Amazon Comprehend มอบความสามารถสำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การสร้างรูปแบบหัวข้อ และการจัดหมวดหมู่แบบกำหนดเอง ซึ่งทำให้แอปพลิเคชันจำนวนมากสามารถวิเคราะห์ข้อความได้

  • การประมวลผลภาษาธรรมชาติ: สามารถใช้ Amazon Comprehend API สำหรับการจดจำเอนทิตี การวิเคราะห์ความรู้สึก การวิเคราะห์ไวยากรณ์ การแยกวลีที่สำคัญ และการตรวจจับภาษาเพื่อแยกข้อมูลเชิงลึกจากข้อความในภาษาธรรมชาติ คำขอเหล่านี้จะได้รับการวัดเป็นหน่วยละ 100 อักขระ (1 หน่วย = 100 อักขระ) โดยมีค่าบริการขั้นต่ำ 3 หน่วย (300 อักขระ) ต่อคำขอ
  • PII: API ตรวจจับ PII จะค้นหาตำแหน่งของเอนทิตีข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนได้ (PII) ที่เลือกไว้ภายในเอกสารและสามารถใช้เพื่อสร้างเอกสารในเวอร์ชันที่ถูกปกปิดได้ API PII ที่เป็นส่วนประกอบจะบอกให้คุณทราบว่าเอกสารประกอบด้วย PII ที่เลือกไว้หรือไม่ คำขอเหล่านี้ยังจะได้รับการวัดเป็นหน่วยละ 100 อักขระ (1 หน่วย = 100 อักขระ) โดยมีค่าบริการขั้นต่ำ 3 หน่วย (300 อักขระ) ต่อคำขอ
  • Comprehend แบบกำหนดเอง: การจัดหมวดหมู่แบบกำหนดเองและ API เอนทิตีสามารถฝึกให้โมเดล NLP แบบกำหนดเองจัดหมวดหมู่ข้อความและแยกเอนทิตีแบบกำหนดเองได้ คำขอการอนุมานแบบอะซิงโครนัสจะได้รับการวัดเป็นหน่วย หน่วยละ 100 อักขระ โดยมีค่าบริการขั้นต่ำ 3 หน่วย (300 อักขระ) ต่อคำขอ คุณจะต้องเสียค่าบริการ 3 USD ต่อชั่วโมงสำหรับการฝึกอบรมโมเดล (คิดค่าบริการเป็นวินาที) และ 0.50 USD ต่อเดือนสำหรับการจัดการโมเดลแบบกำหนดเอง สำหรับคำขอการจัดหมวดหมู่แบบกำหนดเองและการอนุมานเอนทิตีแบบซิงโครนัสนั้น คุณจะต้องจัดเตรียมตำแหน่งข้อมูลให้มีปริมาณการประมวลผลที่เหมาะสม ระบบจะเริ่มเก็บค่าบริการนับตั้งแต่ช่วงเวลาที่เริ่มใช้ตำแหน่งข้อมูลไปจนกระทั่งคุณลบตำแหน่งข้อมูล
  • การสร้างรูปแบบหัวข้อ: การสร้างรูปแบบหัวข้อระบุคำศัพท์หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องจากชุดเอกสารที่จัดเก็บใน Amazon S3 ซึ่งจะระบุหัวข้อที่พบบ่อยที่สุดในชุดเอกสารและจัดหัวข้อให้เป็นกลุ่ม จากนั้นระบุว่าเอกสารใดมีหัวข้ออะไร คุณจะเสียค่าบริการตามขนาดเอกสารทั้งหมดที่ประมวลผลต่องาน โดยจะคิดค่าบริการในอัตราคงที่สำหรับ 100 MB แรก ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการต่อ MB เมื่อใช้เกิน 100 MB
  • คุณสามารถประเมินค่าใช้จ่ายของคุณโดยใช้ AWS Pricing Calculator
สำหรับปริมาณที่สูงกว่า 100 ล้านหน่วยต่อเดือน โปรดติดต่อเราเพื่อขอราคา
คำขอ NLP จะได้รับการวัดเป็นหน่วย หน่วยละ 100 อักขระโดยมีค่าบริการขั้นต่ำ 3 หน่วย (300 อักขระ) ต่อคำขอ
Comprehend แบบกำหนดเอง

