เมื่อใช้ Amazon Forecast คุณจะชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้ และไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและค่าธรรมเนียมล่วงหน้าแบบมีข้อผูกมัด ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสี่ประเภทที่ควรพิจารณาเมื่อใช้ Amazon Forecast:

  1. ข้อมูลที่นําเข้า: ค่าใช้จ่ายสําหรับข้อมูลแต่ละ GB ที่นําเข้าไปยัง Amazon Forecast สําหรับการฝึกและการพยากรณ์
  2. การฝึกตัวพยากรณ์: ค่าใช้จ่ายสําหรับแต่ละชั่วโมงในการใช้โครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการสร้างตัวพยากรณ์ที่กําหนดเองตามข้อมูลอินพุตของคุณ หรือสําหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพของตัวพยากรณ์ เวลาการฝึกจะรวมเวลาที่ใช้ในการล้างข้อมูลของคุณ ฝึกหลายอัลกอริทึมแบบขนาน หาวิธีการจัดกลุ่มที่ดีที่สุดของอัลกอริทึม คํานวณตัวชี้วัดความแม่นยํา สร้างข้อมูลเชิงลึกของความสามารถในการอธิบาย ตรวจสอบประสิทธิภาพของตัวพยากรณ์ และการใช้โครงสร้างพื้นฐานในการสร้างการพยากรณ์ โปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับจํานวนชั่วโมงอินสแตนซ์ที่ใช้ ไม่ใช่เวลาตามนาฬิกาจริงที่ใช้ในการฝึกตัวพยากรณ์ เนื่องจาก Amazon Forecast ปรับใช้หลายอินสแตนซ์พร้อมกันเพื่อฝึกตัวพยากรณ์ จํานวนชั่วโมงที่ใช้จะมากกว่าเวลาตามนาฬิกาจริงที่เห็น
  3. จุดข้อมูลการพยากรณ์ที่สร้างขึ้น: ค่าใช้จ่ายสําหรับจำนวนค่าการพยากรณ์เฉพาะที่สร้างขึ้นในจำนวนรวมอนุกรมเวลาทั้งหมด (รายการและมิติ) จุดข้อมูลการพยากรณ์ คือ จํานวนรวมของอนุกรมเวลาเฉพาะ (เช่น SKU x ร้านค้า) จํานวนควอนไทล์ และจุดเวลาภายในกรอบเวลาการพยากรณ์ จุดข้อมูลที่มีการพยากรณ์ จะรวมถึงจุดที่สร้างขึ้นโดยการสร้างการพยากรณ์ และจุดที่สร้างผ่านการวิเคราะห์ What-if
  4. คําอธิบายการพยากรณ์: ค่าใช้จ่ายในการอธิบายผลของแอตทริบิวต์หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการพยากรณ์ของคุณสําหรับแต่ละรายการและจุดเวลา ความสามารถในการอธิบายช่วยให้คุณเข้าใจได้ดีขึ้นว่าแอตทริบิวต์ในชุดข้อมูลของคุณส่งผลต่อค่าการพยากรณ์ของคุณอย่างไร ค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับจํานวนจุดข้อมูลการพยากรณ์และจํานวนแอตทริบิวต์ (เช่น ราคา วันหยุด ดัชนีสภาพอากาศ) ดังที่อธิบายไว้
เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS

เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS สำหรับ Amazon Forecast

ใช้เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับโซลูชันสถาปัตยกรรมของคุณโดยใช้ Amazon Forecast

ทดลองใช้งาน

ในช่วงสองเดือนแรกของการใช้การพยากรณ์ ลูกค้าจะได้รับจุดข้อมูลการพยากรณ์สูงสุด 100,000 จุดต่อเดือน พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 10 GB ต่อเดือน และฝึกได้สูงสุด 10 ชั่วโมงต่อเดือน

ตารางค่าบริการ

ประเภทค่าใช้จ่าย ราคา รายละเอียด
ข้อมูลที่นําเข้า 0.088 USD ต่อ GB สําหรับข้อมูลแต่ละ GB ที่นําเข้าไปยัง Amazon Forecast
การฝึกตัวพยากรณ์ 0.24 USD ต่อชั่วโมง สำหรับแต่ละชั่วโมงที่ใช้ในการล้างข้อมูลของคุณ ฝึกหลายอัลกอริทึมแบบขนาน หาวิธีการจัดกลุ่มที่ดีที่สุดของอัลกอริทึม คํานวณตัวชี้วัดความแม่นยํา สร้างคะแนนผลกระทบของความสามารถในการอธิบาย ตรวจสอบประสิทธิภาพของตัวพยากรณ์ และสร้างการพยากรณ์ Amazon Forecast ปรับใช้หลายอินสแตนซ์พร้อมกันเพื่อฝึกตัวพยากรณ์ จํานวนชั่วโมงที่ใช้จึงมากกว่าเวลาตามนาฬิกาจริงที่เห็น
จุดข้อมูลการพยากรณ์ที่สร้างขึ้น *ดูราคาแบบตามลำดับขั้น ตารางที่ 1 ด้านล่าง สําหรับทุกๆ 1,000 จุดข้อมูลการพยากรณ์ในแต่ละควอนไทล์ที่สร้างการพยากรณ์ รวมถึงการวิเคราะห์ What-if จุดข้อมูลการพยากรณ์จะมีการปัดเศษขึ้นให้เป็นหลักพันที่ใกล้เคียงที่สุด
คำอธิบายการพยากรณ์ **ดูราคาแบบตามลำดับขั้น ตารางที่ 2 ด้านล่าง  สําหรับทุกๆ 1,000 คําอธิบาย – จุดข้อมูลการพยากรณ์คูณด้วยจํานวนแอตทริบิวต์ (เช่น ราคา หรือ วันหยุด) คำอธิบายจะมีการปัดเศษขึ้นให้เป็นหลักพันที่ใกล้เคียงที่สุด งานความสามารถในการอธิบายแต่ละงานมีอนุกรมเวลาจำกัด 50 ชุด และจุดเวลาจำกัด 500 จุด

*ตารางที่ 1: ตารางราคาแบบตามลำดับขั้นของจุดข้อมูลการพยากรณ์ที่สร้างขึ้น

จุดข้อมูลการพยากรณ์ที่สร้างขึ้นต่อเดือน ราคาต่อจุดข้อมูลการพยากรณ์ 1,000 จุด
จุดข้อมูลการพยากรณ์ 100,000 จุดแรก 2.00 USD
จุดข้อมูลการพยากรณ์ 900,000 จุดถัดไป 0.80 USD
จุดข้อมูลการพยากรณ์ 49 ล้านจุดถัดไป 0.20 USD
จุดข้อมูลการพยากรณ์มากกว่า 50 ล้านจุด 0.02 USD

หมายเหตุ: ลูกค้าที่สร้างการพยากรณ์โดยใช้ตัวพยากรณ์ซึ่งได้รับการฝึกด้วย CreatePredictor API แบบเดิม จะยังคงถูกเรียกเก็บเงิน 0.60 USD ต่ออนุกรมเวลา 1,000 ชุด ซึ่งเป็นจำนวนรวมของรายการและมิติ สําหรับการเข้าถึงควอนไทล์ การพยากรณ์จะมีการปัดเศษขึ้นให้เป็นหลักพันที่ใกล้เคียงที่สุด

* *ตารางที่ 2: ตารางราคาแบบตามลำดับขั้นของคำอธิบายการพยากรณ์

คำอธิบายการพยากรณ์ต่อเดือน ราคาต่อ 1000 คําอธิบาย
คําอธิบาย 50,000 รายการแรก 2.00 USD
คําอธิบาย 950,000 รายการถัดไป 0.80 USD
คําอธิบาย 9.9 ล้านรายการถัดไป 0.25 USD
คําอธิบายมากกว่า 10 ล้านรายการ 0.15 USD

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างราคา 1 - การพยากรณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์

สมมติว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทเสื้อผ้า โดยมีสินค้า 1,000 รายการที่ขายใน 50 ร้านค้าทั่วโลก และกําลังพยากรณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์ในอีก 7 วันข้างหน้าที่ 1 ควอนไทล์ จำนวนรวมของสินค้าและที่ตั้งร้านค้าแต่ละครั้งเท่ากับอนุกรมเวลาเดียว ดังนั้นคุณจะมีอนุกรมเวลา 50,000 (1,000 รายการ x ร้านค้า 50 ร้านค้า) เพื่อพยากรณ์ เนื่องจากคุณกําลังพยากรณ์ที่ 1 ควอนไทล์ คุณกําลังพยากรณ์สําหรับการพยากรณ์ทั้งหมด 50,000 รายการ (อนุกรมเวลา 50,000 ชุด x 1 ควอนไทล์) ในการพยากรณ์ล่วงหน้า 7 วันด้วยความถี่ในการพยากรณ์รายสัปดาห์ คุณจะพยากรณ์ 1 จุดข้อมูลในอนาคตโดยจำนวนรวมจุดข้อมูลการพยากรณ์ทั้งหมด 50,000 (การพยากรณ์ 50,000 x 1 จุดข้อมูล)

ประเภทค่าใช้จ่าย ราคา ค่าใช้งาน
5 GB ของการนำเข้าข้อมูล 0.088 USD ต่อ GB 5 GB x 0.088 USD ต่อ GB = 0.44 USD
ชั่วโมงฝึก 3 ชั่วโมง 0.24 USD ต่อชั่วโมง 3 ชม. x 0.24 USD ต่อชม. = 0.72 USD
จุดข้อมูลการพยากรณ์ 50,000 จุด 2 USD ต่อจุดข้อมูลการพยากรณ์ 1,000 จุดสําหรับจุดข้อมูลการพยากรณ์ 100,000 จุดแรก การพยากรณ์ 50,000 รายการ x 2 USD ต่อการพยากรณ์ 1,000 รายการ = 100 USD
    ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = 101.16 USD

คราวนี้ ลองสมมติว่ามีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้: ตอนนี้คุณกําลังพยากรณ์ข้อมูลล่วงหน้า 7 วันด้วยความถี่ในการพยากรณ์รายวัน ซึ่งนี่เป็นการพยากรณ์สําหรับ 7 จุดข้อมูลในอนาคตโดยจำนวนรวมจุดข้อมูลการพยากรณ์ทั้งหมด 350,000 (การพยากรณ์ 50,000 x 7 จุดข้อมูล)

ประเภทค่าใช้จ่าย ราคา ค่าใช้งาน
5 GB ของการนำเข้าข้อมูล 0.088 USD ต่อ GB 5 GB x 0.088 USD ต่อ GB = 0.44 USD
ชั่วโมงฝึก 3 ชั่วโมง 0.24 USD ต่อชั่วโมง 3 ชม. x 0.24 USD ต่อชม. = 0.72 USD
จุดข้อมูลการพยากรณ์ 350,000 จุด 2 USD ต่อจุดข้อมูลการพยากรณ์ 1,000 จุดสําหรับจุดข้อมูลการพยากรณ์ 100,000 จุดแรก


0.80 USD ต่อจุดข้อมูลการพยากรณ์ 1,000 จุดสําหรับจุดข้อมูลการพยากรณ์ 900,000 จุดถัดไป

100,000 x 2 USD ต่อ 1,000 จุดข้อมูลการพยากรณ์ = 200 USD
(350,000 – 100,000) x 0.8 USD ต่อ 1,000 จุดข้อมูลการพยากรณ์ = 200 USD

รวมทั้งหมด = 200 USD + 200 USD = 400 USD

    ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = 401.16 USD

ตัวอย่างราคาด้านบนอ้างอิงจากงานพยากรณ์เดียวในหนึ่งเดือน

ตัวอย่างราคา 2 - การวางแผนกําลังการผลิต

สมมติว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทพลังงาน คุณมีลูกค้าประจํา 5,000 ราย ที่ใช้ทั้งก๊าซและไฟฟ้า จำนวนรวมของลูกค้าประจำและประเภทพลังงานแต่ละครั้งเท่ากับอนุกรมเวลาเดียว ดังนั้นคุณจะมีอนุกรมเวลา 10,000 ชุด (2 ประเภทพลังงาน x ลูกค้าประจำ 5,000 ราย) สมมติว่าคุณต้องวางแผนล่วงหน้า 24 ชั่วโมงด้วยการพยากรณ์รายชั่วโมงที่ 1 ควอนไทล์ ดังนั้นคุณจะพยากรณ์จำนวนรวมจุดข้อมูลของจุดข้อมูลการพยากรณ์ทั้งหมด 240,000 รายการ (อนุกรมเวลา 10,000 ชุด X 1 ควอนไทล์ x 24 ชั่วโมง)

คุณกําลังเพิ่มแอตทริบิวต์ราคาและเลือกที่จะเพิ่มวันหยุดและชุดข้อมูลในตัวของดัชนีสภาพอากาศ Amazon Forecast สําหรับการฝึกตัวพยากรณ์ สมมติว่าคุณสนใจที่จะเรียนรู้ว่าแอตทริบิวต์ใดที่ไดรฟ์การพยากรณ์สําหรับลูกค้าที่ใช้ก๊าซ 100 รายแรกของคุณ ค่าใช้จ่ายความสามารถในการอธิบายการพยากรรณ์จะเป็นดังนี้

จํานวนงานความสามารถในการอธิบาย อนุกรมเวลาของลูกค้า 100 ชุด / อนุกรมเวลาสูงสุด 50 ชุดต่องานความสามารถในการอธิบาย = 2
จํานวนจุดข้อมูลการพยากรณ์ที่อธิบายต่องานความสามารถในการอธิบาย ลูกค้าประจํา 50 ราย x 1 ประเภทพลังงาน x 1 ควอนไทล์ x 24 ชั่วโมง = 1200
จํานวนแอตทริบิวต์ที่อธิบาย ราคา + วันหยุด + ดัชนีสภาพอากาศ = 3
จํานวนคําอธิบายทั้งหมดในหนึ่งเดือน 1200 x 3 x 2 = 8000 (ปัดเศษขึ้นให้เป็นหลักพันที่ใกล้เคียงที่สุด)
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด คําอธิบาย 2 USD/1000 x คําอธิบาย 8000 รายการ = 16 USD

ตัวอย่างราคาด้านบนอ้างอิงจากงานพยากรณ์เดียวในหนึ่งเดือน

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับใบเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

อ่านเอกสารประกอบ Amazon Forecast
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Forecast

โปรดดู คู่มือนักพัฒนา สําหรับคําแนะนําในการใช้ Amazon Forecast

สมัครใช้งานบัญชี AWS
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon Forecast
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นการสร้างด้วย Amazon Forecast ใน คอนโซล AWS