gọi là vai trò thực thi) với quyền cần thiết mà AWS Lambda có thể giả định để gọi hàm Lambda thay cho bạn. Chọn Tạo vai trò mới từ mẫu.
  • Tên vai trò: nhập lambda_basic_execution
Mã hàm Lambda:
  • Trong phần này, bạn có thể xem lại mã ví dụ được tạo trong Python.

b.  Chuyển xuống cuối trang và chọn Tạo hàm.

P4

(nhấp vào ảnh để thu phóng)

P4

c.  Môi trường chạy: Hiện tại, bạn có thể tạo mã hàm Lambda trong Java, Node.js, C#, Go hoặc Python. Với hướng dẫn này, giữ nguyên Python 2.7 làm môi trường chạy.

d.  Trình xử lý: Bạn có thể chỉ định trình xử lý (phương thức/hàm trong mã) nơi AWS Lambda có thể bắt đầu thực thi mã. AWS Lambda cung cấp dữ liệu sự kiện dưới dạng thông tin đầu vào cho trình xử lý này để xử lý sự kiện.

Trong ví dụ này, thông tin về trình xử lý được Lambda xác định từ mã mẫu và sẽ được điền trước là lambda_function.lambda_handler.

P5

(nhấp vào ảnh để thu phóng)

P5

e.  Cuộn xuống để đặt cấu hình các cài đặt bộ nhớ, thời gian chờ và VPC.  Với hướng dẫn này, giữ nguyên các giá trị cấu hình mặc định của hàm Lambda.

Picture1

(nhấp vào ảnh để thu phóng)

Picture1

Bảng điều khiển hiển thị hàm Lambda hello-world-python – bạn hiện có thể kiểm thử hàm, xác minh kết quả và xem lại nhật ký.


a.  Chọn Đặt cấu hình sự kiện kiểm thử từ menu thả xuống có tên "Chọn sự kiện kiểm thử...".

P7

(nhấp vào ảnh để thu phóng)

P7

b.  Trình biên tập sẽ bật ra để bạn nhập sự kiện kiểm thử hàm.  

  • Chọn Hello World từ danh sách mẫu Sự kiện mẫu trong trang Nhập sự kiện kiểm thử. 
  • Nhập tên sự kiện, chẳng hạn như HelloWorldEvent.
  • Bạn có thể thay đổi các giá trị trong tệp JSON mẫu nhưng đừng thay đổi cấu trúc sự kiện. Với hướng dẫn này, thay thế value1 bằng hello, world!.

Chọn Tạo.

P8

(nhấp vào ảnh để thu phóng)

P8

c.  Chọn Kiểm thử.

P9

(nhấp vào ảnh để thu phóng)

P9

d.  Sau khi thực thi thành công, hãy xem kết quả trong bảng điều khiển:

  • Phần Kết quả thực thi xác minh rằng quá trình thực thi đã thành công.
  • Phần Tóm tắt hiển thị thông tin quan trọng được báo cáo trong phần Kết quả nhật ký.
  • Phần Kết quả nhật ký sẽ hiển thị nhật ký được tạo bởi quy trình thực thi hàm Lambda. 
P91

(nhấp vào ảnh để thu phóng)

P91

AWS Lambda tự động giám sát hàm Lambda và báo cáo chỉ số thông qua Amazon CloudWatch. Để giúp bạn giám sát mã khi thực thi, Lambda tự động theo dõi số lượng yêu cầu, độ trễ cho mỗi yêu cầu, số lượng yêu cầu có lỗi và công bố chỉ số có liên quan. 


a.  Gọi hàm Lambda thêm vài lần nữa bằng cách nhấp nhiều lần vào nút Kiểm thử.  Thao tác này sẽ tạo chỉ số mà bạn có thể xem trong bước tiếp theo.

b.  Chọn Giám sát để xem kết quả.

P92

(nhấp vào ảnh để thu phóng)

P92

c.  Cuộn xuống để xem chỉ số cho hàm Lambda.  Chỉ số Lambda được báo cáo thông qua Amazon CloudWatch. Bạn có thể tận dụng các chỉ số này để đặt cảnh báo tùy chỉnh. Để biết thêm thông tin về CloudWatch, hãy xem Hướng dẫn về Amazon CloudWatch dành cho nhà phát triển.

Tab Giám sát sẽ hiển thị 6 chỉ số CloudWatch: Số lần gọi, Thời gian gọi, Số lần gọi lỗi, Số lần gọi bị chặn, Thời gian lặp và Số lỗi DLQ.

Với AWS Lambda, bạn trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Sau khi đạt đến giới hạn bậc miễn phí của AWS Lambda, bạn phải trả phí dựa trên số lượng yêu cầu cho hàm (số lần gọi) và thời gian mã thực thi (thời gian gọi).  Để biết thêm thông tin, hãy xem Định giá AWS Lambda.

P93

(nhấp vào ảnh để thu phóng)

P93

Mặc dù không bị tính phí khi giữ hàm Lambda, bạn có thể dễ dàng xóa hàm từ bảng điều khiển AWS Lambda.  


a.  Chọn nút Hành động và nhấp vào Xóa hàm.

P94

(nhấp vào ảnh để thu phóng)

P94

b.  Bạn sẽ được yêu cầu xác nhận việc chấm dứt – chọn Xóa.

P95

(nhấp vào ảnh để thu phóng)

P95

Bạn đã tạo hàm AWS Lambda đầu tiên. Đây là bước đầu tiên trong việc tìm hiểu cách chạy ứng dụng mà không cần cung cấp hoặc quản lý máy chủ. Lambda tự động thay đổi quy mô ứng dụng bằng cách chạy mã để phản hồi từng lần kích hoạt, thay đổi quy mô chính xác với kích cỡ của khối lượng công việc.

Bây giờ, khi đã tìm hiểu cách tạo hàm Lambda, bạn có thể chuyển sang hướng dẫn tiếp theo, nơi bạn sẽ tìm hiểu cách kích hoạt hàm Lambda để xử lý dữ liệu được tải lên vùng lưu trữ Amazon S3. Bạn sẽ sử dụng hàm Lambda để tạo ảnh thu nhỏ, theo thời gian thực, của hình ảnh được tải lên vùng lưu trữ S3.

Sử dụng AWS Lambda với Amazon S3 »