Ngoài Điều khoản và điều kiện về tín dụng khuyến mại AWS, bất kỳ tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp nào giới thiệu các công ty khởi nghiệp tham gia AWS Activate để nhận tín dụng đều phải tuân theo các điều khoản & điều kiện sau: 

 • AWS Activate có toàn quyền phê duyệt và quyết định cấp tín dụng cuối cùng.
 • Tín dụng AWS có thể không phải là lợi ích chắc chắn nhận được thông qua liên kết với một tổ chức không thuộc AWS nếu không được AWS Activate phê duyệt trước một cách rõ ràng.
 • AWS Activate có quyền từ chối đơn đăng ký từ các tổ chức không đủ tiêu chuẩn, gian lận hoặc lạm dụng khi họ đăng ký tham gia chương trình.
 • Việc sử dụng AWS Activate để trợ cấp cho hoạt động buôn bán sản phẩm hoặc dịch vụ không thuộc AWS sẽ lập tức chấm dứt chương trình.
 • Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp chịu trách nhiệm xác minh liên kết của các tổ chức thành viên của họ và từ chối đơn đăng ký từ các bên không liên kết, không đủ tiêu chuẩn, gian lận hoặc lạm dụng. Việc không xác minh công ty khởi nghiệp có thể khiến tổ chức khởi nghiệp và các công ty khởi nghiệp thành viên của họ mất quyền truy cập vào AWS Activate.
 • Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp chịu trách nhiệm bảo mật ID tổ chức của họ (cần có mã độc nhất để truy cập vào các lợi ích của AWS Activate). Không được hiển thị công khai hoặc phân phối rộng rãi ID tổ chức. Phải báo cáo ngay cho người quản lý tài khoản hoặc đội ngũ AWS Activate khi xảy ra sự cố rò rỉ ID tổ chức. AWS Activate sẽ nhanh chóng thay thế mã bị xâm phạm cho tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp bị rò rỉ mã.
 • Tổ chức xúc tiến và Vườn ươm

  Nếu bạn là giám đốc chương trình của một chương trình xúc tiến hoặc vườn ươm và muốn tìm hiểu thêm về cách cung cấp các gói Danh mục AWS Activate cho công ty khởi nghiệp đang ở giai đoạn đầu của bạn, vui lòng gửi câu hỏi của bạn bên dưới.

  Chúng tôi sẽ chuyển yêu cầu của bạn đến đội ngũ tại địa phương của chúng tôi dựa trên vị trí của bạn.


  Vui lòng trả lời các câu hỏi bên dưới để giúp chúng tôi đánh giá tính đủ điều kiện của bạn. Chúng tôi sẽ cần 3-5 ngày làm việc để xử lý yêu cầu của bạn.

 • Quỹ đầu tư sớm/đầu tư mạo hiểm

  Nếu bạn là giám đốc chương trình của một Quỹ đầu tư sớm/đầu tư mạo hiểm và muốn tìm hiểu thêm về cách cung cấp các gói Danh mục AWS Activate cho công ty khởi nghiệp đang ở giai đoạn đầu của bạn, vui lòng gửi câu hỏi của bạn bên dưới.

  Chúng tôi sẽ chuyển yêu cầu của bạn đến đội ngũ tại địa phương của chúng tôi dựa trên vị trí của bạn.


  Vui lòng trả lời các câu hỏi bên dưới để giúp chúng tôi đánh giá tính đủ điều kiện của bạn. Chúng tôi sẽ cần 3-5 ngày làm việc để xử lý yêu cầu của bạn.

  Vui lòng cho chúng tôi 3-5 ngày làm việc để xử lý yêu cầu của bạn.

 • Các tổ chức khởi nghiệp khác

  Nếu bạn là giám đốc chương trình của một tổ chức khởi nghiệp hoặc một không gian làm việc chung và muốn tìm hiểu thêm về cách cung cấp các gói Danh mục AWS Activate cho công ty khởi nghiệp đang ở giai đoạn đầu của bạn, vui lòng gửi câu hỏi của bạn bên dưới.

  Chúng tôi sẽ chuyển yêu cầu của bạn đến đội ngũ tại địa phương của chúng tôi dựa trên vị trí của bạn.


  Vui lòng trả lời các câu hỏi bên dưới để giúp chúng tôi đánh giá tính đủ điều kiện của bạn. Chúng tôi sẽ cần 3-5 ngày làm việc để xử lý yêu cầu của bạn.

 • Chương trình tại trường đại học

  Nếu bạn là giám đốc chương trình của chương trình khởi nghiệp tại trường đại học, tổ chức xúc tiến hoặc vườn ươm tại trường đại học, quỹ đầu tư tại trường đại học, văn phòng chuyển giao công nghệ hoặc chương trình khác liên quan đến trường đại học có sự hợp tác với các đội ngũ khởi nghiệp và muốn tìm hiểu thêm về cách cung cấp gói Danh mục AWS Activate cho công ty khởi nghiệp của bạn, vui lòng gửi câu hỏi của bạn bên dưới.

  Chúng tôi sẽ chuyển yêu cầu của bạn đến đội ngũ tại địa phương của chúng tôi dựa trên vị trí của bạn.


  Vui lòng trả lời các câu hỏi bên dưới để giúp chúng tôi đánh giá tính đủ điều kiện của bạn. Chúng tôi sẽ cần 3-5 ngày làm việc để xử lý yêu cầu của bạn.

   Học viên
   Cựu sinh viên
   Giảng viên
   Người điều hành
   Thành viên trong cộng đồng
   Khác (nhập ở bên dưới)
   Giai đoạn lên ý tưởng
   Giai đoạn tiền hạt giống
   Giai đoạn hạt giống
   Vòng gọi vốn Series A và các giai đoạn sau đó
   Khác (nhập ở bên dưới)
   Khung nhóm
   Khung mở
   Khác (nhập ở bên dưới)

  Vui lòng cho chúng tôi 3-5 ngày làm việc để xử lý yêu cầu của bạn.