ตารางการกำหนดค่า Dedicated Host

ตารางด้านล่างแสดงกลุ่มประเภทอินสแตนซ์และการกำหนดค่าขนาดอินสแตนซ์ที่รองรับใน Dedicated Host ตารางดังกล่าวยังมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนอินสแตนซ์ที่คุณสามารถเรียกใช้สำหรับขนาดและกลุ่มประเภทของอินสแตนซ์เฉพาะตามความจุแกนกายภาพที่เกี่ยวข้องกับ Dedicated Host สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินสแตนซ์ โปรดไปที่ประเภท EC2 Instance

แอตทริบิวต์ของ Dedicated Host                                           ความจุของอินสแตนซ์ต่อโฮสต์ตามขนาดของอินสแตนซ์  
กลุ่มประเภทอินสแตนซ์
ซ็อกเก็ต แกนกายภาพ nano micro small medium large xlarge 2xlarge 3xlarge 4xlarge 6xlarge 8xlarge 9xlarge 10xlarge 12xlarge 16xlarge 18xlarge 24xlarge 32xlarge 48xlarge 112xlarge .metal .metal-48xl
a1 1 16 - - - 16 8 4 2 - 1 - - - - - - - - - - - 1 -
c3 2 20 - - - - 16 8 4 - 2 - 1 - - - - - - - - - - -
c4 2 20 - - - - 16 8 4 - 2 - 1 - - - - - - - - - - -
c5 2 36 - - - - 36 18 8 - 4 - - 2 - - - 1 - - - - - -
c5d 2 36 - - - - 36 18 8 - 4 - - 2 - - - 1 - - - - - -
c5n 2 36 - - - - 36 18 8 - 4 - - 2 - - - 1 - - - - 1 -
c6a 2 96 - - - - 96 48 24 - 12 - 6 - - 4 2 - 2 1 1 - 1 -
c6g 1 64 - - - 64 32 16 8 - 4 - 2 - - 1 1 - - - - - 1 -
c6gd 1 64 - - - 64 32 16 8 - 4 - 2 - - 1 1 - - - - - 1 -
c6gn 1 64 - - - 64 32 16 8 - 4 - 2 - - 1 1 - - - - - - -
c6i 2 64 - - - - 64 32 16 - 8 - 4 - - 2 2 - 1 1 - - 1 -
c6id 2 64 - - - - 64 32 16 - 8 - 4 - - 2 2 - 1 1 - - 1 -
c6in 2 64 - - - - 64 32 16 - 8 - 4 - - 2 2 - 1 1 - - 1 -
c7g 3 192 - - - 192 96 48 24 - 12 - 6 - - 3 3 - - - - - 3 -

c7gd

3

192

-

-

-

192

96

48

24

-

12

-

6

-

-

3

3

-

-

-

-

-

-

-
c7gn 3 192 - - - 192 96 48 24 - 12 - 6 - - 3 3 - - - - - - -
d2 2 24 - - - - - 8 4 - 2 - 1 - - - - - - - - - - -
f1 2 16 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
g2 2 16 - - - - - - 4 - - - 1 - - - - - - - - - - -
g3 2 36 - - - - - - - - 4 - 2 - - - 1 - - - - - - -
g4dn 2 48 - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - 1 -
g4ad 2 96 - - - - - - - - 12 - 6 - - - - - - - - - - -
g5 2 96 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 1 - - -
g5g 1 64 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
h1 2 36 - - - - - - 8 - 4 - 2 - - - 1 - - - - - - -
i2 2 20 - - - - - 8 4 - 2 - 1 - - - 1 - - - - - - -
i3 2 36 - - - - 32 16 8 - 4 - 2 - - - 1 - - - - - 1 -
i3en 2 48 - - - - 48 24 12 8 - 4 - - - 2 - - 1 - - - 1 -
i4i 2 64 - - - - 64 32 16 - 8 - 4 - - - 2 - - 1 - - - -
i4g 1 64 - - - - 32 16 8 - 4 - 2 - - - 1 - - - - - - -
mac1 1 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
mac2 1 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
m3 2 20 - - - 32 16 8 4 - - - - - - - - - - - - - - -
m4 2 24 - - - - 22 11 5 - 2 - - - 1 - - - - - - - - -
m5 2 48 - - - - 48 24 12 - 6 - 2 - - 2 1 - 1 - - - 1 -
m5d 2 48 - - - - 48 24 12 - 6 - 2 - - 2 1 - 1 - - - 1 -
m5dn 2 48 - - - - 48 24 12 - 6 - 2 - - 2 1 - 1 - - - 1 -
m5n 2 48 - - - - 48 24 12 - 6 - 2 - - 2 1 - 1 - - - 1 -
m5zn 2 24 - - - - 24 12 6 4 - 2 - - - 1 - - - - - - - -
m6g 1 64 - - - 64 32 16 8 - 4 - 2 - - 1 1 - - - - - 1 -
m6a 2 96 - - - - 96 48 24 - 12 - 6 - - 4 2 - 2 1 1 - 1 -
m6gd 1 64 - - - 64 32 16 8 - 4 - 2 - - 1 1 - - - - - 1 -
m6i 2 64 - - - - 64 32 16 - 8 - 4 - - 2 2 - 1 1 - - 1 -
m6id 2 64 - - - - 64 32 16 - 8 - 4 - - 2 2 - 1 1 - - 1 -
m6idn 2 64 - - - - 64 32 16 - 8 - 4 - - 2 2 - 1 1 - - 1 -
m6in 2 64 - - - - 64 32 16 - 8 - 4 - - 2 2 - 1 1 - - 1 -
m7a 2 192 - - - 192 96 48 24 - 12 - 6 - - 4 2 - 2 1 1 - - 1
m7g 3 192 - - - 192 96 48 24 - 12 - 6 - - 3 3 - - - - - 3 -

m7gd

3

192

-

-

-

192

96

48

24

-

12

-

6

-

-

3

3

-

-

-

-

-

-

-
m7i 2 96 - - - - 96 48 24 - 12 - 6 - - 4 2 - - - - - - -
p2 2 36 - - - - - 16 - - - - 2 - - - 1 - - - - - - -
p3 2 36 - - - - - - 8 - - - 2 - - - 1 - - - - - - -
p3dn 2 96 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
p4d 2 96 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
p4de 2 96 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
r3 2 20 - - - - 16 8 4 - 2 - 1 - - - - - - - - - - -
r4 2 36 - - - - 32 16 8 - 4 - 2 - - - 1 - - - - - - -
r5 2 48 - - - - 48 24 12 - 6 - 2 - - 2 1 - 1 - - - 1 -
r5b 2 48 - - - - 48 24 12 - 6 - 2 - - 2 1 - 1 - - - 1 -
r5d 2 48 - - - - 48 24 12 - 6 - 2 - - 2 1 - 1 - - - 1 -
r5dn 2 48 - - - - 48 24 12 - 6 - 2 - - 2 1 - 1 - - - 1 -
r5n 2 48 - - - - 48 24 12 - 6 - 2 - - 2 1 - 1 - - - 1 -
r6a 2 96 - - - - 96 48 24 - 12 - 6 - - 4 2 - 2 1 1 - 1 -
r6g 1 64 - - - 64 32 16 8 - 4 - 2 - - 1 1 - - - - - 1 -
r6gd 1 64 - - - 64 32 16 8 - 4 - 2 - - 1 1 - - - - - 1 -
r6i 2 64 - - - - 64 32 16 - 8 - 4 - - 2 2 - 1 1 - - 1 -
r6id 2 64 - - - - 64 32 16 - 8 - 4 - - 2 2 - 1 1 - - 1 -
r6idn 2 64 - - - - 64 32 16 - 8 - 4 - - 2 2 - 1 1 - - 1 -
r6in 2 64 - - - - 64 32 16 - 8 - 4 - - 2 2 - 1 1 - - 1 -
r7g 3 192 - - - 192 96 48 24 - 12 - 6 - - 3 3 - - - - - 3 -

r7gd

3

192

-

-

-

192

96

48

24

-

12

-

6

-

-

3

3

-

-

-

-

-

-

-
r7iz 2 64 - - - - 64 32 16 - 8 - 4 - - 2 - - - - - - - -
t3 2 48 192 192 192 192 96 48 24 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
-
x1 4 72 - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 1 - - - -
x1e 4 72 - - - - - 32 16 - 8 - 4 - - - 2 - - 1 - - - -
x2gd 1 64 - - - 64 32 16 8 - 4 - 2 - - 1 1 - -   - - 1 -
x2idn 2 64 - - - - - - - - - - - - - - 2 - 1 1 - - 1 -
x2iedn 2 64 - - - - - 32 16 - 8 - 4 - - - 2 - 1 1 - - 1 -
x2iezn 2 24 - - - - - - 6 - 2 2 1 - - 1 - - - - - - 1 -
z1d 2 24 - - - - 24 12 6 4 - 2 - - - 1 - - - - - - - -
u-6tb1 8 224 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 -
u-9tb1 8 224 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 -
u-12tb1 8 224 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 -
u-18tb1 8 224 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 -
u-24tb1 8 224 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
inf1 2 48 - - - - - - - - - 4 - - - - - - 1 - - - - -

Dedicated Host บางเครื่องที่ขับเคลื่อนโดย AWS Nitro System สนับสนุนอินสแตนซ์หลายประเภทภายในกลุ่มอินสแตนซ์เดียวกันบนโฮสต์ (โปรดดู คู่มือผู้ใช้ Dedicated Host) ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณจัดสรร R5 Dedicated Host คุณสามารถใช้โฮสต์ที่มี 2 ซ็อกเก็ตและ 48 แกนกายภาพเพื่อเรียกใช้ประเภทอินสแตนซ์ R5 ที่แตกต่างกัน เช่น r5.2xlarge, r5.4xlarge และอื่นๆ บนโฮสต์เดียวกัน คุณสามารถเรียกใช้อินสแตนซ์ได้สูงสุดตามความจุแกนที่เกี่ยวข้องกับโฮสต์ ตารางด้านล่างเป็นตัวอย่างของวิธีที่คุณสามารถเรียกใช้ประเภทอินสแตนซ์ต่างๆ บนโฮสต์เดียว ตารางแรกแสดงสถานการณ์สมมติสองสถานการณ์สำหรับ R5 Dedicated Host ซึ่งคุณสามารถเรียกใช้ประเภทอินสแตนซ์ที่แตกต่างกันเพื่อใช้ 48 แกนกายภาพที่เกี่ยวข้องกับโฮสต์ ตารางที่สองแสดงสถานการณ์สมมติสองสถานการณ์สำหรับ C5 Dedicated Host ซึ่งคุณสามารถเรียกใช้ประเภทอินสแตนซ์ที่แตกต่างกันเพื่อใช้ 36 แกนกายภาพที่เกี่ยวข้องกับโฮสต์ ตารางที่สามแสดงสถานการณ์สมมติสี่สถานการณ์สำหรับ T3 Dedicated Host ซึ่งคุณสามารถเรียกใช้ประเภทอินสแตนซ์ที่แตกต่างกันเพื่อใช้ 48 แกนกายภาพที่เกี่ยวข้องกับโฮสต์

R5 Dedicated Host

แกนทั้งหมดที่มีบนโฮสต์

48

 

จำนวนอินสแตนซ์

ประเภทอินสแตนซ์

แกนที่ใช้งาน

สถานการณ์สมมติที่ 1

4

r5.4xlarge

32

4

r5.2xlarge

16

แกนทั้งหมดที่ใช้งานบนโฮสต์

48

สถานการณ์สมมติที่ 2

1

r5.12xlarge

24

1

r5.4xlarge

8

4

r5.2xlarge

16

แกนทั้งหมดที่ใช้งานบนโฮสต์

48

C5 Dedicated Host

แกนทั้งหมดที่มีบนโฮสต์

36

 

จำนวนอินสแตนซ์

ประเภทอินสแตนซ์

แกนที่ใช้งาน

สถานการณ์สมมติที่ 1

1

c5.9xlarge

18

2

c5.4xlarge

16

1

c5.xlarge

2

แกนทั้งหมดที่ใช้งานบนโฮสต์

36

สถานการณ์สมมติที่ 2

4

c5.4xlarge

32

1

c5.xlarge

2

2

c5.large

2

แกนทั้งหมดที่ใช้งานบนโฮสต์

36

T3 Dedicated Host

อินสแตนซ์สูงสุดที่มีบนโฮสต์

192

 

จำนวนอินสแตนซ์

ประเภทอินสแตนซ์

แกนที่ใช้งาน

สถานการณ์สมมติที่ 1

96

t3.small

48

 


48

t3.large


48

t3.medium

อินสแตนซ์ทั้งหมด: 192

อินสแตนซ์ที่มี: 0

 

สถานการณ์สมมติที่ 2

24

t3.2xlarge

48

อินสแตนซ์ทั้งหมด: 48

อินสแตนซ์ที่มี: 0

 

สถานการณ์สมมติที่ 3

192

t3.medium

48

อินสแตนซ์ทั้งหมด: 192

อินสแตนซ์ที่มี: 0

 

สถานการณ์สมมติที่ 4 48 t3.nano 48
72 t3.micro
24 t3.medium
24 t3.large
24 t3.xlarge
อินสแตนซ์ทั้งหมด: 192 อินสแตนซ์ที่มี: 0  

ราคาของ Dedicated Host

คุณสามารถเลือกรูปแบบราคาที่แตกต่างกันได้สามแบบเพื่อชำระค่า Dedicated Host ได้แก่ ราคาแบบตามความต้องการ ราคาแบบเหมาจ่าย และ Savings Plans

ราคาแบบตามความต้องการ

เมื่อคุณชำระเงินแบบตามความต้องการสำหรับ Dedicated Host คุณจะจ่ายเงินสำหรับแต่ละวินาที (สูงสุด 60 วินาที) ที่มีการใช้งาน Dedicated Host ในบัญชีของคุณ (หรือที่จัดสรรไว้) คุณสามารถยุติการเรียกเก็บเงินสำหรับ Dedicated Host แบบตามความต้องการได้โดยการปลดออก การใช้งานแบบตามความต้องการช่วยให้คุณสามารถปรับขนาดเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้โดยไม่ต้องมีข้อผูกมัดระยะยาว เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดสรรหรือปล่อย Dedicated Host ได้ที่เริ่มต้นใช้งาน Dedicated Host

โปรดทราบว่า EC2 Mac Dedicated Hosts แบบออนดีมานด์มีการจัดสรรโฮสต์และระยะเวลาการเรียกเก็บเงินขั้นต่ำ 24 ชั่วโมง

ราคาเหมาจ่าย

การเหมาจ่ายสามารถให้ส่วนลดได้ถึง 70% เมื่อเทียบกับราคาแบบตามต้องการ  คุณสามารถซื้อการเหมาจ่าย Dedicated Host ได้โดยใช้ AWS Management Console หรือ AWS CLI

คุณสามารถเลือกได้ระหว่างตัวเลือกสามแบบในการชำระเงินการเหมาจ่าย Dedicated Host สำหรับตัวเลือกชำระล่วงหน้าเต็มจำนวน คุณจะต้องชำระค่าการเหมาจ่าย Dedicated Host ทั้งหมดล่วงหน้าในครั้งเดียว ตัวเลือกนี้จะช่วยให้คุณได้รับส่วนลดสูงสุดเมื่อเทียบกับราคาแบบตามต้องการ สำหรับตัวเลือกชำระล่วงหน้าบางส่วน คุณจะต้องชำระล่วงหน้าเพียงเล็กน้อย และจากนั้นคุณจะได้รับการเรียกเก็บเงินค่า Dedicated Host ในอัตรารายชั่วโมงโดยมีส่วนลดตามระยะเวลาของการเหมาจ่าย สำหรับตัวเลือกไม่ต้องชำระล่วงหน้า คุณจะไม่ต้องชำระล่วงหน้าแต่อย่างใด และจะได้รับอัตรารายชั่วโมงโดยมีส่วนลดตามระยะสัญญา

Savings Plans

คุณสามารถซื้อ Savings Plans เพื่อลดค่าใช้จ่าย Dedicated Host ของตัวเองได้ Savings Plans เป็นโมเดลราคาที่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยประหยัดได้สูงสุด 72% ในการใช้การประมวลผล AWS โมเดลราคานี้จะลดราคาการใช้อินสแตนซ์ Amazon EC2 โดยไม่คำนึงถึงกลุ่มประเภทอินสแตนซ์ ขนาด OS การเช่า หรือเขต AWS ไปที่หน้าราคาของ Savings Plan เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ราคาสำหรับ Windows Server บน Dedicated Host

ภายใต้เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของ Microsoft คุณสามารถนำลิขสิทธิ์ Windows Server และ SQL Server ที่มีอยู่ไปยัง Dedicated Hosts ได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ หากคุณเลือกที่จะนำลิขสิทธิ์ของคุณมาใช้

นอกจากนั้น คุณยังสามารถใช้ Windows Server AMI ที่จัดเตรียมโดย Amazon ในการเรียกใช้ Windows Server เวอร์ชั่นล่าสุดบน Dedicated Host ซึ่งเป็นเรื่องปกติในสถานการณ์ที่คุณมีลิขสิทธิ์ SQL Server อยู่และมีคุณสมบัติใช้งานบน Dedicated Host แต่จำเป็นต้องใช้ Windows Server เพื่อเรียกใช้ประมาณงาน SQL Server ราคาสำหรับการใช้งาน Windows Server AMI อยู่ที่ 0.046 USD ต่อชั่วโมง ต่อ vCPU ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ Windows Server AMI เพื่อเรียกใช้อินสแตนซ์ r5.large (2 vCPU) บนโฮสต์ จะมีการคิดค่าบริการจากคุณจำนวน 0.092 USD ต่อชั่วโมงสำหรับอินสแตนซ์ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ R5 Dedicated Host ราคานี้จะสอดคล้องกันในทุกเขต

*เป็นการชำระเงินรายเดือนโดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการเหมาจ่าย Dedicated Host สำหรับแต่ละเดือน การชำระเงินรายเดือนที่เกิดขึ้นจริงจะเท่ากับจำนวนชั่วโมงที่เกิดขึ้นจริงในเดือนนั้นคูณด้วยอัตราการใช้งานรายชั่วโมง อัตราการใช้งานรายชั่วโมงเท่ากับเงินที่ชำระเฉลี่ยรายเดือนทั้งหมดตลอดระยะเวลาหารด้วยจำนวนชั่วโมงทั้งหมด (โดยอิงกับ 365 วันในหนึ่งปี) ตลอดระยะเวลา

**ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้จะแสดงขึ้นเพื่อช่วยคุณคำนวณจำนวนเงินที่การเหมาจ่าย Dedicated Host จะช่วยประหยัดได้จากราคาแบบตามความต้องการ เมื่อคุณซื้อการเหมาจ่าย Dedicated Host คุณจะถูกเรียกเก็บเงินทุกๆ ชั่วโมงในช่วงระยะเวลาทั้งหมดที่คุณเลือก โดยไม่คำนึงว่าอินสแตนซ์จะกำลังทำงานอยู่หรือไม่ ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้จะแสดงค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงที่ตัดจำหน่ายของการเหมาจ่าย Dedicated Host (ซึ่งจะคิดค่าใช้จ่ายรวมสำหรับการเหมาจ่าย Dedicated Host ตลอดระยะเวลาทั้งหมด รวมทั้งการชำระเงินล่วงหน้า และกระจายออกไปในแต่ละชั่วโมงของระยะเวลานั้น)

หมายเหตุ: การสนับสนุนประเภทอินสแตนซ์ที่หลากหลายใน Dedicated Host เดียวกันนั้นพร้อมใช้งานสำหรับกลุ่มประเภทอินสแตนซ์ที่ขับเคลื่อนโดย AWS Nitro System โปรดดู AWS Nitro System สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มประเภทอินสแตนซ์ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนโดย AWS Nitro System จะรองรับการกำหนดค่าประเภทอินสแตนซ์ได้เพียงประเภทเดียวต่อโฮสต์เท่านั้น

หมายเหตุ: ราคาสำหรับ Windows Server AMI ที่ Amazon ให้บริการนั้นมีผลกับ Window Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 และ 2022 คิดค่าบริการต่อชั่วโมงที่ใช้งานไปสำหรับแต่ละอินสแตนซ์ นับจากเวลาที่มีการเปิดใช้อินสแตนซ์จนถึงสิ้นสุดหรือหยุดทำงาน เศษเวลาการใช้อินสแตนซ์ที่ไม่ครบชั่วโมงจะถูกคิดเป็นหนึ่งชั่วโมงเต็มสำหรับอินสแตนซ์ Windows Server ทั้งหมด

หมายเหตุ: Dedicated Host u-6tb1, u-9tb1, u-12tb1, u-18tb1 และ u-24tb1 มีสำหรับเงื่อนไขสัญญาระยะ 1 และ 3 ปีเท่านั้น สำหรับทั้งอินสแตนซ์เมทัลและแบบเสมือน ราคาตามต้องการสำหรับ u-6tb1, u-9tb1, u-12tb1, u-18tb1 และ u-24tb1 ใช้ได้เมื่อหมดสัญญาระยะ 1 และ 3 ปีและไม่มีการต่ออายุเท่านั้น

หมายเหตุ: โปรดติดต่อทีมบัญชี AWS ของคุณเพื่อสอบถามราคาอินสแตนซ์ รวมถึงราคาในการใช้ AMI แบบส่วนตัวและแบบสาธารณะบนระบบปฏิบัติการที่ต่างกันใน Dedicated Host สำหรับ u-6tb1, u-9tb1, u-12tb1, u-18tb1 และ u-24tb1

การจัดการด้านบัญชีของ Dedicated Host

AWS ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านบัญชี และเราขอแนะนำให้คุณสอบถามฝ่ายบัญชีของคุณเพื่อตอบคำถามนี้ นอกจากนี้ เราขอแนะนำให้คุณอ่านคำจำกัดความของ EC2 Dedicated Host ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเทียบกับค่าใช้จ่ายทุน โปรดดูหน้านี้สำหรับคำถามที่พบบ่อยโดยละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อนี้

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน

มีหลายวิธีที่จะเริ่มต้นใช้งาน Amazon EC2 ได้ฟรี

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นการสร้างด้วย Amazon EC2 ในคอนโซล AWS

ลงชื่อเข้าใช้