Amazon Kinesis Data Firehose ให้คุณจ่ายเฉพาะค่าปริมาณข้อมูลที่คุณนำเข้าลงในบริการเท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมในการตั้งค่าหรือภาระผูกพันล่วงหน้า การใช้งาน Kinesis Data Firehose ตามความต้องการมีอยู่สี่ประเภทด้วยกัน ได้แก่ การนำเข้าข้อมูล การแปลงรูปแบบข้อมูล การจัดส่ง VPC และการสร้างพาร์ติชันแบบไดนามิก อาจมีค่าบริการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลเพิ่มเติม

Direct PUT และ KDS ในฐานะการนำข้อมูลเข้า

ฟังก์ชันพื้นฐานของสตรีมการจัดส่งด้วย Kinesis Data KDF คือการนำเข้าและการจัดส่งข้อมูล การนำเข้าข้อมูลมีราคาตามลำดับขั้นและจะเรียกเก็บค่าบริการต่อ GB ที่นำเข้าโดยราคาจะเพิ่มขึ้นทุก 5 KB (เช่น การนำเข้าข้อมูล 3 KB จะถูกเรียกเก็บเป็น 5 KB, การนำเข้าข้อมูล 12 KB จะถูกเรียกเก็บเป็น 15 KB เป็นต้น) ทั้งนี้จะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการ Kinesis Data KDF เพิ่มเติมสำหรับการจัดส่ง เว้นแต่จะมีการใช้คุณสมบัติตัวเลือกเสริม

MSK ในฐานะการนำข้อมูลเข้า

ฟังก์ชันพื้นฐานของสตรีมการจัดส่งด้วย Kinesis Data KDF คือการนำเข้าและการจัดส่งข้อมูล ราคาการนําเข้าข้อมูลจะแบ่งตามลําดับชั้นและเรียกเก็บเงินต่อ GB ที่นําเข้าโดยไม่มีการคิดเพิ่มทุก 5KB ราคาจะแบ่งระดับและเรียกเก็บเงินต่อ GB ตามค่าที่สูงกว่าระหว่างไบต์ที่นำเข้าและไบต์ที่ส่งออก การเรียกเก็บเงินขึ้นอยู่กับโวลุมของข้อมูล โดยไม่มีการปัดเศษขนาดบันทึก

Vended Log ในฐานะการนำข้อมูลเข้า

สำหรับบันทึกที่มาจาก Vended Log การกำหนดราคาการนำเข้าข้อมูลจะถูกจัดตามลำดับชั้นและเรียกเก็บเงินต่อ GB ที่นำเข้าโดยไม่มีการคิดเพิ่มทุก 5KB

การแปลงรูปแบบข้อมูล (เลือกหรือไม่ก็ได้)

คุณสามารถเปิดใช้งาน JSON กับการแปลงรูปแบบข้อมูล Apache Parquet หรือ Apache ORC ที่อัตราราคาต่อ GB ได้โดยอิงตามจำนวน GB ที่นำเข้าทุก 5 KB

การจัดส่ง VPC (เลือกหรือไม่ก็ได้)

สำหรับสตรีมการส่งออกที่มีปลายทางอยู่ใน Amazon VPC ระบบจะเรียกเก็บเงินตามจำนวนข้อมูลที่จัดส่งไปยังปลายทางใน VPC และทุก ๆ ชั่วโมงที่สตรีมการจัดส่งของคุณใช้งานในแต่ละ AZ ชั่วโมงที่ใช้ไม่ครบจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นหนึ่งชั่วโมงเต็ม

การสร้างพาร์ติชันแบบไดนามิกสำหรับการจัดส่งไปยัง Amazon S3 (เลือกหรือไม่ก็ได้)

คุณสามารถเปิดใช้งานการแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิกเพื่อจัดกลุ่มข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยการแบ่งพาร์ติชันคีย์ในบันทึกของคุณ (เช่น “customer_id”) และส่งข้อมูลที่จัดกลุ่มตามคีย์การแบ่งพาร์ติชันไปยังคำนำหน้า Amazon S3 ที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก ระบบจะคิดค่าบริการตามโวลุมข้อมูลที่ประมวลผลผ่านการแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก และต่ออ็อบเจกต์ที่ส่งไปยัง Amazon S3 หากคุณใช้ตัวแยกวิเคราะห์ JQ สำหรับการแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก คุณจะต้องชำระค่าประมวลผลต่อชั่วโมงสำหรับการแยกวิเคราะห์ JQ

การยกเลิกการบีบอัดของ CloudWatch Logs (เลือกหรือไม่ก็ได้)

สําหรับข้อมูลบันทึกที่มาจาก CloudWatch Logs หากเปิดใช้งานการยกเลิกการบีบอัด ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกการบีบอัดจะถูกเรียกเก็บตาม GB ที่ได้รับการยกเลิกการบีบอัดแล้ว

  • PUT หรือ Kinesis Data Stream เป็นแหล่งข้อมูลนำเข้าโดยตรง
  • ข้อมูลบันทึกที่จำหน่ายแล้วเป็นแหล่งข้อมูล
  • MSK ในฐานะต้นทาง

ตัวอย่างราคา

ราคาการนำเข้า Direct PUT และ KDS เป็นแหล่งที่มา

ขนาดบันทึก 3 KB ปัดขึ้นให้ใกล้เคียงกับปริมาณข้อมูลที่นำเข้า 5 KB มากที่สุด = 5 KB

ราคาสำหรับ 500 TB แรก/ เดือน = 0.029 USD ต่อ GB

GB ที่เรียกเก็บสำหรับการนำเข้าข้อมูล = (100 บันทึก/วินาที * 5 KB/บันทึก) / 1,048,576 KB/GB * 30 วัน / เดือน * 86,400 วินาที/วัน = 1,235.96 GB

ค่าบริการการนำเข้าข้อมูลต่อเดือน = 1,235.96 GB * 0.029 USD/GB = 35.84 USD

ราคาการนําเข้าสําหรับ MSK ในฐานะต้นทาง

ขนาดบันทึก 2KB (ไม่คิดเพิ่มทีละ 5KB)

ราคาสำหรับ 500 TB แรก / เดือน = 0.055 USD ต่อ GB

GB ที่เรียกเก็บเงินสำหรับข้อมูลการนำเข้าข้อมูล (สมมติว่าโวลุมข้อมูลเดียวกันกับข้อมูลการจัดส่ง) = (100 บันทึก/วินาที * 2 KB/บันทึก) / 1,048,576 KB/GB * 30 วัน / เดือน * 86,400 วินาที/วัน = 494.38 GB

ค่าบริการโวลุมข้อมูลรายเดือน = 494.38 GB * 0.055 USD/GB = 27.19 USD

ราคาการนำเข้าสำหรับ Vended Log ในฐานะต้นทาง

บันทึกขนาด 0.5 KB (500 Bytes) = 0.5 KB (ไม่เพิ่มทีละ 5KB)

ราคาสำหรับ 500 TB แรก / เดือน = 0.13 USD ต่อ GB

GB ที่เรียกเก็บสำหรับการนำเข้าข้อมูล = (100 บันทึก/วินาที * 0.5 KB/บันทึก) / 1,048,576 KB/GB * 30 วัน / เดือน *86,400 วินาที/วัน = 123.59 GB

ค่าบริการการนำเข้าข้อมูลต่อเดือน = 123.59 GB * 0.13 USD/GB = 16.06 USD

ราคาสำหรับการแปลงรูปแบบข้อมูล: JSON เป็น Parquet หรือ ORC (ทางเลือก)

บันทึกขนาด 0.5 KB (500 Bytes) = 0.5 KB (ไม่เพิ่มทีละ 5KB)

ราคาสำหรับ 500 TB แรก / เดือน = 0.13 USD ต่อ GB

GB ที่เรียกเก็บสำหรับการนำเข้าข้อมูล = (100 บันทึก/วินาที * 0.5 KB/บันทึก) / 1,048,576 KB/GB * 30 วัน / เดือน *86,400 วินาที/วัน = 123.59 GB

ค่าบริการการนำเข้าข้อมูลต่อเดือน = 123.59 GB * 0.13 USD/GB = 16.06 USD

การแปลงรูปแบบข้อมูลเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการนำข้อมูลเข้าและจะคำนวณค่าบริการโดยใช้การเรียกเก็บเป็น GB สำหรับการนำเข้าข้อมูล 

ราคาต่อการแปลงข้อมูลที่นำเข้าเป็น GB = 0.018 USD

ค่าบริการการแปลงรูปแบบข้อมูลต่อเดือน = 1,235.96 GB * 0.018 USD/ GB ที่แปลงรูปแบบข้อมูล = 22.25 USD

ราคาของการจัดส่ง VPC (เลือกหรือไม่ก็ได้)

การส่งออกไปยัง VPC เป็นส่วนเสริมที่เป็นทางเลือกสำหรับการนำข้อมูลเข้า และใช้ GB ที่ส่งไปยังปลายทางใน VPC เพื่อคำนวณต้นทุน

