ด้วย Amazon EFS คุณจะจ่ายเฉพาะทรัพยากรที่ใช้เท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและไม่มีค่าบริการสำหรับการติดตั้ง Amazon EFS มีคลาสพื้นที่จัดเก็บสองประเภท ได้แก่ คลาสพื้นที่จัดเก็บแบบ Standard และคลาสพื้นที่จัดเก็บแบบ Infrequent Access ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายสำหรับไฟล์ที่ไม่ได้เข้าถึงทุกวัน

คลาสพื้นที่จัดเก็บ Amazon EFS Standard (ค่าเริ่มต้น)

คลาสพื้นที่จัดเก็บแบบ Standard ออกแบบมาเพื่อปริมาณงานระบบไฟล์ที่ใช้งานอยู่ และคุณจะชำระค่าบริการตามจำนวนพื้นที่จัดเก็บระบบไฟล์ที่คุณใช้ต่อเดือนเท่านั้น

คลาสพื้นที่จัดเก็บ Amazon EFS Infrequent Access

คลาสพื้นที่จัดเก็บ Infrequent Access ได้รับการปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมสำหรับไฟล์ที่เข้าถึงไม่บ่อย ข้อมูลที่จัดเก็บในคลาสพื้นที่จัดเก็บแบบ Infrequent Access จะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแบบมาตรฐานและจะต้องชำระค่าธรรมเนียมทุกครั้งที่คุณอ่านหรือเขียนลงในไฟล์

ปริมาณการประมวลผลที่ความเร็วสูงสุดของ Amazon EFS (ค่าเริ่มต้น)

ในโหมดปริมาณการประมวลผลที่ความเร็วสูงสุดตามค่าเริ่มต้นจะไม่มีค่าบริการสำหรับแบนด์วิธหรือคำขอ และคุณจะได้อัตราพื้นฐานของปริมาณการประมวลผลที่ 50 KB/วินาที ต่อ GB ซึ่งรวมอยู่ในราคาของพื้นที่จัดเก็บ

ปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานของ Amazon EFS

คุณสามารถเลือกโหมดปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งาน และเตรียมปริมาณการประมวลผลของระบบไฟล์แยกต่างหากจากปริมาณข้อมูลที่คุณจัดเก็บ และชำระค่าพื้นที่จัดเก็บและปริมาณการประมวลผลแบบแยกกัน เช่นเดียวกับโหมดปริมาณการประมวลผลที่ความเร็วสูงสุด โหมดปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานยังรวมถึงปริมาณการประมวลผลที่ 50 KB/วินาที ต่อ GB (หรือ 1 MB/วินาที ต่อ 20 GB) ในราคาของพื้นจัดเก็บ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการคุณเฉพาะปริมาณการประมวลผลที่มีการเตรียมใช้งานด้านบนที่คุณได้รับตามข้อมูลที่คุณจัดเก็บไว้


ตารางราคา

คุณสามารถใช้ได้ฟรีสูงสุด 5 GB/เดือนภายใน 12 เดือนแรกบน AWS


ตัวอย่างราคา

ปริมาณของพื้นที่จัดเก็บที่เรียกเก็บเงินในหนึ่งเดือนจะขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโดยเฉลี่ยที่ใช้ตลอดทั้งเดือน เราวัดการใช้พื้นที่จัดเก็บของคุณเป็น “GB-เดือน” ซึ่งจะรวบรวมไว้ตอนสิ้นเดือนเพื่อคำนวณเป็นค่าบริการรายเดือน

จำนวนของปริมาณการประมวลผลที่เรียกเก็บเงินในหนึ่งเดือนจะขึ้นอยู่กับปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานโดยเฉลี่ยที่ใช้ตลอดทั้งเดือน เราวัดปริมาณการประมวลผลของคุณเป็น “MB/วินาที-เดือน” ซึ่งจะรวบรวมไว้ตอนสิ้นเดือนเพื่อคำนวณเป็นค่าบริการรายเดือน

