ราคา AWS Certificate Manager

ใบรับรอง SSL/TLS สาธารณะที่จัดเตรียมผ่าน AWS Certificate Manager นั้นไม่เสียค่าใช้จ่าย คุณจ่ายเฉพาะทรัพยากร AWS ที่คุณสร้างเพื่อเรียกใช้แอปพลิเคชันของคุณเท่านั้น

ราคาผู้ออกใบรับรองส่วนตัวของ AWS Certificate Manager

ผู้ออกใบรับรอง (CA) ส่วนตัวของ ACM มีราคาแบบสองมิติ คุณชำระค่าบริการรายเดือนสำหรับการดำเนินงานของ CA ส่วนตัวแต่ละรายจนกว่าคุณจะลบออกและชำระเงินสำหรับใบรับรองส่วนตัวที่คุณออกในแต่ละเดือน

การดำเนินงานของผู้ออกใบรับรองส่วนตัว
  • 400 USD ต่อเดือนสำหรับผู้ออกใบรับรองส่วนตัวของ ACM แต่ละรายจนกว่าคุณจะลบผู้ออกใบรับรองออก
  • การดำเนินงานของผู้ออกใบรับรองส่วนตัวจะได้รับการปันส่วนเป็นเดือนบางส่วนขึ้นอยู่กับเวลาที่คุณสร้างและลบผู้ออกใบรับรอง คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับผู้ออกใบรับรองส่วนตัวหลังจากที่คุณลบออก อย่างไรก็ตาม หากคุณกู้คืนผู้ออกใบรับรองส่วนตัวที่ลบไปแล้ว คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับเวลาระหว่างที่ลบและกู้คืน
ใบรับรองส่วนตัว

คุณจะชำระค่าธรรมเนียมแบบชำระครั้งเดียวสำหรับใบรับรองที่ออกโดยผู้ออกใบรับรองส่วนตัวของ ACM ที่คุณสามารถเข้าถึงคีย์ส่วนตัวได้ ซึ่งรวมถึงใบรับรองส่วนตัวที่คุณสร้างใน ACM และส่งออก และใบรับรองที่คุณสร้างคีย์ส่วนตัวโดยไม่ได้ใช้ ACM สำหรับการจัดการใบรับรอง

ใบรับรองส่วนตัวที่ออกโดยผู้ออกใบรับรองส่วนตัวของ ACM ที่คุณไม่สามารถเข้าถึงคีย์ส่วนตัวได้เป็นบริการฟรี ซึ่งรวมถึงใบรับรองที่ใช้เฉพาะกับบริการที่ผสานรวม ACM เช่น Elastic Load Balancing, Amazon CloudFront และ Amazon API Gateway

ระดับราคาของใบรับรองขึ้นอยู่กับจำนวนของใบรับรองใหม่ที่สร้างขึ้นในเดือนปฏิทินและคำนวณต่อภูมิภาค (ตามที่ระบุไว้ในตารางด้านขวา)

ผู้ออกใบรับรองส่วนตัวของ ACM แบบทดลองใช้ฟรี 30 วัน

ทดลองใช้ฟรี 30 วัน

บัญชีใหม่ใดๆ ของผู้ออกใบรับรองส่วนตัวของ ACM สามารถทดลองใช้บริการได้ 30 วันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานของผู้ออกใบรับรองส่วนตัวแรกที่สร้างขึ้นในบัญชี คุณจะชำระเงินสำหรับใบรับรองที่คุณออกระหว่างช่วงทดลองใช้งาน

จำนวนใบรับรองส่วนตัวที่สร้างขึ้นในหนึ่งเดือน/ต่อภูมิภาค ราคา (ต่อใบรับรอง)
1 – 1,000 0.75 USD
1,001 – 10,000 0.35 USD
10,001 ขึ้นไป 0.001 USD

ตัวอย่างราคาสำหรับผู้ออกใบรับรองส่วนตัวของ ACM

ตัวอย่างที่ 1: ภูมิภาคเดียว

การใช้งานเดือนที่ 1: ผู้ออกใบรับรองส่วนตัวสองแห่งออกใบรับรอง 20,000 ใบในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียตอนเหนือ)

การใช้งานเดือนที่ 2: ผู้ออกใบรับรองส่วนตัวสองแห่งไม่มีการออกใบรับรองใหม่

ค่าบริการสำหรับเดือนที่ 1 และ 2

เดือนที่ 1
2 x 400 USD (การดำเนินการของผู้ออกใบรับรองรายเดือน)
+ 1,000 x 0.75 USD (ใบรับรอง 1,000 ใบแรก)
+ 9,000 x 0.35 USD (ใบรับรองใบที่ 1,001 จนถึงใบที่ 10,000)
+ 10,000 x 0.001 USD (หลังจากใบรับรองใบที่ 10,000 เป็นต้นไป)
= 4,710 USD

เดือนที่ 2
2 x 400 USD (การดำเนินการของผู้ออกใบรับรองรายเดือน)
+ 0 USD (ไม่มีการสร้างใบรับรองใหม่ในเดือนที่ 2)
= 800 USD

ตัวอย่างที่ 2: สองภูมิภาค

การใช้งานเดือนที่ 1: ผู้ออกใบรับรองส่วนตัวหนึ่งแห่งในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ออกใบรับรอง 500 ใบและผู้ออกใบรับรองส่วนตัวหนึ่งแห่งในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) ออกใบรับรอง 500 ใบ

การใช้งานเดือนที่ 2: ผู้ออกใบรับรองส่วนตัวหนึ่งแห่งในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) และผู้ออกใบรับรองส่วนตัวหนึ่งแห่งในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) ไม่มีการออกใบรับรองใหม่

ค่าบริการสำหรับเดือนที่ 1 และ 2

เดือนที่ 1
2 x 400 USD (การดำเนินการของผู้ออกใบรับรองรายเดือน)
+ 500 x 0.75 USD สำหรับใบรับรอง 1,000 ใบแรกในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ)
+ 500 x 0.75 USD สำหรับใบรับรอง 1,000 ใบแรกในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน)
= 1,550 USD
 
เดือนที่ 2
2 x 400 USD (การดำเนินการของผู้ออกใบรับรองรายเดือน)
+ 0 USD (ไม่มีการสร้างใบรับรองใหม่ในเดือนที่ 2)
= 800 USD
 
 

ตัวอย่างที่ 3: การผสมผสานระหว่างแบบฟรีและเสียค่าใช้จ่าย

การใช้งานเดือนที่ 1: ผู้ออกใบรับรองส่วนตัวหนึ่งแห่งในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ออกใบรับรองใหม่ทั้งหมด 5,000 ใบในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียตอนเหนือ) จากทั้งหมด 5,000 ใบ คุณใช้ 1,000 ใบกับบริการที่ผสานรวม ACM เช่น Elastic Load Balancing หรือเกตเวย์ของ API คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับใบรับรองเหล่านี้ ส่วนอีก 4,000 ใบที่เหลือ คุณส่งออก 2,000 ใบจาก ACM และคุณออก 2,000 ใบจากผู้ออกใบรับรองส่วนตัวของคุณโดยการสร้างคีย์ส่วนบุคคลโดยไม่ได้ใช้ ACM สำหรับการจัดการใบรับรอง คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเนื่องจากมีสิทธิ์ใช้คีย์ส่วนตัว

การใช้งานเดือนที่ 1: ผู้ออกใบรับรองส่วนตัวหนึ่งแห่งในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ไม่มีการออกใบรับรองใหม่

ค่าบริการสำหรับเดือนที่ 1 และ 2
เดือนที่ 1
1 x 400 USD (การดำเนินการของผู้ออกใบรับรองรายเดือน)
+ 0 USD (ไม่มีค่าใช้จ่าย) สำหรับใบรับรอง 1,000 ใบแรกที่ออกและใช้กับบริการที่ผสานรวม ACM
+ 1,000 x 0.75 USD (ใบรับรอง 1,000 ใบแรก)
+ 3,000 x 0.35 USD (ใบรับรองใบที่ 1,001 จนถึงใบที่ 10,000)
= 2,200 USD

เดือนที่ 2
1 x 400 USD (การดำเนินการของผู้ออกใบรับรองรายเดือน)
+ 0 USD (ไม่มีการสร้างใบรับรองใหม่ในเดือนที่ 2)
= 400 USD

ทรัพยากรการกำหนดราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวณ TCO

คำนวณต้นทุนรวมของกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (TCO)

เครื่องคำนวณรายเดือนอย่างง่าย

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

เริ่มต้นใช้งาน AWS Certificate Manager

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS Certificate Manager
มีคำถามเพิ่มเติมไหม
ติดต่อเรา