SOC

ภาพรวม

โลโก้ SOC

รายงานการควบคุมระบบและองค์กร (SOC) ของ AWS เป็นรายงานการตรวจสอบของบุคคลที่สามที่เป็นอิสระซึ่งแสดงให้เห็นวิธีที่ AWS สามารถควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนดและบรรลุวัตถุประสงค์หลักได้ วัตถุประสงค์ของรายงานเหล่านี้คือ เพื่อช่วยให้คุณและผู้ตรวจสอบเข้าใจถึงการควบคุมของ AWS ที่มีขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามข้อกำหนด รายงาน SOC ของ AWS มี 3 ฉบับ ดังนี้

 • รายงาน SOC 1 ของ AWS จะให้บริการแก่ลูกค้า AWS จาก AWS Artifact
 • รายงาน SOC 2 ของ AWS เพื่อการรักษาความปลอดภัย ความพร้อมใช้งาน การรักษาความลับ และความเป็นส่วนตัวจะให้บริการแก่ลูกค้า AWS จาก AWS Artifact
 • รายงาน SOC 3 ของ AWS เพื่อการรักษาความปลอดภัย ความพร้อมใช้งาน การรักษาความลับ และความเป็นส่วนตัวจะเปิดเผยต่อสาธารณชนในรูปแบบเอกสารรายงาน 
 •   SOC 1 SOC 2: การรักษาความปลอดภัย ความพร้อมใช้งาน การรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว
  SOC 3: การรักษาความปลอดภัย ความพร้อมใช้งาน การรักษาความลับ และความเป็นส่วนตัว
  รายงานคืออะไร คำอธิบายสภาพแวดล้อมในการควบคุมของ AWS และการตรวจสอบจากภายนอกตามการควบคุมและวัตถุประสงค์ที่กำหนดโดย AWS คำอธิบายสภาพแวดล้อมในการควบคุมของ AWS และการตรวจสอบจากภายนอกสำหรับการควบคุมของ AWS ที่ตรงตามเกณฑ์ด้านการรักษาความปลอดภัย ความพร้อมใช้งาน การรักษาความลับ และความเป็นส่วนตัวของ AICPA Trust Services
  รายงานสาธารณะที่แสดงให้เห็นว่า AWS ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ด้านการรักษาความปลอดภัย ความพร้อมใช้งาน การรักษาความลับ และความเป็นส่วนตัวของ AICPA Trust Services
  รายงานการตรวจสอบใช้มาตรฐานใด SSAE No. 18 มาตรฐานการรับรอง: การชี้แจงและการจัดหมวดหมู่ใหม่ (AICPA มาตรฐานวิชาชีพ) ซึ่งรวมถึง AT-C มาตราที่ 320 การรายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการควบคุมที่องค์กรบริการ ในเรื่องการควบคุมภายในต่อรายงานทางการเงินของหน่วยงานของผู้ใช้ คู่มือ AICPA องค์กรบริการ: การรายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการควบคุมที่องค์กรบริการ ในเรื่องการควบคุมภายในต่อรายงานทางการเงินของหน่วยงานของผู้ใช้ (SOC 1®) SSAE No. 18 มาตรฐานการรับรอง: การชี้แจงและการจัดหมวดหมู่ใหม่ ซึ่งรวมถึง AT-C มาตราที่ 105 แนวคิดที่ใช้ร่วมกันกับงานตรวจสอบที่ให้ความเชื่อมั่นต่อคำรับรองจากบุคคลอื่นทั้งหมด และ AT-C มาตราที่ 205 คู่มืองานตรวจสอบที่ให้ความเชื่อมั่นด้วยการทดสอบของ AICPA, การรายงานเกี่ยวกับการควบคุมที่องค์กรบริการ ในเรื่องการรักษาความปลอดภัย ความพร้อมใช้งาน บูรณภาพของกระบวนการ การรักษาความลับ หรือความเป็นส่วนตัว (SOC 2®) TSP มาตราที่ 100A, เกณฑ์ของ Trust Services ปี 2017 สำหรับการรักษาความปลอดภัย ความพร้อมใช้งาน บูรณภาพของกระบวนการ การรักษาความลับ และความเป็นส่วนตัว (AICPA, เกณฑ์ของ Trust Services ปี 2017) SSAE No. 18 มาตรฐานการรับรอง: การชี้แจงและการจัดหมวดหมู่ใหม่ ซึ่งรวมถึง AT-C มาตราที่ 105 แนวคิดที่ใช้ร่วมกันกับงานตรวจสอบที่ให้ความเชื่อมั่นต่อคำรับรองจากบุคคลอื่นทั้งหมด และ AT-C มาตราที่ 205 งานตรวจสอบที่ให้ความเชื่อมั่นด้วยการทดสอบ TSP มาตราที่ 100A, เกณฑ์ของ Trust Services ปี 2017 สำหรับการรักษาความปลอดภัย ความพร้อมใช้งาน บูรณภาพของกระบวนการ การรักษาความลับ และความเป็นส่วนตัว (AICPA, เกณฑ์ของ Trust Services ปี 2017)
  วัตถุประสงค์ของรายงานหลักคืออะไร

  เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการควบคุมของ AWS ที่อาจเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในต่อรายงานทางการเงิน

  เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้าและผู้ตรวจสอบสำหรับการประเมินและความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการควบคุมภายในต่อรายงานทางการเงิน (ICOFR)

  เพื่อให้ลูกค้าและผู้ใช้ที่มีความต้องการทางธุรกิจทราบการประเมินอย่างอิสระด้านสภาพแวดล้อมในการควบคุมของ AWS ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของระบบ ความพร้อมใช้งาน การรักษาความลับ และความเป็นส่วนตัว
  เพื่อให้ลูกค้าและผู้ใช้ที่มีความต้องการทางธุรกิจทราบการประเมินอย่างอิสระด้านสภาพแวดล้อมในการควบคุมของ AWS ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของระบบ ความพร้อมใช้งาน การรักษาความลับ และความเป็นส่วนตัวโดยไม่เปิดเผยข้อมูลภายในของ AWS
  ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลักของรายงาน การจัดการลูกค้าและผู้ตรวจสอบ ผู้ใช้ที่มีความต้องการทางธุรกิจ เปิดเผยต่อสาธารณะแล้วที่นี่
  รายงาน AWS ครอบคลุมช่วงเวลาใด 12 เดือน:
  สิ้นสุดในวันที่ 31/3, 30/6, 30/9, 31/12
  12 เดือน:
  สิ้นสุดในวันที่ 31/3, 30/9
  12 เดือน:
  สิ้นสุดในวันที่ 31/3, 30/9
 • บริการของ AWS ที่ครอบคลุมซึ่งอยู่ในขอบข่ายของรายงาน SOC อยู่แล้วนั้นได้รับการระบุไว้ในบริการของ AWS ซึ่งอยู่ในขอบข่ายโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนด หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการเหล่านี้ และ/หรือมีความสนใจในบริการอื่นๆ โปรดติดต่อเรา

 • สำหรับรายการภูมิภาคที่อยู่ในขอบเขตทั้งหมด โปรดดูรายงาน SOC 3 ของ AWS 

 • Ernst & Young LLP จะเป็นผู้ทำการตรวจสอบ SOC 1, SOC 2 และ SOC 3 ของ AWS

 • AWS ออกรายงาน SOC 1 ครั้งต่อไตรมาส และรายงาน SOC 2 / 3 สองครั้งต่อปี รายงานแต่ละฉบับครอบคลุมระยะเวลา 12 เดือน รายงาน SOC ใหม่จะเผยแพร่ประมาณ 6-7 สัปดาห์หลังจากสิ้นสุดช่วงการตรวจสอบ (กลางเดือนกุมภาพันธ์และกลางเดือนสิงหาคมสําหรับ SOC 1 เท่านั้นและกลางเดือนพฤษภาคมและกลางเดือนพฤศจิกายนสําหรับ SOC 1/2/3)

 • การตรวจสอบ SOC 1 ของ AWS จะดำเนินการตามมาตรฐานสากลสำหรับงานตรวจสอบที่ให้ความเชื่อมั่นหมายเลข 3402 (ISAE 3402) ลูกค้าที่ต้องการรายงาน ISAE 3402 ควรขอรายงาน SOC 1 Type II ของ AWS โดยใช้ AWS Artifact ซึ่งเป็นพอร์ทัลแบบบริการตนเองสำหรับเข้าถึงรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS ได้ตามต้องการ ลงชื่อเข้าใช้ AWS Artifact ใน AWS Management Console หรือเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่การเริ่มต้นใช้งาน AWS Artifact

 • จำเป็นต้องใช้ NDA เพื่อตรวจสอบรายงาน SOC 1 และ SOC 2 ของ AWS รายงาน SOC 3 ของ AWS เป็นข้อมูลสรุปที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับรายงาน SOC 2 ของ AWS รายงาน SOC 3 ของ AWS จะสรุปว่า AWS เป็นไปตามหลักการความไว้วางใจด้านการรักษาความปลอดภัยของ AICPA ใน SOC 2 อย่างไร และรวมถึงความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการควบคุม คุณสามารถอ่านรายงาน SOC 3 ของ AWS ฉบับล่าสุดได้บนเว็บไซต์ AWS

 • ลูกค้าสามารถดูรายงาน SOC 1 และ SOC 2 ของ AWS ได้โดยใช้ AWS Artifact ซึ่งเป็นพอร์ทัลแบบบริการตนเองสำหรับการเข้าถึงรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS ได้ตามต้องการ ลงชื่อเข้าใช้ AWS Artifact ใน AWS Management Console หรือเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่การเริ่มต้นใช้งาน AWS Artifact

 • รายงาน SOC 3 ของ AWS ฉบับล่าสุดเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วบนเว็บไซต์ AWS

 • AWS มีการออกรายงาน SOC 1, SOC 2 และ SOC 3 สองครั้งต่อปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม – 31 มีนาคมและ 1 เมษายน – 30 กันยายน) เราจะกำหนดขอบเขตในรีเจี้ยนใหม่ให้กับรายงาน SOC ของเราในรอบการตรวจสอบถัดไปตามความเหมาะสม 

มีคำถามหรือไม่ เชื่อมต่อกับตัวแทนธุรกิจของ AWS
ต้องการสำรวจบทบาทด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดใช่ไหม
สมัครวันนี้ »
ต้องการข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS ใช่ไหม
ติดตามเราบน Twitter »