เมื่อใช้ AWS Config คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนรายการการกำหนดค่าที่บันทึกไว้ จำนวนการประเมินกฎ AWS Config ที่ใช้งาน และจำนวนการประเมินแพ็คความสอดคล้องในบัญชีของคุณ รายการการกำหนดค่าคือข้อมูลสถานะการกำหนดค่าของทรัพยากรในบัญชี AWS ของคุณ การประเมินกฎ AWS Config คือการประเมินสถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนดของทรัพยากรตามกฎ AWS Config ในบัญชี AWS ของคุณ การประเมินชุดความสอดคล้องคือการประเมินทรัพยากรโดยกฎ AWS Config ภายในชุดความสอดคล้อง

รายละเอียดราคาสำหรับ AWS Region สาธารณะ

ชำระเฉพาะส่วนที่คุณใช้โดยไม่มีภาระผูกพันขั้นต่ำหรือล่วงหน้า  

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สแนปช็อตการกำหนดค่าและไฟล์ประวัติการกำหนดค่าจะถูกส่งถึงคุณในบัคเก็ต Amazon Simple Storage Service (S3) ที่คุณเลือก และการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าจะถูกส่งผ่าน Amazon Simple Notification Service (SNS) โดยต้องเสียค่าบริการในอัตรามาตรฐานสำหรับ Amazon S3 และ Amazon SNS สามารถเขียนกฎแบบกำหนดเองได้โดยใช้ AWS Lambda โดยต้องเสียค่าบริการในอัตรามาตรฐานสำหรับ Lambda

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึง VAT, GST และภาษีขายที่ใช้บังคับ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS Config โปรดดู
คำถามที่พบบ่อย

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างราคา 1
คุณมีการใช้งานดังนี้ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง: 10 รายการการกำหนดค่าได้รับการบันทึกจากแต่ละอินสแตนซ์ Amazon EC2 100 รายการ รวมทั้งหมด 1000 รายการการกำหนดค่า
ด้านล่างคือค่าใช้จ่ายของรายการการกำหนดค่าเหล่านี้หาคุณใช้การบันทึกแบบต่อเนื่องเทียบกับเมื่อคุณใช้การบันทึกแบบเป็นระยะ 

ค่าใช้จ่ายของรายการการกำหนดค่าภายใต้การบันทึกแบบต่อเนื่อง
1000 รายการการบันทึกแบบต่อเนื่อง * 0.003 USD ต่อหนึ่งรายการการบันทึกแบบต่อเนื่อง = 3.00 USD

ค่าใช้จ่ายของรายการการกำหนดค่าภายใต้การบันทึกแบบเป็นระยะ
ภายใต้การบันทึกแบบต่อเนื่อง 10 รายการการกำหนดค่าได้รับการบันทึกต่อหนึ่งทรัพยากร ภายใต้การบันทึกแบบเป็นระยะ จะมีเพียง 1 รายการการกำหนดค่าต่อหนึ่งทรัพยากรเท่านั้นที่ถูกสร้างต่อวัน 
1 รายการการบันทึกแบบเป็นระยะต่อทรัพยากร * 100 ทรัพยากร = 100 รายการการบันทึกแบบเป็นระยะ
100 รายการการบันทึกแบบเป็นระยะ * 0.012 USD ต่อเวลาการกำหนดค่าแบบเป็นระยะ = 1.20 USD

ตัวอย่างราคา 2

คุณมีการใช้งานต่อไปนี้ในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) ในเดือนที่กำหนด:
มีการบันทึกรายการการกำหนดค่า 10,000 รายการในทรัพยากรประเภทต่างๆ
การประเมินกฎ AWS Config 50,000 รายการในโหมดนักสืบกับกฎ AWS Config แต่ละรายการในบัญชี
5 แพ็คความสอดคล้อง แต่ละแพ็คประกอบด้วย 10 กฎ AWS Config โดยมีการประเมินกฎ 300 รายการต่อกฎ AWS Config (กล่าวคือ 5*10*300 = การประเมินแพ็คความสอดคล้องทั้งหมด 15,000 รายการ)

ค่าใช้จ่ายของรายการการกำหนดค่า
10,000 * 0.003 USD = 30 USD

ค่าใช้จ่ายของกฎ AWS Config
การประเมิน 100,000 รายการแรก รายการละ 0.001 USD = 50,000 * 0.001 USD = 50 USD

ค่าใช้จ่ายของแพ็คความสอดคล้อง
การประเมินแพ็คความสอดคล้อง 100,000 รายการแรก รายการละ 0.001 USD = 15,000 * 0.001 =15 USD

ค่าบริการ AWS Config ทั้งหมด
30 USD + 50 USD + 15 USD = 95 USD 

ตัวอย่างราคา 3

คุณมีการใช้งานต่อไปนี้ในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) ในเดือนที่กำหนด:
มีการบันทึกรายการการกำหนดค่า 10,000 รายการในทรัพยากรประเภทต่างๆ
การประเมินกฎ AWS Config 50,000 รายการในโหมดเชิงรุกเท่านั้น ในทุกกฎ AWS Config แต่ละรายการในบัญชี
5 แพ็คความสอดคล้อง แต่ละแพ็คประกอบด้วย 10 กฎ AWS Config โดยมีการประเมินกฎ AWS Config 300 รายการต่อกฎ AWS Config (กล่าวคือ 5*10*300 = การประเมินแพ็คความสอดคล้องทั้งหมด 15,000 รายการ)

ค่าใช้จ่ายของรายการการกำหนดค่า
10,000 * 0.003 USD = 30 USD

ค่าใช้จ่ายของกฎ AWS Config
การประเมิน 100,000 ครั้งแรกที่ 0.001 USD ต่อครั้ง = การประเมินกฎ 50,000 รายการจากกฎในโหมดเชิงรุกเท่านั้น * 0.001 USD = 50 USD

ค่าใช้จ่ายของแพ็คความสอดคล้อง
การประเมินแพ็คความสอดคล้อง 100,000 รายการแรก รายการละ 0.001 USD = 15,000 * 0.001 =15 USD

ค่าบริการ AWS Config ทั้งหมด
30 USD + 50 USD + 15 USD = 95 USD

ตัวอย่างราคา 4

คุณมีการใช้งานต่อไปนี้ในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) ในเดือนที่กำหนด:
มีการบันทึกรายการการกำหนดค่า 10,000 รายการในทรัพยากรประเภทต่างๆ
การประเมินกฎ AWS Config 25,000 รายการในโหมดนักสืบ และการประเมินกฎ AWS Config 50,000 รายการในโหมดเชิงรุกจากกฎ AWS Config ในบัญชีที่เปิดใช้งานทั้งโหมดเชิงรุกและโหมดนักสืบ

ค่าใช้จ่ายของรายการการกำหนดค่า
10,000 * 0.003 USD = 30 USD

ค่าใช้จ่ายของกฎ AWS Config
การประเมิน 100,000 ครั้งแรกที่ 0.001 USD ต่อครั้ง = 25,000 การประเมินกฎในโหมดนักสืบจากกฎที่เปิดใช้งานทั้งสองโหมด * 0.001 USD = 25 USD

การประเมินกฎ 50,000 รายการในโหมดเชิงรุกจากกฎที่เปิดใช้งานทั้งสองโหมด * 0 USD = 0 USD

ค่าบริการ AWS Config ทั้งหมด
30 USD + 25 USD = 55 USD