Cloud Practitioner

เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ AWS พัฒนาทักษะและความรู้ของคุณ สร้างอนาคตของคุณใน AWS Cloud

เส้นทางการรับรองนี้มีไว้สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างและตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ AWS Cloud ในภาพรวม เส้นทางนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีบทบาทด้านงานเทคนิค การจัดการ การขาย การจัดซื้อ หรือการเงินที่ทำงานกับ AWS Cloud

path_cloud-practitioner

ดูเส้นทางของ AWS Cloud Practitioner

AWS Cloud Practitioner Essentials (ชั้นเรียน)

ชั้นเรียน | 1 วัน

ในหลักสูตรชั้นเรียน 1 วันนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของ AWS Cloud ซึ่งจะให้ภาพรวมของแนวคิดระบบคลาวด์ บริการของ AWS ความปลอดภัย สถาปัตยกรรม ราคา และการสนับสนุน อีกทั้งยังจะช่วยเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการสอบ AWS Certified Cloud Practitioner อีกด้วย

AWS Cloud Practitioner Essentials (รุ่นที่สอง)

ดิจิทัล | 4.5 ชั่วโมง | ฟรี

เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของ AWS Cloud สร้างทักษะสำหรับระบบคลาวด์ และเพิ่มความน่าเชื่อถือในระดับมืออาชีพของคุณโดยการเข้าร่วมหลักสูตรดิจิทัลแบบเรียนรู้ด้วยตนเองฟรีได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณสะดวก อีกทั้ง หลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการสอบ AWS Certified Cloud Practitioner ด้วย

AWS Certified Cloud Practitioner

1.5 ชั่วโมง

ข้อสอบนี้ช่วยให้ผู้ที่เข้าใจ AWS Cloud ในภาพรวมทดสอบความรู้ของตนได้ด้วยการรับรองที่ได้รับการยอมรับจากในวงการ ข้อสอบนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสี่ด้านได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับระบบคลาวด์ ความปลอดภัย เทคโนโลยี และการเรียกเก็บเงินและราคา ดำเนินการสอบที่ศูนย์สอบ ที่บ้านหรือที่ออฟฟิศของคุณได้ตามความสะดวกด้วยการคุมสอบแบบออนไลน์

หากกำลังหาข้อมูลเพิ่มเติม