Trong hướng dẫn này, bạn tạo bảng DynamoDB và dùng bảng để lưu trữ và truy xuất dữ liệu. Bạn sử dụng Python và Boto 3, AWS SDK dành cho Python, để tương tác với các API DynamoDB. Ngoài ra, bạn còn tìm hiểu một vài điểm chính mà DynamoDB (cơ sở dữ liệu phi quan hệ) khác với cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống. Hướng dẫn này sử dụng ứng dụng hiệu sách trực tuyến làm ví dụ hướng dẫn.

Bạn cần hiểu rõ cách lập mô hình dữ liệu sao cho phù hợp với cả mẫu hình truy cập dữ liệu của ứng dụng và mô hình cơ bản của cơ sở dữ liệu. Khi xây dựng kiến trúc ứng dụng mới, bạn muốn biết rằng lựa chọn cơ sở dữ liệu của bạn có thể xử lý tải tăng từ việc sử dụng thêm ứng dụng.

DynamoDB mang đến hiệu suất độ trễ thấp với khả năng thay đổi quy mô gần như vô hạn, do đó, bạn không cần lo lắng về vấn đề cản trở hiệu suất khi ứng dụng phát triển. DynamoDB truy cập được qua API HTTP hoặc điểm cuối HTTPS, cung cấp mô hình tương tác an toàn, đơn giản với cơ sở dữ liệu của bạn. Cuối cùng, DynamoDB là một cơ sở dữ liệu NoSQL, cho phép thiết kế sơ đồ linh hoạt có thể phát triển với ứng dụng của bạn.

Kinh nghiệm sử dụng AWS: Trung cấp

Thời gian hoàn thành: 120 phút

Chi phí hoàn thành: Bạn sẽ mất chưa đến 2 USD để hoàn thành hướng dẫn này (giả định mọi dịch vụ đều chạy trong 2 giờ)*

Các kỹ thuật được sử dụng:

• Tài khoản AWS hiện hoạt**
• Trình duyệt: AWS đề xuất Chrome
Amazon DynamoDB
Amazon Cloud9
AWS SDK dành cho Python (Boto3)

*Ước tính này giả định bạn tuân theo các cấu hình được đề xuất trong toàn bộ hướng dẫn và chấm dứt sử dụng mọi tài nguyên trong vòng 2 giờ.

**Các tài khoản đã được tạo trong vòng 24 giờ qua có thể chưa có quyền truy cập vào các tài nguyên cần thiết cho dự án này.