Amazon Comprehend ให้คุณชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้ คุณจะเสียค่าบริการตามจำนวนข้อความที่ประมวลผลในแต่ละเดือน Amazon Comprehend มอบความสามารถสำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การสร้างรูปแบบหัวข้อ และการจัดหมวดหมู่แบบกำหนดเอง ซึ่งทำให้แอปพลิเคชันจำนวนมากสามารถวิเคราะห์ข้อความได้   

คำขอ NLP จะได้รับการวัดเป็นหน่วย หน่วยละ 100 อักขระโดยมีค่าบริการขั้นต่ำ 3 หน่วย (300 อักขระ) ต่อคำขอ

Comprehend แบบกำหนดเอง

เอนทิตีและการจัดหมวดหมู่แบบกำหนดเอง

สำหรับการจัดหมวดหมู่และการจดจำเอนทิตีแบบอะซิงโครนัส

งานการอนุมานจะได้รับการวัดเป็นหน่วย หน่วยละ 100 อักขระโดยมีค่าบริการขั้นต่ำ 3 หน่วย (300 อักขระ) ต่อคำขอ

สำหรับการจัดหมวดหมู่แบบซิงโครนัส

ตำแหน่งข้อมูลจะมีการคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มครั้งละหนึ่งวินาที โดยมีระยะเวลาอย่างน้อย 60 วินาที ค่าใช้จ่ายนี้จะเกิดขึ้นต่อไปในขณะที่ตำแหน่งข้อมูลของคุณยังทำงานอยู่ แม้ว่าจะไม่มีการวิเคราะห์เอกสาร

*คุณสามารถจัดเตรียมปริมาณการประมวลผลสำหรับตำแหน่งข้อมูลเป็นส่วนเพิ่มครั้งละ 100 อักขระ/วินาทีได้ โดยมีขั้นต่ำ 100 อักขระ/วินาที

3 USD ต่อชั่วโมงสำหรับการฝึกอบรมโมเดล
การสร้างรูปแบบหัวข้อ

สำหรับ 100MB แรก

สำหรับทุก MB ที่เกินจาก 100MB

คุณจะเสียค่าบริการตามขนาดเอกสารทั้งหมดที่ประมวลผลต่องานการสร้างรูปแบบหัวข้อ โดยจะคิดค่าบริการในอัตราคงที่สำหรับ 100 MB แรก คุณจะต้องเสียค่าบริการต่อ MB เมื่อใช้เกิน 100 MB

Free Tier

หน่วยข้อความ 50,000 หน่วย (5 ล้านอักขระ)

สำหรับ API ทั้ง 7 รายการ (การแยกวลีที่สำคัญ การวิเคราะห์ความรู้สึก การจดจำเอนทิตี การตรวจจับภาษา การวิเคราะห์ไวยากรณ์ เอนทิตีแบบกำหนดเอง และการจัดหมวดหมู่แบบกำหนดเอง) ต่อเดือน โดยเริ่มจากวันที่คุณส่งคำขอ Amazon Comprehend คำขอแรก

สำหรับการจัดหมวดหมู่แบบกำหนดเองและเอนทิตีแบบกำหนดเองจะไม่มี Free Tier สำหรับการฝึกโมเดล การจัดการโมเดล และตำแหน่งข้อมูล

5 งานไม่เกิน 1MB ต่องาน

สำหรับการสร้างโมเดลหัวข้อ

Free Tier ของ Amazon Comprehend มีให้บริการสำหรับทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมของ AWS เป็นเวลา 12 เดือนโดยเริ่มจากวันที่ลูกค้าส่งคำขอ Amazon Comprehend คำขอแรก

ราคา Amazon Comprehend Medical

Amazon Comprehend Medical ให้คุณชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้ คุณจะเสียค่าบริการตามจำนวนข้อความที่ประมวลผลในแต่ละเดือน Amazon Comprehend Medical มี API สองรายการ: เอนทิตีที่ระบุชื่อและการแยกความสัมพันธ์ (NERe) และการแยกและการระบุข้อมูลด้านสุขภาพที่มีการคุ้มครอง (PHId) ทางการแพทย์

