สรุปราคา / ระดับ

เมื่อใช้ Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) คุณจะชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำหรือข้อผูกพันล่วงหน้า คุณจะชำระค่าบริการตามระยะเวลาการใช้ Airflow Environment บวกกับการขยายโครงสร้างพื้นฐาน (Scaling) แบบอัตโนมัติเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มสมรรถนะของโปรแกรมทำงานหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้มากขึ้น

การกำหนดราคาสำหรับ Environment

การใช้งานอินสแตนซ์รายชั่วโมง

คุณจะชำระค่าบริการสําหรับการใช้งาน Environment ของ Managed Workflows แบบรายชั่วโมง (เรียกเก็บค่าบริการที่ความละเอียดหนึ่งวินาที) โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดของ Environment ดูรายละเอียดได้ที่ตารางราคาอินสแตนซ์ Environment

การกำหนดราคาอินสแตนซ์ของโปรแกรมทำงานเพิ่มเติม

การใช้งานอินสแตนซ์รายชั่วโมง

หากคุณเลือกใช้การขยายโครงสร้างพื้นฐาน (Scaling) แบบอัตโนมัติ คุณจะชำระค่าบริการสําหรับอินสแตนซ์โปรแกรมทำงานเพิ่มเติมใดๆ ที่ใช้ตามภาระงาน Environment ของ Managed Workflows ของคุณ ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการใช้งานเป็นรายชั่วโมง (ที่ความละเอียดหนึ่งวินาที) โดยมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดของ Environment ดูรายละเอียดได้ที่ตารางราคาอินสแตนซ์ของโปรแกรมทำงานเพิ่มเติม

การกำหนดราคาอินสแตนซ์โปรแกรมจัดลำดับเวลาเพิ่มเติม

การใช้งานอินสแตนซ์รายชั่วโมง

หากคุณเลือกใช้โปรแกรมจัดลำดับเวลาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มีอยู่ใน Environment ของ Managed Workflows ของคุณ คุณจะชำระค่าบริการสําหรับอินสแตนซ์โปรแกรมจัดลำดับเวลาเพิ่มเติมใดๆ ที่ใช้ตามความพร้อมใช้งานของ Environment ของ Managed Workflows ของคุณ ดูรายละเอียดได้ที่ตารางราคาอินสแตนซ์โปรแกรมจัดลำดับเวลาเพิ่มเติม

ราคาอินสแตนซ์เว็บเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติม

การใช้งานอินสแตนซ์รายชั่วโมง

หากคุณเลือกใช้อินสแตนซ์เว็บเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติม คุณจะต้องชำระค่าบริการสำหรับอินสแตนซ์เหล่านั้นตามระยะเวลาเดียวกับที่สภาพแวดล้อม Amazon MWAA ของคุณพร้อมใช้งาน ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการใช้งานเป็นรายชั่วโมง (ที่ความละเอียดหนึ่งวินาที) โดยมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดของ Environment ดูรายละเอียดสำหรับค่าบริการอินสแตนซ์เว็บเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติม

พื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูล

ปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (GB) ต่อเดือน

ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้โดยฐานข้อมูลเมตาของ Managed Workflows ของคุณตามปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (GB) ที่เพิ่มขึ้นต่อเดือน คุณจะชำระค่าบริการเฉพาะพื้นที่จัดเก็บที่ฐานข้อมูลเมตาของ Managed Workflows ของคุณใช้ และไม่จำเป็นต้องซื้อเตรียมไว้ล่วงหน้า

ตารางราคา

Region

ตัวอย่างค่าบริการ

หากคุณใช้งานสภาพแวดล้อม Amazon MWAA ขนาดใหญ่ (L) ที่มี Apache Airflow เวอร์ชัน 2.8.1 ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) ซึ่งความต้องการตัวแปรของคุณต้องการผู้ปฏิบัติงาน 10 คนพร้อมกันเป็นเวลา 2 ชั่วโมงต่อวัน คุณจะต้องมีเว็บทั้งหมด 4 รายการ เซิร์ฟเวอร์พร้อมกันเป็นเวลา 3 ชั่วโมงต่อวันเพื่อจัดการโหลดโปรแกรมและ Airflow UI ของคุณ รวมตัวกำหนดเวลา 3 ตัวเพื่อจัดการข้อกำหนดเวิร์กโฟลว์ของคุณ และคุณต้องเก็บข้อมูล 40 GB (ประมาณ 200 เวิร์กโฟลว์รายวัน แต่ละรายการจะมี 20 งาน เก็บรักษาไว้ 6 เดือน) คุณจะต้องชำระเงินต่อไปนี้สำหรับเดือนนั้น:

ค่าบริการอินสแตนซ์สภาพแวดล้อม
การใช้งานอินสแตนซ์ (ในหน่วยชั่วโมง) = 31 วัน x 24 ชม./วัน = 744 ชั่วโมง
x 0.99 USD (ราคาต่อชั่วโมงสําหรับ Environment ขนาดใหญ่ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ))
= 1473.12 USD

ค่าธรรมเนียมสำหรับโปรแกรมทำงาน
การใช้งานอินสแตนซ์ (เป็นชั่วโมง) = 31 วัน x 2 ชั่วโมง/วัน x 9 อินสแตนซ์เพิ่มเติม (10 รายการ ลบด้วย 1 รายการที่รวมอยู่ใน Environment แล้ว) = 558 ชั่วโมง
x 0.22 USD (ราคาต่อชั่วโมงสําหรับโปรแกรมทำงานขนาดใหญ่ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ))
= 122.76 USD

ค่าบริการสำหรับโปรแกรมจัดลำดับเวลา
การใช้งานอินสแตนซ์ (เป็นชั่วโมง) = 31 วัน x 24 ชั่วโมง/วัน x 1 อินสแตนซ์เพิ่มเติม (3 รายการลบด้วย 2 รายการที่รวมอยู่ในสภาพแวดล้อมแล้ว) = 744 ชั่วโมง
x 0.22 USD (ราคาต่อชั่วโมงสําหรับโปรแกรมจัดลำดับเวลาขนาดใหญ่ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ))
= 163.68 USD

ค่าบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์
การใช้งานอินสแตนซ์ (เป็นชั่วโมง) = 31 วัน x 3 ชม./วัน x 2 อินสแตนซ์เพิ่มเติม (4 น้อยกว่า 2 รวมอยู่ในสภาพแวดล้อมแล้ว) = 186 ชั่วโมง
x 0.11 USD (ราคาต่อชั่วโมงสําหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ))
= 20.46 USD

ค่าธรรมเนียมสำหรับพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูลเมตา
40 GB หรือพื้นที่จัดเก็บ x 0.10 USD ต่อ GB ต่อเดือน = 4.00 USD
ค่าธรรมเนียมทั้งหมด = 1047.46 USD

หากคุณใช้งาน Environment ของ Managed Workflows ขนาดเล็กด้วย Apache Airflow เวอร์ชัน 2.8.1 ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) ซึ่งในแต่ละวันระบบของคุณจะใช้โปรแกรมทำงานเพิ่มขึ้นเป็น 50 หน่วยพร้อมกันเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงโดยมีการเก็บรักษาข้อมูลแบบทั่วไป คุณจะชำระค่าบริการสำหรับรายการต่อไปนี้แบบรายเดือน:

ค่าธรรมเนียมสำหรับ Environment
การใช้งานอินสแตนซ์ (ในหน่วยชั่วโมง) = 31 วัน x 24 ชม./วัน = 744 ชั่วโมง
x 0.49 USD (ราคาต่อชั่วโมงสําหรับ Environment ขนาดเล็กในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ))
= 364.56 USD

ค่าธรรมเนียมสำหรับโปรแกรมทำงาน
การใช้งานอินสแตนซ์ (เป็นชั่วโมง) = 31 วัน x 1 ชั่วโมง/วัน x 49 อินสแตนซ์เพิ่มเติม (50 รายการ ลบด้วย 1 รายการที่รวมอยู่ใน Environment แล้ว) = 1519 ชั่วโมง
x 0.055 USD (ราคาต่อชั่วโมงสําหรับโปรแกรมทำงานขนาดเล็กในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ))
= 83.55 USD

ค่าธรรมเนียมสำหรับพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูลเมตา
10 GB หรือพื้นที่จัดเก็บ x 0.10 USD ต่อ GB ต่อเดือน = 1.00 USD
ค่าธรรมเนียมทั้งหมด = 449.11 USD

หากคุณมีคำถาม

ไปที่หน้าคําถามที่พบบ่อยสำหรับ Amazon MWAA

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างในคอนโซล

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon MWAA ในคอนโซล Amazon Management

ลงชื่อเข้าใช้