ในบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อเรียกใช้ฐานข้อมูล PostgreSQL (เราเรียกสภาพแวดล้อมนี้ว่า อินสแตนซ์) เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล และลบอินสแตนซ์ DB เราจะดำเนินการนี้โดยใช้ Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) และทุกการดำเนินการในบทแนะนำสอนการใช้งานนี้สามารถใช้กับ Free Tier ได้

จัดการทรัพยากร AWS ของคุณ

ลงชื่อเข้าใช้คอนโซล

เมื่อคุณคลิกที่นี่ AWS Management Console จะเปิดขึ้นในหน้าต่างเบราว์เซอร์บานใหม่ เพื่อที่คุณจะได้เปิดคำแนะนำการใช้งานแบบทีละขั้นตอนนี้ค้างไว้ เมื่อหน้าจอนี้โหลดขึ้น ให้ค้นหา RDS ภายใต้ Database (ฐานข้อมูล) และคลิกเพื่อเปิด Amazon RDS Console

ภาพคอนโซล AWS

(คลิกเพื่อซูม)

1-rds-console

ในขั้นตอนนี้ เราจะใช้ Amazon RDS เพื่อสร้างอินสแตนซ์ PostgreSQL DB ด้วยคลาสอินสแตนซ์ db.t2.micro DB พื้นที่จัดเก็บขนาด 20 GB และพื้นที่สำรองข้อมูลอัตโนมัติที่เปิดใช้งานการเก็บรักษาข้อมูลเป็นระยะเวลาหนึ่งวัน  และอย่าลืมว่า รายการทั้งหมดนี้จะสามารถใช้ในช่วง Free Tier ได้


ก. ที่มุมขวาบนของ Amazon RDS Console ให้เลือก Region (เขต) ที่คุณต้องการสร้างอินสแตนซ์ DB ไว้

หมายเหตุ: ทรัพยากรของ AWS Cloud จัดอยู่ในอาคารศูนย์ข้อมูลที่มีความพร้อมใช้งานสูงในพื้นที่ต่างๆ ของโลก คุณสามารถเลือกเขตที่ต้องการโฮสต์กิจกรรม Amazon RDS ของคุณได้ 

2-rds-region

(คลิกเพื่อซูม)

2-rds-region

ข.   ในส่วน Create database (สร้างฐานข้อมูล) ให้เลือก Create database (สร้างฐานข้อมูล)

 

 

3-rds-launch-instance

(คลิกเพื่อซูม)

3-rds-launch-instance

ค.  ตอนนี้ คุณจะมีตัวเลือกในการเลือกกลไกของคุณ สำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ ให้เลือกไอคอน PostgreSQL เลือก Only enable options eligible for RDS Free Usage Tier (เปิดใช้งานเฉพาะตัวเลือกที่ใช้ได้สำหรับ RDS Free Usage Tier) จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)

4-rds-select-postgresql

(คลิกเพื่อซูม)

4-rds-select-postgresql

ง. ในขั้นตอนนี้ คุณจะได้กำหนดค่าอินสแตนซ์ DB ของคุณ รายการด้านล่างนี้จะแสดงการตั้งค่าตัวอย่างที่คุณสามารถใช้สำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้:

Instance specifications: (ข้อมูลจำเพาะของอินสแตนซ์)

 • License model: (โมเดลสิทธิ์การใช้งาน) เลือกค่าเริ่มต้น postgresql-license
 • DB engine version: (เวอร์ชันของกลไกจัดการ DB) ให้เลือกเวอร์ชั่นค่าเริ่มต้น
 • DB instance class: (คลาสอินสแตนซ์ DB) เลือกค่าเริ่มต้น db.t2.micro --- 1vCPU, 1 GIB RAM ซึ่งเทียบเท่ากับหน่วยความจำขนาด 1 GB และ 1 vCPU หากต้องการดูรายการคลาสอินสแตนซ์ที่รองรับ โปรดดูที่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ Amazon RDS
 • Multi-AZ deployment: (การปรับใช้หลาย AZ) โปรดทราบว่า คุณจะต้องชำระเงินค่าบริการสำหรับการปรับใช้หลาย AZ การใช้การปรับใช้หลาย AZ จะเป็นการเตรียมและบำรุงรักษา Replica สแตนด์บายแบบซิงโครนัสใน Availability Zone อื่น  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การปรับใช้สำหรับความพร้อมใช้งานสูง 
 • Storage type: (ประเภทพื้นที่จัดเก็บ) เลือก General Purpose (SSD) (วัตถุประสงค์ทั่วไป (SSD)) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่จัดเก็บ โปรดดูที่ พื้นที่จัดเก็บสำหรับ Amazon RDS
 • Allocated storage: (พื้นที่จัดเก็บที่จัดสรร) เลือกค่าเริ่มต้นเป็น 20 สำหรับจัดสรรพื้นที่จัดเก็บขนาด 20 GB สำหรับฐานข้อมูลของคุณ คุณสามารถปรับขนาดสูงสุดเป็น 16 TB ด้วย Amazon RDS
 • Enable storage autoscaling: (เปิดใช้งานการปรับขนาดพื้นที่จัดเก็บอัตโนมัติ) หากปริมาณงานของคุณเป็นวงจรหรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ คุณจะต้องเปิดใช้งานการปรับขนาดพื้นที่จัดเก็บอัตโนมัติเพื่อเปิดใช้งาน RDS สำหรับขยายขนาดพื้นที่จัดเก็บของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการ ตัวเลือกนี้ไม่ได้ใช้กับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้

Settings: (การตั้งค่า)

 • DB instance identifier: (ตัวระบุอินสแตนซ์ของ Database) พิมพ์ชื่อสำหรับอินสแตนซ์ DB ที่ใช้เฉพาะสำหรับบัญชีของคุณในเขตที่คุณเลือก สำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ เราจะตั้งชื่อว่า rds-postgresql-10minTutorial
 • Master username: (ชื่อผู้ใช้หลัก) พิมพ์ชื่อผู้ใช้ที่คุณจะใช้ในการเข้าสู่ระบบอินสแตนซ์ DB ของคุณ เราจะใช้ masterUsername ในตัวอย่างนี้
 • Master password: (รหัสผ่านหลัก) พิมพ์รหัสผ่านที่ประกอบด้วยอักขระ ASCII ที่พิมพ์ได้ จำนวน 8-41 ตัว (ไม่รวม /," และ @) สำหรับรหัสผ่านผู้ใช้หลักของคุณ
 • Confirm password: (ยืนยันรหัสผ่าน) พิมพ์รหัสผ่านของคุณอีกครั้ง

คลิก Next (ถัดไป)

4-rds-dev-test

(คลิกเพื่อซูม)

4-rds-dev-test

จ. ในขั้นตอนนี้ คุณจะอยู่ที่หน้า Configure advanced settings (กำหนดค่าการตั้งค่าขั้นสูง) ซึ่งคุณระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่ RDS จำเป็นต้องใช้สำหรับเปิดใช้งานอินสแตนซ์ PostgreSQL DB ของคุณ รายการด้านล่างจะแสดงการตั้งค่าสำหรับอินสแตนซ์ DB ตัวอย่างของเรา

Network & Security (เครือข่ายและความปลอดภัย)
 • Virtual Private Cloud (VPC): เลือก Default VPC (VPC ค่าเริ่มต้น) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VPC โปรดดูที่ Amazon RDS และ Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
 • Subnet group: (กลุ่มซับเน็ต) เลือกกลุ่มซับเน็ต default (เริ่มต้น) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มซับเน็ต โปรดดูที่ การทำงานกับกลุ่มซับเน็ต DB
 • Public accessibility: (ความสามารถในการเข้าถึงสาธารณะ) เลือก Yes (ใช่) การดำเนินการนี้จะเป็นการจัดสรรที่อยู่ IP สำหรับอินสแตนซ์ฐานข้อมูลของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลจากอุปกรณ์ของคุณเองได้โดยตรง
 • Availability zone: เลือก No preference (ไม่กำหนดค่าที่ต้องการ) ดู เขตและ Availability Zone สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
 • VPC security groups: (กลุ่มความปลอดภัย VPC) เลือก Create new VPC security group (สร้างกลุ่มความปลอดภัย VPC ใหม่) การดำเนินการจะสร้างกลุ่มความปลอดภัยที่จะอนุญาตการเชื่อมต่อจากที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นในปัจจุบัน

Database options (ตัวเลือกฐานข้อมูล)

 • Database Name: (ชื่อฐานข้อมูล) พิมพ์ชื่อฐานข้อมูลที่เป็นอักขระตัวอักษรและตัวเลขจำนวน 1 - 64 ตัว หากคุณไม่ระบุชื่อ Amazon RDS จะไม่สร้างฐานข้อมูลบนอินสแตนซ์ DB ที่คุณกำลังสร้างอยู่โดยอัตโนมัติ สำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ ให้ใช้ myDatabase
 • Port: (พอร์ต) ปล่อยค่าเริ่มต้นที่ 5432 ไว้
 • Option group: (กลุ่มตัวเลือก) ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้งานสำหรับ Free Tier Amazon RDS จะใช้กลุ่มตัวเลือกในการเปิดใช้งานและกำหนดค่าคุณลักษณะเพิ่มเติม  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทำงานกับกลุ่มตัวเลือก
 • IAM DB authentication: (การตรวจสอบสิทธิ์ IAM DB) เลือก Disable (ปิดใช้งาน) ตัวเลือกนี้จะช่วยให้คุณสามารถจัดการข้อมูลประจำตัวของฐานข้อมูลของคุณได้โดยใช้ผู้ใช้และกลุ่ม AWS IAM

Encryption (การเข้ารหัส)

ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้งานสำหรับ Free Tier สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเข้ารหัสทรัพยากรของ Amazon RDS

Backup (การสำรองข้อมูล)

 • Backup retention period: (ระยะเวลาการเก็บรักษาการสำรองข้อมูล) คุณสามารถเลือกจำนวนวันที่ต้องการเก็บรักษาข้อมูลที่สำรองไว้ สำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ ให้ตั้งค่านี้เป็น 1 day (1 วัน)
 • Backup window: (หน้าต่างการสำรองข้อมูล) ใช้ค่าเริ่มต้นว่า No preference (ไม่กำหนดค่าที่ต้องการ)

Monitoring (การตรวจสอบ)

 • Enhanced monitoring: (การตรวจสอบที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ) เลือก Enable enhanced monitoring (เปิดใช้งานการตรวจสอบขั้นสูง) การเปิดใช้งานการตรวจสอบขั้นสูงจะมอบเมตริกแบบเรียลไทม์สำหรับระบบปฏิบัติการ (OS) ที่อินสแตนซ์ DB ของคุณเรียกใช้งานอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ดูเมตริกของอินสแตนซ์ DB

ข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพ

เลือก ปิดใช้งานข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพ สำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้

การบำรุงรักษา

 • Auto minor version upgrade: (การอัปเกรดเวอร์ชันรองอัตโนมัติ) เลือก Enable auto minor version upgrade (เปิดใช้งานการอัปเกรดเวอร์ชันรองโดยอัตโนมัติ) เพื่อรับการอัปเดตอัตโนมัติเมื่อพร้อมใช้งาน
 • Maintenance window: (หน้าต่างการบำรุงรักษา) เลือก No preference (ไม่กำหนดค่าที่ต้องการ)

Deletion protection (การป้องกันการลบ)

ล้างค่าEnable deletion protection (เปิดใช้งานการป้องกันการลบ) สำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้แล้ว คุณจะไม่สามารถลบฐานข้อมูลได้

คลิก create database (สร้างฐานข้อมูล)

5-rds-details

(คลิกเพื่อซูม)

5-rds-details

ฉ. ขณะนี้ อินสแตนซ์ DB ของคุณได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว  คลิก View Your DB Instances (ดูอินสแตนซ์ DB ของคุณ)

หมายเหตุ: อาจใช้เวลาหลายนาทีสำหรับการเตรียมอินสแตนซ์ DB ใหม่ให้พร้อมใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคลาสของอินสแตนซ์ DB และพื้นที่จัดเก็บที่จัดสรรไว้

อินสแตนซ์ DB ใหม่จะปรากฏในรายการของอินสแตนซ์ DB บนคอนโซล RDS อินสแตนซ์ DB จะมีสถานะเป็น creating (กำลังสร้าง) จนกว่าระบบจะสร้างอินสแตนซ์ DB สำเร็จและพร้อมใช้งาน  เมื่อสถานะเปลี่ยนเป็น available (พร้อมใช้งาน) คุณจะสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลบนอินสแตนซ์ DB ได้ 

คุณสามารถไปที่ขั้นตอนถัดไปได้ ขณะที่รอให้อินสแตนซ์ DB พร้อมใช้งาน

ms-sql-8

(คลิกเพื่อซูม)

ms-sql-8

เมื่อสร้างอินสแตนซ์ของฐานข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ และสถานะเปลี่ยนเป็นพร้อมใช้งาน คุณจะสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลบนอินสแตนซ์ DB ได้โดยใช้ไคลเอนต์ SQL แบบมาตรฐาน ในขั้นตอนนี้ เราจะดาวน์โหลด SQL Workbench ซึ่งเป็นไคลเอนต์ SQL ยอดนิยม

หมายเหตุ: โปรดจำไว้ว่า ต้องเรียกใช้ SQL Workbench จากอุปกรณ์เดียวกันในเครือข่ายเดียวกันกับที่คุณสร้างอินสแตนซ์ DB ไว้ กลุ่มความปลอดภัยที่มีฐานข้อมูลของคุณอยู่ภายใน จะถูกกำหนดค่าเพื่ออนุญาตการเชื่อมต่อเฉพาะจากอุปกรณ์ที่คุณได้สร้างอินสแตนซ์ DB ไว้ หากคุณพยายามเชื่อมต่อจากเครือข่ายหรืออุปกรณ์อื่น ที่อยู่ IP ของคุณจะเปลี่ยนไป คุณสามารถกำหนดค่าฐานข้อมูลของคุณให้เข้าถึงได้จากที่อยู่ IP ใดก็ได้ (ดูรายละเอียด ที่นี่) แต่สำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ เราจะดำเนินการอย่างง่าย


ก. ไปที่ เว็บไซต์ SQL Workbench และคลิก Generic package for all systems including all optional libraries (แพคเกจทั่วไปสำหรับทุกระบบ รวมถึงไลบรารีแบบไม่บังคับทั้งหมด) 

 

 

8-rds-download-sql-workbench

(คลิกเพื่อซูม)

8-rds-download-sql-workbench

ข. จากนั้น คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์ JDBC ล่าสุดจากเว็บไซต์ PostgreSQL บันทึกไฟล์ลงในตำแหน่งที่คุณสามารถค้นหาได้ง่ายในภายหลัง ไฟล์นี้จำเป็นต้องใช้ในขั้นตอนถัดไป

8-rds-download-driver

(คลิกเพื่อซูม)

8-rds-download-driver

ในขั้นตอนนี้ เราจะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่คุณสร้างขึ้นโดยใช้ SQL Workbench


ก. หลังจากที่คุณดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้ว ให้ติดตั้ง SQL Workbench

หมายเหตุ: คุณสามารถเปิดใช้แอปพลิเคชัน โดยใช้ไฟล์ .exe (Windows) หรือสคริปต์ shell (macOS, Linux) ที่อยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลด ดูไฟล์ PDF ที่อยู่ในรายการดาวน์โหลดสำหรับรายละเอียด

ข. เปิดโปรแกรม กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้น  ป้อนข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • Driver: (ไดรเวอร์) PostgreSQL (org.postgresql.Driver)

หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกไดรเวอร์จากเมนูดรอปดาวน์ คุณจะเห็นข้อความแจ้งเตือนให้แก้ไขคำจำกัดความของไดรเวอร์ เลือก Yes (ใช่) ในกล่องโต้ตอบถัดไป ให้คลิกไอคอนโฟลเดอร์และเลือกไดรเวอร์ที่คุณได้ดาวน์โหลดไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้

 • URL: คุณสามารถค้นหา JDBC URL บน Amazon RDS Console ดังที่แสดงในภาพหน้าจอด้านขวา ป้อนหรือวางตำแหน่งข้อมูล (รวมถึงพอร์ต) ของอินสแตนซ์ DB ต่อจาก "jdbc:postgresql://" สุดท้าย ต่อท้ายด้วยเครื่องหมายทับและชื่ออินสแตนซ์ของฐานข้อมูลของคุณหลังสิ้นสุด URL ตัวอย่างเช่น URL ของเราอาจเป็น jdbc:postgresql://postgresql-instance1.cg034hpkmmjt.us-east-1.rds.amazonaws.com/myDatabase
 • Username: (ชื่อผู้ใช้) พิมพ์ชื่อผู้ใช้ที่คุณสร้างไว้สำหรับฐานข้อมูล Amazon RDS ในบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ ชื่อผู้ใช้จะเป็น 'masterUsername'
 • Password: (รหัสผ่าน) ป้อนรหัสผ่านที่คุณใช้เมื่อสร้างฐานข้อมูล Amazon RDS 

คลิก OK (ตกลง)

 

9-rds-sql-connection-profile

(คลิกเพื่อซูม)

9-rds-sql-connection-profile

ค. คุณได้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จาก Amazon RDS Console ให้เลือกอินสแตนซ์จากรายการ Databases (ฐานข้อมูล) และคุณจะเห็นว่ามี "การเชื่อมต่อ 1 รายการ" ในฐานข้อมูลที่แสดงในรายการใต้ส่วนหัว Current activity (กิจกรรมปัจจุบัน) 

หมายเหตุ: เมื่อถึงตอนนี้ ฐานข้อมูลของคุณจะพร้อมใช้งานแล้ว คุณสามารถเริ่มสร้างตาราง แทรกข้อมูล และเรียกใช้การสืบค้นได้จากไคลเอนต์ SQL Workbench ได้ 

10-rds-connection

(คลิกเพื่อซูม)

10-rds-connection

คุณสามารถลบอินสแตนซ์ PostgreSQL DB ออกจาก Amazon RDS Console ได้อย่างง่ายดาย การลบอินสแตนซ์ที่คุณไม่ต้องการใช้แล้วนั้นเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อให้คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกต่อไป


ก. กลับไปที่ Amazon RDS Console ของคุณ  เลือก Database (ฐานข้อมูล) เลือกอินสแตนซ์ที่คุณต้องการลบ จากนั้นเลือก Delete (ลบ) จากเมนูดรอปดาวน์ Actions (การดำเนินการ)

 

11-rds-delete

(คลิกเพื่อซูม)

11-rds-delete

ข. ระบบจะแจ้งให้คุณสร้างสแน็ปช็อตสุดท้าย และยืนยันการลบ สำหรับตัวอย่างของเรา โปรดอย่าสร้างสแน็ปช็อตสุดท้าย ให้ยอมรับว่าคุณต้องการลบอินสแตนซ์ จากนั้นคลิก Delete (ลบ)

    หมายเหตุ: การลบอินสแตนซ์ DB ของคุณอาจใช้เวลาสักครู่

12-rds-confirm-delete

(คลิกเพื่อซูม)

12-rds-confirm-delete

คุณได้สร้าง เชื่อมต่อ และลบอินสแตนซ์ของฐานข้อมูล PostgreSQL ด้วย Amazon RDS แล้ว  Amazon RDS ช่วยให้สามารถตั้งค่า ใช้งาน และปรับขนาดฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้อย่างง่ายดายบนระบบคลาวด์ บริการนี้มีความจุที่คุ้มค่าและสามารถปรับขนาดได้ พร้อมกับช่วยจัดการงานบริหารฐานข้อมูลซึ่งต้องใช้เวลานาน เพื่อให้ใช้เวลามุ่งความสนใจไปยังแอปพลิเคชันและธุรกิจของคุณได้อย่างเต็มที่

ตอนนี้คุณได้เรียนรู้การสร้างและเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL ผ่าน Amazon RDS แล้ว คุณสามารถดำเนินการในบทแนะนำสอนการใช้งานถัดไป โดยคุณจะได้เรียนรู้วิธีการกู้คืนอินสแตนซ์ DB จาก Database Snapshot

สร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูล Amazon RDS »

มี
ไม่มี