เปลี่ยน AI ที่รับผิดชอบจากทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติจริง

ส่งเสริมการพัฒนา AI อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบเพื่อเป็นพลังแห่งความดี

สร้าง AI อย่างรับผิดชอบที่ AWS

การเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI ช่วยสร้าง นำมาซึ่งนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจและในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดความท้าทายใหม่ขึ้น ที่ AWS เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนา AI อย่างรับผิดชอบ โดยใช้แนวทางที่มีผู้คนเป็นศูนย์กลางซึ่งให้ความสำคัญกับการศึกษา วิทยาศาสตร์ และลูกค้าของเรา เพื่อผสานรวม AI ที่รับผิดชอบในวงจรชีวิต AI แบบครบวงจร

สร้าง AI อย่างรับผิดชอบที่ AWS

การเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI ช่วยสร้าง นำมาซึ่งนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจและในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดความท้าทายใหม่ขึ้น ที่ AWS เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนา AI อย่างรับผิดชอบ โดยใช้แนวทางที่มีผู้คนเป็นศูนย์กลางซึ่งให้ความสำคัญกับการศึกษา วิทยาศาสตร์ และลูกค้าของเรา เพื่อผสานรวม AI ที่รับผิดชอบในวงจรชีวิต AI แบบครบวงจร

มิติหลักของ AI ที่รับผิดชอบ

ความยุติธรรม

พิจารณาผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ

ความสามารถในการอธิบาย

การทำความเข้าใจและประเมินเอาต์พุตของระบบ

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

การได้รับ ใช้ และปกป้องข้อมูลรวมถึงแบบจำลองอย่างเหมาะสม

ความปลอดภัย

การป้องกันเอาต์พุตของระบบที่เป็นอันตรายและการใช้ที่ผิด

ความสามารถในการควบคุม

การมีกลไกเพื่อตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมระบบ AI

ความถูกต้องและความทนทาน

การบรรลุผลลัพธ์เอาต์พุตของระบบที่ถูกต้อง แม้จะมีอินพุตที่ไม่คาดคิดหรือเป็นคู่ปฏิปักษ์

การกำกับดูแล

ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตัดสินใจโดยมีข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับระบบ AI

ความโปร่งใส

การรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเข้ากับห่วงโซ่อุปทาน AI รวมถึงผู้ให้บริการและผู้ที่นำไปใช้

มิติหลักของ AI ที่รับผิดชอบ

ความยุติธรรม

พิจารณาผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ

ความสามารถในการอธิบาย

การทำความเข้าใจและประเมินเอาต์พุตของระบบ

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

การได้รับ ใช้ และปกป้องข้อมูลรวมถึงแบบจำลองอย่างเหมาะสม

ความปลอดภัย

การป้องกันเอาต์พุตของระบบที่เป็นอันตรายและการใช้ที่ผิด

ความสามารถในการควบคุม

การมีกลไกเพื่อตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมระบบ AI

ความถูกต้องและความทนทาน

การบรรลุผลลัพธ์เอาต์พุตของระบบที่ถูกต้อง แม้จะมีอินพุตที่ไม่คาดคิดหรือเป็นคู่ปฏิปักษ์

การกำกับดูแล

ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตัดสินใจโดยมีข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับระบบ AI

ความโปร่งใส

การรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเข้ากับห่วงโซ่อุปทาน AI รวมถึงผู้ให้บริการและผู้ที่นำไปใช้

รับฟังจากเสียงของ AWS

พบกับ Diya — รับฟังว่าทำไมการสร้างเทคโนโลยีสำหรับทุกคนจึงมีความสำคัญ
พบกับ Mia - นักวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ทำงานเพื่อให้ AI เข้าถึงได้มากขึ้น

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และการวิจัยเบื้องหลัง AI ที่มีความรับผิดชอบ

การมีส่วนร่วมของชุมชนและการทำงานร่วมกัน

ความร่วมมือ

เรามีส่วนร่วมในเชิงลึกกับองค์กรที่มีส่วนได้เสียหลายแห่ง เช่น กลุ่มงาน OECD AI, Partnership on AI และ สถาบัน Responsible AI ตลอดจนความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับมหาวิทยาลัยในระดับโลก เรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี AI และ ML อย่างรับผิดชอบและสร้างความไว้วางใจ

ทุนการวิจัย

ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก

เราใช้แนวทางที่มีผู้คนเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้แก่ผู้นำด้าน AI รุ่นต่อไปด้วยโปรแกรมเช่น โปรแกรมทุนการศึกษาด้าน AI และ ML และ We Power Tech เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ทุนการศึกษา และการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสหรือขาดแคลนในด้านเทคโนโลยี

นโยบายสาธารณะ

สนับสนุนการพัฒนากรอบข้อบังคับตามความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสำหรับ AI เพื่อปกป้องสิทธิพลเมือง ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นที่จะแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญของเราเพื่อพัฒนาการใช้ AI อย่างรับผิดชอบและปลอดภัยผ่านการมีส่วนร่วมกับทำเนียบขาวและสหประชาชาติ

การมีส่วนร่วมของชุมชนและการทำงานร่วมกัน

ความร่วมมือ

เรามีส่วนร่วมในเชิงลึกกับองค์กรที่มีส่วนได้เสียหลายแห่ง เช่น กลุ่มงาน OECD AI, Partnership on AI และ สถาบัน Responsible AI ตลอดจนความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับมหาวิทยาลัยในระดับโลก เรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี AI และ ML อย่างรับผิดชอบและสร้างความไว้วางใจ

ทุนการวิจัย

ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก

เราใช้แนวทางที่มีผู้คนเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้แก่ผู้นำด้าน AI รุ่นต่อไปด้วยโปรแกรมเช่น โปรแกรมทุนการศึกษาด้าน AI และ ML และ We Power Tech เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ทุนการศึกษา และการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสหรือขาดแคลนในด้านเทคโนโลยี

นโยบายสาธารณะ

สนับสนุนการพัฒนากรอบข้อบังคับตามความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสำหรับ AI เพื่อปกป้องสิทธิพลเมือง ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นที่จะแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญของเราเพื่อพัฒนาการใช้ AI อย่างรับผิดชอบและปลอดภัยผ่านการมีส่วนร่วมกับทำเนียบขาวและสหประชาชาติ