ตอนนี้คุณก็ได้สร้างตารางแล้ว ให้เรียนรู้วิธีเชื่อมต่อ นำเข้าแบบอัตโนมัติ แล้วเรียกใช้ตาราง MySQL แรกของคุณด้วยสคริปต์ SQL ที่นำเข้าแบบอัตโนมัติ

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาโมดูล: 10 นาที


คุณสามารถนำเข้าฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติได้ด้วยไฟล์ seed.sql ที่อยู่ใน ที่เก็บบทแนะนำสอนการใช้งาน เข้าสู่ระบบ EC2 instance ของคุณแล้วเรียกใช้คำสั่งนี้:

syntax: shell

$ mysql -h endpoint -P 3306 -u admin -p < seed.sql

หากคำสั่งหยุดการตอบสนอง ก็เป็นไปได้ว่าคุณถูกบล็อกโดยการตั้งค่ากลุ่มความปลอดภัย ยืนยันว่า EC2 instance ของคุณสามารถเข้าถึงกลุ่มความปลอดภัยที่มอบหมายไปยังอินสแตนซ์ MySQL ของคุณ ตัวอย่างเช่น สมมติว่า EC2 instance ของคุณได้มีการมอบหมายไปยังกลุ่มความปลอดภัยเริ่มต้น ตอนนี้คุณจะสามารถปรับเปลี่ยนกลุ่มความปลอดภัยของอินสแตนซ์ MySQL ของคุณ แก้ไขกฎขาเข้า และเพิ่มกฎ MYSQL/Aurora ที่อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อบนพอร์ต 3306 จากอินสแตนซ์ใดก็ได้ในกลุ่มความปลอดภัยเริ่มต้น:

ขั้นตอนที่ 3

ในแหล่งที่มา คุณสามารถเริ่มพิมพ์ชื่อกลุ่มความปลอดภัย แล้วจะสามารถคลิกบนรหัสกลุ่มความปลอดภัยได้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มความปลอดภัย คุณสามารถดูเอกสารประกอบหรือข้อมูลอ้างอิงกฎของกลุ่มความปลอดภัย 

ข้างล่างนี้คือการวิเคราะห์คำสั่งที่มีอยู่ในไฟล์ seed.sql หากคุณนำเข้าฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติได้สำเร็จ ก็สามารถข้ามขั้นตอนด้านล่างนี้ไปยังขั้นที่ 4 ได้เลย

syntax: shell

$ mysql -h endpoint -P 3306 -u admin -p

เมื่อมีหน้าต่างแจ้งให้ใส่รหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่านที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 2.19

syntax: SQL

mysql> CREATE database tutorial;

Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

ในขั้นนี้คุณสามารถใช้ฐานข้อมูลบทแนะนำสอนการใช้งาน สร้างตาราง แล้วเพิ่มบันทึกลงไปได้

syntax: SQL

mysql> USE tutorial;

Database changed

mysql> CREATE TABLE planet (
    -> id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    -> name VARCHAR(30),
    -> PRIMARY KEY(id));

Query OK, 0 rows affected (0.057 sec)

mysql> INSERT INTO planet (name) VALUES ("Mercury");

Query OK, 1 row affected (0.008 sec)

mysql> INSERT INTO planet (name) VALUES ("Venus");

Query OK, 1 row affected (0.011 sec)

mysql> INSERT INTO planet (name) VALUES ("Earth");

Query OK, 1 row affected (0.009 sec)

mysql> INSERT INTO planet (name) VALUES ("Mars");

Query OK, 1 row affected (0.009 sec)

mysql> INSERT INTO planet (name) VALUES ("Jupiter");

Query OK, 1 row affected (0.008 sec)

mysql> INSERT INTO planet (name) VALUES ("Saturn");

Query OK, 1 row affected (0.010 sec)

mysql> INSERT INTO planet (name) VALUES ("Uranus");

Query OK, 1 row affected (0.009 sec)

mysql> INSERT INTO planet (name) VALUES ("Neptune");

Query OK, 1 row affected (0.009 sec)

ในขั้นถัดไปคุณจะใช้ตารางแพลเนตในฐานข้อมูลบทแนะนำสอนการใช้งาน