Trong hướng dẫn này, bạn sẽ triển khai một ứng dụng node.js đơn khối lên một bộ chứa Docker, sau đó khử liên kết ứng dụng thành các vi dịch vụ mà không mất thời gian ngừng hoạt động. Ứng dụng node.js lưu trữ một bảng tin nhắn đơn giản với các chủ đề và tin nhắn giữa những người dùng.

Kiến trúc đơn khối truyền thống rất khó để mở rộng quy mô. Khi cơ sở mã của một ứng dụng phát triển, việc cập nhật và bảo trì sẽ trở nên phức tạp. Giới thiệu các tính năng, ngôn ngữ, framework và công nghệ mới trở nên rất khó khăn, hạn chế sự đổi mới và ý tưởng mới.

Trong kiến trúc vi dịch vụ, mỗi thành phần ứng dụng chạy như một dịch vụ riêng và liên lạc với các dịch vụ khác thông qua API được xác định rõ. Vi dịch vụ được xây dựng xoay quanh các chức năng của doanh nghiệp và mỗi dịch vụ thực hiện một chức năng đơn lẻ. Các vi dịch vụ có thể được viết bằng các framework và ngôn ngữ lập trình khác nhau và bạn có thể triển khai chúng một cách độc lập, như một dịch vụ đơn lẻ hoặc như một nhóm dịch vụ.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cho bạn biết cách chạy một ứng dụng đơn khối đơn giản trong bộ chứa Docker, triển khai ứng dụng tương tự như các vi dịch vụ, sau đó chuyển lưu lượng truy cập sang các vi dịch vụ mà không mất thời gian ngừng hoạt động. Sau khi hoàn thành, bạn có thể sử dụng hướng dẫn này và mã trong đó làm mẫu để xây dựng và triển khai các vi dịch vụ có trong bộ chứa của riêng bạn trên AWS.

kiến trúc ứng dụng
Kiến trúc đơn khối

Kiến trúc đơn khối

Toàn bộ ứng dụng node.js được chạy trong một bộ chứa như một dịch vụ đơn lẻ và mỗi bộ chứa có các tính năng giống như tất cả các bộ chứa khác. Nếu một tính năng ứng dụng tăng vọt về nhu cầu, toàn bộ kiến trúc phải được mở rộng quy mô.

 
Kiến trúc vi dịch vụ

Kiến trúc vi dịch vụ

Mỗi tính năng của ứng dụng node.js chạy như một dịch vụ riêng trong bộ chứa của riêng nó. Các dịch vụ có thể mở rộng quy mô và được cập nhật độc lập với các dịch vụ khác.

Kinh nghiệm sử dụng AWS: Trung cấp

Thời gian hoàn thành: 2 giờ

Chi phí hoàn thành: Mỗi dịch vụ được sử dụng trong kiến trúc này đủ điều kiện cho Bậc miễn phí của AWS. Nếu bạn vượt quá giới hạn sử dụng của Bậc miễn phí, hoàn thành hướng dẫn này sẽ giúp bạn chỉ phải trả chưa đến 0,25 USD*.

Công nghệ được sử dụng: Để hoàn thành hướng dẫn này, bạn sẽ sử dụng:

*Ước tính này giả định bạn tuân theo các cấu hình được đề xuất trong toàn bộ hướng dẫn và chấm dứt sử dụng mọi tài nguyên trong vòng 24 giờ.

**Các tài khoản đã được tạo trong vòng 24 giờ qua có thể chưa có quyền truy cập vào tất cả các tài nguyên cần thiết cho dự án này.