Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo một môi trường để chạy cơ sở dữ liệu PostgreSQL của bạn (chúng tôi gọi môi trường này là một phiên bản), kết nối tới cơ sở dữ liệu và xóa một phiên bản CSDL. Chúng tôi sẽ sử dụng Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) để thực hiện và mọi hoạt động trong hướng dẫn này đều đủ điều kiện hưởng bậc miễn phí.

Quản lý tài nguyên AWS của bạn

Đăng nhập vào bảng điều khiển

Khi bạn nhấp vào đây, bảng điều khiển quản lý AWS sẽ mở ra trong một cửa sổ trình duyệt mới, để bạn có thể luôn mở hướng dẫn từng bước này. Khi màn hình này tải, tìm RDS trong phần Cơ sở dữ liệu và nhấp để mở Bảng điều khiển Amazon RDS.

Hình ảnh bảng điều khiển AWS

(nhấp để thu phóng)

1-rds-console

Trong bước này, chúng ta sẽ sử dụng Amazon RDS để tạo Phiên bản CSDL PostgreSQL với loại phiên bản CSDL db.t2.micro, dung lượng lưu trữ 20 GB và các bản sao lưu tự động được kích hoạt với thời gian lưu giữ một ngày.  Xin nhắc bạn là tất cả những thứ này đều thực hiện được ở bậc miễn phí.


a. Ở góc trên cùng bên phải của bảng điều khiển Amazon RDS, lựa chọn Khu vực nơi bạn muốn tạo phiên bản CSDL.

Lưu ý: Tài nguyên Đám mây AWS được đặt ở các cơ sở trung tâm dữ liệu có mức độ sẵn sàng cao tại các vùng khác nhau trên thế giới. Bạn có thể chọn Khu vực để lưu trữ hoạt động Amazon RDS. 

2-rds-region

(nhấp để thu phóng)

2-rds-region

b.   Trong phần Tạo cơ sở dữ liệu, hãy chọn Tạo cơ sở dữ liệu.

 

 

3-rds-launch-instance

(nhấp để thu phóng)

3-rds-launch-instance

c.  Giờ bạn có các tùy chọn để chọn công cụ của mình. Trong hướng dẫn này, chọn biểu tượng PostgreSQL, chọn Chỉ bật tùy chọn đủ điều kiện cho Bậc sử dụng miễn phí RDS và nhấp vào Tiếp theo.

4-rds-select-postgresql

(nhấp để thu phóng)

4-rds-select-postgresql

d. Giờ bạn sẽ định cấu hình phiên bản CSDL. Danh sách bên dưới hiển thị cài đặt mẫu mà bạn có thể sử dụng cho hướng dẫn này:

Thông số kỹ thuật của phiên bản:

 • Mô hình giấy phép: Lựa chọn giấy phép postgresql mặc định.
 • Phiên bản công cụ CSDL: Lựa chọn phiên bản mặc định.
 • Loại phiên bản CSDL: Lựa chọn db.t2.micro --- 1vCPU, 1 GIB RAM mặc định. Mục này tương đương với bộ nhớ 1 GB và 1 vCPU. Để xem danh sách các loại phiên bản được hỗ trợ, hãy xem Chi tiết sản phẩm Amazon RDS.
 • Triển khai Nhiều vùng sẵn sàng: Lưu ý rằng bạn sẽ phải trả phí cho Triển khai Multi-AZ. Việc sử dụng Triển khai Nhiều vùng sẵn sàng tự động cung cấp và duy trì một bản sao dự phòng đồng bộ ở Vùng sẵn sàng khác.  Để biết thêm thông tin, hãy xem Triển khai độ sẵn sàng cao
 • Loại lưu trữ: Chọn Mục đích chung (SSD). Để biết thêm thông tin về bộ lưu trữ, hãy tham khảo Lưu trữ cho Amazon RDS.
 • Lưu trữ được phân bổ: Lựa chọn giá trị mặc định 20 để phân bổ 20 GB dung lượng lưu trữ cho cơ sở dữ liệu của bạn. Bạn có thể thay đổi quy mô lên tối đa 16 TB với Amazon RDS.
 • Bật tự động thay đổi quy mô lưu trữ: Nếu khối lượng công việc của bạn mang tính chu kỳ hoặc không thể dự đoán, thì bạn sẽ bật chức năng tự động thay đổi quy mô lưu trữ để cho phép RDS tự động tăng quy mô lưu trữ khi cần thiết. Tùy chọn này không áp dụng với phần hướng dẫn này.

Cài đặt:

 • Mã định danh phiên bản cơ sở dữ liệu: Nhập tên cho phiên bản CSDL, tên này phải là duy nhất cho tài khoản của bạn trong Khu vực bạn đã lựa chọn. Với hướng dẫn này, chúng tôi sẽ đặt tên rds-postgresql-10minTutorial.
 • Tên người dùng chính: Nhập tên người dùng bạn sẽ dùng để đăng nhập vào phiên bản CSDL của mình. Chúng ta sẽ sử dụng masterUsername trong ví dụ này.
 • Mật khẩu chính: Nhập mật khẩu chứa từ 8 đến 41 ký tự ASCII có thể in (không bao gồm /," và @) cho mật khẩu người dùng chính của bạn.
 • Xác nhận mật khẩu: Nhập lại mật khẩu của bạn.

Nhấp vào Tiếp theo.

4-rds-dev-test

(nhấp để thu phóng)

4-rds-dev-test

e. Bạn hiện ở trên trang Định cấu hình cài đặt nâng cao, nơi bạn có thể cung cấp thêm thông tin mà RDS cần để khởi chạy phiên bản CSDL PostgreSQL. Danh sách bên dưới hiển thị cài đặt cho phiên bản CSDL mẫu.

Mạng và bảo mật
 • Khả năng truy cập công khai: Chọn . Thao tác này sẽ phân bổ địa chỉ IP cho phiên bản cơ sở dữ liệu của bạn để có thể kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu từ thiết bị của riêng bạn.
 • Nhóm bảo mật VPC: Chọn Tạo nhóm bảo mật VPC mới. Mục này sẽ tạo một nhóm bảo mật cho phép kết nối từ địa chỉ IP của thiết bị bạn đang sử dụng đến cơ sở dữ liệu được tạo.

Tùy chọn cơ sở dữ liệu

 • Tên cơ sở dữ liệu: Nhập tên cơ sở dữ liệu gồm 1 đến 64 ký tự chữ và số. Nếu bạn không cung cấp tên, thì Amazon RDS sẽ không tự động tạo cơ sở dữ liệu trên phiên bản CSDL mà bạn đang tạo. Trong hướng dẫn này, hãy sử dụng myDatabase.
 • Cổng: Để giá trị mặc định là 5432.
 • Nhóm tùy chọn: Tùy chọn này không khả dụng ở bậc miễn phí. Amazon RDS sử dụng nhóm tùy chọn để kích hoạt và định cấu hình các tính năng bổ sung.  Để biết thêm thông tin, hãy xem Làm việc với nhóm tùy chọn.
 • Xác thực CSDL IAM: Lựa chọn Vô hiệu hóa. Tùy chọn này cho phép bạn quản lý thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu của mình thông qua người dùng và nhóm AWS IAM.

Mã hóa

Tùy chọn này không sẵn dùng ở bậc miễn phí. Để biết thêm thông tin, hãy xem Mã hóa tài nguyên Amazon RDS.

Sao lưu

 • Thời gian lưu giữ bản sao lưu: Bạn có thể chọn số ngày lưu giữ bản sao lưu mình thực hiện. Đối với phần hướng dẫn này, hãy đặt giá trị này thành 1 ngày.
 • Thời gian sao lưu: Sử dụng giá trị mặc định là Không có tùy chọn.

Giám sát

 • Giám sát tăng cường: Lựa chọn Bật giám sát tăng cường. Việc bật tăng cường giám sát sẽ cung cấp chỉ số trong thời gian thực cho hệ điều hành (HĐH) nền tảng để phiên bản CSDL của bạn chạy. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Xem chỉ số phiên bản CSDL.