ตัวอย่างที่ 1:
สมมติว่าระบบไฟล์ของคุณจัดเก็บอยู่ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ใช้พื้นที่จัดเก็บขนาด 100 GB เป็นเวลา 15 วันในเดือนมีนาคม และพื้นที่จัดเก็บขนาด 250 GB เป็นเวลา 16 วันให้หลังในเดือนมีนาคม ในปลายเดือนมีนาคม คุณจะมียอดการใช้ GB-ชั่วโมงดังนี้:

การใช้ทั้งหมด (GB-ชั่วโมง) = [100 GB x 15 วัน x (24 ชั่วโมง / วัน)] + [250 GB x 16 วัน x (24 ชั่วโมง / วัน)] = 132,000 GB-ชั่วโมง

เรารวบรวมจำนวน GB-ชั่วโมงและแปลงเป็น GB-เดือน เพื่อคำนวณค่าบริการรายเดือนดังนี้:

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บรายเดือนทั้งหมด = 177 GB-เดือน x 0.30 USD = 53.10 USD

ตัวอย่างที่ 2:
ตัวอย่างนี้เปรียบเทียบสองกรณีที่ลูกค้าจัดเก็บข้อมูลขนาด 100 GB ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ในกรณีแรก ลูกค้าเลือกโหมดปริมาณการประมวลผลที่ความเร็วสูงสุดตามค่าเริ่มต้น และในกรณีที่สอง ลูกค้ากำหนดค่าปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานและจัดเตรียมปริมาณการประมวลผลที่ 10 MB/วินาที โปรดทราบว่าลูกค้าที่มีสิทธิ์ได้รับปริมาณการส่งผ่านข้อมูลพื้นฐานที่ 5 MB/วินาทีในทั้งสองกรณีเนื่องจากลูกค้าจัดเก็บข้อมูลขนาด 100 GB ใน Amazon EFS

โหมดปริมาณการประมวลผลที่ความเร็วสูงสุดตามค่าเริ่มต้น: ข้อมูลขนาด 100 GB ซึ่งใช้โหมดปริมาณการประมวลผลที่ความเร็วสูงสุด

การใช้พื้นที่จัดเก็บทั้งหมด (GB-ชั่วโมง) = 100 GB x 31 วัน x 24 ชั่วโมง / วัน = 74,400 GB-ชั่วโมง
การใช้พื้นที่จัดเก็บทั้งหมด (GB-เดือน) = 74,400 GB-ชั่วโมง / (31 วัน / เดือน x 24 ชั่วโมง / วัน) = 100 GB-เดือน

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บรายเดือนทั้งหมด = 100 GB-เดือน x 0.30 USD = 30.00 USD

ปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งาน: ข้อมูลขนาด 100 GB และปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งาน 10 MB/วินาที

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บรายเดือนทั้งหมด (ดูการคำนวณที่ด้านบน) = 100 GB-เดือน x 0.30 USD = 30.00 USD
ปริมาณการประมวลผลตามค่าเริ่มต้น (MB/วินาที-ชั่วโมง) = (74,400 GB-ชั่วโมง / 20 GB-ชั่วโมง) * 1 MB/วินาที-ชั่วโมง = 3,720 MB/วินาที-ชั่วโมง
ปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานทั้งหมด (MB/วินาที-ชั่วโมง) = 10 MB/วินาที x 31 x 24 ชั่วโมง/วัน = 7,440 MB/วินาที-ชั่วโมง
ปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานซึ่งสามารถเรียกเก็บค่าบริการได้ทั้งหมด (MB/วินาที-ชั่วโมง) = 7,440 MB/วินาที-ชั่วโมง – 3,720 MB/วินาที-ชั่วโมง = 3,720 MB/วินาที-ชั่วโมง
ปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานซึ่งสามารถเรียกเก็บค่าบริการได้ทั้งหมด (MB/วินาที-เดือน) = 3,720 MB/วินาที-ชั่วโมง / (31 วัน/เดือน x 24 ชั่วโมง/วัน) = 5 MB/วินาที-เดือน

ค่าบริการของปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานรายเดือนทั้งหมด = 5 MB/วินาที-เดือน x 6.00 = 30.00 USD

ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด = ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บรายเดือนทั้งหมด + ค่าบริการของปริมาณการประมวลผลทั้งหมดรายเดือน = 30.00 USD + 30.00 USD = 60.00 USD

ตัวอย่างที่ 3:
สมมติว่าระบบไฟล์ของคุณตั้งอยู่ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ใช้พื้นที่จัดเก็บ 200 GB ในคลาสพื้นที่จัดเก็บแบบมาตรฐานและ 800 GB ในคลาสพื้นที่จัดเก็บที่เข้าถึงไม่บ่อย โดยจะมีการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดในคลาสพื้นที่จัดเก็บที่เข้าถึงไม่บ่อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์

พื้นที่จัดเก็บทั้งหมด (GB-ชั่วโมง) = [200 GB x 0.30 USD/GB-เดือน] + [800 GB x 0.045 USD/GB-เดือน] = 96 USD
ค่าบริการเข้าถึงทั้งหมด = [800 GB * 0.01 USD/GB ต่อวัน * 4 วัน] = 32 USD

ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด = 96 USD + 32 USD = 128 USD


การถ่ายโอนข้อมูล

การย้ายข้อมูลไฟล์ Amazon EFS ของคุณสามารถจัดการได้ง่ายด้วย AWS DataSync

DataSync

เพื่อลดความซับซ้อนและเร่งการถ่ายโอนข้อมูลเข้าและออกจาก Amazon EFS คุณสามารถใช้ AWS DataSync ซึ่งเป็นบริการถ่ายโอนข้อมูลออนไลน์ที่ได้รับการจัดการ ราคาตามการใช้งานของ DataSync นั้นเรียบง่ายและสามารถคาดการณ์ได้ คุณชำระเฉพาะข้อมูลที่ถ่ายโอนด้วยอัตราต่อกิกะไบต์แบบเหมาจ่าย โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตซอฟต์แวร์ สัญญา ค่าธรรมเนียมบำรุงรักษา วงจรการพัฒนา หรือฮาร์ดแวร์ที่จำเป็น

เรียนรู้เพิ่มเติม>>


การสำรองข้อมูล

การสำรองข้อมูลไฟล์ Amazon EFS ของคุณสามารถจัดการได้ง่ายด้วย AWS Backup

AWS Backup

ในการสำรองข้อมูลไฟล์ Amazon EFS ของคุณ คุณสามารถใช้ AWS Backup ซึ่งเป็นบริการสำรองข้อมูลที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ ทำให้รวมศูนย์และสำรองข้อมูลอัตโนมัติทั่วทั้งบริการของ AWS ได้ง่าย AWS Backup ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบกิจกรรมการสำรองข้อมูล รวมถึงค้นหาและกู้คืนการสำรองข้อมูลเมื่อจำเป็นได้ในที่เดียว ด้วย AWS Backup คุณจะจ่ายแค่เฉพาะปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองที่คุณใช้และจำนวนข้อมูลสำรองที่คุณกู้คืนในเดือนนั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและไม่มีค่าบริการสำหรับการติดตั้ง

เรียนรู้เพิ่มเติม>>


ต้นทุนการเป็นเจ้าของ

Amazon EFS มีข้อได้เปรียบด้านราคาเหนือทางเลือกอื่นบนระบบคลาวด์แบบจัดการด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนที่สามารถบันทึกได้ ให้ดูตัวอย่างของต้นทุนการเป็นเจ้าของ (TCO)ของ Amazon EFS ที่นี่

หากคุณจะตรวจสอบข้อได้เปรียบด้านค่าใช้จ่ายของการย้ายไปยัง AWS Cloud คุณสามารถป้อนการกำหนดค่าในองค์กรลงในเครื่องคำนวณ TCO ที่นี่


เครื่องคำนวณราคา

ทรัพยากรราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวณ TCO

คำนวณต้นทุนรวมของกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (TCO)

เครื่องคำนวณรายเดือนอย่างง่าย

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรของ Amazon EFS

ไปที่หน้าทรัพยากร
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon EFS
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา