Architecting on AWS

เรียนรู้หลักในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT บน AWS

หลักสูตรนี้ครอบคลุมหลักในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทาง IT บนแพลตฟอร์ม AWS นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีปรับปรุง AWS Cloud ให้เหมาะสมที่สุดได้โดยเข้าใจวิธีที่บริการของ AWS เข้ากับโซลูชันแบบระบบคลาวด์ได้ นอกจากนี้ นักเรียนจะได้สำรวจวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS Cloud และออกแบบรูปแบบสำหรับโซลูชัน IT ที่ปรับให้เหมาะกับการสร้างสถาปัตยกรรมบน AWS และสร้างสารพัดพื้นฐานในกิจกรรมที่ได้ลงมือทำพร้อมคำแนะนำ หลักสูตรนี้ยังครอบคลุมวิธีสร้างสถาปัตยกรรมในขั้นเริ่มต้นและพัฒนาให้กลายเป็นโซลูชันที่ทนทานและปรับตัวได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ดังนี้:

  • การตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรมตามหลักการทางสถาปัตยกรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS
  • ใช้บริการของ AWS สำหรับสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ปรับขนาดได้ เชื่อถือได้ และมีความพร้อมใช้งานในระดับสูง
  • ใช้ประโยชน์จากบริการ AWS Managed Services เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและทนทานต่อความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น
  • สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ AWS ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุน
  • ใช้ Well-Architected Framework เพื่อปรับปรุงสถาปัตยกรรมด้วยโซลูชันของ AWS

ผู้เข้าร่วมการอบรมเป้าหมาย

หลักสูตรนี้สร้างขึ้นสำหรับ:

  • สถาปนิกโซลูชัน
  • วิศวกรออกแบบโซลูชัน
icon_solutions-architect

ภาพรวมหลักสูตร

mini-icon_training

รูปแบบหลักสูตร
ชั้นเรียน + แล็บฝึกปฏิบัติจริง

mini-icon_level

ระดับของหลักสูตร
ปานกลาง

mini-icon_time

ระยะเวลาของหลักสูตร
3 วัน

mini-icon_language

ภาษาที่ใช้ในหลักสูตร
หลายภาษา

icon_solutions-architect

AWS Certified Solutions Architect - ระดับ Associate

ชั้นเรียน | 130 นาที

การสอบ AWS Certified Solutions Architect - Associate จัดทำขึ้นเพื่อผู้ที่รับหน้าที่เป็นสถาปนิกโซลูชัน การสอบนี้จะวัดความรู้ความสามารถในด้านการออกแบบและการปรับใช้แอปพลิเคชันที่ปลอดภัยและทนทานบนเทคโนโลยี AWS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

icon_cloud-practitioner

AWS Certified Cloud Practitioner

ชั้นเรียนหรือดิจิทัล | 90 นาที

การสอบ AWS Certified Cloud Practitioner เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการสาธิตให้เห็นถึงความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับ AWS Cloud โดยไม่ขึ้นกับบทบาททางเทคนิคเฉพาะที่ระบุโดย AWS Certification อื่นๆ