API NERe ทางการแพทย์จะแยกเอนทิตี ความสัมพันธ์ของเอนทิตี ลักษณะของเอนทิตี และ PHI หากลูกค้าต้องการระบุเพียง PHI เพื่อการคุ้มครองข้อมูล ลูกค้าสามารถขอ API PHId ได้ คำขอ API จะได้รับการวัดเป็นหน่วย หน่วยละ 100 อักขระโดยมีค่าบริการขั้นต่ำ 1 หน่วย (100 อักขระ) ต่อคำขอ

Amazon Comprehend Medical Free Tier

Amazon Comprehend Medical นำเสนอ Free Tier ที่ครอบคลุมข้อความ 25,000 หน่วย (2.5 ล้านอักขระ) ในช่วงสามเดือนแรกเมื่อคุณเริ่มใช้บริการสำหรับ API ใดก็ได้

ตัวอย่างราคา Amazon Comprehend

ตัวอย่างที่ 1 - การวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้า

สมมติว่าคุณได้สร้างแอปพลิเคชันโดยใช้ Amazon Comprehend เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าบนร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณได้รับความคิดเห็นจากลูกค้า 10,000 รายการซึ่งแต่ละรายการมี 550 อักขระ และคุณใช้บริการนี้เป็นปีที่สอง

การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:

ขนาดของแต่ละคำขอ = 550 อักขระ

จำนวนหน่วยต่อคำขอ = 6

หน่วยทั้งหมด: 10,000 (คำขอ) x 6 (หน่วยต่อคำขอ) = 60,000

ราคาต่อหน่วย = 0.0001 USD

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = [จำนวนหน่วย] x [ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย] = 60,000 x 0.0001 USD = 6.00 USD


ตัวอย่างที่ 2 - การจัดหมวดหมู่เอกสารตามหัวข้อ

สมมติว่าคุณมีชุดเอกสารการวิจัยที่มีขนาดทั้งหมด 240 MB และคุณต้องการจัดหมวดหมู่ตามหัวข้อและแนะนำเอกสารให้กับลูกค้าของคุณตามขอบเขตความสนใจของลูกค้า และสมมติว่าคุณใช้บริการนี้เป็นปีที่สองจึงไม่มีสิทธิ์ใช้ข้อเสนอ Free Tier ได้อีกต่อไป

การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:

เมกะไบต์ทั้งหมดที่ประมวลผล = 240

เมกะไบต์ที่คิดค่าบริการในอัตราคงที่ในราคา 1 USD = 100

เมกะไบต์ที่คิดค่าบริการที่ 0.004 USD/MB = 140 [240-100]

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับงานนี้ = 1.00 USD + [140 x 0.004 USD] = 1.00 USD+ 0.56 USD = 1.56 USD


ตัวอย่างที่ 3 - การจัดหมวดหมู่คำติชมของลูกค้าโดยใช้ API การจัดหมวดหมู่แบบกำหนดเอง

สมมติว่าคุณต้องการฝึกตัวจำแนกหมวดหมู่ให้จัดระเบียบคำติชมของลูกค้าใหม่ที่มาจากเว็บไซต์ของคุณโดยอัตโนมัติ คุณมีตัวอักษร 3,000 อักขระที่คุณต้องการใส่ในโมเดลแบบกำหนดเองของคุณ ซึ่งการฝึกโมเดลแบบกำหนดเองจะใช้เวลา 1 ชั่วโมง และคุณวางแผนที่จะใช้โมเดลนี้เป็นเวลา 1 เดือน และสมมติว่าคุณใช้บริการนี้เป็นปีที่สองจึงไม่มีสิทธิ์ใช้ข้อเสนอ Free Tier ได้อีกต่อไป

การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:

ขนาดของแต่ละคำขอ = 3,000 อักขระ

จำนวนหน่วยต่อคำขอ = 30 หน่วย [3,000 อักขระ ÷ 100 อักขระต่อหน่วย]

ราคาต่อหน่วย = 0.0005 USD

ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยทั้งหมด = 0.015 USD [30 หน่วย x 0.0005 USD]

ชั่วโมงสำหรับการฝึกโมเดลทั้งหมด = 1 ชั่วโมง

ราคาต่อชั่วโมง = 3 USD

ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกโมเดลทั้งหมด = 3 USD [1 ชั่วโมง x 3 USD]

จำนวนเดือนสำหรับการจัดการโมเดล = 1 เดือน

ราคาต่อเดือน = 0.50 USD 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการจัดการโมเดล = 0.50 USD [1 เดือน x 0.50 USD]

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = 3.515 USD [0.015 USD + 3 USD + 0.50 USD]


ตัวอย่างที่ 4 - การแยกเอนทิตีทางการแพทย์ออกจากเอกสารทางคลินิก

สมมติว่าคุณได้สร้างแอปพลิเคชันโดยใช้ Amazon Comprehend Medical เพื่อวิเคราะห์เอกสารทางคลินิกใน Data Lake ของคุณ คุณมีเอกสารทางคลินิก 1,000 รายการซึ่งแต่ละรายการมี 2,550 อักขระ และสมมติว่าคุณใช้บริการนี้เป็นปีที่สองจึงไม่มีสิทธิ์ใช้ข้อเสนอ Free Tier ได้อีกต่อไป

การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:

ขนาดของแต่ละคำขอ = 2,550 อักขระ

จำนวนหน่วยต่อคำขอ = 26 หน่วย [2,550 อักขระ ÷ 100 อักขระต่อหน่วย]

หน่วยทั้งหมด: 1,000 (คำขอ) x 26 (หน่วยต่อคำขอ) = 26,000

ราคาต่อหน่วย = 0.01 USD

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = [จำนวนหน่วย] x [ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย] = 26,000 x 0.01 USD = 260.00 USD


ตัวอย่างที่ 5 - การวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าโดยใช้ API เอนทิตีแบบกำหนดเอง

สมมติว่าคุณต้องการฝึกโมเดลเอนทิตีแบบกำหนดเองของคุณให้แยกคำศัพท์ที่กำหนดเองจากคำติชมของลูกค้าที่มาจากเว็บไซต์ของคุณโดยอัตโนมัติ งานการฝึกใช้เวลา 1.5 ชั่วโมงและคุณจะวิเคราะห์คำติชมของลูกค้า 10,000 ชึ้นซึ่งแต่ละรายการมีอักษร 550 อักขระ คุณวางแผนจะใช้โมเดลนี้เป็นเวลา 1 เดือน และสมมติว่าคุณใช้บริการนี้เป็นปีที่สองจึงไม่มีสิทธิ์ใช้ข้อเสนอ Free Tier ได้อีกต่อไป

การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:

ขนาดของแต่ละคำขอ = 5,500,000 อักขระ

จำนวนหน่วยต่อคำขอ = 55,000 หน่วย [5,500,000 อักขระ ÷ 100 อักขระต่อหน่วย]

ราคาต่อหน่วย = 0.0005 USD

ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยทั้งหมด = 27.5 USD [55,000 หน่วย x 0.0005 USD]

ชั่วโมงสำหรับการฝึกโมเดลทั้งหมด = 1.5 ชั่วโมง

ราคาต่อชั่วโมง = 3 USD

ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกโมเดลทั้งหมด = 4.5 USD [1.5 ชั่วโมง x 3 USD]

จำนวนเดือนสำหรับการจัดการโมเดล = 1 เดือน

ราคาต่อเดือน = 0.50 USD 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการจัดการโมเดล = 0.50 USD [1 เดือน x 0.50 USD]

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = 37 USD [27.5 USD + 4.5 USD + 0.50 USD]

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ Amazon Comprehend

ไปที่หน้าคุณสมบัติ
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลงชื่อสมัครใช้งาน
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา