ไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพันล่วงหน้าเมื่อใช้ Amazon Managed Service สำหรับ Prometheus ชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้นตามตัวชี้วัดที่นำเข้า สืบค้น จัดเก็บ และรวบรวม ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการการใช้งานจากคุณเมื่อถึงสิ้นเดือน

Amazon Managed Service for Prometheus พร้อมให้ใช้งานได้แล้ว และเรากำลังเรียกเก็บเงินจากการใช้วัดที่รวบรวม นำเข้า จัดเก็บ และสืบค้น เราจะเรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้าตามตารางราคาด้านล่าง

เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS

เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS

คํานวณค่าใช้จ่าย Amazon Managed Service สําหรับ Prometheus ของคุณด้วยการประมาณราคาเพียงครั้งเดียว

ค่าบริการ

Amazon Managed Service สำหรับ Prometheus จะนับแต่ละตัวอย่างตัวชี้วัดที่นําเข้าไปยังตําแหน่งข้อมูลที่รองรับ Prometheus ที่ปลอดภัย Amazon Managed Service สำหรับ Prometheus ยังคํานวณตัวอย่างตัวชี้วัดที่จัดเก็บและข้อมูลเมตาตัวชี้วัดเป็นกิกะไบต์ (GB) โดยที่ 1GB เท่ากับ 230ไบต์ ค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลขึ้นอยู่กับข้อมูลเมตาและตัวอย่างตัวชี้วัด Prometheus (โดยทั่วไปคือ 1 หรือ 2 ไบต์) ข้อมูลเมตาตัวชี้วัด Prometheus จะขึ้นอยู่กับชื่อและตัวแปรของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง (คู่ตัวแปร/ค่า) ค่าบริการของตัวชี้วัดที่นำเข้าและจัดเก็บจะคิดตามสัดส่วนเป็นรายชั่วโมง และจะเรียกเก็บค่าบริการเมื่อคุณส่งตัวชี้วัดไปยัง Amazon Managed Service สำหรับ Prometheus เท่านั้น โปรดทราบว่าไม่มีค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลสำหรับ AMP

Amazon Managed Service สำหรับ Prometheus จะวัดตัวอย่างการสืบค้นที่ประมวลผล (QSP) จากคำขอ QueryMetric API ทั้งหมด QSP คือจำนวนจุดข้อมูลโดยรวมที่สืบค้นโดยใช้ภาษาการสืบค้น Prometheus (PromQL) สำหรับช่วงเวลาที่กำหนด

สำหรับ Amazon Managed Service สำหรับเครื่องมือรวบรวม Prometheus คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามจำนวนชั่วโมงที่เปิดใช้งานและจำนวนตัวอย่างที่รวบรวม

ค่าบริการของเราไม่รวมภาษีและอากรที่บังคับใช้ ซึ่งรวมถึง VAT, GST และภาษีขายที่บังคับใช้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

AWS Free Tier

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Amazon Managed Service สำหรับ Prometheus ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (สำหรับ AWS Region ที่รองรับ) ลูกค้า Free Tier จะได้รับ:

ตัวอย่างตัวชี้วัดที่นําเข้า 40 M
ตัวอย่างการสืบค้นที่ประมวลผล 200 B
ตัวชี้วัดที่จัดเก็บ 10 GB

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS Free Tier ที่นี่

ตัวอย่างราคา

หมายเหตุ: มูลค่าราคาที่ปรากฏที่นี่ใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น

ตัวอย่างที่ 1 - Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) บน EC2 และ Kubernetes

ในตัวอย่างนี้ คุณกําลังติดตามตรวจสอบ 1 คลัสเตอร์ Kubernetes ที่มี 10 โหนดและมี 1,000 ตัวชี้วัด Prometheus ต่อโหนดซึ่งเก็บรวบรวมทุก 30 วินาทีตลอดเดือน (744 ชั่วโมง) ตัวอย่างนี้ไม่ได้คํานึงถึงสิทธิประโยชน์จาก AWS Free Tier ของคุณ การใช้งานและค่าใช้จ่ายต่อไปนี้จะถูกคํานวณ ได้แก่ 1) การนําเข้าตัวอย่างตัวชี้วัด 2) การจัดเก็บ และ 3) การสืบค้น

การใช้งานและค่าใช้จ่ายในการนําเข้าตัวอย่างตัวชี้วัด
ขั้นตอนแรก เราจะคำนวณจำนวนตัวอย่างตัวชี้วัดที่นำเข้าและค่าใช้จ่ายสำหรับตัวอย่างเหล่านี้ จำนวนตัวอย่างที่นำเข้ารายเดือนคือ 892.8 ล้านตัวอย่าง (10 โหนด * 1,000 ตัวชี้วัดต่อโหนด / ช่วงเวลาเก็บรวบรวม 30 วินาที * 3,600 วินาทีในหนึ่งชั่วโมง * 744 ชั่วโมงในหนึ่งเดือน = 10 * 1000/30 * 3,600 * 744 = 892.8 ล้านตัวอย่าง)

ค่าใช้จ่ายตัวชี้วัดที่นำเข้ารายเดือนคือ 80.93 USD (0.90 USD/10,000,000 สำหรับ 2 พันล้านตัวอย่างตัวชี้วัดแรก * 892.8 ล้านตัวอย่าง)

การใช้งานและค่าใช้จ่ายพื้นที่เก็บข้อมูล
ขั้นตอนที่สอง เราจะคํานวณพื้นที่เก็บข้อมูลเป็น GB และค่าใช้จ่ายสําหรับตัวอย่างตัวชี้วัดและข้อมูลเมตาตัวชี้วัดที่จัดเก็บ สําหรับตัวอย่างนี้ เราจะสมมติว่าคุณมี 20 ตัวแปรต่อตัวชี้วัดและมี 100 ค่าตัวแปรที่ไม่ซ้ำกันต่อตัวแปร ข้อมูลเมตา ได้แก่ ชื่อ ตัวแปร และค่าตัวแปรของตัวชี้วัดจะถูกจัดเก็บทุกวัน เรายังถือว่าค่าเฉลี่ย 30 ไบต์ต่อตัวแปรและค่าตัวแปร และ 2 ไบต์ต่อตัวอย่างตัวชี้วัดที่นําเข้า

พื้นที่เก็บข้อมูลรายเดือนคือ 0.25 GB (ข้อมูลเมตาตัวชี้วัด * # จํานวนวันต่อเดือน) + (2 ไบต์ * จํานวนตัวอย่างตัวชี้วัด = (1,000 ตัวชี้วัด * 20 ตัวแปร * 100 ค่าตัวแปร * 30 ไบต์ * ~30 วันต่อเดือน) + (2 ไบต์ * 892.8 ล้านตัวอย่าง) = 1,800 ล้านไบต์ + 1,785.6 ล้านไบต์ = 3,585.6 ล้านไบต์ = 3.34 GB)

ค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลคือ 0.10 USD (0.03 USD/GB * 3.34 GB)

การใช้งานและค่าใช้จ่ายในการสืบค้น
ตอนนี้เราจะคํานวณตัวอย่างการสืบค้นที่ประมวลผลและค้าใช้จ่ายในการสืบค้นสําหรับตัวอย่างนี้ เราจะสมมติว่าคุณติดตามตรวจสอบแดชบอร์ดของผู้ใช้ปลายทาง 1 รายโดยเฉลี่ย 2 ชั่วโมงต่อวัน รีเฟรชทุก 60 วินาที และมี 20 วิดเจ็ตแผนภูมิต่อแดชบอร์ด (สมมติว่ามี 1 การสืบค้น PromQL ต่อวิดเจ็ต) เราจะสมมติตัวอย่างนี้ว่า ตัวอย่างที่ประมวลผลต่อการสืบค้นคือ 100,000

ขั้นตอนแรก ให้เริ่มต้นด้วยการคํานวณจํานวนการสืบค้นต่อเดือน ซึ่งเท่ากับ 72,000 การสืบค้น (1 ผู้ใช้ปลายทาง * 20 แผนภูมิ * การดูแดชบอร์ด 2 ชั่วโมง * 3,600 วินาทีต่อชั่วโมง / 60 วินาทีต่อการรีเฟรชแดชบอร์ด * ~30 วันต่อเดือน)

ขั้นตอนที่สอง เราคํานวณตัวอย่างการสืบค้นที่ประมวลผลต่อเดือนซึ่งเท่ากับ 7.2 พันล้าน (72,000 การสืบค้น * 100,000 / การสืบค้น)

ตอนนี้เราสามารถคํานวณค่าบริการการสืบค้นได้เท่ากับ 0.72 USD (0.10 USD/พันล้านตัวอย่างที่ประมวลผล * 7.2 พันล้านตัวอย่างที่ประมวลผล)

ตอนนี้เราสามารถคํานวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณ สำหรับตัวอย่างนี้:

  • ค่าใช้จ่ายในการนําเข้าตัวชี้วัด: 80.93 USD (0.90 USD/10M * 892.8 ล้านตัวอย่าง)
  • ค่าใช้จ่ายพื้นที่เก็บข้อมูล: 0.10 USD (0.03 USD/GB * 3.34 GB)
  • ค่าใช้จ่ายในการสืบค้น: 0.72 USD (0.10 USD/พันล้านตัวอย่างที่ประมวลผล * 7.2 พันล้านตัวอย่างที่ประมวลผล)

ค่าบริการรายเดือนโดยรวม = 80.93 USD (การนำเข้าตัวชี้วัด) + 0.10 USD (พื้นที่เก็บข้อมูล) + 0.72 USD (การสืบค้น) = 81.75 USD

ตัวอย่างที่ 2 - การรวบรวมตัววัด Prometheus จาก Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) ด้วย Amazon Managed Service สำหรับ Prometheus

ในตัวอย่างนี้ คุณกําลังติดตามตรวจสอบ 1 คลัสเตอร์ Kubernetes ที่มี 10 โหนดและมี 1,000 ตัวชี้วัด Prometheus ต่อโหนดซึ่งเก็บรวบรวมทุก 30 วินาทีโดย Amazon Managed Service สำหรับเครื่องมือรวบรวม Prometheus ตลอดเดือน (744 ชั่วโมง) โดยเราจะคำนวณการใช้งานและค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ 1) การนำเข้าตัวอย่างตัววัด 2) พื้นที่จัดเก็บ และ 3) ตัวอย่างของ Amazon Managed Service เครื่องมือรวบรวมของ Prometheus ที่รวบรวม และชั่วโมงการทำงานของเครื่องมือรวบรวม 

การใช้งานและค่าใช้จ่ายในการนำเข้าตัวอย่างตัวชี้วัด
ขั้นตอนแรก เราจะคำนวณจำนวนตัวอย่างตัวชี้วัดที่นำเข้าและค่าใช้จ่ายสำหรับตัวอย่างเหล่านี้ จำนวนตัวอย่างที่นำเข้ารายเดือนคือ 892.8 ล้านตัวอย่าง (10 โหนด * 1,000 ตัวชี้วัดต่อโหนด / ช่วงเวลาเก็บรวบรวม 30 วินาที * 3,600 วินาทีในหนึ่งชั่วโมง * 744 ชั่วโมงในหนึ่งเดือน = 10 * 100/60 * 3,600 * 744 = 892.8 ล้านตัวอย่าง)

ค่าใช้จ่ายตัวชี้วัดที่นำเข้ารายเดือนคือ 80.93 USD (0.90 USD/10,000,000 สำหรับ 2 พันล้านตัวอย่างตัวชี้วัดแรก * 892.8 ล้านตัวอย่าง)

การใช้งานและค่าใช้จ่ายพื้นที่เก็บข้อมูล
ขั้นตอนที่สอง เราจะคำนวณพื้นที่เก็บข้อมูลเป็น GB และค่าใช้จ่ายสำหรับตัวอย่างตัวชี้วัดและข้อมูลเมตาตัวชี้วัดที่จัดเก็บ สำหรับตัวอย่างนี้ เราจะสมมติว่าคุณมี 20 ตัวแปรต่อตัวชี้วัดและมี 100 ค่าตัวแปรที่ไม่ซ้ำกันต่อตัวแปร ข้อมูลเมตา ได้แก่ ชื่อ ตัวแปร และค่าตัวแปรของตัวชี้วัดจะถูกจัดเก็บทุกวัน เรายังถือว่าค่าเฉลี่ย 30 ไบต์ต่อตัวแปรและค่าตัวแปร และ 2 ไบต์ต่อตัวอย่างตัวชี้วัดที่นำเข้า

พื้นที่เก็บข้อมูลรายเดือนคือ 0.25 GB (ข้อมูลเมตาตัวชี้วัด * # จำนวนวันต่อเดือน) + (2 ไบต์ * จำนวนตัวอย่างตัวชี้วัด = (1,000 ตัวชี้วัด * 20 ตัวแปร * 100 ค่าตัวแปร * 30 ไบต์ * ~30 วันต่อเดือน) + (2 ไบต์ * 892.8 ล้านตัวอย่าง) = 1,800 ล้านไบต์ + 1,785.6 ล้านไบต์ = 3,585.6 ล้านไบต์ = 3.34 GB)

ค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลคือ 0.10 USD (0.03 USD/GB * 3.34 GB)

ค่าใช้จ่ายสำหรับตัวอย่างที่รวบรวมและชั่วโมงการทำงานของเครื่องมือรวบรวม
ประการที่สาม เราจะคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับชั่วโมงการทำงานของเครื่องมือรวบรวม ตัวสะสมแบบไม่ใช้เอเจนต์มีค่าใช้จ่าย 0.04 USD ต่อชั่วโมงนักสะสม และ 0.03 USD ต่อตัวอย่าง 10 ล้านตัวอย่างที่รวบรวม และเราถือว่ามีเครื่องมือรวบรวมเพียงตัวเดียวต่อหนึ่งคลัสเตอร์ EKS สมมติว่า 744 ชั่วโมงในหนึ่งเดือน ค่าใช้จ่ายรายเดือนคือ: 1 * 0.04 USD * 744 + 0.03 USD * 892.8 ล้านตัวอย่าง / 10 ล้าน = 32.44 USD

ค่าบริการเครื่องมือรวบรวมแบบไม่ใช้เอเจนต์คือ 32.44 USD 

ตอนนี้เราสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณ สำหรับตัวอย่างนี้:

  • ค่าใช้จ่ายในการนําเข้าตัวชี้วัด: 80.93 USD (0.90 USD/10M * 892.8 ล้านตัวอย่าง)
  • ค่าใช้จ่ายพื้นที่เก็บข้อมูล: 0.10 USD (0.03 USD/GB * 3.34 GB)
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องมือรวบรวมแบบไม่ใช้เอเจนต์อยู่ที่ 32.44 USD (0.04 USD ต่อชั่วโมงการทำงานของเครื่องมือรวบรวม * 744 ชั่วโมง + 0.03 USD * 892.8 ล้านตัวอย่าง / 10 ล้าน)

