จ่ายเท่าที่คุณใช้

เมื่อใช้ Amazon Route 53 คุณจะไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมล่วงหน้าใดๆ หรือไม่ต้องทำสัญญาผูกพันกับจำนวนการสืบค้นที่บริการตอบสำหรับโดเมนของคุณ คุณจะจ่ายตามการใช้งานสำหรับเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น เช่นเดียวกับบริการอื่นๆ ของ AWS

 • การจัดการพื้นที่การโฮสต์: คุณจะจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนสำหรับแต่ละพื้นที่การโฮสต์ที่จัดการด้วย Route 53
 • การให้บริการการสืบค้น DNS: จะมีการคิดค่าใช้จ่ายจากคุณสำหรับการสืบค้น DNS ทุกรายการที่ตอบโดยบริการ Amazon Route 53 ยกเว้นการสืบค้นไปยังบันทึก Alias A ที่แม็ปกับอินสแตนซ์ Elastic Load Balancing, การกระจาย CloudFront, สภาพแวดล้อม AWS Elastic Beanstalk, API Gateways, ตำแหน่งข้อมูล VPC หรือบักเก็ตเว็บไซต์ Amazon S3 ซึ่งมีให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • การจัดการชื่อโดเมน: คุณจะจ่ายค่าบริการรายปีสำหรับชื่อโดเมนแต่ละชื่อที่ลงทะเบียนผ่านหรือถ่ายโอนไปยัง Route 53

บิลรายเดือนที่เรียกเก็บจาก AWS จะแสดงรายการใช้งานทั้งหมดและจำนวนเงินเป็นดอลลาร์สำหรับบริการ Amazon Route 53 โดยแยกจากบริการของ AWS อื่นๆ

โซนที่มีการโฮสต์และการบันทึก

การสืบค้น

การสืบค้นมาตรฐาน
การสืบค้นการกำหนดเส้นทางแบบอิงตามเวลาแฝง
การสืบค้น Geo DNS และ Geoproximity

การสืบค้น Alias

ให้บริการสืบค้นบันทึก alias สำหรับลูกค้า Route 53 โดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม คุณสามารถสร้างบันทึก alias สำหรับทรัพยากรของ AWS ได้ เช่น

 • Elastic Load Balancer
 • การแจกจ่าย Amazon CloudFront
 • สภาพแวดล้อม AWS Elastic Beanstalk
 • บักเก็ต Amazon S3 ที่ปรับค่าเป็นจุดเชื่อมโยงเว็บไซต์

สำหรับรายการประเภททรัพยากรของ AWS ทั้งหมดที่รองรับบันทึก alias โปรดดูที่ เป้าหมาย Alias ในคู่มือนักพัฒนาสำหรับ Amazon Route 53

คุณสามารถสร้างบันทึก alias สำหรับการสืบค้นทุกประเภทที่ปรากฏในรายงานการใช้งาน Amazon Route 53 ได้ ได้แก่

 • การสืบค้นมาตรฐาน (บันทึกที่มี Failover คำตอบหลายค่า และนโยบาย Weighted Routing) ที่แสดงไว้เป็น “Intra-AWS-DNS-Queries” ในรายงานการใช้งาน Amazon Route 53
 • การสืบค้นการกำหนดเส้นทางแบบอิงตามเวลาแฝง (บันทึกที่มีนโยบายการกำหนดเส้นทางแบบอิงตามเวลาแฝง) ที่แสดงไว้เป็น “Intra-AWS-LBR-Queries” ในรายงานการใช้งาน Amazon Route 53
 • การสืบค้นเชิงภูมิศาสตร์ (บันทึกที่มีนโยบายการกำหนดเส้นทางแบบอิงตามพิกัดและระยะห่าง) ที่แสดงไว้เป็น “Intra-AWS-Geo-Queries” ในรายงานการใช้งาน Amazon Route 53

การสืบค้น DNS ไม่มีค่าบริการ เมื่อทั้งสองข้อต่อไปนี้เป็นจริง:

 • ชื่อโดเมนหรือโดเมนย่อย (example.com หรือ acme.example.com) และประเภทบันทึก (A) ในการสืบค้นตรงกับ บันทึก alias
 • เป้าหมาย alias คือทรัพยากรของ AWS เพิ่มเติมจากบันทึก Route 53 อื่น

เราจะคิดค่าบริการตามอัตรามาตรฐานสำหรับการสืบค้น DNS เพื่อหาชื่อและประเภทโดเมนที่ตรงกับบันทึก แต่เป้าหมาย alias ของบันทึกเป็นบันทึกอื่นที่ไม่ใช่ alias ในโซนที่มีการโฮสต์ที่เดียวกัน เราจะไม่คิดค่าบริการสืบค้น DNS หากคุณสร้างกลุ่มบันทึก alias ที่อ้างอิงถึงบันทึก alias อื่นๆ และบันทึก alias สุดท้ายในกลุ่มอ้างอิงถึงทรัพยากรของ AWS เช่น ELB load balancer ตัวอย่างเช่น สมมติว่า a.example.com เป็นบันทึก alias ที่อ้างอิงถึงบันทึก alias อื่น นั่นคือ b.example.com หาก b.example.com กำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลไปยังทรัพยากรของ AWS เช่น ELB load balancer การสืบค้น DNS สำหรับทั้ง a.example.com และ b.example.com จะไม่มีค่าบริการ

การไหลของปริมาณการใช้งาน

การตรวจสอบสภาพ

เริ่มต้นใช้งาน DNS Failover โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม*
ลูกค้าใหม่และลูกค้าที่มีอยู่สามารถสร้างรายการตรวจสอบสภาพสำหรับจุดเชื่อมโยง AWS** ที่อยู่ภายในหรือเชื่อมโยงกับบัญชี AWS เดียวกันได้มากถึง 50 รายการ

ราคาการตรวจสอบสภาพรายเดือนดังที่แสดงข้างต้นมีการคิดตามส่วนสำหรับส่วนที่ไม่เต็มเดือน

หากคุณต้องการการตรวจสอบสภาพมากกว่า 200 ครั้ง โปรดติดต่อเรา

*ลูกค้าใหม่และปัจจุบันจะไม่ต้องเสียค่าบริการสำหรับการตรวจสอบสภาพสูงถึง 50 ตำแหน่งข้อมูล AWS (ตามที่อธิบายด้านล่าง) ซึ่งอยู่ภายในหรือเชื่อมโยงกับบัญชี AWS ของตน (“ข้อเสนอ”) ข้อเสนอดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อตกลงลูกค้า AWS และเป็นโปรแกรมราคาพิเศษภายใต้เงื่อนไขการให้บริการของ AWS คุณจะต้องเสียค่าบริการในอัตรามาตรฐานของ AWS สำหรับการใช้งานใดก็ตามที่เกินปริมาณการใช้งานฟรีตามที่กำหนดไว้ในข้อเสนอ ปริมาณการใช้งานที่ไม่ได้ใช้ซึ่งคงเหลือในตอนท้ายของระยะเวลาข้อเสนอจะไม่มีการทบต่อ เมื่อคำนวณการใช้งานบริการของ AWS ภายใต้ข้อเสนอข้างต้น เราจะรวบรวมการใช้งานของคุณในทุกภูมิภาค AWS

** "ตำแหน่งข้อมูล AWS" คือทรัพยากรอย่างหนึ่งที่ดำเนินงานอยู่ภายใน AWS (เช่น Amazon EC2 instance) ซึ่งถูกกำหนดไว้ในบัญชี AWS เดียวกันกับการตรวจสอบสภาพหรือถูกเรียกเก็บเงินไปยังบัญชีเดียวกันกับการตรวจสอบสภาพ การตรวจสอบสภาพแบบคำนวณและการตรวจสอบสภาพแบบอ้างอิงตัววัดจะมีการเรียกเก็บเงินเป็นการตรวจสอบสภาพของตำแหน่งข้อมูล AWS คุณไม่ต้องเสียค่าบริการการตรวจสอบสภาพของทรัพยากร Elastic Load Balancing หรือบักเก็ต Amazon S3 ที่ไม่ได้กำหนดค่าเป็นจุดเชื่อมโยงเว็บไซต์ การตรวจสอบสภาพของทรัพยากร Elastic Load Balancing และตำแหน่งข้อมูลบักเก็ตเว็บไซต์ Amazon S3 จะได้รับการจัดให้มีอัตโนมัติโดย AWS และมีให้ใช้งานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในฐานะส่วนหนึ่งของ Amazon Route 53

ตำแหน่งข้อมูล Route 53 Resolver

บันทึกการสืบค้น Route 53 Resolver

Amazon Route 53 ไม่คิดค่าบริการสำหรับบันทึกการสืบค้น Resolver อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณกำหนดค่าการบันทึกการสืบค้น DNS คุณจะต้องเสียค่าบริการ Amazon CloudWatch, Amazon S3 หรือ Amazon Kinesis Data Firehose ขึ้นอยู่กับเป้าหมายปลายทางที่คุณเลือกสำหรับบันทึกของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริการบันทึก โปรดดูส่วน "บันทึก" ในหน้าราคา Amazon CloudWatch

Route 53 Resolver DNS Firewall

ชื่อโดเมน

เราเรียกเก็บค่าบริการสำหรับชื่อโดเมนแต่ละชื่อที่จัดเก็บในรายการโดเมนภายในกลุ่มกฎ ชื่อโดเมนในรายการโดเมนที่ได้รับการจัดการจะไม่เสียค่าใช้จ่าย

 • 0.0005 USD ต่อเดือน (คิดตามสัดส่วนรายชั่วโมง)

การสืบค้น

เราเรียกเก็บค่าบริการการสืบค้น DNS ที่มาจากภายใน VPC หลายรายการซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มกฎ Firewall และการสืบค้น DNS ผ่านตำแหน่งข้อมูลขาเข้าของ Resolver จากเครือข่ายในองค์กรไปยัง VPC ที่มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มกฎ Firewall

 • 0.60 USD ต่อการประมวลผลการสืบค้นหนึ่งล้านครั้ง

รายการโดเมนที่มีการจัดการ

เมื่อคุณใช้งานรายการโดเมนที่มีการจัดการภายในกฎ Firewall คุณจะไม่ต้องเสียค่าบริการให้ชื่อโดเมนข้างต้น แต่คุณจะถูกเรียกเก็บค่าการสืบค้นที่ตรวจสอบพบว่าไม่ตรงตามกฎที่ใช้รายการโดเมนที่มีการจัดการ

ชื่อโดเมน

ราคาสำหรับชื่อโดเมนจะแตกต่างกันไปตาม TLD ดูรายการทั้งหมดของราคาปัจจุบันตาม TLD ชื่อโดเมนจะได้รับการลงทะเบียนในส่วนเพิ่มประจำปี ราคาที่แสดงเป็นแบบต่อโดเมน-ปี นอกจากจะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น ขณะนี้เราไม่มีข้อเสนอราคาส่วนลดเมื่อซื้อปริมาณมากสำหรับการลงทะเบียนโดเมน

ขีดจำกัดการลงทะเบียนชื่อโดเมนอยู่ที่ 20 รายการต่อหนึ่งบัญชี หากต้องการขอเพิ่มขีดจำกัด โปรดติดต่อเรา

DNSSEC

Amazon Route 53 ไม่เรียกเก็บค่าบริการจากคุณในการเปิดใช้การลงทะเบียน DNSSEC ในโซนที่โฮสต์อย่างสาธารณะของคุณหรือเปิดใช้การตรวจสอบ DNSSEC สำหรับ Amazon Route 53 Resolver อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเปิดใช้การลงทะเบียน DNSSEC ในโซนที่โฮสต์อย่างสาธารณะของคุณ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการ AWS Key Management Service (KMS) สำหรับการจัดเก็บคีย์ส่วนตัวและใช้อินสแตนซ์ของคีย์เพื่อลงทะเบียนโซนของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริการ KMS ดูที่หน้าราคาของ AWS KMS

โปรดทราบว่าคุณสามารถเลือกใช้คีย์หลักของลูกค้า (CMK) ที่จัดการโดยลูกค้ารายเดียวซึ่งจัดเก็บไว้ใน KMS ในหลายโซนที่โฮสต์อย่างสาธารณะ

บันทึกการสืบค้น DNS สาธารณะ

Amazon Route 53 ไม่คิดค่าบริการสำหรับบันทึกการสืบค้น DNS สาธารณะ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณกำหนดค่าการบันทึกการสืบค้น DNS คุณจะต้องเสียค่าบริการ Amazon CloudWatch ในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ซึ่งรวมถึงการนำเข้า การจัดเก็บถาวร และการวิเคราะห์ข้อมูล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริการ CloudWatch โปรดดูหน้าราคา Amazon CloudWatch

ค่าบริการ CloudWatch ขึ้นอยู่กับขนาดของรายการในบันทึกการสืบค้น DNS ของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูค่าที่ปรากฏในบันทึกการสืบค้น DNS ในคู่มือนักพัฒนาสำหรับ Amazon Route 53

ภาษีและเครดิตส่งเสริมการขาย

ราคาข้างต้นไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการของทางรัฐที่คล้ายคลึงซึ่งใช้บังคับ หากมีข้อใดข้อหนึ่ง ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณไม่สามารถใช้เครดิตส่งเสริมการขายสำหรับค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการใดก็ตามในการลงทะเบียนชื่อโดเมน Amazon Route 53 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครดิตการส่งเสริมการขาย โปรดคลิกที่นี่

การเรียก API ระหว่าง Amazon Route 53 และ Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

การใช้คอนโซล Amazon Route 53 สามารถสร้างการเรียก API ไปยัง Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ได้ การดำเนินการต่างๆ เช่น การระบุเป้าหมายของบันทึก Alias จะส่งการเรียก API ไปยัง S3 เช่น LIST_ALL_MY_BUCKETS การเรียก API ไปยัง S3 อาจมีค่าใช้จ่ายในใบเสร็จ S3 โดยแสดงเป็นคำขอ LIST ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่คุณเริ่มลำดับงานนี้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าราคา S3

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวนราคาของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
เริ่มต้นใช้งาน Amazon Route 53

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Sign up for a free account
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
เริ่มต้นสร้างในคอนโซล

เริ่มต้นใช้งาน Amazon Route 53 ใน AWS Console

ลงชื่อเข้าใช้