ด้วย Amazon Elastic Block Store (EBS) คุณจะจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณใช้งานเท่านั้น พื้นที่จัดเก็บของไดรฟ์ข้อมูลสำหรับประเภทไดรฟ์ข้อมูล EBS จะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวน GB ที่คุณใช้งานพื้นที่ต่อเดือน จนกว่าคุณจะลบข้อมูลในพื้นที่จัดเก็บ ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นสำหรับไดรฟ์ข้อมูล EBS ที่สนับสนุนการนำเข้า/การส่งออกข้อมูลต่อวินาที (IOPS) เพิ่มเติม และปริมาณการประมวลผลที่เกินกว่าประสิทธิภาพพื้นฐาน

Free Tier

AWS Free Tier ประกอบด้วยพื้นที่จัดเก็บขนาด 30 GB, 2 ล้าน I/O และพื้นที่จัดเก็บสแน็ปช็อตขนาด 1 GB พร้อม Amazon Elastic Block Store (EBS)
ดูรายละเอียดของ AWS Free Tier »

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม »

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างที่ 1: ไดรฟ์ข้อมูล SSD (gp3) สำหรับการใช้ทั่วไป

พื้นที่จัดเก็บของไดรฟ์ข้อมูลสำหรับไดรฟ์ข้อมูล SSD (gp3) สำหรับการใช้ทั่วไปจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนที่คุณใช้งานพื้นที่ในระดับ GB ต่อเดือน จนกว่าคุณจะลบข้อมูลในพื้นที่จัดเก็บ ไดรฟ์ข้อมูล gp3 มีการทำงานพื้นฐานที่ 3,000 IOPS (การทำงานอินพุต/เอาต์พุตต่อวินาที) ที่มีการเตรียมใช้งาน และปริมาณการประมวลผลที่มีการเตรียมใช้งาน 125 MB/s IOPS และปริมาณงานการประมวลผลเพิ่มเติมสามารถเตรียมใช้งานแยกอิสระได้และจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจำนวนที่คุณเตรียมใช้งาน IOPS ต่อเดือนและ MB/s ต่อเดือนจนกว่าจะปลด IOPS หรือปริมาณการประมวลผล พื้นที่จัดเก็บที่เตรียมใช้งานไว้, IOPS ที่มีการเตรียมใช้งาน และปริมาณการประมวลผลที่มีการเตรียมใช้งานสำหรับไดรฟ์ข้อมูล gp3 จะมีการคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มต่อหนึ่งวินาที โดยมีระยะเวลาขั้นต่ำ 60 วินาที

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเตรียมใช้งานไดรฟ์ข้อมูล 2,000 GB เป็นเวลา 12 ชั่วโมง (43,200 วินาที) ในเดือนที่มี 30 วัน นอกจากนั้น คุณยังใช้งาน 10,000 IOPS และ 500 MB/s สำหรับไดรฟ์ข้อมูลของคุณ 

ค่าบริการไดรฟ์ข้อมูล Gp3:

ในรีเจี้ยนที่คิดค่าบริการ 0.08 USD ต่อ GB ต่อเดือน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการจำนวน:

(0.08 USD ต่อ GB ต่อเดือน * 2,000 GB * 43,200 วินาที / (86,400 วินาที/วัน * 30 วันต่อเดือน)) = 2.667 USD

ค่าบริการ IOPS ของ Gp3:

ในรีเจี้ยนที่คิดค่าบริการ 0.005 USD ต่อ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งานต่อเดือน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการจำนวน:

(0.005 USD ต่อ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งานต่อเดือน * (10,000 IOPS ที่มีการเตรียมใช้งาน – 3,000 IOPS ในประสิทธิภาพพื้นฐานแบบฟรี) * 43,200 วินาที /(86,400 วินาที /วัน * 30 วันต่อเดือน)) = 0.583 USD

ค่าบริการประสิทธิภาพพื้นฐานของ Gp3:

ในรีเจี้ยนที่คิดค่าบริการ 0.06 USD ต่อ MB/s ที่มีการเตรียมใช้งานต่อเดือน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการจำนวน:

(0.06 USD ต่อ MB/s ที่มีการเตรียมใช้งานต่อเดือน * (500 MB/s ที่มีการเตรียมใช้งาน – 125 MB/s ในประสิทธิภาพพื้นฐานแบบฟรี) * 43,200 วินาที /(86,400 วินาที /วัน * 30 วันต่อเดือน)) = 0.375 USD

ค่าบริการทั้งหมดสำหรับตัวอย่างที่ 1:

ค่าบริการไดรฟ์ข้อมูล Gp3 = 2.667 USD

ค่าบริการ IOPS ของ Gp3 = 0.583 USD

ค่าบริการประสิทธิภาพพื้นฐานของ Gp3 = 0.375 USD

ทั้งหมด: 3.625 USD ต่อเดือนที่มี 30 วัน

ตัวอย่างที่ 2: ไดรฟ์ข้อมูล SSD (gp2) สำหรับการใช้ทั่วไปของ EBS

พื้นที่จัดเก็บของไดรฟ์ข้อมูลสำหรับไดรฟ์ข้อมูล SSD (gp2) สำหรับการใช้ทั่วไปจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนที่คุณใช้งานพื้นที่ในระดับ GB ต่อเดือน จนกว่าคุณจะลบข้อมูลในพื้นที่จัดเก็บ พื้นที่จัดเก็บที่จัดเตรียมไว้สำหรับไดรฟ์ข้อมูล gp2 จะมีการคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มต่อหนึ่งวินาที โดยมีระยะเวลาอย่างน้อย 60 วินาที I/O จะรวมอยู่ในราคาของไดรฟ์ข้อมูลดังกล่าวด้วย ดังนั้น คุณจึงจ่ายเฉพาะจำนวน GB ที่คุณใช้งานเท่านั้น

ค่าบริการไดรฟ์ข้อมูล Gp2:

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเตรียมใช้งานไดรฟ์ข้อมูล 2,000 GB เป็นเวลา 12 ชั่วโมง (43,200 วินาที) ในเดือนที่มี 30 วัน ในรีเจี้ยนที่คิดค่าบริการ 0.10 USD ต่อ GB ต่อเดือน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการจำนวน: (0.10 USD ต่อ GB ต่อเดือน * 2,000 GB * 43,200 วินาที / (86,400 วินาที/วัน * 30 วันต่อเดือน)) = ทั้งหมด: 3.33 USD ต่อ 30 วันต่อเดือน

ตัวอย่างที่ 3: ไดรฟ์ข้อมูลแบบ IOPS SSD io2 ที่มีการเตรียมใช้งานของ EBS

พื้นที่จัดเก็บของไดรฟ์ข้อมูลสำหรับไดรฟ์ข้อมูล SSD io2 สำหรับ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งานของ EBS จะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนที่คุณใช้งานพื้นที่ในระดับ GB ต่อเดือน จนกว่าคุณจะลบข้อมูลในพื้นที่จัดเก็บ ในส่วนของไดรฟ์ข้อมูล SSD io2 สำหรับ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งาน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนการใช้งานใน IOPS (การส่งออก/นำเข้าข้อมูลต่อวินาที) ต่อเดือน การเรียกเก็บค่าบริการ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งานจะแยกตามลำดับขั้น ดังนั้น เมื่อคุณเตรียมใช้งาน IOPS ในปริมาณที่มากขึ้นบนไดรฟ์ข้อมูลเดียว ค่าบริการ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งานที่จะเรียกเก็บจึงลดลง ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการปรับขนาด IOPS บนไดรฟ์ข้อมูลเดียวกว่าเดิม พื้นที่จัดเก็บที่เตรียมใช้งานไว้และ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งานสำหรับไดรฟ์ข้อมูล io2 จะมีการคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มต่อหนึ่งวินาที โดยมีระยะเวลาอย่างน้อย 60 วินาที

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเตรียมใช้งาน 2,000 GB และไดรฟ์ข้อมูล 1,000 IOPS เป็นเวลา 12 ชั่วโมง (43,200 วินาที) ในเดือนที่มี 30 วัน

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บเริ่มต้น:

ในรีเจี้ยนที่คิดค่าบริการ 0.125 USD ต่อ GB ต่อเดือน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการจำนวน 4.167 USD สำหรับพื้นที่จัดเก็บดังกล่าว (0.125 USD ต่อ GB ต่อเดือน * 2,000 GB * 43,200 วินาที / (86,400 วินาที/วัน * 30 วันต่อเดือน))

ค่าบริการ IOPS เริ่มต้น:

ในรีเจี้ยนที่คิดค่าบริการ 0.065 USD ต่อ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งานต่อเดือนสำหรับ 32,000 IOPS แรก คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการจำนวน 1.083 USD สำหรับปริมาณการใช้งาน IOPS (0.065 USD ต่อ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งานต่อเดือน * 1,000 IOPS ที่มีการเตรียมใช้งาน * 43,200 วินาที /(86,400 วินาที/วัน * 30 วันต่อเดือน))

ตอนนี้ สมมติว่าคุณเตรียมใช้งานไดรฟ์ข้อมูล io2 อื่นที่มีขนาด 2,000 GB และ 60,000 IOPS เป็นเวลา 12 ชั่วโมงในเดือนที่มี 30 วัน

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติม:

ในรีเจี้ยนที่คิดค่าบริการ 0.125 USD ต่อ GB ต่อเดือน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการจำนวน 4.167 USD สำหรับพื้นที่จัดเก็บ

ค่าบริการ IOPS เพิ่มเติม:

ในรีเจี้ยนที่คิดค่าบริการ 0.065 USD ต่อ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งานต่อเดือนสำหรับ 32,000 IOPS แรก และ 0.046 USD ต่อ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งานตั้งแต่ 32,001 จนถึง 64,000 IOPS คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการจำนวน 56.133 USD สำหรับ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งาน ((0.065 USD ต่อ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งานต่อเดือน * 32,000 IOPS ที่มีการเตรียมใช้งาน + 0.046 USD ต่อ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งานต่อเดือน * (60,000-32,000)) * 43,200 วินาที / (86,400 วินาที/วัน * 30 วันต่อเดือน))

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บปริมาณมาก

ในลักษณะเดียวกัน หากคุณเตรียมใช้งานไดรฟ์ข้อมูลที่มากกว่า 64,000 IOPS ในบัญชีที่เปิดใช้งานสำหรับ io2 Block Express นั้น IOPS ที่เกินจาก 64,000 ขึ้นไปจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราขั้นที่สามของ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งาน

ค่าบริการ IOPS ปริมาณมาก

โปรดทราบว่าการแยกลำดับขั้น IOPS จะใช้กับระดับไดรฟ์ข้อมูล ดังนั้น หากคุณเตรียมใช้งาน 10 ไดรฟ์ข้อมูล io2 จำนวน 1,000 IOPS เป็นเวลา 12 ชั่วโมงในเดือนที่มี 30 วัน ด้วยจำนวนที่สะสมเพิ่มขึ้นดังกล่าว เท่ากับคุณเตรียมใช้งานไว้ 100,000 IOPS ค่าบริการ IOPS ทั้งหมดของคุณจะเป็น 10 เท่าจากในตัวอย่างที่ 1 (10.83 USD) เนื่องจากไดรฟ์ข้อมูลแต่ละรายการที่เตรียมไว้มีขนาดน้อยกว่า 32,000 IOPS ดังนั้น IOPS จะถูกเรียกเก็บค่าบริการจำนวน 0.065 USD ต่อ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งานสำหรับแต่ละไดรฟ์ข้อมูล  

ตัวอย่างที่ 4: ไดรฟ์ข้อมูล SSD (io1) สำหรับ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งานของ EBS

พื้นที่จัดเก็บของไดรฟ์ข้อมูลสำหรับไดรฟ์ข้อมูล SSD (io2 และ io1) สำหรับ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งานของ EBS จะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนที่คุณใช้งานพื้นที่ในระดับ GB ต่อเดือน จนกว่าคุณจะลบข้อมูลในพื้นที่จัดเก็บ ในส่วนของไดรฟ์ข้อมูล SSD (io1 และ io2) สำหรับ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งาน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนการใช้งานใน IOPS (การส่งออก/นำเข้าข้อมูลต่อวินาที) ต่อเดือน พื้นที่จัดเก็บที่จัดเตรียมไว้และ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งานสำหรับไดรฟ์ข้อมูล io1 และ io2 จะมีการคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มต่อหนึ่งวินาที โดยมีระยะเวลาอย่างน้อย 60 วินาที

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเตรียมใช้งานไดรฟ์ข้อมูล 2,000 GB เป็นเวลา 12 ชั่วโมง (43,200 วินาที) ในเดือนที่มี 30 วัน ในรีเจี้ยนที่คิดค่าบริการ 0.125 USD ต่อ GB ต่อเดือน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการจำนวน 4.167 USD สำหรับไดรฟ์ข้อมูลดังกล่าว (0.125 USD ต่อ GB ต่อเดือน * 2,000 GB * 43,200 วินาที / (86,400 วินาที/วัน * 30 วันต่อเดือน))

นอกจากนั้น คุณยังใช้งาน 1,000 IOPS สำหรับไดรฟ์ข้อมูลของคุณ ในรีเจี้ยนที่คิดค่าบริการ 0.065 USD ต่อ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งานต่อเดือน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการจำนวน 1.083 USD สำหรับปริมาณการใช้งาน IOPS (0.065 USD ต่อ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งานต่อเดือน * 1,000 IOPS ที่มีการเตรียมใช้งาน * 43,200 วินาที (86,400 วินาที/วัน * 30 วันต่อเดือน))

ในตัวอย่างนี้ ค่าบริการจะเท่ากับ 5.25 USD (4.167 USD + 1.083 USD)

ตัวอย่างที่ 5: ไดรฟ์ข้อมูล HDD (st1) แบบเพิ่มอัตราความเร็วของ EBS

พื้นที่จัดเก็บของไดรฟ์ข้อมูลสำหรับไดรฟ์ข้อมูล HDD (st1) แบบเพิ่มอัตราความเร็วจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนที่คุณใช้งานพื้นที่ในระดับ GB ต่อเดือน จนกว่าคุณจะลบข้อมูลในพื้นที่จัดเก็บ พื้นที่จัดเก็บที่จัดเตรียมไว้สำหรับไดรฟ์ข้อมูล st1 จะมีการคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มต่อหนึ่งวินาที โดยมีระยะเวลาอย่างน้อย 60 วินาที I/O จะรวมอยู่ในราคาของไดรฟ์ข้อมูลดังกล่าวด้วย ดังนั้น คุณจึงจ่ายเฉพาะจำนวน GB ที่คุณใช้งานเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น คุณใช้งานไป 2,000 GB เป็นเวลา 12 ชั่วโมงในเดือนที่มี 30 วัน ในรีเจี้ยนที่คิดค่าบริการ 0.045 USD ต่อ GB ต่อเดือน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการจำนวน 1.5 USD สำหรับไดรฟ์ข้อมูลดังกล่าว (0.045 USD ต่อ GB ต่อเดือน * 2,000 GB * 43,200 วินาที / (86,400 วินาที/วัน * 30 วันต่อเดือน))

ตัวอย่างที่ 6: ไดรฟ์ข้อมูล Cold HDD (sc1) ของ EBS

พื้นที่จัดเก็บของไดรฟ์ข้อมูลสำหรับไดรฟ์ข้อมูล Cold HDD (sc1) จะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนที่คุณใช้งานพื้นที่ในระดับ GB ต่อเดือน จนกว่าคุณจะลบข้อมูลในพื้นที่จัดเก็บ พื้นที่จัดเก็บที่จัดเตรียมไว้สำหรับไดรฟ์ข้อมูล sc1 จะมีการคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มต่อหนึ่งวินาที โดยมีระยะเวลาอย่างน้อย 60 วินาที I/O จะรวมอยู่ในราคาของไดรฟ์ข้อมูลดังกล่าวด้วย ดังนั้น คุณจึงจ่ายเฉพาะจำนวน GB ที่คุณใช้งานเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเตรียมใช้งานไดรฟ์ข้อมูล 2,000 GB เป็นเวลา 12 ชั่วโมง (43,200 วินาที) ในเดือนที่มี 30 วัน ในรีเจี้ยนที่คิดค่าบริการ 0.015 USD ต่อ GB ต่อเดือน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการจำนวน 0.50 USD สำหรับไดรฟ์ข้อมูลดังกล่าว (0.015 USD ต่อ GB ต่อเดือน * 2,000 GB * 43,200 วินาที / (86,400 วินาที/วัน * 30 วันต่อเดือน)) 

ตัวอย่างที่ 7: สแน็ปช็อตของ EBS

พื้นที่จัดเก็บแบบสแน็ปช็อตจะอ้างอิงตามจำนวนพื้นที่ที่ข้อมูลของคุณใช้ใน Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) เนื่องจาก Amazon EBS จะไม่เก็บบล็อกเปล่าเอาไว้ จึงเป็นไปได้ว่าขนาดของสแน็ปช็อตจะค่อนข้างน้อยกว่าขนาดไดรฟ์ข้อมูลของคุณ สำหรับสแน็ปช็อตของไดรฟ์ข้อมูลครั้งแรก Amazon EBS จะเก็บบันทึกสำเนาข้อมูลของคุณไปยัง Amazon S3 โดยครบถ้วน สำหรับสแน็ปช็อตครั้งต่อมา จะเก็บบันทึกเฉพาะส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนไดรฟ์ข้อมูล Amazon EBS ของคุณ

การทำสำเนาสแน็ปช็อตของ EBS จะคิดค่าบริการสำหรับข้อมูลที่ถ่ายโอนข้ามรีเจี้ยน หลังจากทำสำเนาสแน็ปช็อตแล้ว ค่าบริการสำหรับสแน็ปช็อตของ EBS ระดับมาตรฐานจะมีผลใช้กับพื้นที่จัดเก็บในรีเจี้ยนปลายทาง

ตัวอย่างที่ 8: EBS Fast Snapshot Restore 

ราคาตัวอย่างคิดตามรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) จะมีการเรียกเก็บค่าบริการ Fast Snapshot Restore (FSR) ในหน่วยบริการข้อมูลต่อชั่วโมง (DSU) สำหรับแต่ละสแน็ปช็อตและ Availability Zone ที่มีการเปิดให้ใช้งาน DSU จะเรียกเก็บตามนาทีในระยะเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง คุณจะมีค่าใช้จ่ายต่อไปจนกว่าจะปิดใช้งาน FSR บนสแน็ปช็อต ราคาของ 1 DSU ต่อชั่วโมงคือ 0.75 USD

ตัวอย่างเช่น คุณได้เปิดใช้งาน FSR กับสแน็ปช็อตของ EBS ใน 3 Availability Zones (AZ) และปิดการใช้งานหลังจาก 90 นาที ราคาของ 1 DSU ต่อชั่วโมงคือ 0.75 USD เนื่องจากมีการเปิดใช้ FSR กับ 1 สแน็ปช็อตเป็นเวลา 90 นาทีในสาม AZ คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเท่ากับ 1 สแน็ปช็อต * 3 AZ * 1.5 DSU ต่อชั่วโมงที่ 0.75 USD ต่อ DSU ต่อชั่วโมง หรือ 3.375 USD

หรือหากคุณได้เปิดใช้งาน FSR กับสแน็ปช็อตของ EBS ใน 1 Availability Zone และปิดการใช้งานหลังจาก 45 นาที ราคาของ 1 FSR DSU ต่อชั่วโมงคือ 0.75 USD เนื่องจากมีระยะเวลาขั้นต่ำ 1 ชั่วโมง คุณจึงจะถูกเรียกเก็บเงิน 1 สแน็ปช็อต * 1 AZ * 1 DSU ต่อชั่วโมงที่ 0.75 USD ต่อ DSU ต่อชั่วโมง 0.75 USD

ลองพิจารณาอีกหนึ่งตัวอย่างซึ่งคุณได้เปิดใช้ FSR กับ 3 สแน็ปช็อตใน 2 Availability Zone และปิดการใช้งานหลังจาก 2.5 ชม. เนื่องจากมีการเปิดใช้ FSR เป็นเวลา 2.5 ชั่วโมง (150 นาที) กับ 3 สแน็ปช็อตใน 2 AZ คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเท่ากับ 3 สแน็ปช็อต * 2 AZ * 2.5 ต่อชั่วโมงที่ 0.75 USD ต่อ FSR DSU ต่อชั่วโมง หรือ 11.25 USD

ตัวอย่างที่ 9: API โดยตรงของ EBS สำหรับสแน็ปช็อต

API โดยตรงของ EBS สำหรับสแน็ปช็อตจะช่วยให้คุณสามารถสร้างสแน็ปช็อต EBS จากข้อมูล ไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ที่ใดก็ตาม เช่น ข้อมูลในองค์กร API เหล่านี้ยังช่วยให้สามารถอ่านข้อมูลสแน็ปช็อต EBS ได้โดยตรงและระบุความแตกต่างระหว่างสแน็ปช็อตสองสแน็ปช็อต ค่าบริการต่อไปนี้มีไว้สำหรับ API เหล่านี้

API ListChangedBlocks และ ListSnapshotBlocks จะเก็บค่าบริการต่อคำขอ หากคุณเรียก API ListSnapshotBlocks หนึ่งล้านครั้งในภูมิภาคที่มีค่าบริการ 0.0006 USD ต่อคำหนึ่งพันคำขอ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเป็นจำนวน 0.60 USD (0.0006 USD ต่อหนึ่งพันคำขอ * 1 ล้านคำขอ)

API GetSnapshotBlock จะเก็บค่าบริการต่อ SnapshotAPIUnit คำขอ API GetSnapshotBlock หนึ่งครั้งที่ใช้บล็อกขนาด 512 KiB จะใช้หนึ่ง SnapshotAPIUnit โปรดทราบว่า 512 KiB คือขนาดบล็อกเดียวที่ได้รับการสนับสนุนในปัจจุบัน ดังนั้นคำขอ GetSnapshotBlock แต่ละคำขอจะใช้หนึ่ง SnapshotAPIUnit ตัวอย่างเช่น หากคุณเรียก API GetSnapshotBlock 100,000 ครั้งโดยใช้บล็อกขนาด 512 KiB ในรีเจี้ยนที่คิดค่าบริการ 0.003 USD ต่อหนึ่งพัน SnapshotAPIUnit คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเป็นจำนวน 0.30 USD (0.003 USD ต่อหนึ่งพัน SnapshotAPIUnits * 100,000 SnapshotAPIUnits)

API PutSnapshotBlock จะเก็บค่าบริการต่อ SnapshotAPIUnit คำขอ API PutSnapshotBlock หนึ่งครั้งที่ใช้บล็อกขนาด 512 KiB จะใช้หนึ่ง SnapshotAPIUnit โปรดทราบว่า 512 KiB คือขนาดบล็อกเดียวที่ได้รับการสนับสนุนในปัจจุบัน ดังนั้นคำขอ PutSnapshotBlock แต่ละคำขอจะใช้หนึ่ง SnapshotAPIUnit ตัวอย่างเช่น หากคุณเรียก API PutSnapshotBlock 100,000 ครั้งโดยใช้บล็อกขนาด 512 KiB ในรีเจี้ยนที่คิดค่าบริการ 0.006 USD ต่อหนึ่งพัน SnapshotAPIUnit คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเป็นจำนวน 0.60 USD (0.006 USD ต่อหนึ่งพัน SnapshotAPIUnits * 100,000 SnapshotAPIUnits)

หมายเหตุ: หากคุณใช้การถ่ายโอนข้อมูลภายนอกหรือข้ามรีเจี้ยน จะมีค่าบริการการถ่ายโอนข้อมูล EC2 เพิ่มต่างหาก

กำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับไดรฟ์ข้อมูล EBS Magnetic อยู่ใช่ไหม ดูที่ไดรฟ์ข้อมูลรุ่นก่อนหน้านี้ของ Amazon EBS

*สำหรับหน้านี้ GB = 1024^3 ไบต์

เครื่องคำนวณราคา

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวนราคาของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน Amazon EBS

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon EBS
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา