Trong mô-đun này, bạn sẽ trải qua các bước để chấm dứt tất cả các tài nguyên bạn đã tạo trong suốt hướng dẫn này. Bạn sẽ chấm dứt ứng dụng AWS Amplify, Nhóm người dùng Amazon Cognito, hàm AWS Lambda, vai trò IAM, bảng DynamoDB, API REST và Nhật ký CloudWatch. Đây là thực hành tốt nhất để xóa các tài nguyên bạn không còn sử dụng nhằm tránh các khoản phí không mong muốn.

Thời gian hoàn thành mô-đun: 10 phút

Dịch vụ đã xóa: AWS Lambda, Amazon API Gateway, AWS Amplify, Amazon DynamoDB, Amazon Cognito, AWS CloudWatch 


Làm theo các hướng dẫn từng bước bên dưới để xóa các tài nguyên AWS bạn đã tạo trong mỗi mô-đun. Nhấp vào số của từng bước để mở rộng phần.

 • Bước 1. Xóa ứng dụng

  Xóa ứng dụng Amplify của bạn.


  1. Trong Bảng điều khiển quản lý AWS, chọn Dịch vụ, rồi chọn AWS Amplify trong phần Dịch vụ di động.

  2. Chọn ứng dụng mà bạn đã tạo trong mô-đun 1.

  3. Trên trang đích của ứng dụng, chọn “Hành động > Xóa ứng dụng”. Nhập “xóa” khi được nhắc xác nhận, sau đó chọn xác nhận.

 • Bước 2. Xóa nhóm người dùng Amazon Cognito

  Nếu bạn đã sử dụng mẫu AWS CloudFormation được cung cấp để hoàn thành mô-đun 2, chỉ cần xóa ngăn xếp bằng Bảng điều khiển AWF CloudFormation. Nếu không, hãy xóa nhóm người dùng Amazon Cognito mà bạn đã tạo trong mô-đun 2.


  1. Từ Bảng điều khiển AWS, nhấp vàoDịch vụ, sau đó chọn Cognito trong Dịch vụ di động.

  2. ChọnQuản lý Nhóm người dùng.

  3. Chọn nhóm người dùng WildRydes bạn đã tạo trong mô-đun 2.

  4. Chọn Xóa nhóm ở góc trên bên phải của trang.

  5. Nhập xóa và chọn Xóa nhóm khi được nhắc xác nhận.

 • Bước 3. Xây dựng backend phi máy chủ

  Xóa hàm AWS Lambda, vai trò IAM và bảng Amazon DynamoDB mà bạn đã tạo trong mô-đun 3.


  Hàm Lambda

  1. Trong Bảng điều khiển quản lý AWS, nhấp vào Dịch vụ rồi chọn Lambda trong phần Điện toán.

  2. Chọn hàm RequestUnicorn bạn đã tạo trong mô-đun 3.

  3. Từ menu thả xuống Hành động, chọn Xóa hàm.

  4. Chọn Xóa khi được nhắc xác nhận.

  Vai trò IAM

  1. Trong Bảng điều khiển quản lý AWS, nhấp vào Dịch vụ, sau đó chọn IAM trong phần Bảo mật, Nhận dạng & Tuân thủ.

  2. Chọn Vai trò từ menu điều hướng.

  3. Nhập WildRydesLambda vào hộp bộ lọc.

  4. Chọn vai trò mà bạn đã tạo trong mô-đun 3.

  5. Từ menu thả xuống Hành động vai trò, chọn Xóa vai trò.

  6. Chọn Có, Xóa khi được nhắc xác nhận.

  Bảng DynamoDB

  1. Trong Bảng điều khiển quản lý AWS, nhấp vào Dịch vụ, rồi chọn DynamoDB trong Cơ sở dữ liệu

  2. Chọn Bảng trong menu điều hướng.

  3. Chọn bảng Chuyến đi mà bạn đã tạo trong mô-đun 3.

  4. Chọn Xóa bảng từ menu thả xuống Hành động.

  5. Chọn hộp kiểm Xóa tất cả các cảnh báo CloudWatch cho bảng này và chọn Xóa.

 • Bước 4. Xóa API REST của bạn

  Xóa API REST được tạo trong mô-đun 4. Có một tùy chọn Xóa API trong menu thả xuống Hành động khi bạn chọn API của mình trong Bảng điều khiển Amazon API Gateway.


  1. Trong Bảng điều khiển quản lý AWS, nhấp vào Dịch vụ sau đó chọn API Gateway bên dưới Dịch vụ ứng dụng.

  2. Chọn API mà bạn đã tạo trong mô-đun 4.

  3. Mở rộng menu thả xuống Hành động và chọn Xóa API.

  4. Nhập tên API của bạn khi được nhắc và chọn Xóa API.

 • Bước 5. Xóa nhật ký CloudWatch

  AWS Lambda tự động tạo một nhóm nhật ký mới cho mỗi hàm trong Amazon CloudWatch Logs và ghi nhật ký vào đó khi hàm của bạn được gọi. Bạn nên xóa nhóm nhật ký cho hàm RequestUnicorn. Ngoài ra, nếu bạn đã khởi chạy bất kỳ ngăn xếp CloudFormation nào, có thể có các nhóm nhật ký được liên kết với các tài nguyên tùy chỉnh trong các ngăn xếp mà bạn nên xóa.


  1. Từ Bảng điều khiển AWS, nhấp vào Dịch vụ, sau đó chọn CloudWatch trong Công cụ quản lý.

  2. Chọn Nhật ký trong menu điều hướng.

  3. Chọn nhóm nhật ký /aws/lambda/RequestUnicorn. Nếu bạn có nhiều nhóm nhật ký trong tài khoản của mình, bạn có thể nhập /aws/lambda/RequestUnicorn vào hộp văn bản Bộ lọc để dễ dàng xác định vị trí nhóm nhật ký.

  4. Chọn Xóa nhóm nhật ký từ menu thả xuống Hành động.

  5. Chọn Có, Xóa khi được nhắc xác nhận.

  6. Nếu bạn đã khởi chạy bất kỳ mẫu CloudFormation nào để hoàn thành một mô-đun, hãy lặp lại các bước 3-5 cho bất kỳ nhóm nhật ký nào bắt đầu bằng /aws/lambda/wildrydes-webapp.

Serverless_Web_App_LP_assets-badge

Xin chúc mừng, bạn đã dựng và chấm dứt một ứng dụng web phi máy chủ bằng Amazon Web Services (AWS).

Tìm hiểu thêm

Nhận thông tin tổng quan về các khả năng, thành phần và trường hợp sử dụng cho điện toán phi máy chủ trên Amazon Web Services (AWS). Truy cập điện toán phi máy chủ »

Phân tích chuyên sâu hơn

Xem xét các kiến trúc nhiều tầng phi máy chủ bằng API Gateway và AWS Lambda để giảm chu kỳ triển khai và vận hành. Đọc báo cáo »

Dựng một luồng công việc

Tìm hiểu về phương pháp để tự động hóa việc triển khai các ứng dụng phi máy chủ đang chạy trên AWS Lambda bằng cách sử dụng công cụ CI/CD từ AWS. Xem hội thảo trực tuyến »