ราคาต่อ GB ที่ส่งออกไปยังปลายทางใน VPC = 0.01 USD

ราคาต่อชั่วโมง AZ สำหรับการจัดส่ง VPC = 0.01 USD

ค่าบริการการประมวลผล VPC = 1,235.96 GB * 0.01 USD / GB ที่ประมวลผล = 12.35 USD

ค่าบริการรายชั่วโมงสำหรับ VPC รายเดือน = 24 ชั่วโมง * 30 วัน/เดือน * 3 AZs = 2,160 ชั่วโมง * 0.01 USD/ ชั่วโมง = 21.60 USD ค่าบริการ VPC ต่อเดือนทั้งหมด = 33.95 USD

ราคาสำหรับการสร้างพาร์ติชันแบบไดนามิก (เลือกหรือไม่ก็ได้)

การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิกเป็นส่วนเสริมที่เป็นทางเลือกสำหรับการนำข้อมูลเข้า และใช้ GB ที่ประมวลผลผ่านการแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก จำนวนอ็อบเจกต์ที่ส่งออกไปยัง S3 และอาจใช้ชั่วโมงการประมวลผล JQ เพื่อคำนวณต้นทุน ในตัวอย่างนี้ เราสมมติว่ามีการจัดส่งอ็อบเจกต์ 64 MB อันเป็นผลมาจากการกำหนดค่าคำแนะนำบัฟเฟอร์สำหรับสตรีมการจัดส่ง

หากคุณใช้คุณสมบัติเสริม เช่น การแปลงข้อมูลโดยใช้ Lambda การแปลงรูปแบบ หรือการบีบอัด ในสตรีมการจัดส่งของคุณ จำนวนข้อมูลที่ประมวลผลผ่านการแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิกอาจแตกต่างจากจำนวนข้อมูลที่นำเข้าจากแหล่งที่มาของข้อมูลหรือจำนวนข้อมูลที่ส่งออกไปยังจุดหมายปลายทาง ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติมที่ดำเนินการก่อนและหลังการแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิกอาจสร้างความแตกต่างได้

ราคาต่อ GB ที่ประมวลผลผ่านการแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก = 0.020 USD
ราคาต่อ 1,000 อ็อบเจกต์ S3 ที่จัดส่ง 0.005 USD = 0.005 USD
ราคาต่อชั่วโมงที่ประมวลผล JQ = 0.07 USD

GB รายเดือนที่ประมวลผลผ่านการแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก = (3KB * 100 บันทึก / วินาที) / 1,048,576 KB/GB * 86,400 วินาที/วัน * 30 วัน / เดือน = 741.58 GB

ค่าบริการรายเดือนสำหรับ GB ที่ประมวลผลผ่านการแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก = 741.58 GB 0.02 USD ต่อ GB ที่ประมวลผลผ่านการแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก = 14.83 USD

จำนวนของอ็อบเจกต์ที่ส่งมอบ = 741.58 GB * 1024 MB/GB / ขนาดอ็อบเจกต์ 64MB = 11,866 อ็อบเจกต์

ค่าบริการรายเดือนสำหรับอ็อบเจกต์ที่จัดส่งไปยัง S3 = 11,866 อ็อบเจกต์ * 0.005 USD/ 1000 อ็อบเจกต์ = 0.06 USD

ค่าบริการรายเดือนสำหรับ JQ (หากเปิดใช้งาน) = 70 ชั่วโมงของ JQ ที่ใช้ไป / เดือน * 0.07 USD/ ชั่วโมงที่ประมวลผล JQ = 4.90 USD

การยกเลิกการบีบอัดของ CloudWatch Logs

CloudWatch Logs จะส่งข้อมูลในรูปแบบบีบอัดของ gzip คุณสมบัติการยกเลิกการบีบอัดข้อมูล Kinesis Data Firehose จะยกเลิกการบีบอัดข้อมูลและเรียกเก็บเงินต่อ GB ที่ได้รับการยกเลิกการบีบอัดแล้ว

การใช้งานรายเดือน = ข้อมูล CloudWatch Logs 10 TB ที่ได้รับการยกเลิกการบีบอัดแล้ว

ราคาต่อ GB ที่ได้รับการยกเลิกการบีบอัด = 0.00325 USD/GB ใน IAD

ค่าบริการการยกเลิกการบีบอัดรายเดือน = 10240 GB *0.00325 USD/GB = 33.28 USD
 

ข้อตกลงระดับการให้บริการ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงระดับการให้บริการของ Amazon Kinesis Data Firehose โดยไปที่คำถามที่พบบ่อย

ค้นแหล่งข้อมูลของ Amazon Kinesis Data Firehose เพิ่มเติม

ไปที่หน้าทรัพยากร
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลงชื่อสมัครใช้งาน
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา