Amazon Textract คือบริการแมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) ที่ใช้การรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) เพื่อแยกข้อความ การเขียนด้วยลายมือ และข้อมูลโดยอัตโนมัติจากเอกสารที่สแกน เช่น PDF Amazon Textract ให้คุณจ่ายเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและไม่มีภาระผูกพันจากค่าบริการล่วงหน้า Amazon Textract ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเฉพาะหน้าที่ได้รับการประมวลผลไม่ว่าคุณจะแยกข้อความ ข้อความที่มีตาราง และ/หรือข้อมูลในแบบฟอร์ม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าและการใช้งาน Textract ที่ยอมรับได้ที่คำถามที่พบบ่อย

Amazon Textract มี API ที่แตกต่างกันสามประเภท ได้แก่ API ตรวจจับข้อความในเอกสาร, API วิเคราะห์เอกสาร และ API วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

API ตรวจจับข้อความในเอกสาร ใช้เทคโนโลยี OCR เพื่อดึงข้อความและลายมือจากเอกสารที่ให้มา ในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) คุณจ่าย 0.0015 USD ต่อหน้าสำหรับ 1 ล้านหน้าแรก และ 0.0006 USD ต่อหน้าสำหรับหน้าหลังจากนั้น

API วิเคราะห์เอกสาร: มีสองฟังก์ชัน ได้แก่ แบบฟอร์มและตาราง โดยมีระดับราคาต่างกัน

  • API วิเคราะห์เอกสารสำหรับแบบฟอร์มใช้เทคโนโลยี OCR เพื่อดึงข้อความและลายมือจากเอกสารที่ให้มา และดึงข้อมูลต่างๆ เช่น คู่คีย์-ค่า ("ชื่อ" และค่าที่เกี่ยวข้อง: "Jane Smith") ในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) คุณจ่าย 0.05 USD ต่อหน้าสำหรับ 1 ล้านหน้าแรก และ 0.04 USD ต่อหน้าสำหรับหน้าหลังจากนั้น
  • API วิเคราะห์เอกสารสำหรับตารางใช้เทคโนโลยี OCR เพื่อดึงข้อความและลายมือจากเอกสารที่ให้มา และดึงข้อมูลแบบตารางที่จัดเป็นคอลัมน์และแถวด้วยเช่นกัน ในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) คุณจะจ่าย 0.015 USD ต่อหน้าสำหรับ 1 ล้านหน้าแรก และ 0.01 USD ต่อหน้าสำหรับหน้าหลังจากนั้น
 
API วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายจะดึงข้อมูลจากใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน ตัวอย่างเช่น ใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินอาจมีข้อมูล เช่น รหัสใบแจ้งหนี้ หมายเลขใบแจ้งหนี้ และลำดับใบแจ้งหนี้ รวมถึงค่าที่เกี่ยวข้องกันของ 12345 Amazon Textract จดจำเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้เป็นรหัสใบแจ้งหนี้และค่าที่เกี่ยวข้องกันเป็น 12345 จึงช่วยให้มีการจัดหมวดหมู่แบบมาตรฐานตามช่องข้อมูลทั่วไป ในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) คุณจะจ่าย 0.01 USD ต่อหน้าสำหรับ 1 ล้านหน้าแรก และ 0.008 USD ต่อหน้าสำหรับหน้าหลังจากนั้น

Free Tier

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Amazon Textract ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ได้ฟรี Free Tier ใช้งานได้สามเดือน และลูกค้าใหม่ของ AWS สามารถวิเคราะห์ได้มากถึง 1,000 หน้าต่อเดือนโดยใช้ API ตรวจจับข้อความในเอกสาร และสูงสุด 100 หน้าต่อเดือนโดยใช้ API วิเคราะห์เอกสารหรือ API วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

ราคา API ของ Amazon Textract

API ตรวจจับข้อความในเอกสาร (OCR)


API วิเคราะห์เอกสารสำหรับหน้าที่มีตาราง

*ตารางเป็นชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดเรียงเป็นภาพของคอลัมน์และแถว ตัวอย่างเช่น บันทึกการปฏิบัติงานที่ติดตามผลผลิตรายวันของโรงงาน


API วิเคราะห์เอกสารสำหรับหน้าที่มีแบบฟอร์ม

*แบบฟอร์มเป็นชุดของคีย์และค่าอิสระที่เกิดขึ้นในหน้าเดียวกัน (เช่น W2)


API วิเคราะห์เอกสารสำหรับหน้าที่มีตารางและแบบฟอร์ม


API วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายสำหรับใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน

ตัวอย่างราคานอกช่วง Free Tier

ตัวอย่างราคา 1 - API ตรวจจับข้อความในเอกสาร

สมมติว่าคุณต้องการดึงข้อความจากรายงานวิจัย 100,000 หน้าโดยใช้ API ตรวจจับข้อความในเอกสาร ราคาต่อหน้าในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) สำหรับ 1 ล้านหน้าแรกอยู่ที่ 0.0015 USD ดังนั้นสำหรับการประมวลผล 100,000 หน้าจะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อเดือนอยู่ที่ 150 USD ดูการคำนวณด้านล่าง:

จำนวนหน้าทั้งหมดที่ประมวลผล = 100,000 หน้า

ราคาต่อหน้า = 0.0015 USD

ค่าบริการทั้งหมดต่อเดือน = 0.0015 USD * 100,000 = 150 USD

ตัวอย่างราคา 2 - API ตรวจจับข้อความในเอกสาร

สมมติว่าคุณต้องการดึงข้อความจากรายงานวิจัย 2 ล้านหน้าโดยใช้ API ตรวจจับข้อความในเอกสาร ราคาต่อหน้าในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) สำหรับ 1 ล้านหน้าแรกอยู่ที่ 0.0015 USD และหน้าหลังจากนั้นอยู่ที่ 0.0006 USD ดังนั้นสำหรับการประมวลผล 2 ล้านหน้าจะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่ 2,100 USD ดูการคำนวณด้านล่าง:

จำนวนหน้าทั้งหมดที่ประมวลผล = 2,000,000 หน้า

ราคาต่อหน้า = 0.0015 USD สำหรับ 1 ล้านหน้าแรกและ 0.0006 USD สำหรับ 1 ล้านหน้าหลังจากนั้น

ค่าบริการทั้งหมดต่อเดือน = 0.0015 USD * 1,000,000 + 0.0006 USD * 1,000,000 = 1,500 USD + 600 USD = 2,100 USD

ตัวอย่างราคา 3 - API วิเคราะห์เอกสาร – แบบฟอร์มและตาราง

สมมติว่าคุณต้องการดึงข้อความและข้อมูลที่มีโครงสร้างจากแบบฟอร์มภาษี 5,000 หน้าโดยใช้ API วิเคราะห์เอกสาร ราคาต่อหน้าในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) สำหรับหน้าที่มีตาราง 1 ล้านหน้าอยู่ที่ 0.015 USD และหน้าที่มีแบบฟอร์มอยู่ที่ 0.05 USD รวมทั้งหมดเป็น 325 USD ดูการคำนวณด้านล่าง:

จำนวนหน้าทั้งหมดที่ประมวลผล = 5,000 หน้า

ราคาสำหรับหน้าที่มีตาราง = 0.015 USD

ราคาสำหรับหน้าที่มีแบบฟอร์ม (คู่คีย์-ค่า) = 0.05 USD

ค่าบริการทั้งหมด = 0.015 USD * 5,000 + 0.05 USD * 5,000 = 75 USD + 250 USD = 325 USD

ตัวอย่างราคา 4 - API วิเคราะห์เอกสาร – แบบฟอร์มและตาราง

สมมติว่าคุณต้องการดึงข้อความ แบบฟอร์ม และตารางจากแบบฟอร์มภาษี 2 ล้านหน้าโดยใช้ API วิเคราะห์เอกสาร ราคาต่อหน้าในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) สำหรับหน้าที่มีตาราง 1 ล้านหน้าอยู่ที่ 0.015 USD และ 0.01 USD ต่อหน้าสำหรับหน้าหลังจากนั้น หน้าที่มีแบบฟอร์มจะอยู่ที่ 0.05 USD สำหรับ 1 ล้านหน้า และ 0.04 USD ต่อหน้าสำหรับหน้าหลังจากนั้น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะอยู่ที่ 115,000 USD ดูการคำนวณด้านล่าง:

จำนวนหน้าทั้งหมดที่ประมวลผล = 2,000,000 หน้า

ราคาสำหรับหน้าที่มีตาราง = 0.015 USD สำหรับ 1 ล้านหน้าแรก และ 0.01 USD สำหรับ 1 ล้านหน้าถัดไป

ราคาสำหรับหน้าที่มีแบบฟอร์ม (คู่คีย์-ค่า) = 0.05 USD สำหรับ 1 ล้านหน้าแรก และ 0.04 USD สำหรับ 1 ล้านหน้าถัดไป

ค่าบริการทั้งหมด = 0.015 USD * 1,000,000 + 0.01 USD * 1,000,000 + 0.05 USD * 1,000,000 + 0.04 USD * 1,000,000 = 15,000 USD + 10,000 USD + 50,000 + 40,000 = 115,000 USD

ตัวอย่างราคา 5 - API วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

สมมติว่าคุณต้องการดึงข้อมูลจากใบแจ้งหนี้ 100,000 ฉบับโดยใช้ API วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ราคาต่อหน้าในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) สำหรับ 1 ล้านหน้าอยู่ที่ 0.01 USD และคุณจะประมวลผลใบแจ้งหนี้ 100,000 ฉบับ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะอยู่ที่ 1,000 USD ดูการคำนวณด้านล่าง:

จำนวนหน้าทั้งหมดที่ประมวลผล = 100,000 หน้า

ราคาต่อหน้า = 0.01 USD

ค่าบริการทั้งหมดต่อเดือน = 0.01 USD * 100,000 = 1,000 USD

ตัวอย่างราคา 6 - API วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

สมมติว่าคุณต้องการดึงข้อมูลจากใบแจ้งหนี้ 1,500,000 ฉบับโดยใช้ API วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ราคาต่อหน้าในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) สำหรับ 1 ล้านหน้าอยู่ที่ 0.01 USD และ 0.008 USD ต่อหน้าสำหรับหน้าหลังจากนั้น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะอยู่ที่ 14,000 USD ดูการคำนวณด้านล่าง:

จำนวนหน้าทั้งหมดที่ประมวลผล = 1,500,000 หน้า

ราคาต่อหน้า = 0.01 USD สำหรับ 1 ล้านหน้าแรก และ 0.008 USD สำหรับ 500,000 หน้าถัดไป

ค่าบริการทั้งหมดต่อเดือน = 0.01 USD * 1,000,000 + 0.008 USD * 500,000 = 14,000 USD

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
ดูคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Amazon Textract

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดึงข้อความและข้อมูลที่มีโครงสร้างจากเอกสารแทบทุกประเภทของ Amazon Textract

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Sign up for a free account
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon Textract ใน AWS Management Console

ลงชื่อสมัครใช้งาน