Amazon S3 có nhiều tính năng mà bạn có thể sử dụng để tổ chức và quản lý dữ liệu nhằm hỗ trợ các trường hợp sử dụng cụ thể, đạt hiệu quả về chi phí, thực thi bảo mật và đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ. Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng đối tượng trong tài nguyên gọi là “vùng lưu trữ” và một đối tượng có thể có kích thước tối đa là 5 terabyte. Các tính năng của S3 bao gồm khả năng gắn thẻ siêu dữ liệu cho đối tượng, di chuyển và lưu trữ dữ liệu trên các Lớp lưu trữ S3, định cấu hình và thực thi kiểm soát truy cập dữ liệu, ngăn không cho người dùng trái phép truy cập dữ liệu, chạy phân tích dữ liệu lớn và giám sát dữ liệu ở cấp độ đối tượng, cấp độ vùng lưu trữ và xem xu hướng hoạt động và sử dụng bộ nhớ trong tổ chức của bạn. Các đối tượng có thể được truy cập thông qua Điểm truy cập S3 hoặc trực tiếp thông qua tên máy chủ vùng lưu trữ.

Quản lý và giám sát lưu trữ

Cấu trúc phẳng không theo cấp bậc và nhiều tính năng quản lý khác nhau của Amazon S3 đang hỗ trợ khách hàng thuộc mọi quy mô và lĩnh vực tổ chức dữ liệu theo những cách thức có giá trị đối với doanh nghiệp và đội ngũ của họ. Tất cả đối tượng được lưu trữ trong bộ chứa S3 và có thể được tổ chức với tên chung gọi là tiền tố. Bạn có thể bổ sung tối đa 10 cặp khóa-giá trị gọi là thẻ đối tượng S3 cho mỗi đối tượng, có thể tạo, cập nhật và xóa các cặp này trong toàn bộ vòng đời của một đối tượng. Để theo dõi các đối tượng và thẻ tương ứng của chúng, bộ chứa và tiền tố, bạn có thể sử dụng báo cáo Kho S3 liệt kê các đối tượng được lưu trữ của bạn trong một bộ chứa S3 hoặc với một tiền tố cụ thể, cùng với siêu dữ liệu và trạng thái mã hóa tương ứng của chúng. Có thể cấu hình Kho S3 để tạo báo cáo hàng ngày hoặc hàng tuần.

Quản lý lưu trữ

Với tên vùng lưu trữ S3, tiền tố, thẻ đối tượng và Kho S3, bạn có nhiều cách để phân loại và báo cáo về dữ liệu của mình, từ đó có thể đặt cấu hình các tính năng khác của S3 để thực hiện thao tác. S3 Batch Operations giúp bạn dễ dàng quản lý dữ liệu trong Amazon S3 ở mọi quy mô, cho dù bạn lưu trữ hàng nghìn hay một tỷ đối tượng. Với S3 Batch Operations, bạn có thể sao chép đối tượng giữa các vùng lưu trữ, thay thế tập thẻ, sửa đổi kiểm soát truy cập và khôi phục đối tượng được lưu trữ từ Amazon S3 Glacier, với một yêu cầu API S3 hoặc vài cú nhấp chuột trong Bảng điều khiển quản lý Amazon S3. Bạn cũng có thể sử dụng S3 Batch Operations để chạy hàm AWS Lambda trên các đối tượng của mình để thực thi logic kinh doanh tùy chỉnh, chẳng hạn như xử lý dữ liệu hoặc chuyển mã tệp hình ảnh. Để bắt đầu, hãy chỉ định một danh sách đối tượng mục tiêu bằng cách sử dụng báo cáo Kho S3 hoặc cung cấp danh sách tùy chỉnh, sau đó chọn thao tác mong muốn từ menu điền sẵn. Khi thực hiện một yêu cầu S3 Batch Operation, bạn sẽ nhận được thông báo và báo cáo hoàn thành của tất cả những thay đổi đã thực hiện. Tìm hiểu thêm về S3 Batch Operations bằng cách xem video hướng dẫn

