ในโมดูลนี้ คุณจะใช้อัลกอริทึม k-Nearest Neighbors (k-NN) ในตัวของ Amazon SageMaker เพื่อฝึกฝนโมเดลการแนะนำเนื้อหา

Amazon SageMaker K-Nearest Neighbors (k-NN) คืออัลกอริทึมการเรียนรู้แบบนอนพาราเมตริกอิงดัชนีที่มีผู้สอน ซึ่งสามารถใช้สำหรับงานด้านการแยกประเภทและการถดถอยได้ สำหรับการแยกประเภท อัลกอริทึมนี้จะสืบค้นจุดที่ใกล้เป้าหมายที่สุด k ตัว และส่งผลลัพธ์ที่ใช้บ่อยที่สุดของประเภทนั้นคืนกลับมาเป็นผลลัพธ์ที่คาดการณ์ สำหรับปัญหาด้านการถดถอย อัลกอริทึมนี้จะส่งกลับค่าเฉลี่ยของค่าที่คาดการณ์ซึ่งส่งคืนมาจากเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด k ตัว

การฝึกฝนด้วยอัลกอริทึม k-NN ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การสุ่มตัวอย่าง การลดมิติ และการสร้างดัชนี การสุ่มตัวอย่างจะลดขนาดของชุดข้อมูลเริ่มต้นเพื่อให้พอดีกับหน่วยความจำ สำหรับการลดมิติ อัลกอริทึมนี้จะลดมิติคุณลักษณะของข้อมูลเพื่อลดฟุตพรินต์ของโมเดล k-NN ในหน่วยความจำและเวลาแฝงของการอนุมาน เรามีวิธีการลดมิติ 2 วิธี ได้แก่ การคาดคะเนเชิงสุ่มและการแปลงแบบ Johnson-Lindenstrauss ที่รวดเร็ว โดยทั่วไป คุณจะใช้การลดมิติสำหรับชุดข้อมูลที่มีมิติสูง (d >1000) เพื่อหลีกเลี่ยง “ปัญหาของมิติข้อมูล” ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการวิเคราะห์เชิงสถิติของข้อมูลที่จะมีน้อยลงเมื่อมิติข้อมูลเพิ่มขึ้น วัตถุประสงค์หลักของการฝึกฝน k-NN ก็คือการสร้างดัชนี ดัชนีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาระยะทางระหว่างจุดที่ยังไม่มีการระบุค่าหรือผลลัพธ์ของประเภท และจุดที่ใกล้ที่สุด k ตัวเพื่อใช้สำหรับการอนุมาน

ในขั้นตอนต่อไปนี้ คุณจะต้องกำหนดอัลกอริทึม k-NN สำหรับงานฝึกฝน ตั้งค่าไฮเปอร์พารามิเตอร์เพื่อปรับจูนโมเดล และเรียกใช้โมเดล จากนั้น คุณจะต้องปรับใช้โมเดลไปยังตำแหน่งข้อมูลที่จัดการโดย Amazon SageMaker เพื่อสร้างการคาดการณ์

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาโมดูล: 20 นาที


 • ขั้นตอนที่ 1 สร้างและเรียกใช้งานฝึกฝน

  ในโมดูลก่อนหน้านี้ คุณได้สร้างเวกเตอร์หัวข้อเอาไว้ ในโมดูลนี้ คุณจะต้องสร้างและปรับใช้โมเดลการแนะนำเนื้อหาซึ่งเก็บดัชนีของเวกเตอร์หัวข้อเอาไว้

  อันดับแรก ให้สร้างดิกชันนารีซึ่งเชื่อมโยงผลลัพธ์แบบสลับเข้ากับผลลัพธ์ดั้งเดิมในข้อมูลการฝึกฝน ในโน้ตบุ๊กของคุณ ให้คัดลอกและวางโค้ดต่อไปนี้แล้วเลือก Run (เรียกใช้)

  labels = newidx 
  labeldict = dict(zip(newidx,idx))

  ถัดไป ให้จัดเก็บข้อมูลการฝึกฝนในบัคเก็ต S3 ของคุณโดยใช้โค้ดต่อไปนี้

  import io
  import sagemaker.amazon.common as smac
  
  
  print('train_features shape = ', predictions.shape)
  print('train_labels shape = ', labels.shape)
  buf = io.BytesIO()
  smac.write_numpy_to_dense_tensor(buf, predictions, labels)
  buf.seek(0)
  
  bucket = BUCKET
  prefix = PREFIX
  key = 'knn/train'
  fname = os.path.join(prefix, key)
  print(fname)
  boto3.resource('s3').Bucket(bucket).Object(fname).upload_fileobj(buf)
  s3_train_data = 's3://{}/{}/{}'.format(bucket, prefix, key)
  print('uploaded training data location: {}'.format(s3_train_data))
  

  ถัดไป ให้ใช้ฟังก์ชันตัวช่วยต่อไปนี้สร้างตัวประมาณค่า k-NN ซึ่งมีลักษณะเดียวกับตัวประมาณค่า NTM ที่คุณสร้างในโมดูลที่ 3

  def trained_estimator_from_hyperparams(s3_train_data, hyperparams, output_path, s3_test_data=None):
    """
    Create an Estimator from the given hyperparams, fit to training data, 
    and return a deployed predictor
    
    """
    # set up the estimator
    knn = sagemaker.estimator.Estimator(get_image_uri(boto3.Session().region_name, "knn"),
      get_execution_role(),
      train_instance_count=1,
      train_instance_type='ml.c4.xlarge',
      output_path=output_path,
      sagemaker_session=sagemaker.Session())
    knn.set_hyperparameters(**hyperparams)
    
    # train a model. fit_input contains the locations of the train and test data
    fit_input = {'train': s3_train_data}
    knn.fit(fit_input)
    return knn
  
  hyperparams = {
    'feature_dim': predictions.shape[1],
    'k': NUM_NEIGHBORS,
    'sample_size': predictions.shape[0],
    'predictor_type': 'classifier' ,
    'index_metric':'COSINE'
  }
  output_path = 's3://' + bucket + '/' + prefix + '/knn/output'
  knn_estimator = trained_estimator_from_hyperparams(s3_train_data, hyperparams, output_path)
  

  ขณะที่งานฝึกฝนกำลังดำเนินอยู่ ให้พิจารณาพารามิเตอร์ในฟังก์ชันตัวช่วย

  อัลกอริทึม Amazon SageMaker k-NN มีตัววัดระยะทางที่แตกต่างกันจำนวนมากสำหรับการคำนวณเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด หนึ่งในตัววัดยอดนิยมที่ใช้ในการประมวลผลภาษาธรรมชาติก็คือระยะทางแบบโคไซน์ ในทางคณิตศาสตร์ “ความคล้ายคลึง” โคไซน์ระหว่างสองเวกเตอร์ A กับ B ได้มาจากสมการต่อไปนี้

  เมื่อตั้งค่า index_metric เป็น COSINE แล้ว Amazon SageMaker จะใช้ความคล้ายคลึงโคไซน์สำหรับการคำนวณเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดโดยอัตโนมัติ ระยะทางตามค่าเริ่มต้นคือ L2 norm ซึ่งเป็นระยะทางแบบยูคลิดมาตรฐาน โปรดทราบว่าเมื่อเผยแพร่ ระบบจะสนับสนุน COSINE เฉพาะสำหรับดัชนีประเภท faiss.IVFFlat เท่านั้น และไม่สนับสนุนการทำดัชนีด้วยวิธี faiss.IVFPQ

  คุณควรจะเห็นผลลัพธ์ต่อไปนี้ในเทอร์มินัลของคุณ

  Completed - Training job completed

  สำเร็จ! เนื่องจากคุณต้องการให้โมเดลนี้ส่งค่าเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดกลับมาโดยมีหัวข้อการทดสอบที่เจาะจง คุณจึงจำเป็นต้องปรับใช้โมเดลเป็นตำแหน่งข้อมูลที่โฮสต์แบบสด

 • ขั้นตอนที่ 2 ปรับใช้โมเดลการแนะนำเนื้อหา

  เช่นเดียวกับที่ทำในโมเดล NTM ให้ระบุฟังก์ชันตัวช่วยต่อไปนี้สำหรับโมเดล k-NN เพื่อเปิดใช้ตำแหน่งข้อมูล ในฟังก์ชันตัวช่วย โทเค็นยอมรับ applications/jsonlines; verbose=true จะบอกให้โมเดล k-NN ส่งกลับระยะทางแบบโคไซน์ทั้งหมดแทนที่จะส่งเพียงเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด หากต้องการสร้างเอ็นจินคำแนะนำ คุณจะต้องรับการแนะนำหลัก k ตัวจากโมเดล ซึ่งคุณจะต้องตั้งค่าพารามิเตอร์ verbose ให้เป็น true (จริง) แทนที่จะเป็น false (เท็จ) ตามค่าเริ่มต้น

  คัดลอกและวางโค้ดต่อไปนี้ลงในโน้ตบุ๊กของคุณแล้วเลือก Run (เรียกใช้)

  def predictor_from_estimator(knn_estimator, estimator_name, instance_type, endpoint_name=None): 
    knn_predictor = knn_estimator.deploy(initial_instance_count=1, instance_type=instance_type,
                      endpoint_name=endpoint_name,
                      accept="application/jsonlines; verbose=true")
    knn_predictor.content_type = 'text/csv'
    knn_predictor.serializer = csv_serializer
    knn_predictor.deserializer = json_deserializer
    return knn_predictor
  import time
  
  instance_type = 'ml.m4.xlarge'
  model_name = 'knn_%s'% instance_type
  endpoint_name = 'knn-ml-m4-xlarge-%s'% (str(time.time()).replace('.','-'))
  print('setting up the endpoint..')
  knn_predictor = predictor_from_estimator(knn_estimator, model_name, instance_type, endpoint_name=endpoint_name)

  ถัดไป ให้เตรียมข้อมูลทดสอบเพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้การอนุมานได้

  คัดลอกและวางโค้ดต่อไปนี้ลงในโน้ตบุ๊กของคุณแล้วเลือก Run (เรียกใช้)

  def preprocess_input(text):
    text = strip_newsgroup_header(text)
    text = strip_newsgroup_quoting(text)
    text = strip_newsgroup_footer(text)
    return text  
    
  test_data_prep = []
  for i in range(len(newsgroups_test)):
    test_data_prep.append(preprocess_input(newsgroups_test[i]))
  test_vectors = vectorizer.fit_transform(test_data_prep)
  
  test_vectors = np.array(test_vectors.todense())
  test_topics = []
  for vec in test_vectors:
    test_result = ntm_predictor.predict(vec)
    test_topics.append(test_result['predictions'][0]['topic_weights'])
  
  topic_predictions = []
  for topic in test_topics:
    result = knn_predictor.predict(topic)
    cur_predictions = np.array([int(result['labels'][i]) for i in range(len(result['labels']))])
    topic_predictions.append(cur_predictions[::-1][:10])    
  

  ในขั้นตอนสุดท้ายของโมดูลนี้ คุณจะต้องสำรวจโมเดลการแนะนำเนื้อหาของคุณ

 • ขั้นตอนที่ 3 สำรวจโมเดลการแนะนำเนื้อหา

  ตอนนี้เมื่อคุณได้รับผลการคาดการณ์แล้ว คุณสามารถวางการแจกแจงหัวข้อของหัวข้อทดสอบ โดยเทียบกับหัวข้อที่ใกล้ที่สุด k หัวข้อซึ่งแนะนำโดยโมเดล k-NN ได้

  คัดลอกและวางโค้ดต่อไปนี้ลงในโน้ตบุ๊กของคุณแล้วเลือก Run (เรียกใช้)

  # set your own k.
  def plot_topic_distribution(topic_num, k = 5):
    
    closest_topics = [predictions[labeldict[x]] for x in topic_predictions[topic_num][:k]]
    closest_topics.append(np.array(test_topics[topic_num]))
    closest_topics = np.array(closest_topics)
    df = pd.DataFrame(closest_topics.T)
    df.rename(columns ={k:"Test Document Distribution"}, inplace=True)
    fs = 12
    df.plot(kind='bar', figsize=(16,4), fontsize=fs)
    plt.ylabel('Topic assignment', fontsize=fs+2)
    plt.xlabel('Topic ID', fontsize=fs+2)
    plt.show()
  

  เรียกใช้โค้ดต่อไปนี้เพื่อวางการแจกแจงหัวข้อ

  plot_topic_distribution(18)
  

  ตอนนี้ให้ลองหัวข้ออื่นๆ เรียกใช้เซลล์โค้ดต่อไปนี้

  plot_topic_distribution(25)
  plot_topic_distribution(5000)

  แผนผังของคุณอาจดูต่างออกไปบ้างตามจำนวนของหัวข้อ (NUM_TOPICS) ที่คุณเลือก แต่โดยรวมแล้ว แผนผังเหล่านี้จะแสดงว่าการแจกแจงหัวข้อของเอกสารเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดที่พบโดยใช้ความคล้ายคลึงโคไซน์โดยโมเดล k-NN นั้นค่อนข้างคล้ายคลึงกับการแจกแจงหัวข้อของเอกสารทดสอบที่เราป้อนลงในโมเดล

  ผลลัพธ์ดังกล่าวบ่งชี้ว่า k-NN อาจเป็นวิธีที่ดีในการสร้างระบบค้นคืนสารสนเทศเชิงความหมายโดยการฝังเอกสารลงในเวกเตอร์หัวข้อก่อน จากนั้นจึงใช้โมเดล k-NN เพื่อให้การแนะนำ


ขอแสดงความยินดี! ในโมดูลนี้ คุณได้ฝึกฝน ปรับใช้ และสำรวจโมเดลการแนะนำเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว

ในโมดูลถัดไป คุณจะต้องล้างข้อมูลทรัพยากรที่คุณใช้ในแล็บนี้