การจำลอง

คุณจะต้องชำระเงินตามเวลาที่ดำเนินงานการจำลองด้วยการจำลอง AWS RoboMaker ไม่มีทรัพยากรที่ต้องจัดการ ไม่มีค่าบริการล่วงหน้า และระบบจะเรียกเก็บเงินคุณเมื่องานการจำลองของคุณมีสถานะ “กำลังดำเนินการ” เท่านั้น ระบบจะเรียกเก็บเงินคุณที่อัตรารายชั่วโมงตามจำนวนหน่วยจำลอง (หรือ SU) ที่จำเป็นในการดำเนินงานการจำลองของคุณ SU หนึ่งหน่วยมี 1 vCPU และหน่วยความจำ 2 GB และจำนวน SU ที่จำเป็นในการดำเนินงานการจำลองจะกำหนดโดยความต้องการทรัพยากรสูงสุดระหว่าง vCPU และหน่วยความจำ ตัวอย่างเช่น หากงานการจำลองต้องการ 1 vCPU และหน่วยความจำ 4 GB ในการดำเนินงาน จะต้องใช้ SU 2 หน่วย งานการจำลองต้องใช้ SU ขั้นต่ำ 1 หน่วย ระบบจะเรียกเก็บเงินคุณตามอัตรา SU รายชั่วโมงทุกๆ 1 นาที โดยปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนนาทีที่ใกล้เคียงที่สุด นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกเปิดใช้งานการเข้าถึง GPU ด้วยงานการจำลองของคุณได้อีกด้วย ระบบจะเรียกเก็บเงินคุณเป็นรายชั่วโมงตามหน่วย GPU (หรือ GU) และแต่ละ GU จะให้สิทธิ์การเข้าใช้งานอุปกรณ์ GPU 1 เครื่อง ระบบจะเรียกเก็บเงินคุณตามอัตรา GU รายชั่วโมงทุกๆ หนึ่งนาที โดยปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนนาทีที่ใกล้เคียงที่สุด

ชำระเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้นด้วย RoboMaker Simulation WorldForge ไม่มีทรัพยากรที่คุณต้องจัดการและไม่มีค่าบริการล่วงหน้า คุณสามารถใช้ RoboMaker WorldForge เพื่อสร้างเวิลด์ (รวมถึงแอสเซท 3D) เพื่อใช้กับการจำลอง RoboMaker และสามารถเลือกส่งออกเวิลด์ไปยังบัคเก็ต Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) เพื่อใช้กับแอปพลิเคชันและบริการอื่นๆ ได้ ระบบจะเรียกเก็บเงินคุณในอัตราคงที่สำหรับแต่ละเวิลด์ที่คุณสร้างขึ้นและแต่ละเวิลด์ที่ส่งออก

Free Tier: AWS RoboMaker เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม AWS Free Tier เมื่อใช้การจำลอง RoboMaker ภายในบัญชีผู้ชำระเงินและบัญชีที่เชื่อมโยงเป็นครั้งแรก ลูกค้าจะสามารถใช้ชั่วโมง SU ได้ 25 ชั่วโมงโดยไม่มีค่าบริการในช่วงเดือนแรก หากแอปพลิเคชันของคุณใช้ชั่วโมง SU ครบ 25 ชั่วโมงหรือ Free Tier หมดอายุหลังจากหนึ่งเดือน คุณจะต้องชำระเงินในอัตรามาตรฐานตามการใช้งานจริง

ค่าบริการเพิ่มเติม: การรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยงานการจำลองของคุณจะมีอัตราค่าถ่ายโอนข้อมูล Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) มาตรฐาน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราค่าถ่ายโอนข้อมูล Amazon EC2 โปรดคลิกที่นี่ 

ตัวอย่างราคา

จำนวน SU ที่จำเป็นต้องใช้ในงานการจำลองจะเปลี่ยนแปลงไปตามความซับซ้อนของหุ่นยนต์และโลกจำลองของคุณ หุ่นยนต์เคลื่อนที่บนพื้นทั่วไปมีเซ็นเซอร์กล้องหนึ่งตัว เซ็นเซอร์ Lidar หนึ่งตัว และหัวขับสองหัว โลกจำลองที่มีความซับซ้อนปานกลาง อย่างเช่น คลังสินค้าหรือร้านค้าปลีกมีวัตถุที่เป็นโมเดลประมาณ 100 รายการ สำหรับการอ้างอิง งานการจำลองที่มีหุ่นยนต์ทั่วไปและโลกจำลองที่มีความซับซ้อนปานกลางตามที่อธิบายไว้ข้างต้นต้องใช้ 7 vCPUs และหน่วยความจำ 14 GB หรือ SU 7 หน่วย

สมมติว่าวงจรการเผยแพร่แอปพลิเคชันวิทยาการหุ่นยนต์ของคุณคือหนึ่งครั้งต่อเดือน และระหว่างการเผยแพร่แต่ละครั้ง คุณใช้การจำลอง RoboMaker เพื่อดำเนินการจำลองการทดสอบประสิทธิภาพ 100 ชั่วโมง สมมติว่าหุ่นยนต์ของคุณคล้ายกับหุ่นยนต์เคลื่อนที่บนพื้นทั่วไปและโลกจำลองของคุณคล้ายกับคลังสินค้าทั่วไปตามที่อธิบายไว้ข้างต้น การดำเนินงานการจำลองจะต้องใช้ SU 7 หน่วย

ค่าบริการรายเดือน:

ชั่วโมง SU ทั้งหมดที่ใช้: 100 ชั่วโมง/เดือน * SU 7 หน่วย = 700 ชั่วโมง SU

ราคาการจำลอง RoboMaker ต่อ SU ต่อชั่วโมง: 0.40 USD

ค่าบริการทั้งหมด: 700 ชั่วโมง SU * 0.40 USD/ชั่วโมง SU = 280 USD

สมมติว่าคุณต้องการใช้ RoboMaker Simulation WorldForge เพื่อสร้างโลกจำลอง 50 รายการต่อเดือนเพื่อทดสอบการถดถอยของสแตกนำทางของหุ่นยนต์ของคุณ คุณวางแผนที่จะส่งออกเวิลด์ที่สร้างขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ไปยังบัคเก็ต Amazon S3 สำหรับการปรับและการกำหนดค่ากับแอปพลิเคชันการจำลองของคุณ

ค่าบริการรายเดือน

ราคาในการสร้างของ RoboMaker WorldForge: 1.5 USD/เวิลด์

จำนวนเวิลด์ที่สร้างขึ้นทั้งหมดต่อเดือน: 50 เวิลด์

จำนวนทั้งหมดที่เรียกเก็บสำหรับการสร้าง: 50 เวิลด์ * 1.5 USD/เวิลด์ = 75 USD

ราคาในการส่งออกของ RoboMaker WorldForge: 5 USD/เวิลด์

จำนวนเวิลด์ที่ส่งออกทั้งหมดต่อเดือน: 50 เวิลด์ * 10% = 5 เวิลด์

จำนวนทั้งหมดที่เรียกเก็บสำหรับการส่งออก: 5 เวิลด์ * 5 USD / เวิลด์ = 25 USD

ค่าบริการการจำลอง RoboMaker ทั้งหมด: 75 USD + 25 USD = 100 USD

การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อใช้จริง

การติดตั้งแอปพลิเคชัน AWS RoboMaker เพื่อใช้จริงจะใช้ AWS IoT Greengrass สำหรับการติดตั้งใช้จริงผ่านทางอากาศ (OTA) หรือการอัปเดตซอฟต์แวร์จากระยะไกล โดยใช้อัตรา AWS IoT Greengrass มาตรฐานและจะไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการใช้ความสามารถนี้ภายในการติดตั้งแอปพลิเคชัน AWS RoboMaker เพื่อใช้จริง AWS IoT Greengrass จะเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้งานที่โต้ตอบกับ AWS ในเดือนที่กำหนด

ราคาค่าบริการที่เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

AWS Greengrass

ตัวอย่างราคา

สมมติว่าคุณมีหุ่นยนต์ 50 ตัวที่ลงทะเบียนกับการปรับใช้แอปพลิเคชัน RoboMaker และอัปเดตแอปพลิเคชันของหุ่นยนต์หนึ่งครั้งต่อเดือน

ค่าบริการรายเดือน:

จำนวนของอุปกรณ์ที่ใช้งานทั้งหมด: 50 เครื่อง

ราคา AWS IoT Greengrass ต่ออุปกรณ์ที่ใช้งานต่อเดือน: 0.16 USD

ค่าบริการทั้งหมด: อุปกรณ์ 50 เครื่อง * 0.16 USD/อุปกรณ์ = 8 USD

ส่วนขยายระบบคลาวด์สำหรับ ROS

ส่วนขยายระบบคลาวด์สำหรับ ROS ของ AWS RoboMaker จะไม่มีค่าใช้จ่ายและเผยแพร่ภายใต้ Apache Software License 2.0 ซึ่งเป็นสิทธิ์การใช้งานที่มีข้อจำกัดในการนำกลับมาใช้ใหม่ ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการของ AWS มาตรฐานเมื่อแอปพลิเคชัน ROS ของคุณใช้บริการของ AWS ผ่านส่วนขยายระบบคลาวด์เหล่านี้