เอนทิตีและการจัดหมวดหมู่แบบกำหนดเอง
สำหรับการจัดหมวดหมู่และการจดจำเอนทิตีแบบอะซิงโครนัส

คำขอการอนุมานจะได้รับการวัดเป็นหน่วย หน่วยละ 100 อักขระโดยมีค่าบริการขั้นต่ำ 3 หน่วย (300 อักขระ) ต่อคำขอ

สำหรับการจัดหมวดหมู่และการจดจำเอนทิตีแบบซิงโครนัส

ตำแหน่งข้อมูลจะมีการคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มครั้งละหนึ่งวินาที โดยมีระยะเวลาอย่างน้อย 60 วินาที ระบบจะคิดค่าบริการนับตั้งแต่ช่วงเวลาที่คุณเริ่มใช้ตำแหน่งข้อมูลไปจนกระทั่งคุณลบตำแหน่งข้อมูล ถึงแม้ว่าจะไม่มีการวิเคราะห์เอกสารใดๆ ก็ตาม

หนึ่งหน่วยการอนุมาน (IU) จะมีปริมาณการประมวลผล 100 อักขระ/วินาที บนตำแหน่งข้อมูลที่มีการจัดการของคุณ คุณสามารถจัดเตรียม IU เพิ่มเติมสำหรับปริมาณการประมวลผลที่เพิ่มขึ้น IU แต่ละหน่วยจะมีค่าใช้จ่าย 0.0005 USD ต่อวินาที

3 USD ต่อชั่วโมงสำหรับการฝึกอบรมโมเดล
การสร้างรูปแบบหัวข้อ

สำหรับ 100MB แรก

สำหรับทุก MB ที่เกินจาก 100 MB

คุณจะเสียค่าบริการตามขนาดเอกสารทั้งหมดที่ประมวลผลต่องานการสร้างรูปแบบหัวข้อ โดยจะคิดค่าบริการในอัตราคงที่สำหรับ 100 MB แรก ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการต่อ MB เมื่อใช้เกิน 100 MB

Free Tier

หน่วยข้อความ 50,000 หน่วย (5 ล้านอักขระ)

สำหรับ API ทั้ง 9 รายการ (การแยกวลีที่สำคัญ, การวิเคราะห์ความรู้สึก, การจดจำเอนทิตี, การตรวจจับภาษา, การตรวจจับ PII, PII ที่เป็นส่วนประกอบ, ตรวจจับเหตุการณ์, การวิเคราะห์ไวยากรณ์, เอนทิตีแบบกำหนดเอง และการจัดหมวดหมู่แบบกำหนดเอง) ต่อเดือน โดยเริ่มจากวันที่คุณส่งคำขอ Amazon Comprehend คำขอแรก

สำหรับการจัดหมวดหมู่แบบกำหนดเองและเอนทิตีแบบกำหนดเองจะไม่มี Free Tier สำหรับการฝึกอบรมโมเดล การจัดการโมเดล และตำแหน่งข้อมูล

5 งานไม่เกิน 1 MB ต่องาน

สำหรับการสร้างรูปแบบหัวข้อ

Free Tier ของ Amazon Comprehend มีให้บริการสำหรับทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมของ AWS เป็นเวลา 12 เดือน โดยเริ่มจากวันที่ลูกค้าส่งคำขอ Amazon Comprehend คำขอแรก

ราคา Amazon Comprehend Medical

Amazon Comprehend Medical ให้คุณชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้ คุณจะเสียค่าบริการตามจำนวนข้อความที่ประมวลผลในแต่ละเดือน Amazon Comprehend Medical มี API สองรายการ: เอนทิตีที่ระบุชื่อและการแยกความสัมพันธ์ (NERe) และการแยกและการระบุข้อมูลด้านสุขภาพที่มีการคุ้มครอง (PHId) ทางการแพทย์

API NERe ทางการแพทย์จะแยกเอนทิตี ความสัมพันธ์ของเอนทิตี ลักษณะของเอนทิตี และ PHI หากลูกค้าต้องการระบุเพียง PHI เพื่อการคุ้มครองข้อมูล ลูกค้าสามารถขอ API PHId ได้ คำขอ API จะได้รับการวัดเป็นหน่วย หน่วยละ 100 อักขระโดยมีค่าบริการขั้นต่ำ 1 หน่วย (100 อักขระ) ต่อคำขอ

Amazon Comprehend Medical Free Tier

Amazon Comprehend Medical นำเสนอ Free Tier ที่ครอบคลุมข้อความ 25,000 หน่วย (2.5 ล้านอักขระ) ในช่วงสามเดือนแรกเมื่อคุณเริ่มใช้บริการสำหรับ API ใดก็ได้

ตัวอย่างราคา Amazon Comprehend

ตัวอย่างที่ 1 - การวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้า

สมมติว่าคุณได้สร้างแอปพลิเคชันโดยใช้ Amazon Comprehend เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าบนร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณได้รับความคิดเห็นจากลูกค้า 10,000 รายการซึ่งแต่ละรายการมี 550 อักขระ และคุณใช้บริการนี้เป็นปีที่สอง

การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:

ขนาดของแต่ละคำขอ = 550 อักขระ

จำนวนหน่วยต่อคำขอ = 6

หน่วยทั้งหมด: 10,000 (คำขอ) x 6 (หน่วยต่อคำขอ) = 60,000

ราคาต่อหน่วย = 0.0001 USD

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = [จำนวนหน่วย] x [ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย] = 60,000 x 0.0001 USD = 6.00 USD


ตัวอย่างที่ 2 - การจัดหมวดหมู่เอกสารตามหัวข้อ

สมมติว่าคุณมีชุดเอกสารการวิจัยที่มีขนาดทั้งหมด 240 MB และคุณต้องการจัดหมวดหมู่ตามหัวข้อและแนะนำเอกสารให้กับลูกค้าของคุณตามขอบเขตความสนใจของลูกค้า และสมมติว่าคุณใช้บริการนี้เป็นปีที่สองจึงไม่มีสิทธิ์ใช้ข้อเสนอ Free Tier ได้อีกต่อไป

การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:

เมกะไบต์ทั้งหมดที่ประมวลผล = 240

เมกะไบต์ที่คิดค่าบริการในอัตราคงที่ในราคา 1 USD = 100

เมกะไบต์ที่คิดค่าบริการที่ 0.004 USD/MB = 140 [240-100]

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับงานนี้ = 1.00 USD + [140 x 0.004 USD] = 1.00 USD+ 0.56 USD = 1.56 USD


ตัวอย่างที่ 3 - การจัดหมวดหมู่คำติชมของลูกค้าโดยใช้ API การจัดหมวดหมู่แบบกำหนดเอง

สมมติว่าคุณต้องการฝึกอบรมตัวจำแนกหมวดหมู่ให้จัดระเบียบคำติชมของลูกค้าใหม่ที่มาจากเว็บไซต์ของคุณโดยอัตโนมัติ ลูกค้า 10 รายจะป้อนคำติชมทุกๆ นาที และคำติชมแต่ละรายการจะมี 300 อักขระ ซึ่งการฝึกอบรมโมเดลแบบกำหนดเองจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง และคุณวางแผนที่จะใช้โมเดลนี้เป็นเวลาหนึ่งเดือน ดังนั้น การฝึกอบรมโมเดลจะมีค่าใช้จ่าย 3 USD และค่าที่จัดเก็บโมเดลจะอยู่ที่ 0.5 USD ต่อเดือน และสมมติว่าคุณใช้บริการนี้เป็นปีที่สองจึงไม่มีสิทธิ์ใช้ข้อเสนอ Free Tier ได้อีกต่อไป

หากต้องการจัดหมวดหมู่คำติชมแบบอะซิงโครนัส คุณต้องจ่ายค่าบริการตามจำนวนอักขระในเอกสาร หากต้องการจัดหมวดหมู่ในแบบเรียลไทม์ คุณจะต้องจัดเตรียมตำแหน่งข้อมูลที่มีปริมาณการประมวลผลที่เพียงพอสำหรับจัดการกรณีการใช้งานของคุณ และจ่ายค่าบริการตามระยะเวลาที่คุณใช้งานตำแหน่งข้อมูลจนกระทั่งลบตำแหน่งข้อมูล 

การคำนวณค่าใช้จ่ายในการอนุมานสำหรับการจัดหมวดหมู่แบบอะซิงโครนัส:

ขนาดของแต่ละคำขอต่อวัน = 4,320,000 อักขระ [300 อักขระ * เอกสาร 10 รายการ * 1,440 นาที]

จำนวนหน่วยต่อคำขอ = 43,200 หน่วย [432,000 อักขระ ÷ 100 อักขระต่อหน่วย]

ราคาต่อหน่วย = 0.0005 USD

ค่าใช้จ่ายในการอนุมานทั้งหมดสำหรับหน่วย = 21.60 USD [43,200 หน่วย x 0.0005 USD]

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = 25.10 USD [ค่าอนุมาน 21.60 USD + ค่าฝึกอบรมโมเดล 3 USD + ค่าที่จัดเก็บโมเดล 0.50 USD]

การคำนวณค่าบริการทั้งหมดสำหรับการจัดหมวดหมู่แบบซิงโครนัส:

อันดับแรก เริ่มจากการคำนวณปริมาณการประมวลผลที่ต้องใช้ ทุกๆ นาที เราจะจัดหมวดหมู่เอกสาร 10 รายการ รายการละ 300 อักขระ ซึ่งจะเท่ากับ:

50 อักขระต่อวินาที [300 อักขระ x เอกสาร 10 รายการ ÷ 60 วินาที]

ดังนั้น คุณจะต้องจัดเตรียมตำแหน่งข้อมูลที่มีหน่วยการอนุมาน 1 หน่วย (IU) ซึ่งมีปริมาณการประมวลผล 100 อักขระ/วินาที

ราคาสำหรับ 1 IU = 0.0005 USD ต่อวินาที

คุณจะเสียค่าบริการตามระยะเวลาที่คุณใช้งานตำแหน่งข้อมูลการจัดหมวดหมู่แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะมีการเรียกใช้การอนุมานจำนวนเท่าใดก็ตาม

หากคุณใช้ตำแหน่งข้อมูลการจัดหมวดหมู่แบบเรียลไทม์ 12 ชั่วโมงต่อวัน:

ค่าใช้จ่ายในการอนุมานทั้งหมด = 21.60 USD [0.0005 USD x 3,600 วินาที x 12 ชั่วโมง]

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = 25.10 USD [ค่าอนุมาน 21.60 USD + ค่าฝึกอบรมโมเดล 3 USD + ค่าที่จัดเก็บโมเดล 0.50 USD]

โปรดทราบไว้ว่า ระบบจะคิดค่าใช้จ่ายสำหรับปริมาณการประมวลผลที่จัดเตรียมไว้ และจำนวนระยะเวลาที่ใช้งานตำแหน่งข้อมูล หากคุณจำเป็นต้องจัดเตรียมปริมาณการประมวลผลเพิ่มขึ้น ราคาจะเท่ากับ:

ราคาสำหรับ 2 IU = 0.001 USD ต่อวินาที [0.0005 USD x 2]

ราคาสำหรับ 3 IU = 0.0015 USD ต่อวินาที [0.0005 USD x 3]


ตัวอย่างที่ 4 – การแยกเอนทิตีทางการแพทย์ออกจากเอกสารทางคลินิก

สมมติว่าคุณได้สร้างแอปพลิเคชันโดยใช้ Amazon Comprehend Medical เพื่อวิเคราะห์เอกสารทางคลินิกใน Data Lake ของคุณ คุณมีเอกสารทางคลินิก 1,000 รายการซึ่งแต่ละรายการมี 2,550 อักขระ และสมมติว่าคุณใช้บริการนี้เป็นปีที่สองจึงไม่มีสิทธิ์ใช้ข้อเสนอ Free Tier ได้อีกต่อไป

การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:

ขนาดของแต่ละคำขอ = 2,550 อักขระ

จำนวนหน่วยต่อคำขอ = 26 หน่วย [2,550 อักขระ ÷ 100 อักขระต่อหน่วย]

หน่วยทั้งหมด: 1,000 (คำขอ) x 26 (หน่วยต่อคำขอ) = 26,000

ราคาต่อหน่วย = 0.01 USD

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = [จำนวนหน่วย] x [ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย] = 26,000 x 0.01 USD = 260.00 USD


ตัวอย่างที่ 5 - การวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าโดยใช้ API เอนทิตีแบบกำหนดเอง

สมมติว่าคุณต้องการฝึกโมเดลเอนทิตีแบบกำหนดเองของคุณให้แยกคำศัพท์ที่กำหนดเองจากคำติชมของลูกค้าที่มาจากเว็บไซต์ของคุณโดยอัตโนมัติ งานการฝึกใช้เวลา 1.5 ชั่วโมงและคุณจะวิเคราะห์คำติชมของลูกค้า 10,000 ชึ้นซึ่งแต่ละรายการมีอักษร 550 อักขระ คุณวางแผนจะใช้โมเดลนี้เป็นเวลา 1 เดือน และสมมติว่าคุณใช้บริการนี้เป็นปีที่สองจึงไม่มีสิทธิ์ใช้ข้อเสนอ Free Tier ได้อีกต่อไป

การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:

ขนาดของแต่ละคำขอ = 5,500,000 อักขระ

จำนวนหน่วยต่อคำขอ = 55,000 หน่วย [5,500,000 อักขระ ÷ 100 อักขระต่อหน่วย]

ราคาต่อหน่วย = 0.0005 USD

ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยทั้งหมด = 27.5 USD [55,000 หน่วย x 0.0005 USD]

ชั่วโมงสำหรับการฝึกโมเดลทั้งหมด = 1.5 ชั่วโมง

ราคาต่อชั่วโมง = 3 USD

ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกโมเดลทั้งหมด = 4.5 USD [1.5 ชั่วโมง x 3 USD]

จำนวนเดือนสำหรับการจัดการโมเดล = 1 เดือน

ราคาต่อเดือน = 0.50 USD 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการจัดการโมเดล = 0.50 USD [1 เดือน x 0.50 USD]

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = 37 USD [27.5 USD + 4.5 USD + 0.50 USD]


ตัวอย่างที่ 6 – การดึงเหตุการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยใช้การตรวจจับเหตุการณ์

สมมติว่าคุณต้องการดึง 3 ประเภทเหตุการณ์จาก 3,000 บทความที่มี 500 อักขระและคุณใช้บริการเป็นปีที่สองแล้ว

การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:

จำนวนอักขระที่ประมวลผล = 1,500,00 อักขระ [3,000 บทความ x 500 อักขระ]

จำนวนหน่วยที่ประมวลผล = 45,000 หน่วย [1,500,000 x 3 ประเภทเหตุการณ์ ÷ 100 อักขระต่อหน่วย]

ราคาต่อหน่วย = 0.003 USD

ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยทั้งหมด = 135 USD [45,000 หน่วย x 0.003 USD]


ตัวอย่างที่ 7 – การระบุเอกสารที่มี PII โดยใช้ API PII ที่เป็นส่วนประกอบ

สมมติว่าคุณได้สร้างแอปพลิเคชันโดยใช้ Amazon Comprehend เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าบนร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณได้รับความคิดเห็นจากลูกค้า 10,000 ความคิดเห็นที่แต่ละรายการมี 550 อักขระ และคุณต้องการระบุว่าเอกสารใดประกอบด้วย PII เพื่อให้สามารถจัดเก็บไว้ในตำแหน่งที่ปลอดภัยได้ สมมติว่าคุณใช้บริการเป็นปีที่สองแล้ว

การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:

ขนาดของแต่ละคำขอ = 550 อักขระ

จำนวนหน่วยต่อคำขอ = 6

หน่วยทั้งหมด = 60,000 [10,000 คำขอ x 6 หน่วยต่อคำขอ]

ราคาต่อหน่วย = 0.000002 USD

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = 0.12 USD [60,000 หน่วย x 0.000002 USD]

ตัวอย่างที่ 8 – การปกปิด PII จาก API การตรวจจับ PII

สมมติว่าคุณได้สร้างแอปพลิเคชันโดยใช้ Amazon Comprehend เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าบนร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณได้รับความคิดเห็นจากลูกค้า 10,000 ความคิดเห็นที่แต่ละรายการมี 550 อักขระ และคุณต้องการสร้างเอกสารในเวอร์ชันที่มีการปกปิดก่อนที่จะถูกจัดเก็บถาวร สมมติว่าคุณใช้บริการเป็นปีที่สองแล้ว

การคำนวณค่าบริการทั้งหมด:

ขนาดของแต่ละคำขอ = 550 อักขระ

จำนวนหน่วยต่อคำขอ = 6

หน่วยทั้งหมด = 60,000 [10,000 คำขอ x 6 หน่วยต่อคำขอ]

ราคาต่อหน่วย = 0.0001 USD

ค่าบริการทั้งหมด = 6 USD [60,000 หน่วย x 0.0001 USD]

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ Amazon Comprehend

ไปที่หน้าคุณสมบัติ
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลงชื่อสมัครใช้งาน
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา