AWS Cloud Practitioner Essentials (รุ่นที่สอง)

เข้าร่วมหลักสูตรดิจิทัลนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเรียนรู้พื้นฐานของ AWS Cloud สร้างทักษะเกี่ยวกับระบบคลาวด์ของคุณ และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ AWS Certified Cloud Practitioner

ในหลักสูตรดิจิทัลแบบเรียนรู้ด้วยตนเองนี้ คุณจะได้ทำความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับ AWS Cloud และบทบาททางเทคนิคเฉพาะแต่ละบทบาท ซึ่งจะให้ภาพรวมแบบละเอียดของแนวคิดระบบคลาวด์ บริการของ AWS ความปลอดภัย สถาปัตยกรรม ราคา และการสนับสนุน หลักสูตรนี้ยังช่วยเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการสอบ AWS Certified Cloud Practitioner อีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธี:

 • ระบุว่า AWS Cloud และโครงสร้างพื้นฐานส่วนกลางขั้นพื้นฐานคืออะไร
 • อธิบายบริการหลักบนแพลตฟอร์ม AWS และกรณีใช้งานทั่วไป
 • อธิบายหลักการของสถาปัตยกรรม AWS Cloud ขั้นพื้นฐาน
 • อธิบายถึงมุมมองความปลอดภัยขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของแพลตฟอร์ม AWS และโมเดลความปลอดภัยที่ใช้ร่วมกัน
 • ระบุโมเดลการเรียกเก็บเงิน การจัดการบัญชี และการกำหนดราคา
 • ระบุแหล่งที่มาของเอกสารหรือความช่วยเหลือทางเทคนิค (เช่น รายงาน ตั๋วการสนับสนุน)
 • อธิบายข้อเสนออันมีค่าของ AWS Cloud
 • อธิบายลักษณะพื้นฐาน/ลักษณะหลักของการปรับใช้และใช้งานใน AWS Cloud

ผู้เข้าร่วมการอบรมเป้าหมาย

หลักสูตรนี้สร้างขึ้นสำหรับ:

 • การขาย
 • กฎหมาย
 • การตลาด
 • นักวิเคราะห์ทางธุรกิจ
 • ผู้จัดการโครงการ
 • ผู้บริหารระดับ C
 • นักเรียน AWS Academy
 • อาชีพอื่นๆ ด้านไอที 

ภาพรวมหลักสูตร

รูปแบบหลักสูตร
ดิจิทัล

ระดับของหลักสูตร
พื้นฐาน

ระยะเวลาของหลักสูตร
6 ชั่วโมง

ภาษาที่ใช้ในหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