AWS Glue ช่วยให้คุณชำระอัตรารายชั่วโมงซึ่งเรียกเก็บตามวินาทีสำหรับโปรแกรมรวบรวมข้อมูล (การค้นพบข้อมูล) และงาน ETL (การประมวลผลและการโหลดข้อมูล) AWS Glue Data Catalog ช่วยให้คุณชำระเพียงค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับการจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูลเมตา ให้คุณจัดเก็บหนึ่งล้านอ็อบเจ็กต์แรกได้ฟรี และเข้าถึงหนึ่งล้านครั้งแรกได้ฟรี หากคุณจัดเตรียมตำแหน่งข้อมูลการพัฒนาเพื่อพัฒนาโค้ด ETL อย่างต่อเนื่อง คุณจะชำระอัตรารายชั่วโมงซึ่งเรียกเก็บตามวินาที

 • งาน ETL และตำแหน่งข้อมูลการพัฒนา
 • พื้นที่จัดเก็บและคำขอ Data Catalog
 • โปรแกรมรวบรวมข้อมูล
 • งาน ETL และตำแหน่งข้อมูลการพัฒนา
 • AWS Glue ช่วยให้คุณชำระเฉพาะเวลาที่ใช้รันงาน ETL เท่านั้น ไม่ต้องจัดการทรัพยากร ไม่มีค่าบริการล่วงหน้า และไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการคุณสำหรับเวลาเริ่มต้นหรือปิดระบบ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการคุณที่อัตรารายชั่วโมงตามจำนวนหน่วยประมวลผลข้อมูล (หรือ DPU) ที่ใช้เพื่อรันงาน ETL หน่วยประมวลผลข้อมูล (DPU) หน่วยเดียวให้ 4 vCPU และหน่วยความจำขนาด 16 GB

  AWS Glue แบ่งงานออกเป็นสองประเภท: Apache Spark และเชลล์ Python

  งาน AWS Glue ชนิด Apache Spark ต้องใช้อย่างน้อย 2 DPU ตามค่าเริ่มต้น AWS Glue จะจัดสรร 10 DPU ให้งาน Apache Spark แต่ละรายการ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการ 0.44 USD ต่อ DPU ต่อชั่วโมงในการเพิ่มครั้งละ 1 วินาที โดยปัดเศษขึ้นให้เป็นวินาทีที่ใกล้เคียงที่สุดในระยะเวลาอย่างน้อย 10 นาทีสำหรับงานประเภท Apache Spark แต่ละรายการ

  งาน AWS Glue ประเภทเชลล์ Python สามารถจัดสรรได้ 1 DPU หรือ 0.0625 DPU ตามค่าเริ่มต้น AWS Glue จะจัดสรร 0.0625 DPU ให้งานเชลล์ Python แต่ละรายการ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการ 0.44 USD ต่อ DPU ต่อชั่วโมงในการเพิ่มครั้งละ 1 วินาที โดยปัดเศษขึ้นให้เป็นวินาทีที่ใกล้เคียงที่สุดในระยะเวลาอย่างน้อย 1 นาทีสำหรับงานในประเภทเชลล์ Python แต่ละรายการ

  สามารถเลือกตำแหน่งข้อมูลการพัฒนาได้ และจะเรียกเก็บค่าบริการในกรณีที่คุณเลือกพัฒนาโค้ด ETL อย่างต่อเนื่องเท่านั้น จะมีการเรียกเก็บค่าบริการตำแหน่งข้อมูลการพัฒนาตามชั่วโมงของหน่วยประมวลผลข้อมูลที่ใช้สำหรับเวลาในการจัดเตรียมตำแหน่งข้อมูลการพัฒนา ตำแหน่งข้อมูลการพัฒนา AWS Glue จำเป็นต้องมีอย่างน้อย 2 DPU ตามค่าเริ่มต้น AWS Glue จัดสรร 5 DPU ให้แต่ละตำแหน่งข้อมูลการพัฒนา จะมีการเรียกเก็บค่าบริการ 0.44 USD ต่อ DPU-ชั่วโมงในการเพิ่มครั้งละ 1 วินาที โดยปัดเศษขึ้นให้เป็นวินาทีที่ใกล้เคียงที่สุดในระยะเวลาอย่างน้อย 10 นาทีสำหรับแต่ละตำแหน่งข้อมูลการพัฒนาที่จัดเตรียมไว้

  ราคา

  สำหรับภูมิภาค AWSทั้งหมดซึ่ง AWS Glue พร้อมให้บริการ:

  • 0.44 USD ต่อ DPU ต่อชั่วโมงซึ่งจะเรียกเก็บตามวินาทีในระยะเวลาอย่างน้อย 10 นาทีสำหรับงาน ETL ประเภท Apache Spark แต่ละรายการ
  • 0.44 USD ต่อ DPU ต่อชั่วโมงซึ่งจะเรียกเก็บตามวินาทีในระยะเวลาอย่างน้อย 1 นาทีสำหรับงาน ETL ประเภทเชลล์ Python แต่ละรายการ
  • 0.44 USD ต่อ DPU ต่อชั่วโมงซึ่งจะเรียกเก็บตามวินาทีในระยะเวลาอย่างน้อย 10 นาทีสำหรับแต่ละตำแหน่งข้อมูลการพัฒนาที่จัดเตรียมไว้

  ค่าบริการเพิ่มเติม

  หากข้อมูล ETL ของคุณมาจากแหล่งข้อมูล เช่น Amazon S3, Amazon RDS หรือ Amazon Redshift จะมีการเรียกเก็บค่าบริการคุณสำหรับคำขอมาตรฐานและอัตราการถ่ายโอนข้อมูล หากคุณใช้ Amazon CloudWatch ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการคุณที่อัตรามาตรฐานสำหรับ CloudWatch Logs และ CloudWatch Events

 • พื้นที่จัดเก็บและคำขอ Data Catalog
 • AWS Glue Data Catalog ช่วยให้คุณจัดเก็บข้อมูลได้สูงถึงหนึ่งล้านอ็อบเจ็กต์ฟรี หากคุณจัดเก็บข้อมูลมากกว่าหนึ่งล้านอ็อบเจ็กต์ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการคุณ 1 USD ต่อ 100,000 อ็อบเจ็กต์ส่วนที่เกินจากหนึ่งล้านต่อเดือน อ็อบเจ็กต์ใน AWS Glue Data Catalog คือ ตาราง เวอร์ชันของตาราง พาร์ติชัน หรือฐานข้อมูล

  คำขอหนึ่งล้านคำขอแรกเพื่อเข้าถึง AWS Glue Data Catalog ต่อเดือนจะไม่เสียค่าบริการ หากเกินหนึ่งล้านคำขอในหนึ่งเดือน จะมีการเรียกเก็บค่าบริการคุณ 1 USD ต่อหนึ่งล้านคำขอที่เกินจากหนึ่งล้านคำขอแรก คำขอทั่วไปบางรายการ ได้แก่ CreateTable, CreatePartition, GetTable และ GetPartitions สำหรับรายการคำขอทั้งหมดที่รองรับโดย AWS Glue Data Catalog โปรดดูที่เอกสารประกอบ

  ราคา

  สำหรับ ภูมิภาค AWSทั้งหมดซึ่ง AWS Glue พร้อมให้บริการ:
  พื้นที่จัดเก็บ:
  • ฟรีสำหรับหนึ่งล้านอ็อบเจ็กต์แรกที่จัดเก็บ
  • 1 USD ต่อ 100,000 อ็อบเจ็กต์ที่จัดเก็บไว้ส่วนที่เกินจาก 1 ล้านต่อเดือน
  คำขอ:
  • ฟรีสำหรับหนึ่งล้านคำขอแรกต่อเดือน
  • 1 USD ต่อหนึ่งล้านคำขอที่เกิน 1 ล้านในหนึ่งเดือน
 • โปรแกรมรวบรวมข้อมูล
 •  

  มีอัตรารายชั่วโมงสำหรับรันไทม์โปรแกรมรวบรวมข้อมูลเพื่อค้นหาข้อมูลและใส่ข้อมูล AWS Glue Data Catalog จะมีการเรียกเก็บค่าบริการคุณที่อัตรารายชั่วโมงตามจำนวนหน่วยประมวลผลข้อมูล (หรือ DPU) ที่ใช้เพื่อรันโปรแกรมรวบรวมข้อมูล หน่วยประมวลผลข้อมูล (DPU) หน่วยเดียวให้ 4 vCPU และหน่วยความจำขนาด 16 GB จะมีการเรียกเก็บค่าบริการในการเพิ่มครั้งละ 1 วินาที โดยปัดเศษขึ้นให้เป็นวินาทีที่ใกล้เคียงที่สุดในระยะเวลาอย่างน้อย 10 นาทีสำหรับแต่ละโปรแกรมรวบรวมข้อมูล สามารถเลือกใช้โปรแกรมรวบรวมข้อมูลสำหรับ AWS Glue ได้ และคุณสามารถใส่ข้อมูล AWS Glue Data Catalog ผ่าน API ได้โดยตรง

  ราคา

  สำหรับภูมิภาค AWS ทั้งหมดซึ่ง AWS Glue พร้อมให้บริการ:
  • 0.44 USD ต่อ DPU-ชั่วโมงซึ่งจะเรียกเก็บตามวินาทีในระยะเวลาอย่างน้อย 10 นาทีต่อการรันโปรแกรมรวบรวมข้อมูล

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างงาน ETL: คำนึงถึงงาน AWS Glue ประเภท Apache Spark ที่รันเป็นเวลา 10 นาทีและใช้ 6 DPU ราคาของ 1 DPU ต่อชั่วโมงคือ 0.44 USD เนื่องจากงานของคุณรันเป็นเวลา 1/6 ชั่วโมงและใช้ไปแล้ว 6 DPU จะมีการเรียกเก็บค่าบริการคุณ 6 DPU * 1/6 ชั่วโมงที่ 0.44 USD ต่อ DPU-ชั่วโมงหรือ 0.44 USD

ตัวอย่างตำแหน่งข้อมูลการพัฒนา: ตอนนี้ลองคิดว่าคุณจัดเตรียมตำแหน่งข้อมูลการพัฒนาเพื่อเชื่อมต่อโน้ตบุ๊คเพื่อพัฒนาโค้ด ETL อย่างต่อเนื่อง ตำแหน่งข้อมูลการพัฒนาจัดเตรียมไว้แล้วพร้อมกับ 5 DPU หากคุณทำให้ตำแหน่งข้อมูลการพัฒนารันเป็นเวลา 24 นาทีหรือ 2/5 ชั่วโมง จะมีการเรียกเก็บค่าบริการคุณสำหรับ 5 DPU * 2/5 ชั่วโมงที่ 0.44 USD ต่อ DPU-ชั่วโมงหรือ 0.88 USD

ตัวอย่างช่วง Free Tier ของ AWS Glue Data Catalog: ลองคิดว่าคุณจัดเก็บหนึ่งล้านตารางใน AWS Glue Data Catalog ภายในเดือนที่กำหนดและส่งหนึ่งล้านคำขอเพื่อเข้าถึงตารางเหล่านี้ คุณชำระ 0 USD เนื่องจากการใช้งานของคุณครอบคลุมอยู่ในช่วง Free Tier ของ AWS Glue คุณสามารถจัดเก็บหนึ่งล้านอ็อบเจ็กต์แรกและส่งหนึ่งล้านคำขอต่อเดือนได้ฟรี

ตัวอย่าง AWS Glue Data Catalog: ตอนนี้ลองคิดว่าการใช้พื้นที่จัดเก็บของคุณยังคงเท่าเดิมที่หนึ่งล้านตารางต่อเดือน แต่คำขอเพิ่มขึ้นสองเท่าเป็นสองล้านคำขอต่อเดือน สมมติว่าคุณยังใช้โปรแกรมรวบรวมข้อมูลเพื่อค้นหาตารางใหม่และรันโปรแกรมเป็นเวลา 30 นาทีและใช้ไป 2 DPU

ค่าใช้จ่ายของพื้นที่จัดเก็บของคุณก็จะยังคงเป็น 0 USD เนื่องจากพื้นที่จัดเก็บสำหรับหนึ่งล้านตารางแรกไม่เสียค่าบริการ หนึ่งล้านคำขอแรกก็ไม่เสียค่าบริการเช่นกัน จะมีการเรียกเก็บค่าบริการคุณสำหรับหนึ่งล้านคำขอนอกเหนือช่วง Free Tier ซึ่งก็คือ 1 USD โปรแกรมรวบรวมข้อมูลมีค่าบริการที่ 0.44 USD ต่อ DPU-ชั่วโมง ดังนั้นคุณจะชำระสำหรับ 2 DPU * 1/2 ชั่วโมงที่ 0.44 USD ต่อ DPU-ชั่วโมงหรือ 0.44 USD ซึ่งคิดเป็นค่าบริการรายเดือนทั้งหมดเท่ากับ 1.44 USD

ดูตารางภูมิภาคทั่วโลกเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของ AWS Glue

ทรัพยากรราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวณ TCO

คำนวณต้นทุนรวมของกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (TCO)

เครื่องคำนวณรายเดือนอย่างง่าย

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
เริ่มต้นสร้างบน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย AWS Glue บน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้