มาตรฐานการประมวลผลข้อมูลกลาง (FIPS) 140-2

ภาพรวม

FIPS_sized

เอกสารมาตรฐานการประมวลผลข้อมูลกลาง (FIPS) 140-2 เป็นมาตรฐานของรัฐบาลสหรัฐและแคนาดาที่ระบุข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับโมดูลการเข้ารหัสลับซึ่งปกป้องข้อมูลที่อ่อนไหว หากคุณต้องใช้ FIPS 140-2 ที่ตรวจสอบโมดูลการเข้ารหัสลับแล้วเมื่อเข้าถึง AWS US East/West, AWS GovCloud (US) หรือ AWS แคนาดา (ภาคกลาง) ผ่านการใช้อินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง (CLI) หรือผ่านโปรแกรมโดยใช้ API ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายรายการตำแหน่งข้อมูล FIPS ที่มีตามเขต AWS ตำแหน่งข้อมูล VPN ของ Amazon Virtual Private Cloud ใน AWS GovCloud (US) ทำงานโดยใช้ FIPS 140-2 ที่ยืนยันความถูกต้องโมดูลการเข้ารหัสลับแล้ว AWS ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อมอบข้อมูลที่พวกเขาต้องการในการจัดการปฏิบัติตามข้อกำหนดเมื่อใช้เขต AWS US East/West, AWS GovCloud (US) หรือ AWS แคนาดา (ภาคกลาง) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐาน ให้ดูโปรแกรมการตรวจสอบยืนยันโมดูลการเข้ารหัสลับบนเว็บไซต์ศูนย์ทรัพยากรการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ของ NIST

 • ตำแหน่งข้อมูล FIPS สำหรับ AWS US East/West คืออะไร

  ตารางต่อไปนี้จะมีรายการตำแหน่งข้อมูล FIPS ที่พร้อมใช้งานสำหรับบริการต่างๆ ของ AWS ในภูมิภาค AWS US East/West 

  บริการของ AWS     ตำแหน่งข้อมูล AWS US East/West    
  Amazon API Gateway

  apigateway-fips.us-east-1.amazonaws.com

  apigateway-fips.us-east-2.amazonaws.com

  apigateway-fips.us-west-1.amazonaws.com

  apigateway-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon AppStream 2.0

  appstream2-fips.us-east-1.amazonaws.com

  appstream2-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Cloud Directory

  clouddirectory-fips.us-east-1.amazonaws.com

  clouddirectory-fips.us-east-2.amazonaws.com

  clouddirectory-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon CloudFront
  cloudfront-fips.amazonaws.com
  Amazon CloudWatch Events

  events-fips.us-east-1.amazonaws.com

  events-fips.us-east-2.amazonaws.com

  events-fips.us-west-1.amazonaws.com

  events-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon CloudWatch Logs

  logs-fips.us-east-1.amazonaws.com

  logs-fips.us-east-2.amazonaws.com

  logs-fips.us-west-1.amazonaws.com

  logs-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Cognito

  <your_user_pool_domain>.auth-fips.us-east-1.amazoncognito.com

  <your_user_pool_domain>.auth-fips.us-east-2.amazoncognito.com

  <your_user_pool_domain>.auth-fips.us-west-2.amazoncognito.com

  cognito-identity-fips.us-east-1.amazonaws.com

  cognito-identity-fips.us-east-2.amazonaws.com

  cognito-identity-fips.us-west-2.amazonaws.com

  cognito-idp-fips.us-east-1.amazonaws.com

  cognito-idp-fips.us-east-2.amazonaws.com

  cognito-idp-fips.us-west-2.amazonaws.com

  cognito-sync-fips.us-east-1.amazonaws.com

  cognito-sync-fips.us-east-2.amazonaws.com

  cognito-sync-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Comprehend

  comprehend-fips.us-east-1.amazonaws.com

  comprehend-fips.us-east-2.amazonaws.com

  comprehend-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Connect

  connect-fips.us-east-1.amazonaws.com

  connect-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon DynamoDB

  dynamodb-fips.us-east-1.amazonaws.com

  dynamodb-fips.us-east-2.amazonaws.com

  dynamodb-fips.us-west-1.amazonaws.com

  dynamodb-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Elastic Block Store (EBS)

  การใช้ Amazon EC2 โดยตรง

  API โดยตรงของ Amazon Elastic Block Store (EBS)

  ebs-fips.us-east-1.amazonaws.com

  ebs-fips.us-east-2.amazonaws.com

  ebs-fips.us-west-1.amazonaws.com

  ebs-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

  ec2-fips.us-east-1.amazonaws.com

  ec2-fips.us-east-2.amazonaws.com

  ec2-fips.us-west-1.amazonaws.com

  ec2-fips.us-west-2.amazonaws.com

  ec2messages-fips.us-east-1.amazonaws.com

  ec2messages-fips.us-east-2.amazonaws.com

  ec2messages-fips.us-west-1.amazonaws.com

  ec2messages-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Elastic Container Registry

  *.dkr.ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com

  *.dkr.ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com

  *.dkr.ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com

  *.dkr.ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com

  ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com

  ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com

  ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com

  ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Elastic Container Service

  ecs-fips.us-east-1.amazonaws.com

  ecs-fips.us-east-2.amazonaws.com

  ecs-fips.us-west-1.amazonaws.com

  ecs-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Elastic File System

  elasticfilesystem-fips.us-east-1.amazonaws.com

  elasticfilesystem-fips.us-east-2.amazonaws.com

  elasticfilesystem-fips.us-west-1.amazonaws.com

  elasticfilesystem-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)

  fips.eks.us-east-1.amazonaws.com

  fips.eks.us-east-2.amazonaws.com

  fips.eks.us-west-1.amazonaws.com

  fips.eks.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon ElastiCache

  elasticache-fips.us-east-1.amazonaws.com

  elasticache-fips.us-east-2.amazonaws.com

  elasticache-fips.us-west-1.amazonaws.com

  elasticache-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Elasticsearch

  es-fips.us-east-1.amazonaws.com

  es-fips.us-east-2.amazonaws.com

  es-fips.us-west-1.amazonaws.com

  es-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon EMR

  elasticmapreduce-fips.us-east-1.amazonaws.com

  elasticmapreduce-fips.us-east-2.amazonaws.com

  elasticmapreduce-fips.us-west-1.amazonaws.com

  elasticmapreduce-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon GuardDuty

  guardduty-fips.us-east-1.amazonaws.com

  guardduty-fips.us-east-2.amazonaws.com

  guardduty-fips.us-west-1.amazonaws.com

  guardduty-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Inspector

  inspector-fips.us-east-1.amazonaws.com

  inspector-fips.us-east-2.amazonaws.com

  inspector-fips.us-west-1.amazonaws.com

  inspector-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Kinesis Data Analytics

  kinesisanalytics-fips.us-east-1.amazonaws.com

  kinesisanalytics-fips.us-east-2.amazonaws.com

  kinesisanalytics-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Kinesis Data Firehose

  firehose-fips.us-east-1.amazonaws.com

  firehose-fips.us-east-2.amazonaws.com

  firehose-fips.us-west-1.amazonaws.com

  firehose-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Kinesis Streams

  kinesis-fips.us-east-1.amazonaws.com

  kinesis-fips.us-east-2.amazonaws.com

  kinesis-fips.us-west-1.amazonaws.com

  kinesis-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Macie

  macie-fips.us-east-1.amazonaws.com

  macie-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon MQ

  mq-fips.us-east-1.amazonaws.com

  mq-fips.us-east-2.amazonaws.com

  mq-fips.us-west-1.amazonaws.com

  mq-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Pinpoint

  pinpoint-fips.us-east-1.amazonaws.com

  pinpoint-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Polly

  polly-fips.us-east-1.amazonaws.com

  polly-fips.us-east-2.amazonaws.com

  polly-fips.us-west-1.amazonaws.com

  polly-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon QuickSight

  fips-us-east-1.quicksight.aws.amazon.com

  fips-us-east-2.quicksight.aws.amazon.com

  fips-us-west-2.quicksight.aws.amazon.com

  Amazon RedShift

  redshift-fips.us-east-1.amazonaws.com

  redshift-fips.us-east-2.amazonaws.com

  redshift-fips.us-west-1.amazonaws.com

  redshift-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Rekognition

  rekognition-fips.us-east-1.amazonaws.com

  rekognition-fips.us-east-2.amazonaws.com

  rekognition-fips.us-west-1.amazonaws.com

  rekognition-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Relational Database Service (RDS) / Amazon Aurora

  rds-fips.us-east-1.amazonaws.com

  rds-fips.us-east-2.amazonaws.com

  rds-fips.us-west-1.amazonaws.com

  rds-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Route 53

  route53-fips.amazonaws.com
  Amazon S3 Glacier

  glacier-fips.us-east-1.amazonaws.com

  glacier-fips.us-east-2.amazonaws.com

  glacier-fips.us-west-1.amazonaws.com

  glacier-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon SageMaker

  api-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com

  api-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com

  api-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com

  api-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com

  runtime-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com

  runtime-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com

  runtime-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com

  runtime-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com

  Amazon Simple Email Service (API HTTPS)

  email-fips.us-east-1.amazonaws.com

  email-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Simple Email Service (SMTP)

  email-smtp-fips.us-east-1.amazonaws.com

  email-smtp-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Simple Notification Service (SNS)

  sns-fips.us-west-1.amazonaws.com

  sns-fips.us-west-2.amazonaws.com

  sns-fips.us-east-2.amazonaws.com

  sns-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon Simple Queue Service (SQS)

  sqs-fips.us-east-2.amazonaws.com

  sqs-fips.us-west-2.amazonaws.com

  sqs-fips.us-east-1.amazonaws.com

  sqs-fips.us-west-1.amazonaws.com

  Amazon Simple Storage Service (S3)

  หมายเหตุ: ตำแหน่งข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้ได้กับการกำหนดที่อยู่ Virtual Hosted-Style เท่านั้น ตัวอย่างเช่น https://bucket.s3-fips.us-east-2.amazonaws.com ไปที่หน้าเอกสารประกอบ Amazon S3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  s3-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com

  s3-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com

  s3-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com

  s3-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com

  s3-fips.us-east-1.amazonaws.com

  s3-fips.us-east-2.amazonaws.com

  s3-fips.us-west-1.amazonaws.com

  s3-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Simple Workflow Service (SWF)

  swf-fips.us-east-1.amazonaws.com

  swf-fips.us-east-2.amazonaws.com

  swf-fips.us-west-1.amazonaws.com

  swf-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon Transcribe fips.transcribe.us-west-1.amazonaws.com
  Amazon Translate

  translate-fips.us-west-2.amazonaws.com

  translate-fips.us-east-2.amazonaws.com

  translate-fips.us-east-1.amazonaws.com

  Amazon Virtual Private Cloud (VPC)

  ใช้ Amazon EC2 โดยตรง

  Amazon WorkDocs

  workdocs-fips.us-east-1.amazonaws.com

  workdocs-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Amazon WorkSpaces

  workspaces-fips.us-east-1.amazonaws.com

  workspaces-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Batch

  fips.batch.us-east-1.amazonaws.com

  fips.batch.us-east-2.amazonaws.com

  fips.batch.us-west-1.amazonaws.com

  fips.batch.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Certificate Manager

  acm-fips.us-east-1.amazonaws.com

  acm-fips.us-east-2.amazonaws.com

  acm-fips.us-west-2.amazonaws.com

  acm-fips.us-west-1.amazonaws.com

  AWS Certificate Manager Private CA

  acm-pca-fips.us-east-1.amazonaws.com

  acm-pca-fips.us-west-1.amazonaws.com

  acm-pca-fips.us-east-2.amazonaws.com

  acm-pca-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS CloudFormation

  cloudformation-fips.us-east-1.amazonaws.com

  cloudformation-fips.us-east-2.amazonaws.com

  cloudformation-fips.us-west-1.amazonaws.com

  cloudformation-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS CloudTrail

  cloudtrail-fips.us-east-1.amazonaws.com

  cloudtrail-fips.us-east-2.amazonaws.com

  cloudtrail-fips.us-west-1.amazonaws.com

  cloudtrail-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS CodeBuild

  codebuild-fips.us-west-1.amazonaws.com

  codebuild-fips.us-east-1.amazonaws.com

  codebuild-fips.us-west-2.amazonaws.com

  codebuild-fips.us-east-2.amazonaws.com

  AWS CodeCommit

  codecommit-fips.us-east-1.amazonaws.com

  codecommit-fips.us-east-2.amazonaws.com

  codecommit-fips.us-west-1.amazonaws.com

  codecommit-fips.us-west-2.amazonaws.com

  git-codecommit-fips.us-east-1.amazonaws.com

  git-codecommit-fips.us-east-2.amazonaws.com

  git-codecommit-fips.us-west-1.amazonaws.com

  git-codecommit-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS CodeDeploy

  codedeploy-fips.us-east-1.amazonaws.com

  codedeploy-fips.us-west-1.amazonaws.com

  codedeploy-fips.us-west-2.amazonaws.com

  codedeploy-fips.us-east-2.amazonaws.com

  codedeploy-commands-fips.us-east-1.amazonaws.com

  codedeploy-commands-fips.us-east-2.amazonaws.com

  codedeploy-commands-fips.us-west-1.amazonaws.com

  codedeploy-commands-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS CodePipeline

  codepipeline-fips.us-east-1.amazonaws.com

  codepipeline-fips.us-east-2.amazonaws.com

  codepipeline-fips.us-west-1.amazonaws.com

  codepipeline-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Config

  config-fips.us-east-1.amazonaws.com    

  config-fips.us-east-2.amazonaws.com

  config-fips.us-west-1.amazonaws.com

  config-fips.us-west-2.amazonaws.com    

  AWS Database Migration Service (DMS)

  dms-fips.us-east-1.amazonaws.com

  dms-fips.us-east-2.amazonaws.com

  dms-fips.us-west-1.amazonaws.com

  dms-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS DataSync

  datasync-fips.us-east-1.amazonaws.com

  datasync-fips.us-west-1.amazonaws.com

  datasync-fips.us-east-2.amazonaws.com

  datasync-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Direct Connect

  directconnect-fips.us-east-1.amazonaws.com

  directconnect-fips.us-east-2.amazonaws.com

  directconnect-fips.us-west-1.amazonaws.com

  directconnect-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Directory Service 

  ds-fips.us-east-1.amazonaws.com

  ds-fips.us-east-2.amazonaws.com

  ds-fips.us-west-1.amazonaws.com

  ds-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Elastic Beanstalk

  elasticbeanstalk-fips.us-east-1.amazonaws.com

  elasticbeanstalk-fips.us-east-2.amazonaws.com

  elasticbeanstalk-fips.us-west-1.amazonaws.com

  elasticbeanstalk-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Firewall Manager

  fms-fips.us-west-1.amazonaws.com

  fms-fips.us-east-1.amazonaws.com

  fms-fips.us-west-2.amazonaws.com

  fms-fips.us-east-2.amazonaws.com

  AWS Glue

  glue-fips.us-east-1.amazonaws.com

  glue-fips.us-east-2.amazonaws.com

  glue-fips.us-west-1.amazonaws.com

  glue-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Ground Station

  groundstation-fips.us-east-2.amazonaws.com

  groundstation-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Identity and Access Management (IAM) iam-fips.amazonaws.com (ภูมิภาค IAD Region เท่านั้น)   
  AWS Key Management Service (KMS)

  kms-fips.us-east-1.amazonaws.com

  kms-fips.us-east-2.amazonaws.com

  kms-fips.us-west-1.amazonaws.com

  kms-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Lambda

  lambda-fips.us-east-1.amazonaws.com

  lambda-fips.us-east-2.amazonaws.com

  lambda-fips.us-west-1.amazonaws.com

  lambda-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS License Manager

  license-manager-fips.us-east-1.amazonaws.com

  license-manager-fips.us-east-2.amazonaws.com

  license-manager-fips.us-west-1.amazonaws.com

  license-manager-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS OpsWorks for Chef Automate

  AWS OpsWorks for Puppet Enterprise

  opsworks-cm-fips.us-east-1.amazonaws.com

  opsworks-cm-fips.us-east-2.amazonaws.com

  opsworks-cm-fips.us-west-1.amazonaws.com

  opsworks-cm-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Organizations organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com
  AWS Outposts

  outposts-fips.us-east-1.amazonaws.com

  outposts-fips.us-west-1.amazonaws.com

  AWS Resource Groups

  resource-groups-fips.us-east-1.amazonaws.com

  resource-groups-fips.us-east-2.amazonaws.com

  resource-groups-fips.us-west-2.amazonaws.com

  resource-groups-fips.us-west-1.amazonaws.com

  AWS Secrets Manager

  secretsmanager-fips.us-east-2.amazonaws.com

  secretsmanager-fips.us-west-1.amazonaws.com

  secretsmanager-fips.us-east-1.amazonaws.com

  secretsmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Security Token Service (STS)

  sts-fips.us-east-1.amazonaws.com

  sts-fips.us-east-2.amazonaws.com

  sts-fips.us-west-1.amazonaws.com

  sts-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Server Migration Service (SMS)

  sms-fips.us-west-2.amazonaws.com

  sms-fips.us-east-1.amazonaws.com

  sms-fips.us-east-2.amazonaws.com

  sms-fips.us-west-1.amazonaws.com

  AWS Service Catalog

  servicecatalog-fips.us-east-1.amazonaws.com

  servicecatalog-fips.us-east-2.amazonaws.com

  servicecatalog-fips.us-west-1.amazonaws.com

  servicecatalog-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Shield shield-fips.us-east-1.amazonaws.com
  AWS Snowball

  snowball-fips.us-east-1.amazonaws.com

  snowball-fips.us-east-2.amazonaws.com

  snowball-fips.us-west-1.amazonaws.com

  snowball-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Step Functions

  states-fips.us-east-1.amazonaws.com

  states-fips.us-east-2.amazonaws.com

  states-fips.us-west-1.amazonaws.com

  states-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Storage Gateway

  storagegateway-fips.us-east-1.amazonaws.com

  storagegateway-fips.us-east-2.amazonaws.com

  storagegateway-fips.us-west-1.amazonaws.com

  storagegateway-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Systems Manager

  ssm-fips.us-east-1.amazonaws.com

  ssm-fips.us-east-2.amazonaws.com

  ssm-fips.us-west-1.amazonaws.com

  ssm-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS Transfer Family

  transfer-fips.us-east-1.amazonaws.com

  transfer-fips.us-east-2.amazonaws.com

  transfer-fips.us-west-1.amazonaws.com

  transfer-fips.us-west-2.amazonaws.com

  AWS WAF

  waf-fips.amazonaws.com

  waf-regional-fips.us-east-1.amazonaws.com

  waf-regional-fips.us-east-2.amazonaws.com

  waf-regional-fips.us-west-1.amazonaws.com

  waf-regional-fips.us-west-2.amazonaws.com

  wafv2-fips.us-east-1.amazonaws.com

  wafv2-fips.us-east-2.amazonaws.com

  wafv2-fips.us-west-1.amazonaws.com

  wafv2-fips.us-west-2.amazonaws.com

  Elastic Load Balancing

  elasticloadbalancing-fips.us-east-1.amazonaws.com

  elasticloadbalancing-fips.us-east-2.amazonaws.com

  elasticloadbalancing-fips.us-west-1.amazonaws.com

  elasticloadbalancing-fips.us-west-2.amazonaws.com

  สำหรับรายการตำแหน่งข้อมูลทั้งหมดของ AWS โปรดดูรีเจี้ยนและตำแหน่งข้อมูลในข้อมูลอ้างอิงทั่วไปของ AWS

 • ตำแหน่งรับข้อมูล FIPS สำหรับ AWS GovCloud (US) คืออะไร

  สำหรับรายการตำแหน่งข้อมูล FIPS ที่มีสำหรับ AWS GovCloud (US) โปรดดูคู่มือผู้ใช้ AWS GovCloud (US)

 • ตำแหน่งข้อมูล FIPS สำหรับ AWS แคนาดา (ภาคกลาง) คืออะไร

  บริการของ AWS     ตำแหน่งข้อมูล AWS แคนาดา (ภาคกลาง)    
  Amazon API Gateway apigateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com
  Amazon DynamoDB dynamodb-fips.ca-central-1.amazonaws.com
  API โดยตรงของ Amazon Elastic Block Store (EBS) ebs-fips.ca-central-1.amazonaws.com
  Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

  ec2-fips.ca-central-1.amazonaws.com

  Amazon Elastic File System elasticfilesystem-fips.ca-central-1.amazonaws.com
  Amazon EMR

  elasticmapreduce-fips.ca-central-1.amazonaws.com

  Amazon RedShift

  redshift-fips.ca-central-1.amazonaws.com

  Amazon Relational Database Service (RDS) / Amazon Aurora

  rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com

  Amazon S3 Glacier

  glacier-fips.ca-central-1.amazonaws.com

  Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

  หมายเหตุ: ตำแหน่งข้อมูลดังกล่าวนี้สามารถใช้ได้กับการกำหนดที่อยู่แบบ Virtual Hosted-Style เท่านั้น ตัวอย่างเช่น: https://bucket.s3-fips.ca-central-1.amazonaws.com. ไปที่ หน้าเอกสารประกอบ Amazon S3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  s3-fips.ca-central-1.amazonaws.com
  AWS Certificate Manager acm-fips.ca-central-1.amazonaws.com
  AWS Certificate Manager Private CA acm-pca-fips.ca-central-1.amazonaws.com
  Amazon CodeCommit

  git-codecommit-fips.ca-central-1.amazonaws.com

  codecommit-fips.ca-central-1.amazonaws.com

  AWS CodePipeline codepipeline-fips.ca-central-1.amazonaws.com
  AWS DataSync datasync-fips.ca-central-1.amazonaws.com
  AWS Directory Service 

  ds-fips.ca-central-1.amazonaws.com

  AWS Firewall Manager fms-fips.ca-central-1.amazonaws.com
  AWS Snowball snowball-fips.ca-central-1.amazonaws.com
  AWS Storage Gateway storagegateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com
  AWS Transfer Family transfer-fips.ca-central-1.amazonaws.com
  AWS WAF

  wafv2-fips.ca-central-1.amazonaws.com

  waf-regional-fips.ca-central-1.amazonaws.com

 • บริการของ AWS ใดที่ต้องการเวอร์ชันขั้นต่ำเป็น TLS 1.2 สำหรับตำแหน่งข้อมูล FIPS

  AWS กำลังอัปเดตตำแหน่งข้อมูล FIPS ของ AWS เป็น Transport Layer Security (TLS) เวอร์ชัน 1.2 ทั่วเขตของ AWS โดยตั้งเป้าวันที่เสร็จสมบูรณ์เป็น 31 มีนาคม 2021 เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว การอัปเดตนี้จะเป็นการยกเลิกการใช้งาน TLS 1.0 และ TLS 1.1 ในตำแหน่งข้อมูลของ FIPS ทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านประกาศบนบล็อกการรักษาความปลอดภัย AWS ตำแหน่งข้อมูลของ AWS อื่นๆ จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้

  ตำแหน่งข้อมูล FIPS สำหรับบริการของ AWS ที่ระบุด้านล่างนี้ได้รับการแก้ไขและต้องการ TLS เวอร์ชันตั้งแต่ 1.2 ขึ้นไป ตำแหน่งข้อมูล FIPS สำหรับบริการของ AWS ที่ไม่ได้ระบุด้านล่างนี้รองรับ TLS 1.0 และ TLS 1.1 นอกเหนือจาก TLS 1.2

  บริการของ AWS     TLS ขั้นต่ำ 1.2 
  Amazon Connect
  Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
  Amazon GuardDuty
  Amazon MQ
  Amazon Pinpoint
  Amazon QuickSight
  AWS Batch
  AWS Ground Station
  AWS Key Management Service (KMS)
  AWS Outposts
  AWS Storage Gateway
  AWS Transfer Family
  AWS WAF
compliance-contactus-icon
มีคำถามหรือไม่ เชื่อมต่อกับตัวแทนธุรกิจของ AWS
ต้องการสำรวจบทบาทด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดใช่ไหม
สมัครวันนี้ »
ต้องการข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS ใช่ไหม
ติดตามเราบน Twitter »