Amazon S3 cũng hỗ trợ các tính năng giúp duy trì kiểm soát phiên bản dữ liệu, ngăn việc xóa ngẫu nhiên và sao chép dữ liệu trong cùng một khu vực hoặc vào Khu vực AWS khác. Với S3 Versioning, bạn có thể dễ dàng duy trì, truy xuất và khôi phục mọi phiên bản của một đối tượng được lưu trữ trong Amazon S3, điều này cho phép bạn khôi phục từ các hoạt động vô tình của người dùng và sự cố ứng dụng. Để ngăn việc xóa vô tình, hãy bật Xóa bằng Multi-Factor Authentication (MFA) trên một bộ chứa S3. Nếu bạn tìm cách xóa một đối tượng được lưu trữ trong vùng lưu trữ hỗ trợ Xóa MFA, việc này yêu cầu hai hình thức xác thực: thông tin đăng nhập tài khoản AWS của bạn và chuỗi chữ số sê-ri hợp lệ, khoảng trắng và mã sáu chữ số hiển thị trên thiết bị xác thực được phê duyệt, chẳng hạn như chuỗi khóa phần cứng hoặc khóa bảo mật Universal 2nd Factor (U2F).

Với tính năng Sao chép S3, bạn có thể sao chép đối tượng (cùng với siêu dữ liệu và thẻ đối tượng tương ứng) vào một hoặc nhiều vùng lưu trữ đích trong cùng hoặc các Khu vực AWS khác nhau để giảm độ trễ, đảm bảo tính tuân thủ, bảo mật, khôi phục sau thảm họa và phục vụ các trường hợp sử dụng khác. Tính năng Sao chép trên nhiều Khu vực (CRR) S3 có thể được định cấu hình để sao chép từ vùng lưu trữ S3 nguồn sang một hoặc nhiều vùng lưu trữ đích trong các Khu vực AWS khác nhau. Tính năng Sao chép cùng khu vực (SRR) Amazon S3 sao chép đối tượng giữa các vùng lưu trữ trong cùng Khu vực AWS. Tính năng Kiểm soát thời gian sao chép Amazon S3 (S3 RTC) giúp bạn đáp ứng các yêu cầu tuân thủ để sao chép dữ liệu bằng cách cung cấp SLA và khả năng hiển thị vào thời gian sao chép.

Điểm truy cập đa khu vực Amazon S3 tăng hiệu suất lên đến 60% khi truy cập các bộ dữ liệu được sao chép trên nhiều Khu vực AWS. Dựa trên AWS Global Accelerator, Điểm truy cập đa khu vực S3 xem xét các yếu tố như tình trạng nghẽn mạng và địa điểm của ứng dụng yêu cầu để định tuyến một cách linh hoạt các yêu cầu của bạn qua mạng AWS đến bản sao dữ liệu có độ trễ thấp nhất. Điểm truy cập đa khu vực S3 cung cấp một điểm cuối toàn cầu mà bạn có thể sử dụng để truy cập bộ dữ liệu được sao chép, trải rộng trên nhiều vùng lưu trữ trong S3. Điều này cho phép bạn thiết lập các ứng dụng đa khu vực có cùng kiến trúc đơn giản để bạn sử dụng trong một khu vực và sau đó chạy những ứng dụng này tại bất kỳ đâu trên thế giới.

Bạn cũng có thể thực thi các chính sách ghi một lần đọc nhiều lần (write-once-read-many - WORM) với S3 Object Lock. Tính năng quản lý mới này của S3 ngăn chặn việc xóa phiên bản đối tượng trong một khoảng thời gian lưu giữ do khách hàng xác định, cho phép bạn thực thi các chính sách lưu giữ như một lớp bảo vệ dữ liệu bổ sung hoặc nhằm thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ. Bạn có thể di chuyển khối lượng công việc từ hệ thống WORM vào Amazon S3 và cấu hình S3 Object Lock ở cấp đối tượng và bộ chứa để ngăn việc xóa phiên bản đối tượng trước khi đến Giữ lại tới ngày xác định sẵn hoặc Ngày lưu giữ theo pháp lý. Các đối tượng có S3 Object Lock lưu giữ tùy chọn bảo vệ WORM, ngay cả khi được di chuyển sang lớp lưu trữ khác với chính sách Vòng đời S3. Để biết đối tượng nào có S3 Object Lock, bạn có thể tham khảo báo cáo Kho S3, trong đó có nêu trạng thái WORM của các đối tượng. S3 Object Lock có thể được cấu hình ở một trong hai chế độ. Khi triển khai ở Chế độ quản lý, các tài khoản AWS có các quyền IAM cụ thể có thể xóa S3 Object Lock khỏi một đối tượng. Nếu yêu cầu khả năng không thay đổi mạnh hơn để tuân thủ quy định, thì bạn có thể sử dụng Chế độ tuân thủ. Ở Chế độ tuân thủ, bất kỳ người dùng nào, kể cả tài khoản gốc đều không thể xóa được tùy chọn bảo vệ này.

