Load Balancer แบบ Application, Network, Gateway และ Classic ช่วยให้คุณจ่ายตามการใช้งานเท่านั้น ดูรายละเอียดจากคำถามที่พบบ่อย

Application Load Balancer

ระบบจะคิดค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละชั่วโมงหรือเศษของชั่วโมงที่รัน Application Load Balancer อยู่และจำนวนหน่วยปริมาณของ Load Balancer (LCU) ที่ใช้ต่อชั่วโมง

Network Load Balancer

ระบบจะคิดค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละชั่วโมงหรือเศษของชั่วโมงที่รัน Network Load Balancer อยู่และจำนวนหน่วยความจุของ Network Load Balancer (NLCU) ที่ Network Load Balancer ใช้ต่อชั่วโมง

Gateway Load Balancer

ระบบจะคิดค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละชั่วโมงหรือเศษของชั่วโมงที่รัน Gateway Load Balancer อยู่และจำนวนหน่วยความจุของ Gateway Load Balancer (GLCU) ที่ Gateway Load Balancer ใช้ต่อชั่วโมง Gateway Load Balancer ใช้ตำแหน่งข้อมูล Gateway Load Balancer (GWLBE) ซึ่งเป็นตำแหน่งข้อมูล VPC ประเภทใหม่ที่ให้บริการโดยเทคโนโลยี AWS PrivateLink และลดความซับซ้อนของวิธีที่แอปพลิเคชันแลกเปลี่ยนการรับส่งข้อมูลอย่างปลอดภัยกับ GWLB ทั่วทั้งขอบเขต VPC GWLBE กำหนดราคาและเรียกเก็บเงินแบบแยกต่างหาก (เรียนรู้เพิ่มเติม)

Classic Load Balancer

ระบบจะคิดค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละชั่วโมงหรือเศษของชั่วโมงที่เรียกใช้ Classic Load Balancer อยู่และสำหรับข้อมูลแต่ละ GB ที่ส่งผ่านโหลดบาลานเซอร์ของคุณ

 • Application Load Balancer
 • Network Load Balancer
 • Gateway Load Balancer
 • Classic Load Balancer
 • Application Load Balancer
 • ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

  รายละเอียด LCU

  LCU จะวัดแง่มุมที่ Application Load Balancer ประมวลปริมาณการใช้งานของคุณ (เฉลี่ยต่อชั่วโมง) แง่มุมทั้งสี่ที่ใช้วัด ได้แก่

  • การเชื่อมต่อใหม่: จำนวนการเชื่อมต่อที่เริ่มขึ้นใหม่ต่อวินาที โดยทั่วไปแล้ว มีการส่งคำขอหลายคำขอต่อการเชื่อมต่อหนึ่งครั้ง
  • การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่: จำนวนการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ต่อนาที
  • จำนวนไบต์ที่ประมวลผล: จำนวนข้อมูลที่ถูกประมวลผลโดยโหลดบาลานเซอร์โดยมีหน่วยเป็นกิกะไบต์ (GB) สำหรับคำขอและการตอบกลับของ HTTP(S)
  • ค่าประเมินตามกฎ: เป็นผลคูณของจำนวนกฎที่โหลดบาลานเซอร์ประมวลผลกับอัตราคำขอ กฎ 10 ข้อแรกที่ได้รับการประมวลผลจะไม่มีค่าบริการ (ค่าประเมินตามกฎ = อัตราคำขอ * (จำนวนกฎที่ได้รับการประมวลผล - กฎ 10 ข้อแรกที่ไม่มีค่าบริการ)

  ระบบจะคิดค่าบริการเฉพาะแง่มุมที่มีการใช้งานสูงสุดเท่านั้น LCU จะประกอบด้วย

  • การเชื่อมต่อใหม่ 25 ครั้งต่อวินาที
  • การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 3,000 ครั้งต่อนาที
  • 1 GB ต่อชั่วโมงสำหรับอินสแตนซ์ EC2, คอนเทนเนอร์ และที่อยู่ IP เป็นปลายทางและ 0.4 GB ต่อชั่วโมงสำหรับฟังก์ชัน Lambda เป็นปลายทาง
  • ค่าประเมินตามกฎ 1,000 ค่าต่อวินาที

  มีค่าบริการสำหรับ Amazon EC2 และเรียกเก็บแยกต่างหาก
  หมายเหตุ 1: สำหรับตัวรับฟัง HTTPS การเชื่อมต่อใหม่ 25 ครั้ง/วินาทีสำหรับการประมวลผล LCU จะนำมาใช้ได้กับใบรับรอง RSA ที่มีขนาดคีย์ <=2K และใบรับรอง ECDSA ที่มีขนาดคีย์ <=256 สำหรับใบรับรองซึ่งมีขนาดคีย์ใหญ่กว่า โปรดดูคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับราคา หมายเหตุ 2: หากคุณกำหนดค่ากฎไว้ไม่เกิน 10 ข้อ ระบบจะไม่นับแง่มุมค่าประเมินตามกฎในการประมวลผล LCU


  ตัวอย่างราคา

  ตัวอย่างราคา 1

  ลองสมมติว่าแอปพลิเคชันของคุณรับการเชื่อมต่อใหม่โดยเฉลี่ย 1 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนาน 2 นาที ไคลเอ็นต์จะส่งคำขอเฉลี่ย 5 คำขอต่อวินาทีและจำนวนข้อมูลที่ถูกประมวลผลทั้งหมดสำหรับคำขอและการตอบกลับคือ 300 KB ต่อวินาที คุณได้กำหนดค่ากฎ 60 ข้อบนโหลดบาลานเซอร์เพื่อนำทางคำขอของไคลเอ็นต์ เราคำนวณค่าใช้จ่าย Application Load Balancer รายเดือนของคุณโดยใช้ราคาในภูมิภาค US-East-1 ดังนี้

  • การเชื่อมต่อใหม่ (ต่อวินาที): LCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อใหม่ 25 ครั้งต่อวินาที (เฉลี่ยในหนึ่งชั่วโมง) เนื่องจากแอปพลิเคชันของคุณรับการเชื่อมต่อใหม่ 1 ครั้งต่อวินาที ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 0.04 LCU (การเชื่อมต่อ 1 ครั้งต่อวินาที / การเชื่อมต่อ 25 ครั้งต่อวินาที)
  • การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ (ต่อนาที): LCU แต่ละหน่วยจะรองรับการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 3,000 ครั้งต่อนาที แอปพลิเคชันของคุณจะได้รับการเชื่อมต่อใหม่ 1 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนาน 2 นาที ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็นการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 120 ครั้งต่อนาที หรือ 0.04 LCU (การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 120 ครั้งต่อนาที / การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 3,000 ครั้งต่อนาที)
  • จำนวนไบต์ที่ประมวลผล (GB ต่อชั่วโมง): แต่ละ LCU รองรับจำนวนไบต์ที่ประมวลผล 1 GB ต่อชั่วโมง เนื่องจากการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์ในแต่ละครั้งจะถ่ายโอนข้อมูลเป็นจำนวน 300 KB ต่อวินาที ซึ่งแปลงเป็น 1.08 GB ต่อชั่วโมงหรือ 1.08 LCU (1.08 GB/1 GB)
  • ค่าประเมินตามกฎ (ต่อวินาที): เพื่อความง่ายในการคำนวณ จะถือว่ากฎที่กำหนดค่าไว้ทั้งหมดได้รับการประมวลผลสำหรับคำขอ LCU แต่ละหน่วยรองรับค่าประเมินตามกฎ 1,000 ค่าต่อวินาที (เฉลี่ยทั้งชั่วโมง) เนื่องจากแอปพลิเคชันของคุณได้รับ 5 คำขอ/วินาที กฎที่ได้รับการประมวลผลแล้ว 60 ข้อสำหรับแต่ละคำขอจะส่งผลให้เกิดค่าประเมินตามกฎ 250 ค่าต่อวินาที (กฎที่ได้รับการประมวลแล้ว 60 กฎ - กฎไม่มีค่าบริการ 10 ข้อ) * 5 หรือ 0.25 LCU (ค่าประเมินตามกฎ 250 ค่าต่อวินาที / ค่าประเมินตามกฎ 1,000 ค่าต่อวินาที)