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 113.47 USD

ตัวอย่างที่ 3 - การคำนวณตัวอย่างการสืบค้นที่ประมวลผล (QSP) และค่าใช้จ่าย

ในตัวอย่างนี้ คุณกำลังเรียกใช้การสืบค้นเพื่อคำนวณ CPU ของ 10,000 โหนดของคุณในชั่วโมงสุดท้าย และกฎการแจ้งเตือนที่ทำงานทุกนาทีเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อโหนดใดโหนดหนึ่งมีความจุ CPU เกิน 80% ตัวอย่างนี้ไม่ได้คํานึงถึงสิทธิประโยชน์จาก AWS Free Tier ของคุณ เราจะคํานวณการใช้งานและค่าใช้จ่ายในการเรียกใช้การสืบค้นและกฎการแจ้งเตือน

การใช้งานและค่าใช้จ่ายในการสืบค้น
ขั้นตอนแรก เราจะคํานวณจํานวนตัวอย่างการสืบค้นเดียวที่ประมวลผล โดยระบุจํานวนอนุกรมเวลาตัวชี้วัดและช่วงเวลาที่ระบุ อนุกรมเวลาตัวชี้วัดจะถูกระบุด้วยชื่อตัวชี้วัดและคู่ตัวแปร-ค่า ในตัวอย่างนี้ แต่ละโหนดมีตัวชี้วัด CPU เดียวซึ่งส่งผลให้เกิดการสืบค้นที่ประมวลผล 10,000 อนุกรมเวลาตัวชี้วัดในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง การสืบค้น Prometheus จะประมวลผลหนึ่งตัวอย่างต่อขั้นตอนการแก้ไขซึ่งเป็นระยะเวลาขั้นต่ำระหว่างจุดข้อมูลสองจุด ตัวอย่างเช่น เราจะสมมติว่าใช้เวลาขั้นตอนละ 1 นาที เป็น 1 ตัวอย่างต่อนาทีในช่วงเวลา ซึ่งเท่ากับ 10,000 อนุกรมเวลา x 1 ชั่วโมง x 1 ตัวอย่าง/นาที x 60 นาที/ชั่วโมง = 600,000 ตัวอย่าง/การสืบค้น

สมมติว่าคุณเรียกใช้การสืบค้น 1,000 ครั้ง ค่าใช้จ่ายจะเท่ากับ 0.06 USD (0.10 USD/พันล้านตัวอย่างที่ประมวลผล * 0.0006 พันล้านตัวอย่าง * 1,000 การสืบค้น)

การใช้งานและค่าใช้จ่ายกฎการแจ้งเตือน
เราจะคํานวณจํานวนตัวอย่างกฎที่ประมวลผลต่อการประเมิน โดยระบุจํานวนอนุกรมเวลาตัวชี้วัดที่เลือก เนื่องจากกฎจะระบุอนุกรมเวลาตัวชี้วัด CPU เดียวต่อโหนด โดยประมวลผล 10,000 อนุกรมเวลาต่อการประเมิน กฎการแจ้งเตือนใน Prometheus ทํางานในฐานะการสืบค้นทันที ซึ่งเป็นการสืบค้นที่ได้รับการประเมินที่จุดเดียวภายในเวลา ดังนั้นกฎการแจ้งเตือนนี้จะประเมิน 10,000 อนุกรมเวลา x 1 ตัวอย่าง/อนุกรมเวลา = 10,000 ตัวอย่าง เนื่องจากการแจ้งเตือนนี้ทำงานทุกนาที กฎการแจ้งเตือนนี้จึงประมวลผล 10,000 ตัวอย่าง x 60 นาที/ชั่วโมง x 730 ชั่วโมง/เดือน = 438,000,000 ตัวอย่าง/เดือน

ค่าใช้จ่ายของกฎการแจ้งเตือนนี้คือ 0.04 USD ต่อเดือน (0.10 USD/พันล้านตัวอย่างที่ประมวลผล * 0.438 พันล้านตัวอย่าง)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Amazon Managed Service สำหรับ Prometheus
อ่านคำถามที่พบบ่อย

ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Amazon Managed Service สำหรับ Prometheus

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon Managed Service for Prometheus
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon Managed Service for Prometheus ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้