Amazon SageMaker

สร้าง ฝึก และปรับใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) สำหรับกรณีใช้งานใดๆ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่มีการจัดการอย่างเต็มรูปแบบ เครื่องมือ และเวิร์กโฟลว์ต่างๆ

SageMaker สำหรับนักวิเคราะห์ธุรกิจ

นักวิเคราะห์ธุรกิจ

ดำเนินการคาดการณ์ด้าน ML โดยใช้อินเทอร์เฟซแบบภาพร่วมกับ SageMaker Canvas

SageMaker สำหรับนักวิเคราะห์ธุรกิจ »
SageMaker สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

เตรียมข้อมูลแล้วสร้าง ฝึก และปรับใช้โมเดลด้วย SageMaker Studio

SageMaker สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล »
SageMaker สำหรับวิศวกร MLOps

วิศวกร ML

ปรับใช้และจัดการโมเดลทุกระดับด้วย SageMaker MLOps

SageMaker สำหรับวิศวกร ML »

ประโยชน์

ทำให้ ML เข้าถึงได้มากขึ้น

ช่วยให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นสามารถสร้างนวัตกรรมด้วย ML ผ่านตัวเลือกเครื่องมือต่างๆ โดยเป็นสภาพแวดล้อมในการพัฒนาแบบผสานรวมสำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และอินเทอร์เฟซแบบภาพที่ไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับนักวิเคราะห์ธุรกิจ

เตรียมข้อมูลในทุกระดับขนาด

เข้าถึง ติดป้าย และประมวลผลข้อมูลแบบมีโครงสร้าง (ข้อมูลในรูปแบบตาราง) และข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง (รูปถ่าย วิดีโอ และเสียง) เป็นจำนวนมากสำหรับ ML

เร่งการพัฒนา ML

ลดเวลาในการฝึกอบรมจากหลายชั่วโมงเหลือเพียงระดับนาทีด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมที่สุด เพิ่มผลิตภาพของทีมงานได้ถึง 10 เท่าด้วยเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ

ปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับวงจรการใช้งานของ ML

ทำระบบอัตโนมัติและสร้างมาตรฐานให้กับการดำเนินการ MLOps ทั่วองค์กรของคุณเพื่อสร้าง ฝึก ปรับใช้ และจัดการโมเดลในทุกระดับขนาด

ML ประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ำในทุกระดับขนาด

Amazon SageMaker สร้างขึ้นด้วยประสบการณ์นับสองทศวรรษของ Amazon ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ML ที่ใช้งานได้จริง ประกอบด้วยการแนะนำผลิตภัณฑ์ การปรับแต่งให้เข้ากับบุคคล การช้อปปิ้งอัจฉริยะ หุ่นยนต์ และอุปกรณ์สั่งการด้วยเสียง

10 เท่า

เพิ่มผลิตภาพของทีมงาน

100B+

การคาดการณ์ต่อเดือน

54%

ลด TCO

40%

การลดต้นทุนในการติดป้ายข้อมูล

สูงสุด 50%

การฝึกอบรมที่รวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านการใช้งาน GPU อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

<10ms

เวลาแฝงทั่วไปในการอนุมาน

22

โปรแกรมที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (PCI, HIPAA, SOC 1/2/3, FedRAMP, ISO และอื่นๆ)

Amazon SageMaker รองรับเฟรมเวิร์ก ML, ชุดเครื่องมือ และภาษาเขียนโปรแกรมชั้นนำ

TensorFlow
TensorFlow
PyTorch
mxnet
โลโก้ Huggine Face
TensorFlow
TensorFlow
TensorFlow

ลูกค้า Amazon SageMaker

ลูกค้าหลายหมื่นรายจากแวดวงอุตสาหกรรมที่หลากหลายต่างใช้งาน Amazon SageMaker

เริ่มต้นใช้งาน

เรียนรู้ ML กับ SageMaker Studio Lab

เริ่มต้นใช้งาน »

เริ่มต้นใช้งานด้วย Free Tier

เริ่มต้นใช้งาน »

ปรับใช้โซลูชันด้วย JumpStart

เริ่มต้นใช้งาน »

สำรวจ AWS เพิ่มเติม