AWS Cost Categories

จับคู่ข้อมูลค่าใช้จ่ายและการใช้งานกับโครงสร้างองค์กรของคุณ

AWS Cost Categories คือคุณสมบัติหนึ่งในชุดผลิตภัณฑ์ AWS Cost Management ที่ช่วยให้คุณจัดกลุ่มข้อมูลค่าใช้จ่ายและการใช้งานออกเป็นหมวดหมู่สำคัญต่างๆ ตามความต้องการของคุณ คุณสามารถสร้างหมวดหมู่แบบกำหนดเองและจับคู่ข้อมูลค่าใช้จ่ายและการใช้งานของคุณลงในหมวดหมู่เหล่านี้ได้ตามกฎที่คุณกำหนดโดยใช้ส่วนข้อมูลต่างๆ เช่น บัญชี แท็ก บริการ ประเภทค่าบริการ และแม้แต่หมวดหมู่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เมื่อตั้งค่าและเปิดใช้งานหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายแล้ว คุณจะสามารถดูข้อมูลค่าใช้จ่ายและการใช้งานตามหมวดหมู่เหล่านี้ได้ตั้งแต่ต้นเดือนใน AWS Cost Explorer, AWS Budgets และ AWS Cost and Usage Report (CUR)

จัดหมวดหมู่ข้อมูลค่าใช้จ่ายของคุณเป็นกลุ่มแบบกำหนดเองโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถใช้ AWS Cost Categories เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ที่กำหนดเองเพื่อจับคู่กับธุรกิจภายในและโครงสร้างองค์กรของคุณ หลังจากกำหนดกฎการจัดหมวดหมู่แล้ว ระบบจะจัดระเบียบค่าใช้จ่ายของคุณตั้งแต่ต้นเดือน ลูกค้าสามารถดูข้อมูลภาพและตรวจสอบการใช้จ่ายได้โดยจากหมวดหมู่เหล่านี้ใน AWS Cost Explorer, AWS Budgets และ Cost and Usage Report (CUR)

(zoomed) 1. CC Dashboard

การเริ่มต้นใช้งาน

สร้างหมวดหมู่

Cost Categories ช่วยให้คุณสามารถกำหนดกลุ่มแบบกำหนดเองตามส่วนค่าใช้จ่ายและการใช้งาน AWS ของคุณ และกำหนดรายการการใช้งานใหม่ทั้งหมดให้กับหมวดหมู่เหล่านี้โดยอัตโนมัติ ชื่อที่คุณตั้งให้กับหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายควรเป็นคำที่องค์กรของคุณรู้จักดี (เช่น ศูนย์ต้นทุน โปรเจ็กต์ และสภาพแวดล้อม) โดยชื่อนี้จะปรากฏที่ส่วนหัวของคอลัมน์ใหม่ใน Cost and Usage Report (CUR) ของคุณ และทำหน้าที่เป็นตัวกรองใน Cost Explorer และ Budgets

ตัวอย่างเช่น หากคุณดูองค์กรของคุณเป็นทีม คุณสามารถตั้งชื่อหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายของคุณว่า "ทีม" องค์กรของคุณอาจมีหลายทีม และแต่ละทีมก็มีหลายบัญชี คุณสามารถใช้ Cost Categories เพื่อจัดหมวดหมู่บัญชีออกเป็นทีมต่างๆ และให้กลุ่มเหล่านั้นปรากฏใน Cost Explorer, Budgets และ CUR

 

สร้างหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย »

(zoomed) 2. CC Dashboard empty

กำหนดกฎหมวดหมู่

ตัวสร้างกฎช่วยให้คุณสามารถสร้างค่าหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายได้ ค่าเหล่านี้แสดงถึงหน่วยขององค์กรภายใน กำหนดกฎหมวดหมู่โดยใช้ตรรกะที่กำหนดเองเพื่อสร้างกลุ่มรายการค่าใช้จ่าย คุณสามารถสร้างหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายได้โดยใช้ตัวสร้างกฎหรือตัวแก้ไข JSON

ต่อจากตัวอย่างก่อนหน้านี้ คุณสามารถสร้างทีมได้สองทีม โดยทีมหนึ่งชื่ออัลฟ่าและอีกทีมหนึ่งชื่อเบต้า ในกฎข้อแรก คุณสามารถกำหนดค่าอัลฟ่าให้กับบางบัญชี เลือกบัญชีเป็นส่วนข้อมูล และเลือกบัญชีที่อยู่ในทีมอัลฟ่า

โดยคุณสามารถเขียนกฎเพิ่มเติมสำหรับแต่ละทีมต่อได้ แต่กฎจะแสดงตามลำดับความสำคัญ โดยเรียงความสำคัญจากมากไปน้อย

กำหนดกฎหมวดหมู่ »

aws-cost-categories-define-category-rules

กำหนดกฎแบ่งค่าบริการ (ตัวเลือกเสริม)

ทุกองค์กรต่างมีชุดค่าใช้จ่ายจากหลายๆ ทีม หน่วยธุรกิจ หรือเจ้าของการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูล การสนับสนุนองค์กร หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของทีมโครงสร้างพื้นฐานส่วนกลาง ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่ได้มาจากเจ้าของคนเดียวโดยตรง ดังนั้นจึงไม่สามารถจัดหมวดหมู่เป็นค่าหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายเดียวได้ กฎแบ่งค่าบริการช่วยให้คุณสามารถจัดสรรค่าใช้จ่ายเหล่านี้ตามค่าหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายของคุณได้อย่างเท่าเทียมกัน

ต่อจากตัวอย่างก่อนหน้านี้ ขั้นแรกคุณสามารถกำหนดกฎหมวดหมู่เพื่อจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายร่วมของคุณให้เป็นค่าหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย "่ค่าใช้จ่ายร่วม" จากนั้น คุณสามารถกำหนดกฎแบ่งค่าบริการโดยใช้ "ค่าใช้จ่ายร่วม" เป็นแหล่งในการแบ่งระหว่างทีมของคุณด้วยวิธีการจัดสรรค่าบริการที่ต้องการ วิธีการจัดสรร (การแบ่งส่วนเท่าๆ กัน การแบ่งเปอร์เซ็นต์คงที่ หรือการแบ่งตามค่าใช้จ่ายตามสัดส่วน) ช่วยกำหนดได้ว่าจะแบ่งค่าใช้จ่ายของคุณตามเป้าหมายของคุณอย่างไร

Split Charge Rule - 1

ดูรายละเอียดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายของคุณ

หน้ารายละเอียดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายมีภาพรวมการจัดสรรค่าใช้จ่ายภายในหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายของคุณ คุณสามารถดูภาพรวมแบบข้อมูลภาพ จำนวนเงินที่แน่นอน และการแบ่งเปอร์เซ็นต์ของการจัดสรรตค่าใช้จ่ายในค่าหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายของคุณ พร้อมกับค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ และหากคุณกำหนดกฎแบ่งค่าบริการไว้แล้ว ก็สามารถดูค่าใช้จ่ายแยกและค่าใช้จ่ายที่จัดสรรแล้วทั้งหมดได้ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายก่อนและหลังการคำนวณค่าบริการแยกด้วย นอกจากนั้นยังสามารถดาวน์โหลดรายงาน CSV ได้จากหน้ารายละเอียด หน้ารายละเอียดจะแสดงขึ้นหลังจากที่คุณสร้างหรือแก้ไขหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายของคุณ สถานะหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายจะเริ่มจาก "กำลังประมวลผล" แล้วเปลี่ยนเป็น "นำไปใช้แล้ว" เมื่อจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายของคุณพร้อมกับข้อมูลอัปเดต

Cost Categories Details page with Split Charges

ใช้ลำดับชั้นหลายระดับ

คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นหลายระดับระหว่างหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายของคุณได้โดยใช้หมวดหมู่ค่าใช้จ่ายเป็นส่วนข้อมูล องค์กรของคุณอาจมีศูนย์ต้นทุนหลายแห่งซึ่งครอบคลุมหลายแผนก โดยแต่ละแผนกประกอบด้วยหลายทีม คุณสามารถตั้งค่าหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายตามลำดับชั้นได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ตรงกับโครงสร้างองค์กรของคุณทุกประการ และติดตามค่าใช้จ่ายและการใช้งานของคุณในทุกระดับ

พิจารณาหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย "ทีม" จากตัวอย่างก่อนหน้านี้ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้บัญชีและแท็กเป็นส่วนข้อมูล และค่าเป็น "อัลฟ่า" และ "เบต้า" หากต้องการจัดหมวดหมู่ทีมของคุณออกเป็นแผนกต่างๆ คุณสามารถสร้างหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย "แผนก" ที่ครอบคลุมหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย "ทีม" ที่มีอยู่เดิมได้โดยเลือกส่วนข้อมูลเป็นหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย และ "ทีม" เป็นชื่อหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายสำหรับส่วนข้อมูลดังกล่าว จากนั้นคุณสามารถเลือก "อัลฟ่า" และ "เบต้า" เป็นค่าส่วนข้อมูลสำหรับแผนก "Platform Engineering" และ "FinOps-1" และ "FinOps-2" เป็นค่าส่วนข้อมูลสำหรับแผนก "FinOps"

aws-cost-categories-department-hierarchy
aws-cost-categories-define-category-rules-hierarchies

จากนั้น คุณสามารถจัดหมวดหมู่แผนกของคุณเป็นศูนย์ต้นทุนแยกได้โดยสร้างหมวดหมู่ "ศูนย์ต้นทุน" เลือกส่วนข้อมูลเป็นหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย และ "แผนก" เป็นชื่อหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายสำหรับส่วนข้อมูลดังกล่าวตามที่ได้ทำไปก่อนหน้านี้ จากนั้น คุณสามารถเลือกแผนก "FinOps" และ "Platform Engineering" ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้เป็นค่าส่วนข้อมูลสำหรับ "Cloud COE" และคุณยังสามารถเลือกทีมอื่นที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่เป็นแผนกได้โดยใช้ "ทีม" เป็นชื่อหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย และเลือกทีม "DataScience-1" และ "CoreProduct" เป็นค่าส่วนข้อมูลสำหรับ "ศูนย์วิจัย"

4 สิ่งสำคัญที่คุณต้องรู้

วิดีโอ
วิธีการออกแบบกลยุทธ์การจัดสรรต้นทุนบน AWS ของคุณ
เรียนรู้ว่าการจัดสรรต้นทุนช่วยนำกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพไปใช้กับอะไรได้บ้าง เพราะอะไร และทำได้อย่างไร
ดูวิดีโอ ›
บล็อก
ชุดบล็อกการควบคุมต้นทุน: วิธีจัดการกับการปรับต้นทุนอย่างรุนแรง
อ่านชุดบล็อกของเราเพื่อค้นหาวิธีระบุ แก้ไข และป้องกันการปรับต้นทุนอย่างรุนแรง
อ่านบล็อก ›
อินโฟกราฟิก
คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อสำหรับการปรับต้นทุนให้เหมาะสม
ดูเกี่ยวกับการปรับต้นทุนทั่วไปให้เหมาะสม ซึ่งช่วยขับเคลื่อนการใช้จ่ายกับระบบคลาวด์อย่างมีประสิทธิภาพและการเติบโตของธุรกิจ
ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก ›
บล็อก
คู่มือการย้ายไปยังระบบคลาวด์สำหรับฝ่ายการเงินและฝ่ายปฏิบัติการ
เรียนรู้ว่าฝ่ายการเงินและฝ่ายปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดต้นทุนและนวัตกรรมในเส้นทางการย้ายไปยังระบบคลาวด์ของตนได้อย่างไร
อ่านบล็อก ›

พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
ดูคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติสำหรับการจัดการค่าใช้จ่าย การกำหนดค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และอีกมากมาย

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Sign up for a free account
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับการเข้าถึง AWS Free Tier โดยทันทีและเริ่มจัดการค่าใช้จ่าย AWS ของคุณ 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
สร้างหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย

AWS Cost Categories ช่วยจัดหมวดหมู่ข้อมูลค่าใช้จ่ายของคุณเป็นกลุ่มแบบกำหนดเองโดยอัตโนมัติ

เริ่มต้นใช้งาน