Thông tin chi tiết về hiệu năng

Chọn Tắt thông tin chi tiết về hiệu năng cho hướng dẫn này.

Bảo trì

 • Tự động nâng cấp phiên bản nhỏ: Chọn Bật tự động nâng cấp phiên bản nhỏ để nhận các bản cập nhật tự động khi có.
 • Thời gian bảo trì: Chọn Không có tùy chọn.

Chống xóa

Bỏ chọn Bật chống xóa cho phần hướng dẫn này. Khi bật tùy chọn này, bạn không thể xóa cơ sở dữ liệu.

Nhấp vào Tạo cơ sở dữ liệu.

5-rds-details

(nhấp để thu phóng)

5-rds-details

f. Phiên bản CSDL của bạn đang được tạo.  Nhấp vào Xem phiên bản CSDL của bạn.

Lưu ý: Tùy thuộc vào loại phiên bản CSDL và dung lượng lưu trữ được phân bổ, có thể mất vài phút để phiên bản CSDL mới sẵn sàng sử dụng.

Phiên bản CSDL mới xuất hiện trong danh sách phiên bản CSDL trên bảng điều khiển RDS. Phiên bản CSDL sẽ có trạng thái đang tạo cho đến khi phiên bản CSDL được tạo và sẵn sàng sử dụng.  Khi trạng thái thay đổi thành sẵn dùng, bạn có thể kết nối với cơ sở dữ liệu trên phiên bản CSDL. 

Hãy chuyển sang bước tiếp theo trong khi đợi phiên bản CSDL sẵn sàng sử dụng.

ms-sql-8

(nhấp để thu phóng)

ms-sql-8

Sau khi hoàn thành việc tạo phiên bản cơ sở dữ liệu và trạng thái chuyển sang khả dụng, bạn có thể kết nối với cơ sở dữ liệu trên phiên bản CSDL bằng bất kỳ ứng dụng khách SQL tiêu chuẩn nào. Trong bước này, chúng tôi sẽ tải xuống SQL Workbench, một máy khách SQL phổ biến.

Lưu ý:  Hãy nhớ chạy SQL Workbench từ cùng một thiết bị trên cùng một mạng mà bạn đã tạo Phiên bản CSDL. Nhóm bảo mật chứa cơ sở dữ liệu của bạn được định cấu hình để chỉ cho phép kết nối từ thiết bị mà bạn đã tạo phiên bản CSDL. Nếu bạn cố gắng kết nối từ một mạng hoặc thiết bị khác, địa chỉ IP của bạn sẽ thay đổi. Cơ sở dữ liệu của bạn có thể được cấu hình để truy cập được từ bất kỳ địa chỉ IP nào (xem chi tiết ở đây), nhưng chúng tôi sẽ trình bày đơn giản trong hướng dẫn này.


a. Truy cập trang web SQL Workbench và nhấp vào Gói chung cho tất cả hệ thống bao gồm tất cả thư viện tùy chọn

 

 

8-rds-download-sql-workbench

(nhấp để thu phóng)

8-rds-download-sql-workbench

b. Tiếp theo, nhấp vào đây để tải xuống trình điều khiển JDBC mới nhất từ trang web PostgreSQL. Lưu tệp ở nơi bạn có thể dễ dàng tìm thấy sau này. Cần có tệp này cho bước tiếp theo.

8-rds-download-driver

(nhấp để thu phóng)

8-rds-download-driver

Trong bước này, chúng tôi sẽ kết nối với cơ sở dữ liệu bạn đã tạo bằng SQL Workbench.


a. Sau khi đã hoàn thành việc tải xuống, hãy cài đặt SQL Workbench.

Lưu ý: Bạn có thể khởi chạy ứng dụng bằng tệp .exe (Windows) hoặc tập lệnh shell (macOS, Linux) có trong thư mục tải xuống. Xem tệp PDF có trong phần tải xuống để biết chi tiết.

b. Mở chương trình. Hộp thoại sẽ hiển thị.  Hãy nhập như sau:

 • Trình điều khiển: PostgreSQL (org.postgresql.Driver)

Lưu ý: Khi bạn lựa chọn trình điều khiển từ menu thả xuống, bạn sẽ được nhắc chỉnh sửa định nghĩa trình điều khiển. Lựa chọn . Trong hộp thoại tiếp theo, nhấp vào biểu tượng thư mục và lựa chọn trình điều khiển bạn đã tải xuống ở bước trước.

 • URL: Bạn có thể tìm thấy URL JDBC của mình trên bảng điều khiển Amazon RDS như trong ảnh chụp màn hình bên phải. Nhập hoặc dán điểm cuối (bao gồm cổng) của Phiên bản CSDL sau "jdbc:postgresql://". Cuối cùng, thêm một dấu xuyệt trái và tên của phiên bản cơ sở dữ liệu vào cuối URL. Ví dụ, URL của chúng tôi có thể là jdbc:postgresql://postgresql-instance1.cg034hpkmmjt.us-east-1.rds.amazonaws.com/myDatabase.
 • Tên người dùng: Nhập tên người dùng bạn đã tạo cho cơ sở dữ liệu Amazon RDS. Trong hướng dẫn này, tên sẽ là 'masterUsername.'
 • Mật khẩu: Nhập mật khẩu bạn sử dụng khi tạo cơ sở dữ liệu Amazon RDS. 

Nhấp vào OK.

 

9-rds-sql-connection-profile

(nhấp để thu phóng)

9-rds-sql-connection-profile

c. Giờ bạn đã kết nối với cơ sở dữ liệu. Từ Bảng điều khiển Amazon RDS, lựa chọn phiên bản của bạn từ danh sách Cơ sở dữ liệu và bạn sẽ thấy có "1 Kết nối" tới cơ sở dữ liệu được liệt kê dưới tiêu đề Hoạt động hiện tại

Lưu ý: Tại thời điểm này, cơ sở dữ liệu của bạn đã sẵn sàng sử dụng. Bạn có thể bắt đầu tạo bảng, chèn dữ liệu và chạy truy vấn từ máy khách SQL Workbench. 

10-rds-connection

(nhấp để thu phóng)

10-rds-connection

Bạn có thể dễ dàng xóa Phiên bản CSDL PostgreSQL khỏi bảng điều khiển Amazon RDS. Tốt nhất là bạn nên xóa các phiên bản không sử dụng nữa để không bị tính phí cho chúng.


a. Quay lại Bảng điều khiển Amazon RDS.  Chọn Cơ sở dữ liệu, chọn phiên bản mà bạn muốn xóa, rồi chọn Xóa từ menu thả xuống Hoạt động.

 

11-rds-delete

(nhấp để thu phóng)

11-rds-delete

b. Bạn được yêu cầu tạo bản kết xuất nhanh cuối cùng và xác nhận xóa. Trong ví dụ của chúng ta, bạn không cần tạo bản kết xuất nhanh cuối cùng, hãy xác nhận rằng bạn muốn xóa phiên bản, rồi nhấp vào Xóa. 

    Lưu ý: Việc xóa Phiên bản CSDL có thể mất vài phút.

12-rds-confirm-delete

(nhấp để thu phóng)

12-rds-confirm-delete

Bạn đã tạo, kết nối với và xóa Phiên bản cơ sở dữ liệu PostgreSQL bằng Amazon RDS.  Amazon RDS giúp bạn dễ dàng thiết lập, vận hành và thay đổi quy mô cơ sở dữ liệu quan hệ trên đám mây. Dịch vụ này cung cấp tính năng có tính hiệu quả chi phí và có quy mô linh hoạt, trong khi vẫn quản lý được các tác vụ quản trị cơ sở dữ liệu tiêu tốn nhiều thời gian, giúp bạn thoải mái tập trung vào các ứng dụng và công việc của bạn.

Giờ đây bạn đã học được cách tạo và kết nối với Cơ sở dữ liệu PostgreSQL thông qua Amazon RDS, bạn có thể chuyển sang hướng dẫn tiếp theo để học cách khôi phục Phiên bản CSDL từ Ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu.

Tạo máy chủ web và cơ sở dữ liệu Amazon RDS »

Không