Giám sát lưu trữ

Ngoài các khả năng quản lý này, bạn có thể sử dụng các tính năng S3 và dịch vụ AWS khác để giám sát và kiểm soát cách các tài nguyên S3 của mình đang được sử dụng. Bạn có thể áp dụng thẻ cho bộ chứa S3 để phân bổ chi phí ở nhiều mảng kinh doanh (chẳng hạn như trung tâm chi phí, tên ứng dụng hoặc chủ sở hữu), sau đó sử dụng Báo cáo phân bổ chi phí AWS để xem mức sử dụng và chi phí do các thẻ bộ chứa tổng hợp. Bạn cũng có thể sử dụng Amazon CloudWatch để theo dõi tình trạng vận hành của các tài nguyên AWS và cấu hình thông báo thanh toán được gửi cho bạn khi khoản phí ước tính đạt đến một ngưỡng do người dùng xác định. Một dịch vụ giám sát AWS khác là AWS CloudTrail, theo dõi và báo cáo các hoạt động ở cấp độ bộ chứa và đối tượng. Bạn có thể kích hoạt S3 Event Notifications để kích hoạt quy trình công việc, thông báo và gọi AWS Lambda khi một thay đổi cụ thể được thực hiện đối với tài nguyên S3 của bạn. Thông báo sự kiện S3 có thể được sử dụng để tự động chuyển mã tệp phương tiện khi các tệp này được tải lên Amazon S3, xử lý tệp phương tiện khi khả dụng hoặc đồng bộ hóa đối tượng với các kho dữ liệu khác.

Tìm hiểu thêm về quản lýgiám sát lưu trữ S3 »

Phân tích và thông tin chi tiết về lưu trữ

Ống kính lưu trữ S3

Ống kính lưu trữ S3 mang lại khả năng hiển thị trong toàn tổ chức về việc sử dụng bộ nhớ đối tượng, xu hướng hoạt động và đưa ra các đề xuất có thể thực hiện được để cải thiện hiệu quả chi phí và áp dụng các phương pháp tốt nhất về bảo vệ dữ liệu. Ống kính lưu trữ S3 là giải pháp phân tích lưu trữ đám mây đầu tiên mang lại một cái nhìn duy nhất về hoạt động và việc sử dụng bộ nhớ đối tượng trên hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tài khoản trong một tổ chức, với các chi tiết để tạo thông tin chi tiết về tài khoản, vùng lưu trữ hoặc thậm chí cấp độ tiền tố. Đúc kết từ hơn 14 năm kinh nghiệm giúp khách hàng tối ưu hóa dung lượng lưu trữ của họ, Ống kính lưu trữ S3 phân tích các chỉ số trong toàn tổ chức để đưa ra các đề xuất theo bối cảnh nhằm tìm cách giảm chi phí lưu trữ và áp dụng các phương pháp tốt nhất về bảo vệ dữ liệu. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang phân tích và thông tin chi tiết về lưu trữ.

Phân tích lớp lưu trữ S3

Phân tích lớp lưu trữ Amazon S3 phân tích các mẫu hình truy cập dung lượng lưu trữ nhằm giúp bạn quyết định thời điểm chuyển đúng dữ liệu sang lớp lưu trữ phù hợp. Tính năng Amazon S3 này quan sát các hình mẫu truy cập dữ liệu để giúp bạn xác định thời điểm chuyển dung lượng lưu trữ ít được truy cập thường xuyên hơn sang lớp lưu trữ chi phí thấp hơn. Bạn có thể sử dụng kết quả để giúp cải thiện chính sách Vòng đời S3 của mình. Bạn có thể định cấu hình phân tích lớp lưu trữ để phân tích tất cả các đối tượng trong một vùng lưu trữ. Hoặc, bạn có thể định cấu hình bộ lọc nhằm nhóm các đối tượng lại với nhau để phân tích theo tiền tố chung, theo thẻ đối tượng hoặc theo cả tiền tố và thẻ. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang phân tích và thông tin chi tiết về lưu trữ.