  เมื่อใช้ค่าเหล่านี้ ใบเรียกเก็บค่าบริการรายชั่วโมงก็จะได้รับการคำนวณโดยใช้ LCU สูงสุดที่ใช้งานจากทั้งสี่แง่มุม ในตัวอย่างนี้ ส่วนของจำนวนไบต์ที่ประมวลผล (1.08 LCU) จะมีค่ามากกว่าการเชื่อมต่อใหม่ (0.04 LCU) การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ (0.04 LCU) และค่าประเมินตามกฎ (0.25 LCU) ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดคือ 0.00864 USD ต่อชั่วโมง (1.08 LCU * 0.008 USD ต่อ LCU) หรือ 6.22 USD ต่อเดือน (0.00864 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  เมื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0225 USD แล้ว ค่าบริการทั้งหมดของ Application Load Balancer ก็จะเท่ากับ

  • 0.03114 USD ต่อชั่วโมง (ค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0225 USD + ค่าใช้จ่าย LCU 0.00864 USD) หรือ
  • 22.42 USD ต่อเดือน (0.03114 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)
  ตัวอย่างราคา 2

  ลองสมมติว่าแอปพลิเคชันบนมือถือของคุณได้รับการเชื่อมต่อใหม่โดยเฉลี่ย 100 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งอยู่นาน 3 นาที ไคลเอ็นต์จะส่งคำขอเฉลี่ย 4 คำขอต่อวินาทีต่อการเชื่อมต่อและข้อมูลจำนวน 1,000 ไบต์จะถูกประมวลผลต่อการเชื่อมต่อ คุณได้กำหนดค่ากฎ 20 ข้อบนโหลดบาลานเซอร์เพื่อนำทางคำขอของไคลเอ็นต์ เราคำนวณค่าใช้จ่าย Application Load Balancer รายเดือนของคุณโดยใช้ราคาในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออกดังนี้

  • การเชื่อมต่อใหม่ (ต่อวินาที): LCU แต่ละหน่วยจะรองรับการเชื่อมต่อ 25 ครั้งต่อวินาที เนื่องจากแอปพลิเคชันบนมือถือของเราใช้การเชื่อมต่อใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็น 4 LCU (การเชื่อมต่อ 100 ครั้งต่อวินาที / การเชื่อมต่อ 25 ครั้งต่อวินาที)
  • การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ (ต่อนาที): LCU แต่ละหน่วยจะรองรับการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 3,000 ครั้งต่อนาที เนื่องจากแอปพลิเคชันของคุณได้รับการเชื่อมต่อใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งอยู่นาน 3 นาที ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็นการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่สูงสุด 18,000 ครั้งต่อนาที หรือ 6 LCU (การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 18,000 ครั้งต่อนาที / การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 3,000 ครั้งต่อนาที)
  • จำนวนไบต์ที่ประมวลผล (GB ต่อชั่วโมง): แต่ละ LCU รองรับข้อมูล 1 GB ต่อชั่วโมง เนื่องจากแอปพลิเคชันบนมือถือของเราถ่ายโอนข้อมูลโดยเฉลี่ย 1,000 ไบต์ต่อการเชื่อมต่อ ซึ่งแปลงเป็น 0.36 GB ต่อชั่วโมง หรือ 0.36 LCU (0.36 GB/1 GB)
  • ค่าประเมินตามกฎ (ต่อวินาที): LCU แต่ละหน่วยรองรับค่าประเมินตามกฎ 1,000 ค่าต่อวินาที เนื่องจากแอปพลิเคชันของคุณได้รับ 4 คำขอ/วินาทีต่อการเชื่อมต่อ ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็น 400 คำขอ/วินาทีในการเชื่อมต่อทุกครั้ง ด้วยกฎที่กำหนดค่าไว้ 20 ข้อ ขั้นตอนนี้จะส่งผลให้เกิดค่าประเมินตามกฎสูงสุด 4,000 ค่าต่อวินาที (กฎที่กำหนดค่าไว้ 20 ข้อ – กฎที่ไม่คิดค่าบริการ 10 ข้อ)* 400 หรือ 4 LCU (ค่าประเมินตามกฎ 4,000 ค่าต่อวินาที / ค่าประเมินตามกฎ 1,000 ค่าต่อวินาที)

  เมื่อใช้ค่าเหล่านี้ ใบเรียกเก็บค่าบริการรายชั่วโมงก็จะได้รับการคำนวณโดยใช้ LCU สูงสุดที่ใช้งานจากทั้งสี่แง่มุม ในตัวอย่างนี้ การเชื่อมต่อที่ใช้งาน (6 LCU) มากกว่าการเชื่อมต่อใหม่ (4 LCU) แบนด์วิดท์ (0.36 LCU) และค่าประเมินตามกฎ (4 LCU) ขั้นตอนนี้ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็น 0.048 USD ต่อชั่วโมง (6 LCU * 0.008 USD) หรือ 34.56 USD ต่อเดือน (0.048 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  เมื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงราคา 0.0225 USD แล้ว ค่าบริการของ Application Load Balancer ก็จะเท่ากับ

  • 0.0705 USD ต่อชั่วโมง (ค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0225 USD + ค่าใช้จ่าย LCU 0.048 USD) หรือ
  • 50.76 USD ต่อเดือน (0.0705 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)
  ตัวอย่างราคา 3: Application Load Balancer กับปลายทาง Lambda เท่านั้น

  ลองสมมติว่าแอปพลิเคชันของคุณรับการเชื่อมต่อใหม่โดยเฉลี่ย 100 ครั้งต่อวินาที และการเชื่อมต่อแต่ละครั้งนาน 200 มิลลิวินาที ไคลเอ็นต์จะส่งคำขอเฉลี่ย 100 คำขอต่อวินาทีและจำนวนไบต์ที่ประมวลผลสำหรับคำขอและการตอบกลับของ Lambda จะเป็นจำนวน 14 KB ตลอดระยะเวลาการเชื่อมต่อ คุณได้กำหนดค่ากฎ 20 ข้อบนโหลดบาลานเซอร์เพื่อนำทางคำขอของไคลเอ็นต์ เราคำนวณค่าใช้จ่าย Application Load Balancer รายเดือนของคุณโดยใช้ราคาในภูมิภาค US-East-1 ดังนี้

  • การเชื่อมต่อใหม่ (ต่อวินาที): LCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อใหม่ 25 ครั้งต่อวินาที (เฉลี่ยในหนึ่งชั่วโมง) เนื่องจากแอปพลิเคชันของคุณรับการเชื่อมต่อใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 4 LCU (การเชื่อมต่อ 100 ครั้งต่อวินาที / การเชื่อมต่อ 25 ครั้งต่อวินาที)
  • การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ (ต่อนาที): LCU แต่ละหน่วยจะรองรับการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 3,000 ครั้งต่อนาที แอปพลิเคชันของคุณจะได้รับการเชื่อมต่อใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนาน 200 มิลลิวินาที ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็นการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 100 ครั้งต่อนาที หรือ 0.03 LCU (การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 100 ครั้งต่อนาที / การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 3,000 ครั้งต่อนาที)
  • จำนวนไบต์ที่ประมวลผล (GB ต่อชั่วโมง): แต่ละ LCU รองรับจำนวนไบต์ที่ประมวลผล 0.4 GB ต่อชั่วโมงสำหรับการรับส่งข้อมูลของ Lambda เนื่องจากการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์ในแต่ละครั้งจะถ่ายโอนข้อมูลเป็นจำนวนโดยเฉลี่ย 14 KB ซึ่งแปลงเป็น 5.04 GB ต่อชั่วโมง (จำนวนไบต์ที่ประมวลผล 14 KB ต่อคำขอและการตอบกลับ *100 คำขอต่อวินาที*3600 วินาที) หรือ 12.6 LCU (5.04 GB/0.4 GB) ต่อชั่วโมง
  • ค่าประเมินตามกฎ (ต่อวินาที): เพื่อความง่ายในการคำนวณ จะถือว่ากฎที่กำหนดค่าไว้ทั้งหมดได้รับการประมวลผลสำหรับคำขอ LCU แต่ละหน่วยรองรับค่าประเมินตามกฎ 1,000 ค่าต่อวินาที (เฉลี่ยทั้งชั่วโมง) เนื่องจากแอปพลิเคชันของคุณได้รับ 100 คำขอ/วินาที กฎที่ได้รับการประมวลผลแล้ว 20 ข้อสำหรับแต่ละคำขอจะส่งผลให้เกิดค่าประเมินตามกฎ 1000 ค่าต่อวินาที (กฎที่ได้รับการประมวลแล้ว 20 กฎ - กฎไม่มีค่าบริการ 10 ข้อ) * 100 หรือ 1 LCU (ค่าประเมินตามกฎ 1000 ค่าต่อวินาที / ค่าประเมินตามกฎ 1,000 ค่าต่อวินาที)

  ในกรณีนี้ ส่วนที่มีการใช้งาน LCU มากที่สุดคือส่วนของจำนวนไบต์ที่ประมวลผล ดังนั้นเราจะใช้การใช้งาน LCU สำหรับส่วนของจำนวนไบต์ที่ประมวลผล ในการคำนวณการเรียกเก็บเงินของเรา ค่าใช้จ่าย LCU รายชั่วโมงคือ 0.1008 USD (12.6 LCU*0.008 ต่อ LCU) เมื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0225 USD แล้ว ค่าบริการทั้งหมดของ Application Load Balancer ก็จะเท่ากับ

  • 0.1233 USD ต่อชั่วโมง (ค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0225 USD + ค่าใช้จ่าย LCU 0.1008 USD) หรือ
  • 88.78 USD ต่อเดือน (0.1233 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  100 คำขอต่อวินาทีซึ่งแปลงเป็น 259.2 ล้านคำขอ (100*3600*24*30) ต่อเดือน ซึ่งแปลงเป็น 0.34 USD/หนึ่งล้านคำขอ (88.78 USD/259.2)

  ตัวอย่างราคา 4: Application Load Balancer กับปลายทางทั้ง EC2 และ Lambda

  ลองสมมติว่าแอปพลิเคชันของคุณรับการเชื่อมต่อใหม่โดยเฉลี่ย 1 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนาน 2 นาที ไคลเอ็นต์จะส่งคำขอเฉลี่ย 50 คำขอต่อวินาที จำนวนไบต์แบบสองทิศทางทั้งหมดที่โอนย้ายผ่านโหลดบาลานเซอร์สำหรับแต่ละคำขอและการตอบกลับคือ 10 kb โดยเฉลี่ยแล้ว 60% ของคำขอจะถูกให้บริการโดยอินสแตนซ์ EC2 เป็นปลายทางและ 40% โดยฟังก์ชัน Lambda เป็นปลายทาง คุณได้กำหนดค่ากฎ 50 ข้อบนโหลดบาลานเซอร์เพื่อนำทางคำขอของไคลเอ็นต์ เราคำนวณค่าใช้จ่าย Application Load Balancer รายเดือนของคุณโดยใช้ราคาในภูมิภาค US-East-1 ดังนี้

  • การเชื่อมต่อใหม่ (ต่อวินาที): LCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อใหม่ 25 ครั้งต่อวินาที (เฉลี่ยในหนึ่งชั่วโมง) เนื่องจากแอปพลิเคชันของคุณรับการเชื่อมต่อใหม่ 1 ครั้งต่อวินาที ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 0.04 LCU (การเชื่อมต่อ 1 ครั้งต่อวินาที / การเชื่อมต่อ 25 ครั้งต่อวินาที)
  • การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ (ต่อนาที): LCU แต่ละหน่วยจะรองรับการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 3,000 ครั้งต่อนาที แอปพลิเคชันของคุณจะได้รับการเชื่อมต่อใหม่ 1 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนาน 2 นาที ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็นการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 120 ครั้งต่อนาที หรือ 0.04 LCU (การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 120 ครั้งต่อนาที / การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 3,000 ครั้งต่อนาที)
  • จำนวนไบต์ที่ประมวลผล (GB ต่อชั่วโมง): แต่ละ LCU รองรับจำนวนไบต์ที่ประมวลผล 1 GB ต่อชั่วโมง สำหรับปลายทาง EC2 เนื่องจากการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์ในแต่ละครั้งจะถ่ายโอนข้อมูลเป็นจำนวนโดยเฉลี่ย 300 KB สำหรับอินสแตนซ์ EC2 เป็นปลายทาง ซึ่งแปลงเป็น 1.08 GB ต่อชั่วโมงหรือ 1.08 LCU (1.08 GB/1 GB) สำหรับปลายทาง EC2 แต่ละ LCU รองรับจำนวนไบต์ที่ประมวลผล 0.4 GB สำหรับปลายทาง Lambda เนื่องจากการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์ในแต่ละครั้งจะถ่ายโอนข้อมูลเป็นจำนวน 200 KB เมื่อ Lambda เป็นปลายทาง ซึ่งแปลงเป็น 0.72 GB ต่อชั่วโมงหรือ 1.8 LCU (0.72 GB/0.4 GB) สำหรับปลายทาง Lambda การใช้งาน LCU ทั้งหมดสำหรับส่วนของจำนวนไบต์ที่ประมวลผลบนปลายทาง EC2 และ Lambda มีจำนวน 2.88 LCU
  • ค่าประเมินตามกฎ (ต่อวินาที): เพื่อความง่ายในการคำนวณ จะถือว่ากฎที่กำหนดค่าไว้ทั้งหมดได้รับการประมวลผลสำหรับคำขอ LCU แต่ละหน่วยรองรับค่าประเมินตามกฎ 1,000 ค่าต่อวินาที (เฉลี่ยทั้งชั่วโมง) เนื่องจากแอปพลิเคชันของคุณได้รับ 50 คำขอ/วินาที กฎที่ได้รับการประมวลผลแล้ว 50 ข้อสำหรับแต่ละคำขอจะส่งผลให้เกิดค่าประเมินตามกฎ 2000 ค่าต่อวินาที (กฎที่ได้รับการประมวลแล้ว 50 กฎ - กฎไม่มีค่าบริการ 10 ข้อ) * 50 หรือ 2.00 LCU (ค่าประเมินตามกฎ 2000 ค่าต่อวินาที / ค่าประเมินตามกฎ 1,000 ค่าต่อวินาที)

  เมื่อใช้ค่าเหล่านี้ ใบเรียกเก็บค่าบริการรายชั่วโมงก็จะได้รับการคำนวณโดยใช้ LCU สูงสุดที่ใช้งานจากทั้งสี่แง่มุม ในตัวอย่างนี้ การใช้งาน LCU สำหรับส่วนของจำนวนไบต์ที่ประมวลผล (2.88 LCU) จะมีค่ามากกว่าการเชื่อมต่อใหม่ (0.04 LCU) การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ (0.04 LCU) และค่าประเมินตามกฎ (2.00 LCU) ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดคือ 0.0230 USD ต่อชั่วโมง (2.88 LCU * 0.008 USD ต่อ LCU) หรือ 16.56 USD ต่อเดือน (0.0230 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  เมื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0225 USD แล้ว ค่าบริการทั้งหมดของ Application Load Balancer ก็จะเท่ากับ

  • 0.0455 USD ต่อชั่วโมง (ค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0225 USD + ค่าใช้จ่าย LCU 0.0230 USD) หรือ
  • 32.76 USD ต่อเดือน (0.0455 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  โหลดบาลานเซอร์ได้รับ 20 คำขอต่อวินาทีสำหรับปลายทาง Lambda ซึ่งแปลงเป็นประมาณ 51.8 ล้านคำขอต่อเดือน ต้นทุนในการใช้งาน LCU สำหรับคำขอ Lambda ต่อเดือนของคุณคือ 10.37 USD (1.8 LCU/ชั่วโมง* 24 ชั่วโมง * 30 วัน* 0.008 USD ต่อค่าใช้จ่าย LCU) ซึ่งแปลงเป็น 0.20 USD ต่อหนึ่งล้านคำขอเป็นต้นทุนการใช้งาน LCU สำหรับปลายทาง Lambda

 • Network Load Balancer
 • ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

  รายละเอียด LCU ของ Network Load Balancer

  NLCU จะวัดแง่มุมซึ่ง Network Load Balancer ประมวลการรับส่งข้อมูลของคุณ (เฉลี่ยแล้วต่อชั่วโมง) แง่มุมทั้งสามที่วัดคือ:

  • การเชื่อมต่อหรือโฟลว์ใหม่: จำนวนการเชื่อมต่อ/โฟลว์ที่เริ่มขึ้นใหม่ต่อวินาที เทคโนโลยีมากมาย (HTTP, WebSocket และอื่นๆ) นำการเชื่อมต่อ Transmission Control Protocol (TCP) มาใช้ใหม่เพื่อความมีประสิทธิภาพ จำนวนการเชื่อมต่อใหม่มักน้อยกว่าจำนวนคำขอหรือข้อความของคุณ
  • การเชื่อมต่อหรือโฟลว์ที่ใช้งานอยู่: การเชื่อมต่อ/โฟลว์ในช่วงที่มีการใช้งานสูงที่เกิดขึ้นพร้อมกัน โดยสุ่มตัวอย่างต่อนาที
  • ไบต์ที่ประมวลผล: จำนวนไบต์ที่ประมวลผลโดยโหลดบาลานเซอร์นับเป็นกิกะไบต์ (GB)

  ระบบจะคิดค่าใช้จ่ายจากหนึ่งในแง่มุมทั้งสามซึ่งมีการใช้งานสูงสุดในชั่วโมงนั้นๆ

  สำหรับการรับส่งข้อมูล TCP แล้ว Network Load Balancer LCU (NLCU) จะประกอบด้วย

  • การเชื่อมต่อ TCP ใหม่ 800 ครั้งต่อวินาที
  • การเชื่อมต่อ TCP ที่กำลังใช้งาน 100,000 ครั้ง (สุ่มตัวอย่างต่อนาที)
  • 1 GB ต่อชั่วโมงสำหรับอินสแตนซ์ EC2, คอนเทนเนอร์ และที่อยู่ IP ในฐานะเป้าหมาย

  สำหรับการรับส่งข้อมูล UDP แล้ว Network Load Balancer LCU (NLCU) จะประกอบด้วย

  • โฟลว์ UDP ใหม่ 400 ครั้งต่อวินาที
  • โฟลว์ UDP ที่กำลังใช้งาน 50,000 ครั้ง (สุ่มตัวอย่างต่อนาที)
  • 1 GB ต่อชั่วโมงสำหรับอินสแตนซ์ EC2, คอนเทนเนอร์ และที่อยู่ IP ในฐานะเป้าหมาย

  สำหรับการรับส่งข้อมูล TLS แล้ว Network Load Balancer LCU (NLCU) จะประกอบด้วย

  • การเชื่อมต่อหรือโฟลว์ TLS ใหม่ 50 ครั้งต่อวินาที
  • การเชื่อมต่อหรือโฟลว์ TLS ที่กำลังใช้งาน 3,000 ครั้ง (สุ่มตัวอย่างต่อนาที)
  • 1 GB ต่อชั่วโมงสำหรับอินสแตนซ์ EC2, คอนเทนเนอร์ และที่อยู่ IP ในฐานะเป้าหมาย

  การรับส่งข้อมูล TCP และ UDP หมายถึงการรับส่งข้อมูลที่กำหนดไว้ให้ TCP/UDP listener บน Network Load Balancer ของคุณ ในขณะที่การรับส่งข้อมูล TLS หมายถึงการรับส่งข้อมูลที่กำหนดไว้ให้ TLS listener บน Network Load Balancer ของคุณ

  มีค่าบริการสำหรับ Amazon EC2 และเรียกเก็บแยกต่างหาก


  ตัวอย่างราคา

  ตัวอย่างราคา 1

  ลองสมมติว่าแอปพลิเคชันของคุณได้รับการเชื่อมต่อ TCP ใหม่โดยเฉลี่ย 1 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งอยู่นาน 2 นาทีและใช้ไบต์ที่ประมวลผล 300 KB เราคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของ Network Load Balancer โดยใช้ราคาในภูมิภาคสหรัฐอเมริกา-ตะวันออก-1 ดังนี้

  • การเชื่อมต่อหรือโฟลว์ใหม่สำหรับการรับส่งข้อมูล TCP: NLCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อใหม่สูงสุด 800 ครั้งต่อวินาที เนื่องจากแอปพลิเคชันของคุณรับการเชื่อมต่อใหม่ 1 ครั้งต่อวินาที ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 0.00125 NLCU (การเชื่อมต่อ 1 ครั้งต่อวินาที / การเชื่อมต่อ 800 ครั้งต่อวินาที)
  • การเชื่อมต่อ/โฟลว์สำหรับการรับส่งข้อมูล TCP ที่ใช้งานอยู่: NLCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่สูงสุด 100,000 ครั้งต่อนาที แอปพลิเคชันของคุณจะได้รับการเชื่อมต่อใหม่ 1 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนาน 2 นาที ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็นการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 120 ครั้ง หรือ 0.0012 NLCU (การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 120 ครั้ง / การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 100,000 ครั้ง)
  • ไบต์ที่ประมวลผลสำหรับการรับส่งข้อมูล TCP: NLCU แต่ละหน่วยรองรับการประมวลผล 1 GB เนื่องจากการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์ในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ยจะถ่ายโอนแบนด์วิดท์เป็นจำนวน 300 KB ต่อวินาที ซึ่งแปลงเป็น 1.08 GB ต่อชั่วโมงหรือ 1.08 LCU (1.08 GB/1 GB)

  เมื่อใช้ค่าเหล่านี้ ใบเรียกเก็บค่าบริการรายชั่วโมงก็จะได้รับการคำนวณโดยใช้ NLCU สูงสุดที่ใช้งานจากทั้งสามแง่มุมและเฉลี่ยตามชั่วโมง ในตัวอย่างนี้ ขนาดของไบต์ที่ประมวลผล (1.08 NLCU) จะมีค่ามากกว่าทั้งการเชื่อมต่อใหม่ (0.00125 NLCU) และการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ (0.0012 NLCU) สมมติว่ามีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอตลอด 60 นาที ขั้นตอนนี้จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็น 0.00648 USD ต่อชั่วโมง (1.08 NLCU * 0.006 USD ต่อ NLCU) หรือ 4.67 USD ต่อเดือน (0.00648 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  เมื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงราคา 0.0225 USD แล้ว ค่าบริการ Network Load Balancer ทั้งหมดคือ

  • 0.0289 USD ต่อชั่วโมง (ค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0225 USD + ค่าใช้จ่าย NLCU 0.00648 USD) หรือ
  • 20.86 USD ต่อเดือน (0.0289 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)
  ตัวอย่างราคา 2

  ลองสมมติว่าแอปพลิเคชันบนมือถือของคุณรับการเชื่อมต่อ TCP ใหม่ 100 ครั้งต่อวินาทีและการเชื่อมต่อ TLS ใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนาน 3 นาทีและใช้ไบต์ที่ประมวลผล 1,000 ไบต์ เราคำนวณค่าใช้จ่าย Network Load Balancer รายเดือนโดยใช้ราคาในภูมิภาคสหรัฐอเมริกา-ตะวันออกดังนี้

  การรับส่งข้อมูล TCP

  • การเชื่อมต่อ/โฟลว์ใหม่สำหรับการรับส่งข้อมูล TCP: NLCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อ TCP 800 ครั้งต่อวินาที เนื่องจากแอปพลิเคชันบนมือถือของเราใช้การเชื่อมต่อ TCP ใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 0.125 NLCU (การเชื่อมต่อ 100 ครั้งต่อวินาที / การเชื่อมต่อ 800 ครั้งต่อวินาที)
  • การเชื่อมต่อ/โฟลว์สำหรับการรับส่งข้อมูล TCP ที่ใช้งานอยู่: NLCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อ TCP ที่ใช้งานอยู่ 100,000 ครั้งต่อนาที เนื่องจากแอปพลิเคชันบนมือถือของเรารับการเชื่อมต่อ TCP ใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งอยู่นาน 3 นาที ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็นการเชื่อมต่อ TCP ที่ใช้งานอยู่สูงสุด 18,000 ครั้งต่อนาที หรือ 0.18 NLCU (การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 18,000 ครั้ง / การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 100,000 ครั้ง)
  • ไบต์ที่ประมวลผลสำหรับการรับส่งข้อมูล TCP: NLCU แต่ละหน่วยรองรับการประมวลผล 1 GB ต่อชั่วโมง เนื่องจากโดยเฉลี่ยแล้วแอปพลิเคชันบนมือถือของเราจะรับส่งไบต์ที่ประมวลผล 1,000 ไบต์ สำหรับการเชื่อมต่อของไคลเอ็นต์ TCP แต่ละครั้ง ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 0.36 GB ต่อชั่วโมง หรือ 0.360 NLCU (0.36 GB / 1 GB) ในการเชื่อมต่อทุกครั้ง

  การรับส่งข้อมูล TLS

  • การเชื่อมต่อ/โฟลว์ใหม่สำหรับการรับส่งข้อมูล TLS: NLCU แต่ละหน่วยจะรองรับการเชื่อมต่อ TLS 50 ครั้งต่อวินาที เนื่องจากแอปพลิเคชันบนมือถือของเราใช้การเชื่อมต่อ TLS ใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 2 NLCU (การเชื่อมต่อ 100 ครั้งต่อวินาที / การเชื่อมต่อ 50 ครั้งต่อวินาที)
  • การเชื่อมต่อ/โฟลว์สำหรับการรับส่งข้อมูล TLS ที่ใช้งานอยู่: NLCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อ TLS ที่ใช้งานอยู่ 3,000 ครั้งต่อนาที เนื่องจากแอปพลิเคชันบนมือถือของเรารับการเชื่อมต่อ TLS ใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งอยู่นาน 3 นาที ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็นการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 18,000 ครั้งต่อนาที หรือ 6 NLCU (การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 18,000 ครั้ง / การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 3,000 ครั้ง)
  • แบนวิดท์สำหรับการรับส่งข้อมูล TLS: NLCU แต่ละหน่วยรองรับการประมวลผล 1 GB ต่อชั่วโมง เนื่องจากโดยเฉลี่ยแล้วแอปพลิเคชันบนมือถือของเราจะรับส่งไบต์ที่ประมวลผล 1,000 ไบต์ สำหรับการเชื่อมต่อของไคลเอ็นต์ TLS แต่ละครั้ง ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 0.36 GB ต่อชั่วโมง หรือ 0.36 NLCU (0.36 GB / 1 GB) ในการเชื่อมต่อทุกครั้ง

  เมื่อใช้ค่าเหล่านี้ ใบเรียกเก็บค่าบริการรายชั่วโมงก็จะได้รับการคำนวณโดยใช้ NLCU สูงสุดที่ใช้งานจากทั้งสามแง่มุมและเฉลี่ยตามชั่วโมงสำหรับทั้งการเชื่อมต่อ TCP และการเชื่อมต่อ TLS

  ในตัวอย่างสำหรับการรับส่งข้อมูล TCP นี้ ขนาดของไบต์ที่ประมวลผล (0.36 NLCU) จะมีค่ามากกว่าทั้งการเชื่อมต่อใหม่ (0.125 NLCU) และการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ (0.18 NLCU) สมมติว่ามีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอตลอด 60 นาที ขั้นตอนนี้จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็น 0.00216 USD ต่อชั่วโมงสำหรับการรับส่งข้อมูล TCP (0.36 NLCU * 0.006 USD) หรือ 1.55 USD ต่อเดือนสำหรับการรับส่งข้อมูล TCP (0.00216 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  ในตัวอย่างสำหรับการรับส่งข้อมูล TLS นี้ การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ (6 NLCU) จะมีค่ามากกว่าทั้งการเชื่อมต่อใหม่ (2 NLCU) และไบต์ที่ประมวลผล (0.36 NLCU) สมมติว่ามีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอตลอด 60 นาที ขั้นตอนนี้จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็น 0.036 USD ต่อชั่วโมงสำหรับการรับส่งข้อมูล TLS (6 NLCU * 0.006 USD) หรือ 25.92 USD ต่อเดือนสำหรับการรับส่งข้อมูล TLS (0.036 USD *24*30)

  เมื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงจำนวน 0.0225 USD และค่าใช้จ่ายจากการใช้งานการรับส่งข้อมูล TCP และการรับส่งข้อมูล TLS ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับ Network Load Balancer คือ

  • 0.060 USD ต่อชั่วโมง (ค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0225 USD + ค่าใช้จ่าย NLCU 0.00216 USD สำหรับการรับส่งข้อมูล TCP + ค่าใช้จ่าย NLCU 0.036 USD สำหรับการรับส่งข้อมูล TLS) หรือ
  • 43.20 USD ต่อเดือน (0.060 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)
  ตัวอย่างราคา 3

  ลองสมมติว่าแอปพลิเคชันบนมือถือของคุณรับการเชื่อมต่อ TCP ใหม่ 100 ครั้งต่อวินาทีและโฟลว์ UDP ใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที โดยการเชื่อมต่อ TCP แต่ละครั้งนาน 3 นาทีและใช้ไบต์ที่ประมวลผล 1,000 ไบต์ ขณะที่โฟลว์ UDP แต่ละครั้งนาน 2 นาทีและใช้ไบต์ที่ประมวลผล 1,000 ไบต์ เราคำนวณค่าใช้จ่าย Network Load Balancer รายเดือนโดยใช้ราคาในภูมิภาคสหรัฐอเมริกา-ตะวันออกดังนี้

  การรับส่งข้อมูล TCP

  • การเชื่อมต่อ/โฟลว์ใหม่สำหรับการรับส่งข้อมูล TCP: NLCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อ TCP 800 ครั้งต่อวินาที เนื่องจากแอปพลิเคชันบนมือถือของเราใช้การเชื่อมต่อ TCP ใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 0.125 NLCU (การเชื่อมต่อ 100 ครั้งต่อวินาที / การเชื่อมต่อ 800 ครั้งต่อวินาที)
  • การเชื่อมต่อ/โฟลว์สำหรับการรับส่งข้อมูล TCP ที่ใช้งานอยู่: NLCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อ TCP ที่ใช้งานอยู่ 100,000 ครั้งต่อนาที เนื่องจากแอปพลิเคชันบนมือถือของเรารับการเชื่อมต่อ TCP ใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งอยู่นาน 3 นาที ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็นการเชื่อมต่อ TCP ที่ใช้งานอยู่สูงสุด 18,000 ครั้งต่อนาที หรือ 0.18 NLCU (การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 18,000 ครั้ง / การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 100,000 ครั้ง)
  • ไบต์ที่ประมวลผลสำหรับการรับส่งข้อมูล TCP: NLCU แต่ละหน่วยรองรับการประมวลผล 1 GB ต่อชั่วโมง เนื่องจากโดยเฉลี่ยแล้วแอปพลิเคชันบนมือถือของเราจะรับส่งไบต์ที่ประมวลผล 1,000 ไบต์ สำหรับการเชื่อมต่อของไคลเอ็นต์ TCP แต่ละครั้ง ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 0.36 GB ต่อชั่วโมง หรือ 0.360 NLCU (0.36 GB / 1 GB) ในการเชื่อมต่อทุกครั้ง

  การรับส่งข้อมูล UDP

  • โฟลว์ใหม่สำหรับการรับส่งข้อมูล UDP: NLCU แต่ละหน่วยจะให้โฟล์ UDP 400 ครั้งต่อวินาที เนื่องจากแอปพลิเคชันบนมือถือของเราใช้โฟลว์ UDP ใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 0.25 NLCU (โฟลว์ 100 หน่วยต่อวินาที / การเชื่อมต่อ 400 ครั้งต่อวินาที)
  • โฟลว์ที่กำลังใช้งานสำหรับการรับส่งข้อมูล UDP: NLCU แต่ละหน่วยจะให้โฟล์ UDP ที่กำลังใช้งาน 50,000 ครั้งวินาที เนื่องจากแอปพลิเคชันบนมือถือของเราได้รับโฟลว์ UDP ใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนาน 120 วินาที ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็นโฟลว์ที่กำลังใช้งาน 12,000 หน่วย หรือ 0.24 NLCU (โฟลว์ที่กำลังใช้งาน 12,000 หน่วย / การเชื่อมต่อที่กำลังใช้งาน 50,000 ครั้งต่อวินาที)
  • ไบต์ที่ประมวลผลสำหรับการรับส่งข้อมูล UDP: NLCU แต่ละหน่วยรองรับ 1 GB ต่อชั่วโมง เนื่องจากโดยเฉลี่ยแล้วแอปพลิเคชันบนมือถือของเราจะรับส่งไบต์ที่ประมวลผล 1,000 ไบต์ สำหรับโฟลว์ของไคลเอ็นต์ UDP แต่ละครั้ง ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 0.36 GB ต่อชั่วโมง หรือ 0.36 NLCU (0.36 GB / 1 GB) ในโฟลว์ของ UDP ทั้งหมด

  เมื่อใช้ค่าเหล่านี้ ใบเรียกเก็บค่าบริการรายชั่วโมงก็จะได้รับการคำนวณโดยใช้ NLCU สูงสุดที่ใช้งานจากทั้งสามแง่มุมสำหรับแต่ละโปรโตคอล

  ในตัวอย่างสำหรับการรับส่งข้อมูล TCP นี้ ขนาดของไบต์ที่ประมวลผล (0.36 NLCU) จะมีค่ามากกว่าทั้งการเชื่อมต่อใหม่ (0.125 NLCU) และการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ (0.18 NLCU) สมมติว่ามีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอตลอด 60 นาที ขั้นตอนนี้จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็น 0.00216 USD ต่อชั่วโมงสำหรับการรับส่งข้อมูล TCP (0.36 NLCU * 0.006 USD) หรือ 1.55 USD ต่อเดือนสำหรับการรับส่งข้อมูล TCP (0.00216 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  สำหรับการรับส่งข้อมูล UDP ไบต์ที่ประมวลผล (0.36 NLCU) จะมากกว่าโฟลว์ใหม่ (0.25 NLCU) และโฟลว์ที่กำลังใช้งาน (0.24 NCLU) ทั้งสองหน่วย สมมติว่ามีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอตลอด 60 นาที ขั้นตอนนี้จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็น 0.00216 USD ต่อชั่วโมงสำหรับการรับส่งข้อมูล UDP (0.36 NLCU * 0.006) หรือ 1.55 USD ต่อเดือนสำหรับการรับส่งข้อมูล UDP (0.00216 USD *24*30)

  เมื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงจำนวน 0.0225 USD และค่าใช้จ่ายจากการใช้งานการรับส่งข้อมูล TCP และการรับส่งข้อมูล UDP ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับ Network Load Balancer คือ

  • 0.02682 USD ต่อชั่วโมง (ค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0225 USD + ค่าใช้จ่าย NLCU 0.00216 USD สำหรับการรับส่งข้อมูล TCP + ค่าใช้จ่าย NLCU 0.00216 USD สำหรับการรับส่งข้อมูล UDP) หรือ
  • 19.31 USD ต่อเดือน (0.02682 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)
 • Gateway Load Balancer
 • ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

  รายละเอียด LCU ของ Gateway Load Balancer

  GLCU จะวัดแง่มุมซึ่ง Gateway Load Balancer ประมวลการรับส่งข้อมูลของคุณ (เฉลี่ยแล้วต่อชั่วโมง) แง่มุมทั้งสามที่วัดคือ:

  • การเชื่อมต่อหรือโฟลว์ใหม่: จำนวนการเชื่อมต่อ/โฟลว์ที่เริ่มขึ้นใหม่ต่อวินาที
  • การเชื่อมต่อหรือโฟลว์ที่ใช้งานอยู่: การเชื่อมต่อ/โฟลว์ในช่วงที่มีการใช้งานสูงที่เกิดขึ้นพร้อมกัน โดยสุ่มตัวอย่างต่อนาที
  • ไบต์ที่ประมวลผล: จำนวนไบต์ที่ประมวลผลโดยโหลดบาลานเซอร์นับเป็นกิกะไบต์ (GB)

  ระบบจะคิดค่าใช้จ่ายจากหนึ่งในแง่มุมทั้งสามซึ่งมีการใช้งานสูงสุดในชั่วโมงนั้นๆ GLCU ประกอบด้วย:

  • การเชื่อมต่อ/โฟลว์ใหม่ 600 ครั้งต่อวินาที 
  • การเชื่อมต่อ/โฟลว์ที่ใช้งานอยู่ 60,000 ครั้ง (สุ่มตัวอย่างต่อนาที) 
  • 1 GB ต่อชั่วโมงสำหรับ EC2 instance, คอนเทนเนอร์ และที่อยู่ IP ในฐานะเป้าหมาย

  มีค่าบริการสำหรับ Amazon EC2 และเรียกเก็บแยกต่างหาก

  ตำแหน่งข้อมูลของ Gateway Load Balancer

  Gateway Load Balancer ใช้ตำแหน่งข้อมูล Gateway Load Balancer (GWLBE) ซึ่งเป็นตำแหน่งข้อมูล VPC ประเภทใหม่ที่ให้บริการโดยเทคโนโลยี AWS PrivateLink และลดความซับซ้อนของวิธีที่แอปพลิเคชันแลกเปลี่ยนการรับส่งข้อมูลอย่างปลอดภัยกับ GWLB ทั่วทั้งขอบเขต VPC 

  GWLBE กำหนดราคาและเรียกเก็บเงินแบบแยกต่างหากในหน้าราคา AWS PrivateLink

  ตัวอย่างราคา

  ตัวอย่างที่ 1

  สมมติว่าคุณมี Gateway Load Balancer และตำแหน่งข้อมูล Gateway Load Balancer แบบติดตั้งใช้งานโซนเดียว แต่ละอันได้รับการเชื่อมต่อใหม่ 1 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนาน 2 นาที และใช้ข้อมูลในไบต์ที่ประมวลผล 300 KB เราคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยใช้ราคาในรีเจี้ยนสหรัฐฯ-ตะวันออกดังนี้:

  สำหรับ Gateway Load Balancer หนึ่งรายการ

  • การเชื่อมต่อหรือโฟลว์ใหม่ (ต่อวินาที): GLCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อใหม่สูงสุด 600 ครั้งต่อวินาที เนื่องจาก Gateway Load Balancer ของคุณรับการเชื่อมต่อใหม่ 1 ครั้งต่อวินาที ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 0.00167 GLCU (การเชื่อมต่อ 1 ครั้งต่อวินาที / การเชื่อมต่อใหม่ 600 ครั้งต่อวินาที)
  • การเชื่อมต่อหรือโฟลว์ที่ใช้งานอยู่ (ต่อนาที): GLCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อใหม่สูงสุด 60,000 ครั้งต่อนาที Gateway Load Balancer ของคุณจะได้รับการเชื่อมต่อใหม่ 1 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนาน 2 นาที ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็นการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 120 ครั้ง หรือ 0.002 GLCU (การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 120 ครั้งต่อนาที / การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 60,000 ครั้งต่อนาที)
  • ไบต์ที่ประมวลผล (GB ต่อชั่วโมง): GLCU แต่ละหน่วยรองรับการประมวลผล 1 GB เนื่องจากโดยเฉลี่ยแล้วการเชื่อมต่อแต่ละครั้งจะส่งข้อมูล 300 KB ในแบนด์วิดท์ ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็น 1.08 GB ต่อชั่วโมง (การเชื่อมต่อใหม่ 1 รายการต่อวินาที * 300 KB ต่อการเชื่อมต่อ * 3,600 วินาที) หรือ 1.08 GLCU (1.08 GB ต่อชั่วโมง / 1 GB ต่อชั่วโมง)

  เมื่อใช้ค่าเหล่านี้ ใบเรียกเก็บค่าบริการรายชั่วโมงก็จะได้รับการคำนวณโดยใช้ GLCU สูงสุดที่ใช้งานจากทั้งสามแง่มุมและเฉลี่ยตามชั่วโมง ในตัวอย่างนี้ ขนาดของไบต์ที่ประมวลผล (1.08 GLCU) จะมีค่ามากกว่าทั้งการเชื่อมต่อใหม่ (0.00167 GLCU) และการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ (0.002 GLCU) สมมติว่ามีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอตลอด 60 นาที ขั้นตอนนี้จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็น 0.00432 USD ต่อชั่วโมง (1.08 GLCU * 0.004 USD ต่อ GLCU) หรือ 3.11 USD ต่อเดือน (0.00432 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  เมื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0125 USD แล้ว ค่าบริการ Gateway Load Balancer ทั้งหมดคือ:

  • 0.0168 USD ต่อชั่วโมง (ค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0125 USD + ค่าใช้จ่าย GLCU 0.00432 USD) หรือ
  • 12.10 USD ต่อเดือน (0.0168 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  สำหรับ Gateway Load Balancer หนึ่งรายการ เราคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยการเรียกเก็บรายชั่วโมง 0.01 USD และการเรียกเก็บการโอนข้อมูลต่อ GB ในราคา 0.0035 USD ซึ่งจะส่งผลให้มีค่าใช้จ่าย:

  • 0.0138 USD ต่อชั่วโมง (การเรียกเก็บรายชั่วโมง 0.01 USD + 0.0035 USD ต่อ GB * 1.08 GB ต่อชั่วโมง) หรือ
  • 9.94 USD ต่อเดือน (0.0138 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  โดยรวมแล้ว ราคา Gateway Load Balancer และตำแหน่งข้อมูล Gateway Load Balancer คือ:

  • 0.0306 USD ต่อชั่วโมง (0.0168 USD ต่อชั่วโมงสำหรับ Gateway Load Balancer + 0.0138 USD ต่อชั่วโมงสำหรับตำแหน่งข้อมูล Gateway Load Balancer) หรือ
  • 22.04 USD ต่อเดือน (0.0306 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  ตัวอย่างที่ 2

  สมมติว่า Gateway Load Balancer และตำแหน่งข้อมูล Gateway Load Balancer แบบติดตั้งใช้งานโซนเดียว แต่ละอันได้รับการเชื่อมต่อใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนาน 4 นาที และใช้ข้อมูลในไบต์ที่ประมวลผล 1 KB เราคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยใช้ราคาในรีเจี้ยนสหรัฐฯ-ตะวันออกดังนี้:

  สำหรับ Gateway Load Balancer หนึ่งรายการ

  • การเชื่อมต่อหรือโฟลว์ใหม่ (ต่อวินาที): GLCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อใหม่สูงสุด 600 ครั้งต่อวินาที เนื่องจาก Gateway Load Balancer ของคุณรับการเชื่อมต่อใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 0.167 GLCU (การเชื่อมต่อใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที / การเชื่อมต่อใหม่ 600 ครั้งต่อวินาที)
  • การเชื่อมต่อหรือโฟลว์ที่ใช้งานอยู่ (ต่อนาที): GLCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อใหม่สูงสุด 60,000 ครั้งต่อนาที Gateway Load Balancer ของคุณจะได้รับการเชื่อมต่อใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนาน 4 นาที ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็นการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 24,000 ครั้ง หรือ 0.4 GLCU (การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 24,000 ครั้งต่อนาที / การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 60,000 ครั้งต่อนาที)
  • ไบต์ที่ประมวลผล (GB ต่อชั่วโมง): GLCU แต่ละหน่วยรองรับการประมวลผล 1 GB เนื่องจากโดยเฉลี่ยแล้วการเชื่อมต่อแต่ละครั้งจะส่งข้อมูล 1 KB ในแบนด์วิดท์ ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็น 0.36 GB (การเชื่อมต่อใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที * 1 KB ต่อการเชื่อมต่อ * 3,600 วินาที) ต่อชั่วโมง หรือ 0.36 GLCU (0.36 GB ต่อชั่วโมง / 1 GB ต่อชั่วโมง)

  เมื่อใช้ค่าเหล่านี้ ใบเรียกเก็บค่าบริการรายชั่วโมงก็จะได้รับการคำนวณโดยใช้ GLCU สูงสุดที่ใช้งานจากทั้งสามแง่มุมและเฉลี่ยตามชั่วโมง ในตัวอย่างนี้ ขนาดของการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ (0.4 GLCU) จะมีค่ามากกว่าทั้งการเชื่อมต่อใหม่ (0.167 GLCU) และไบต์ที่ประมวลผล (0.36 GLCU) สมมติว่ามีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอตลอด 60 นาที ขั้นตอนนี้จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็น 0.0016 USD ต่อชั่วโมง (0.4 GLCU * 0.004 USD ต่อ GLCU) หรือ 1.15 USD ต่อเดือน (0.0016 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  เมื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0125 USD แล้ว ค่าบริการ Gateway Load Balancer ทั้งหมดคือ:

  • 0.0141 USD ต่อชั่วโมง (ค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0125 USD + ค่าใช้จ่าย GLCU 0.0016 USD) หรือ
  • 10.15 USD ต่อเดือน (0.0141 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  สำหรับ Gateway Load Balancer หนึ่งรายการ เราคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยการเรียกเก็บรายชั่วโมง 0.01 USD และการเรียกเก็บการโอนข้อมูลต่อ GB ในราคา 0.0035 USD ซึ่งจะส่งผลให้มีค่าใช้จ่าย:

  • 0.0113 USD ต่อชั่วโมง (การเรียกเก็บรายชั่วโมง 0.01 USD + 0.0035 USD ต่อ GB * 0.36 GB ต่อชั่วโมง) หรือ
  • 8.14 USD ต่อเดือน (0.0113 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  โดยรวมแล้ว ราคา Gateway Load Balancer และตำแหน่งข้อมูล Gateway Load Balancer คือ:

  • 0.0254 USD ต่อชั่วโมง (0.0141 USD ต่อชั่วโมงสำหรับ Gateway Load Balancer + 0.0113 USD ต่อชั่วโมงสำหรับตำแหน่งข้อมูล Gateway Load Balancer) หรือ
  • 18.29 USD ต่อเดือน (0.0254 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  ตัวอย่างที่ 3: Availability Zone และตำแหน่งข้อมูล Gateway Load Balancer หลายรายการ

  สมมติว่า Gateway Load Balancer มีการติดตั้งใช้จริงใน Availability Zone 2 แห่งและบริการตำแหน่งข้อมูล Gateway Load Balancer 4 รายการ ตำแหน่งข้อมูล Gateway Load Balancer แต่ละรายการต่างได้รับการเชื่อมต่อใหม่ 25 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนาน 4 นาที และใช้ข้อมูลในไบต์ที่ประมวลผล 1 KB ทำให้ Gateway Load Balancer รับการเชื่อมต่อใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที เราคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยใช้ราคาในรีเจี้ยนสหรัฐฯ-ตะวันออกดังนี้:

  สำหรับ Gateway Load Balancer:

  • การเชื่อมต่อหรือโฟลว์ใหม่ (ต่อวินาที): GLCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อใหม่สูงสุด 600 ครั้งต่อวินาที เนื่องจาก Gateway Load Balancer ของคุณรับการเชื่อมต่อใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที ขั้นตอนนี้จึงแปลงเป็น 0.167 GLCU (การเชื่อมต่อใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที / การเชื่อมต่อใหม่ 600 ครั้งต่อวินาที)
  • การเชื่อมต่อหรือโฟลว์ที่ใช้งานอยู่ (ต่อนาที): GLCU แต่ละหน่วยรองรับการเชื่อมต่อใหม่สูงสุด 60,000 ครั้งต่อนาที Gateway Load Balancer ของคุณจะได้รับการเชื่อมต่อใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที โดยแต่ละครั้งนาน 4 นาที ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็นการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 24,000 ครั้ง หรือ 0.4 GLCU (การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 24,000 ครั้งต่อนาที / การเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 60,000 ครั้งต่อนาที)
  • ไบต์ที่ประมวลผล (GB ต่อชั่วโมง): GLCU แต่ละหน่วยรองรับการประมวลผล 1 GB เนื่องจากโดยเฉลี่ยแล้วการเชื่อมต่อแต่ละครั้งจะส่งข้อมูล 1 KB ในแบนด์วิดท์ ขั้นตอนนี้จะแปลงเป็น 0.36 GB (การเชื่อมต่อใหม่ 100 ครั้งต่อวินาที * 1 KB ต่อการเชื่อมต่อ * 3,600 วินาที) ต่อชั่วโมง หรือ 0.36 GLCU (0.36 GB ต่อชั่วโมง / 1 GB ต่อชั่วโมง)

  เมื่อใช้ค่าเหล่านี้ ใบเรียกเก็บค่าบริการรายชั่วโมงก็จะได้รับการคำนวณโดยใช้ GLCU สูงสุดที่ใช้งานจากทั้งสามแง่มุมและเฉลี่ยตามชั่วโมง ในตัวอย่างนี้ ขนาดของการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ (0.4 GLCU) จะมีค่ามากกว่าทั้งการเชื่อมต่อใหม่ (0.167 GLCU) และไบต์ที่ประมวลผล (0.36 GLCU) สมมติว่ามีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอตลอด 60 นาที ขั้นตอนนี้จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็น 0.0016 USD ต่อชั่วโมง (0.4 GLCU * 0.004 USD ต่อ GLCU) หรือ 1.15 USD ต่อเดือน (0.0016 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  เมื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายรายชั่วโมง 0.0125 USD ต่อ Availability Zone แล้ว ค่าบริการ Gateway Load Balancer ทั้งหมดคือ:

  • 0.0266 USD ต่อชั่วโมง (ค่ารายชั่วโมง 0.0125 USD ต่อแต่ละ Availability Zone * 2 Availability Zone ที่ติดตั้งใช้จริง + 0.0016 USD ค่า GLCU) หรือ
  • 19.15 USD ต่อเดือน (0.0266 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  สำหรับตำแหน่งข้อมูล Gateway Load Balancer เราคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณโดยการเรียกเก็บรายชั่วโมง 0.01 USD ต่อตำแหน่งข้อมูล Gateway Load Balancer และการเรียกเก็บการโอนข้อมูลต่อ GB ในราคา 0.0035 USD ซึ่งจะส่งผลให้มีค่าใช้จ่าย:

  • 0.0413 USD ต่อชั่วโมง (การเรียกเก็บรายชั่วโมง 0.01 USD * 4 ตำแหน่งข้อมูล Gateway Load Balancer + 0.0035 USD ต่อ GB * 0.36 GB ต่อชั่วโมง) หรือ
  • 29.74 USD ต่อเดือน (0.0113 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)

  โดยรวมแล้ว ราคา Gateway Load Balancer และตำแหน่งข้อมูล Gateway Load Balancer คือ:

  • 0.0679 USD ต่อชั่วโมง (0.0266 USD ต่อชั่วโมงสำหรับ Gateway Load Balancer + 0.0413 ต่อชั่วโมงสำหรับตำแหน่งข้อมูล Gateway Load Balancer) หรือ
  • 48.89 USD ต่อเดือน (0.0679 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน)
 • Classic Load Balancer
 • ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

  มีค่าบริการสำหรับ Amazon EC2 และเรียกเก็บแยกต่างหาก

  ตัวอย่างราคา

  ตัวอย่างที่ 1

  เว็บไซต์ขนาดกลางที่รันอยู่บนอินสแตนซ์ Amazon EC2 จำนวน 10 อินสแตนซ์ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) สามารถใช้โหลดบาลานเซอร์เดียวเพื่อสร้างสมดุลให้ปริมาณการใช้งานขาเข้า หากสุดท้ายแล้วโหลดบาลานเซอร์รับส่งข้อมูล 100 GB ตลอดระยะเวลา 30 วัน ค่าใช้จ่ายรายเดือนก็จะมีจำนวนเป็น 18 USD (หรือ 0.025 USD ต่อชั่วโมง x 24 ชั่วโมงต่อวัน x 30 วัน x 1 โหลดบาลานเซอร์) สำหรับชั่วโมงโหลดบาลานเซอร์และ 0.80 USD (หรือ 0.008 USD ต่อ GB x 100 GB) สำหรับข้อมูลที่ส่งผ่านโหลดบาลานเซอร์โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมด 18.80 USD ระบบจะคิดค่าใช้จ่ายเศษของชั่วโมงเป็นเต็มชั่วโมง มีค่าบริการสำหรับ Amazon EC2 และเรียกเก็บแยกต่างหาก

Pricing Calculator

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวนราคาของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน

สำรวจคู่มือเริ่มต้นใช้งานและแหล่งข้อมูลวิดีโอ

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Sign up for a free account
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มใช้งาน Elastic Load Balancing ใน AWS Console

ลงชื่อเข้าใช้