ราคาค่าบริการที่เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

ราคา Amazon Rekognition

ราคา Amazon Kinesis Video Streams

ราคา Amazon CloudWatch

ราคา Amazon Polly

ราคา Amazon Lex

ตัวอย่างราคา

สมมติว่าคุณใช้ Robot Operation System (ROS) สร้างหุ่นยนต์โลจิสติกส์ 50 ตัวเพื่อให้ทำงานในศูนย์การเติมสินค้าโดยอัตโนมัติและต้องการเพิ่มระบบการจดจำวัตถุให้กับหุ่นยนต์เหล่านี้ คุณจะต้องใช้ส่วนขยาย ROS ของ Amazon Kinesis Video Streams เพื่อสตรีมข้อมูลวิดีโอถ่ายทอดสดจากหุ่นยนต์เหล่านี้ไปยัง Amazon Rekognition จากนั้น Amazon Rekognition จะจดจำและแท็กวัตถุในข้อมูลวิดีโอ และส่งข้อมูลนี้กลับไปยังหุ่นยนต์ผ่านส่วนขยาย ROS ของ Amazon Rekognition สมมติว่าหุ่นยนต์แต่ละตัวสตรีมข้อมูลวิดีโอสำหรับการจดจำวัตถุ 60 นาทีต่อเดือน โดยมีอัตราข้อมูลวิดีโอ 7.50 MB ต่อนาที

ค่าบริการรายเดือน:

GB ทั้งหมดของข้อมูลวิดีโอที่นำเข้า: 7.50 MB/นาที * 60 นาที/เดือน * หุ่นยนต์ 50 ตัว = 21.97 GB

GB ทั้งหมดของข้อมูลวิดีโอที่ใช้: 7.50 MB/นาที * 60 นาที/เดือน * หุ่นยนต์ 50 ตัว = 21.97 GB

ราคา Amazon Kinesis Video Streams ต่อ GB ของวิดีโอที่นำเข้าหรือใช้: 0.0085 USD

ค่าบริการ Amazon Kinesis Video Streams: 21.97 GB * 0.0085 USD/GB + 21.97 GB * 0.0085 USD/GB = 0.38 USD

จำนวนนาทีทั้งหมดของข้อมูลวิดีโอถ่ายทอดสดที่วิเคราะห์: 60 นาที/เดือน * หุ่นยนต์ 50 ตัว = 3,000 นาที

ราคา Amazon Rekognition ต่อนาทีของข้อมูลวิดีโอถ่ายทอดสดที่วิเคราะห์: 0.12 USD

ค่าบริการ Amazon Rekognition: 3,000 นาที * 0.12 USD/นาที = 360 USD

ค่าบริการทั้งหมด: 0.38 USD + 360 USD = 360.38 USD

สภาพแวดล้อมการพัฒนา

สภาพแวดล้อมการพัฒนา AWS RoboMaker จะทำงานบน AWS Cloud9 ซึ่งใช้อัตรา AWS Cloud9 มาตรฐานและไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการใช้สภาพแวดล้อมการพัฒนา RoboMaker ค่าบริการ AWS Cloud9 สำหรับทรัพยากรการประมวลผลและพื้นที่จัดเก็บ [เช่น Amazon EC2 instance และโวลุ่ม Amazon Elastic Block Store (EBS)] ที่ใช้ในการดำเนินการและจัดเก็บโค้ดของคุณ

ราคาค่าบริการที่เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

ราคา AWS Cloud9

ราคา Amazon EC2

ราคา Amazon EBS

ตัวอย่างราคา

สมมติว่าคุณสร้างสภาพแวดล้อมการพัฒนา RoboMaker บน m4.large Amazon EC2 instance ที่มีโวลุ่ม SSD (gp2) สำหรับการใช้ทั่วไปของ EBS ขนาด 8 GB สมมติว่าคุณพัฒนาแอปพลิเคชันวิทยาการหุ่นยนต์ในสภาพแวดล้อมนี้แปดชั่วโมงต่อวันและ 20 วันต่อเดือน

ค่าบริการรายเดือน:

ชั่วโมงที่ใช้อินสแตนซ์ทั้งหมด: 8 * 20 วัน/เดือน = 160 ชั่วโมง

ราคา Amazon EC2 ต่อชั่วโมงของอินสแตนซ์ m4.large ตามความต้องการ: 0.10 USD

ค่าบริการ Amazon EC2: 160 ชั่วโมง * 0.10 USD/ชั่วโมง = 16 USD

GB ทั้งหมดของโวลุ่ม EBS ที่ใช้ต่อเดือน: 8 GB * 1 เดือน = 8 GB ต่อเดือน

ราคา Amazon EBS ต่อ GB ต่อเดือนของโวลุ่ม gp2 ที่การเตรียมใช้งาน: 0.10 USD

ค่าบริการ Amazon EBS: 8 GB ต่อเดือน * 0.10 USD/GB ต่อเดือน = 0.80 USD

ค่าบริการทั้งหมด: 16 USD + 0.80 USD = 16.80 USD

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

รูปภาพ
เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน

ค้นหาทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อเริ่มต้นใช้งานได้ที่หน้าทรัพยากร AWS RoboMaker

เรียนรู้เพิ่มเติม 
รูปภาพ
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
รูปภาพ
เริ่มต้นสร้างในคอนโซล

เริ่มต้นสร้างด้วย AWS RoboMaker

เริ่มต้นใช้งาน