Lớp lưu trữ

Với Amazon S3, bạn có thể lưu trữ dữ liệu ở nhiều Lớp lưu trữ S3 khác nhau: S3 Standard, S3 Intelligent-Tiering, S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA), S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA), Amazon S3 Glacier (S3 Glacier)Amazon S3 Glacier Deep Archive (S3 Glacier Deep Archive), và S3 Outposts.

Mỗi Lớp lưu trữ S3 đều hỗ trợ một cấp độ truy cập dữ liệu cụ thể với chi phí hoặc vị trí địa lý tương ứng. Điều này có nghĩa là bạn có thể lưu trữ dữ liệu sản xuất tối quan trọng trong S3 Standard để truy cập thường xuyên, tiết kiệm chi phí bằng cách lưu trữ dữ liệu không truy cập thường xuyên trong S3 Standard-IA hoặc S3 One Zone-IA, và lưu trữ dữ liệu với chi phí thấp nhất trong các lớp lưu trữ – S3 Glacier và S3 Glacier Deep Archive. Nếu Khu vực AWS hiện có không thể đáp ứng yêu cầu về lưu trú dữ liệu của bạn, bạn có thể sử dụng S3 Outposts để lưu trữ dữ liệu S3 tại chỗ bằng S3 trên Outposts. Bạn có thể sử dụng Phân tích lớp lưu trữ S3 để giám sát cấu trúc truy cập ở các đối tượng, từ đó khám phá dữ liệu cần di chuyển sang lớp lưu trữ có chi phí thấp hơn. Sau đó, bạn có thể sử dụng thông tin này để cấu hình một chính sách Vòng đời S3 nhằm thực hiện quá trình truyền dữ liệu. Chính sách Vòng đời S3 có thể dùng để kết thúc hiệu lực của đối tượng khi hết vòng đời của chúng. Bạn có thể khôi phục dữ liệu bằng các mẫu hình truy cập chưa biết hoặc đang thay đổi trong S3 Intelligent-Tiering, qua đó tự động di chuyển dữ liệu của bạn dựa trên các mẫu hình truy cập hay thay đổi giữa hai bậc truy cập độ trễ thấp được tối ưu hóa cho các hoạt động truy cập thường xuyên và không thường xuyên. Khi các tập hợp con của đối tượng ít khi được truy cập trong thời gian dài, bạn có thể kích hoạt hai bậc truy cập mục lưu trữ được thiết kế dành cho việc truy cập không đồng bộ, được tối ưu hóa cho việc truy cập mục lưu trữ.

Quản lý truy cập và bảo mật

Quản lý truy cập

Để bảo vệ dữ liệu của bạn trong Amazon S3, theo mặc định, người dùng chỉ có quyền truy cập vào tài nguyên S3 mà họ tạo. Bạn có thể cấp quyền truy cập cho người dùng khác bằng cách sử dụng một hoặc kết hợp các tính năng quản lý truy cập sau: AWS Identity and Access Management (IAM) để tạo người dùng và quản lý quyền truy cập tương ứng của họ; Danh sách kiểm soát truy cập (ACL) để cho phép người dùng được ủy quyền truy cập vào từng đối tượng; chính sách bộ chứa để đặt cấu hình quyền cho tất cả đối tượng trong một vùng lưu trữ S3; Điểm truy cập S3 để đơn giản hóa việc quản lý quyền truy cập dữ liệu vào các bộ dữ liệu được chia sẻ bằng cách tạo các điểm truy cập có tên và quyền cụ thể cho từng ứng dụng hoặc bộ ứng dụng và Xác thực chuỗi ký tự truy vấn để cấp quyền truy cập trong thời gian giới hạn cho người khác bằng URL tạm thời. Amazon S3 cũng hỗ trợ Nhật ký kiểm tra liệt kê các yêu cầu được thực hiện đối với tài nguyên S3 để bạn có thể quan sát toàn diện đối tượng đang truy cập dữ liệu của bạn.

Bảo mật

Amazon S3 cung cấp các tính năng bảo mật linh hoạt để chặn người dùng trái phép truy cập dữ liệu của bạn. Bạn có thể kết nối với tài nguyên S3 từ Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) và tại chỗ bằng cách sử dụng điểm cuối VPC. Amazon S3 hỗ trợ cả mã hóa phía máy chủ (với 3 tùy chọn quản lý khóa) và mã hóa phía máy khách để tải dữ liệu lên. Sử dụng Kho S3 để kiểm tra trạng thái mã hóa của đối tượng S3 (xem quản lý lưu trữ để biết thêm thông tin về Kho S3).

S3 Block Public Access
là một tập hợp những biện pháp kiểm soát bảo mật đảm bảo các vùng lưu trữ và đối tượng của S3 không cho phép truy cập công khai. Với vài cú nhấp chuột trong Bảng điều khiển quản lý Amazon S3, bạn có thể áp dụng cài đặt S3 Block Public Access cho tất cả vùng lưu trữ trong tài khoản AWS của mình hoặc cho vùng lưu trữ S3 cụ thể. Khi cài đặt này được áp dụng cho một tài khoản AWS, mọi bộ chứa và đối tượng mới hoặc hiện có được liên kết với tài khoản đó sẽ kế thừa cài đặt này để ngăn chặn truy cập công khai. Cài đặt S3 Block Public Access ghi đè các quyền truy cập S3 khác, giúp quản trị viên tài khoản dễ dàng thực thi chính sách “không truy cập công khai”, bất kể cách thức thêm đối tượng, bộ chứa hoặc có quyền truy cập hiện tại hay không. Kiểm soát S3 Block Public Access có thể kiểm tra được, cung cấp một lớp kiểm soát bổ sung và sử dụng các mục kiểm tra quyền bộ chứa AWS Trusted Advisor, nhật ký AWS CloudTrail và cảnh báo Amazon CloudWatch. Bạn nên bật tính năng Block Public Access với tất cả các tài khoản và bộ chứa mà bạn không muốn cho truy cập công khai.

Việc sử dụng Điểm truy cập S3 được giới hạn ở một Virtual Private Cloud (VPC), bạn có thể dễ dàng tạo tường lửa cho dữ liệu S3 trong mạng riêng của mình. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng Chính sách kiểm soát dịch vụ AWS để yêu cầu giới hạn bất kỳ Điểm truy cập S3 mới nào trong tổ chức của bạn chỉ được truy cập vào VPC.

Trình phân tích truy cập cho S3 là một tính năng mới theo dõi các chính sách truy cập vùng lưu trữ, đảm bảo rằng các chính sách chỉ cung cấp quyền truy cập dự định vào tài nguyên S3 của bạn. Trình phân tích truy cập cho S3 đánh giá các chính sách truy cập vùng lưu trữ của bạn, đồng thời cho phép bạn khám phá và lập tức khắc phục các vùng lưu trữ có khả năng bị truy cập ngoài dự kiến. Khi xem xét các kết quả cho thấy có khả năng tồn tại quyền truy cập được chia sẻ vào bộ chứa, bạn có thể Chặn tất cả quyền truy cập công khai vào bộ chứa chỉ với một thao tác nhấp trong Bảng điều khiển quản lý S3. Để phục vụ mục đích kiểm tra, bạn có thể tải xuống các phát hiện của Trình phân tích truy cập cho S3 dưới dạng báo cáo CSV. 

IAM giúp bạn phân tích truy cập và giảm quyền một cách dễ dàng hơn để đạt được đặc quyền tối thiểu bằng cách cung cấp dấu thời gian khi người dùng hoặc vai trò sử dụng S3 và các thao tác có liên quan lần gần nhất. Hãy sử dụng thông tin “lần truy cập gần nhất” này để phân tích truy cập S3, xác định quyền không được sử dụng và tự tin loại bỏ các quyền này. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Tinh chỉnh quyền bằng dữ liệu lần truy cập gần nhất.

Bạn có thể sử dụng Amazon Macie để phát hiện và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm được lưu trữ trong Amazon S3. Macie tự động tập hợp một kho S3 hoàn chỉnh và liên tục đánh giá tất cả các vùng lưu trữ để cảnh báo những vùng lưu trữ có thể truy cập công khai, vùng lưu trữ không được mã hóa hoặc vùng lưu trữ được chia sẻ hay trùng với tài khoản AWS bên ngoài tổ chức của bạn. Sau đó, Macie áp dụng kỹ thuật machine learning và đối chiếu mẫu cho các vùng lưu trữ được chọn để xác định và cảnh báo bạn những dữ liệu nhạy cảm, chẳng hạn như thông tin nhận dạng cá nhân (PII). Khi phát hiện bảo mật được tạo, chúng sẽ được đẩy ra Amazon CloudWatch Events để dễ dàng tích hợp với các hệ thống quy trình công việc hiện có và kích hoạt khắc phục tự động với các dịch vụ, như AWS Step Functions, để thực hiện hành động như đóng vùng lưu trữ công khai hoặc thêm thẻ tài nguyên.

AWS PrivateLink dành cho S3 cung cấp kết nối riêng tư giữa Amazon S3 và tại chỗ. Bạn có thể cung cấp điểm cuối VPC giao diện cho S3 trong VPC của mình để kết nối các ứng dụng tại chỗ của bạn trực tiếp với S3 qua AWS Direct Connect hoặc AWS VPN. Các yêu cầu tới điểm cuối VPC giao diện cho S3 được tự động chuyển đến S3 qua mạng Amazon. Bạn có thể đặt các nhóm biện pháp bảo mật và cấu hình chính sách điểm cuối VPC cho điểm cuối VPC giao diện của mình để tăng thêm kiểm soát truy cập.

Hãy tìm hiểu thêm bằng cách truy cập vào phần bảo mật và quản lý truy cập S3bảo vệ dữ liệu trong Amazon S3 »

Xử lý dữ liệu

S3 Object Lambda

Với S3 Object Lambda bạn có thể thêm mã của riêng bạn vào các yêu cầu S3 GET để sửa đổi và xử lý dữ liệu khi nó được trả lại cho một ứng dụng. Lần đầu tiên, bạn có thể sử dụng mã tùy chỉnh để sửa đổi dữ liệu được trả lại bởi các yêu cầu S3 GET tiêu chuẩn để lọc các hàng, linh hoạt thay đổi kích thước hình ảnh, loại bỏ dữ liệu bí mật và hơn thế nữa. Được cung cấp bởi các hàm AWS Lambda, mã của bạn chạy trên cơ sở hạ tầng được AWS quản lý toàn phần, loại bỏ nhu cầu tạo và lưu trữ các bản sao phái sinh của dữ liệu của bạn hoặc nhu cầu chạy các proxy đắt tiền, tất cả đều không cần thay đổi đối với các ứng dụng.

S3 Object Lambda sử dụng các hàm AWS Lambda để tự động xử lý đầu ra của một yêu cầu S3 GET tiêu chuẩn. AWS Lambda là một dịch vụ điện toán phi máy chủ chạy mã do khách hàng xác định mà không yêu cầu quản lý các tài nguyên điện toán cơ bản. Chỉ với một vài cú nhấp chuột trong Bảng điều khiển quản lý AWS, bạn có thể định cấu hình một hàm Lambda và gắn nó vào một Điểm truy cập S3 Object Lambda. Từ thời điểm đó trở đi, S3 sẽ tự động gọi hàm Lambda của bạn để xử lý bất kỳ dữ liệu nào được truy xuất thông qua Điểm truy cập S3 Object Lambda, trả kết quả đã chuyển đổi về ứng dụng. Bạn có thể tạo ra và thực thi các hàm Lambda tùy chỉnh của riêng mình, điều chỉnh quá trình chuyển đổi dữ liệu của S3 Object Lambda cho phù hợp với trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Hãy tìm hiểu thêm bằng cách truy cập vào trang tính năng của S3 Object Lambda.

Truy vấn tại chỗ

Amazon S3 có một tính năng tích hợp sẵn và các dịch vụ bổ sung truy vấn dữ liệu mà không cần phải sao chép và tải dữ liệu vào một nền tảng phân tích riêng hay kho dữ liệu. Điều này có nghĩa là bạn có thể chạy phân tích dữ liệu lớn trực tiếp trên dữ liệu được lưu trữ trong Amazon S3. S3 Select là một tính năng của S3 được thiết kế để tăng hiệu suất truy vấn tới 400% và giảm chi phí truy vấn tới 80%. Công cụ này hoạt động bằng cách truy xuất một tập con dữ liệu của đối tượng (sử dụng biểu thức SQL đơn giản) thay vì toàn bộ đối tượng, có thể có kích thước tối đa là 5 terabyte.

Amazon S3 cũng tương thích với các dịch vụ phân tích AWS là Amazon Athena và Amazon Redshift Spectrum. Amazon Athena truy vấn dữ liệu của bạn trong Amazon S3 mà không cần trích xuất và tải dữ liệu vào một dịch vụ hay nền tảng riêng. Công cụ này sử dụng biểu thức SQL để phân tích dữ liệu của bạn, phân phối kết quả trong vài giây và thường dùng để khám phá dữ liệu đặc thù. Amazon Redshift Spectrum cũng chạy truy vấn SQL trực tiếp dựa trên dữ liệu ở trạng thái lưu trữ trong Amazon S3 và thích hợp hơn đối với truy vấn phức tạp và tập hợp dữ liệu lớn (lên tới đơn vị exabyte). Do Amazon Athena và Amazon Redshift chia sẻ định dạng dữ liệu và danh mục dữ liệu chung, nên bạn có thể sử dụng cả hai công cụ này với cùng tập hợp dữ liệu trong Amazon S3.

Tìm hiểu thêm bằng cách truy cập phần xây dựng giải pháp lưu trữ dữ liệu lớnS3 Select »

Truyền dữ liệu

AWS cung cấp một hồ sơ gồm các dịch vụ truyền dữ liệu nhằm mang đến giải pháp thích hợp cho mọi dự án di chuyển dữ liệu. Mức độ kết nối là yếu tố chính trong việc di chuyển dữ liệu. AWS có các dịch vụ có thể xác định nhu cầu của bạn trong việc lưu trữ đám mây kết hợp, truyền dữ liệu trực tuyến và ngoại tuyến.

Lưu trữ đám mây kết hợp: AWS Storage Gateway là dịch vụ lưu trữ đám mây kết hợp cho phép bạn kết nối và mở rộng ứng dụng tại chỗ của mình đến Bộ lưu trữ AWS một cách liền mạch. Khách hàng sử dụng Storage Gateway để thay thế liền mạch thư viện băng từ bằng lưu trữ đám mây, cung cấp tính năng chia sẻ tệp dựa trên lưu trữ đám mây hoặc tạo bộ đệm có độ trễ thấp để truy cập vào dữ liệu trong AWS dành cho ứng dụng tại chỗ. 

Truyền dữ liệu trực tuyến: AWS DataSync giúp bạn dễ dàng truyền hàng trăm terabyte và hàng triệu tệp đến Amazon S3 một cách hiệu quả, nhanh hơn đến 10 lần so với các công cụ mã nguồn mở. DataSync tự động xử lý hoặc loại bỏ nhiều tác vụ thủ công, bao gồm tạo tập lệnh cho tác vụ sao chép, lập lịch trình và giám sát hoạt động truyền dữ liệu, xác thực dữ liệu và tối ưu hóa việc sử dụng mạng. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng AWS DataSync để sao chép các đối tượng giữa một nhóm thuộc S3 trên Outposts và một vùng lưu trữ trong Khu vực AWS. AWS Transfer Family cho phép truyền tệp được quản lý đầy đủ, đơn giản và liền mạch sang Amazon S3 bằng SFTP, FTPS và FTP. Amazon S3 Transfer Acceleration cho phép truyền tệp một cách nhanh chóng qua khoảng cách lớn giữa máy khách và vùng lưu trữ Amazon S3 của bạn.

Truyền dữ liệu ngoại tuyến: AWS Snow Family được xây dựng chuyên để sử dụng tại các vị trí biên nơi công suất mạng bị hạn chế hoặc không tồn tại cũng như cung cấp các tính năng lưu trữ và điện toán trong môi trường khắc nghiệt. Dịch vụ AWS Snowball sử dụng các thiết bị lưu trữ di động bền bỉ và thiết bị điện toán biên để thu thập, xử lý và di chuyển dữ liệu. Khách hàng có thể vận chuyển thiết bị Snowball vật lý để di chuyển dữ liệu ngoại tuyến sang AWS. AWS Snowmobile là một dịch vụ truyền dữ liệu với quy mô exabyte được dùng để di chuyển các khối lượng dữ liệu khổng lồ lên đám mây, bao gồm các thư viện video, kho lưu trữ hình ảnh hoặc thậm chí là di chuyển toàn bộ một trung tâm dữ liệu.

Khách hàng cũng có thể làm việc với nhà cung cấp bên thứ ba từ Mạng lưới đối tác AWS (APN) để triển khai kiến trúc lưu trữ lai, tích hợp Amazon S3 vào ứng dụng và luồng công việc hiện có, cũng như truyền dữ liệu đến và từ Đám mây AWS.

Hiệu năng

Amazon S3 cung cấp hiệu năng hàng đầu trong ngành cho lưu trữ đối tượng đám mây. Amazon S3 hỗ trợ các yêu cầu song song, có nghĩa là bạn có thể mở rộng quy mô hiệu năng S3 của mình theo cụm điện toán mà không cần thực hiện bất kỳ tùy chỉnh nào đối với ứng dụng của bạn. Hiệu năng mở rộng quy mô cho mỗi tiền tố, vì vậy bạn có thể sử dụng song song nhiều tiền tố tùy ý để đạt được thông lượng cần thiết. Không có giới hạn về số lượng tiền tố. Hiệu năng của Amazon S3 hỗ trợ ít nhất 3.500 yêu cầu mỗi giây để thêm dữ liệu và 5.500 yêu cầu mỗi giây để truy xuất dữ liệu. Mỗi tiền tố S3 có thể hỗ trợ các tỷ lệ yêu cầu này, giúp dễ dàng tăng hiệu năng một cách đáng kể.

Để đạt được hiệu năng tỷ lệ yêu cầu S3 này, bạn không cần chọn ngẫu nhiên các tiền tố đối tượng để đạt được hiệu năng nhanh hơn. Điều đó có nghĩa là bạn có thể sử dụng các kiểu đặt tên logic hoặc tuần tự trong đặt tên đối tượng S3 mà không có bất kỳ tác động nào lên hiệu năng. Tham khảo Hướng dẫn về hiệu năng cho Amazon S3Mẫu thiết kế hiệu năng cho Amazon S3 để biết thông tin mới nhất về tối ưu hóa hiệu năng cho Amazon S3.

Tính nhất quán

Amazon S3 tự động cung cấp tính nhất quán cao cho phép đọc sau khi ghi cho tất cả các ứng dụng mà không cần thay đổi hiệu năng hoặc tính khả dụng, không phải hy sinh khả năng cô lập theo khu vực cho các ứng dụng và không mất thêm phí. Với tính nhất quán cao, S3 đơn giản hóa việc di chuyển khối lượng công việc phân tích tại chỗ bằng cách loại bỏ nhu cầu thực hiện thay đổi đối với ứng dụng và giảm chi phí bằng cách loại bỏ nhu cầu bổ sung cơ sở hạ tầng để cung cấp tính nhất quán cao.

Mọi yêu cầu về lưu trữ S3 đều nhất quán. Sau khi ghi thành công đối tượng mới hoặc ghi đè đối tượng hiện có, bất kỳ yêu cầu đọc tiếp theo nào sẽ ngay lập tức nhận được phiên bản mới nhất của đối tượng. S3 cũng cung cấp tính nhất quán cao cho các hoạt động trong danh sách, vì vậy sau khi ghi, bạn có thể thực hiện ngay việc lập niêm yết các đối tượng trong một vùng lưu trữ với bất kỳ thay đổi nào được phản ánh.

Tìm hiểu thêm về Tính nhất quán cao của S3 »

Mục đích sử dụng và hạn chế

Khi sử dụng dịch vụ này, bạn phải tuân theo Thỏa thuận khách hàng Amazon Web Services »

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa?

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Tìm hiểu thêm về giá sản phẩm

Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Không áp dụng mức phí tối thiểu.

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Đăng ký tài khoản miễn phí

Truy cập ngay vào Bậc miễn phí của AWS và bắt đầu trải nghiệm Amazon S3. 

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon S3 trên Bảng điều khiển AWS.

Bắt đầu