เริ่มต้นใช้งาน Amazon Elastic Container Service

เข้าสู่ระบบและตั้งค่า

ดำเนินการตามเอกสารเกี่ยวกับ Console หรือภาพรวม AWS Copilot ในคู่มือนักพัฒนาเพื่อดูคำแนะนำแบบอธิบายทีละขั้นตอนเกี่ยวกับการใช้ Amazon ECS เรียกใช้แอปพลิเคชันแรกที่มีคอนเทนเนอร์

การฝึกอบรม Amazon ECS แบบดิจิทัล

การฝึกอบรมแบบดิจิทัลของ AWS มีหลักสูตรตามความต้องการฟรีที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญของ AWS ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ของเราอย่าง AWS Skill Builder ช่วยให้คุณสามารถสำรวจแผนการเรียนรู้และหลักสูตรแบบดิจิทัลมากกว่า 500 หลักสูตร เพื่อช่วยคุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำ Amazon ECS ไปใช้งาน ลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลประจำตัว Amazon ของคุณเพื่อเข้าถึง

หลักสูตรปัจจุบัน

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Amazon Elastic Container Service

ระยะเวลา: 10 นาที

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้รู้จักกับ Amazon Elastic Container Service หรือ Amazon ECS ซึ่งเป็นบริการของ AWS ที่ช่วยคุณเรียกใช้แอปพลิเคชันที่มีคอนเทนเนอร์ในการใช้งานจริง หลักสูตรนี้จะเริ่มจากการทบทวนสั้นๆ เกี่ยวกับคอนเทนเนอร์ จากนั้นจะเจาะลึกถึงคุณสมบัติและประโยชน์ต่างๆ ของการใช้ Amazon ECS และยังครอบคลุมการสาธิตบริการและไฮไลต์กรณีการใช้งาน Amazon ECS ต่างๆ ด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติม »

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ AWS Fargate

ระยะเวลา: 10 นาที

นี่คือหลักสูตรแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ AWS Fargate ซึ่งเป็นบริการใหม่ของ AWS สำหรับการนำไปใช้จริงและการจัดการคอนเทนเนอร์ หลักสูตรนี้จะครอบคลุมวิธีที่ AWS Fargate ช่วยให้คุณเรียกใช้แอปพลิเคชันด้วยคอนเทนเนอร์ได้ง่ายขึ้น และอธิบายผ่านสถาปัตยกรรมตัวอย่างของ AWS Fargate และ Amazon ECS เพื่อให้คุณเข้าใจวิธีการทำงานของบริการนี้ได้มากขึ้น


เรียนรู้เพิ่มเติม »

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Amazon Elastic Container Registry

ระยะเวลา: 10 นาที

หลักสูตรนี้จะพูดถึงบริการจัดการคอนเทนเนอร์ของ Amazon นั่นคือ Amazon Elastic Container Service โดยครอบคลุมกรณีการใช้งานต่างๆ เกี่ยวกับ Amazon ECS และวิธีที่ช่วยให้คุณเรียกใช้แอปพลิเคชันบนคลัสเตอร์ที่มีการจัดการของอินสแตนซ์ Amazon EC2 นอกจากนั้น หลักสูตรนี้ยังครอบคลุมถึงภาพรวมคุณสมบัติและประโยชน์ของการใช้ Amazon ECS และการสาธิตบริการสั้นๆ ด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติม »

การแก้ไขปัญหา: Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)

ระยะเวลา: 10 นาที

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีดูข้อมูลการกำหนดค่า ตรวจสอบกระบวนการ และรวบรวมข้อมูลการวินิจฉัยเกี่ยวกับ Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทั่วไปและแจ้งรายละเอียดสำหรับกรณีการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ หากคุณต้องการส่งต่อปัญหาให้แก่ Amazon Web Services (AWS) Support

เรียนรู้เพิ่มเติม »

Amazon Elastic Container Service (ECS) เบื้องต้น

ระยะเวลา: 30 นาที

หลักสูตรนี้จะสอนคุณเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Elastic Container Service (ECS) นอกเหนือจากแนวคิดพื้นฐานและประโยชน์ของการสร้างคอนเทนเนอร์ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปรับใช้คอนเทนเนอร์บน AWS โดยใช้ ECS และบริการเสริมต่างๆ เช่น Amazon Elastic Container Registry (ECR) และจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่พบได้บ่อยเกี่ยวกับไมโครเซอร์วิสอีกด้วย
เรียนรู้เพิ่มเติม »

AWS CustomerCast - AWS Copilot - การลดความซับซ้อนในการพัฒนาคอนเทนเนอร์

ระยะเวลา: 222 นาที

AWS Copilot ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ Elastic Container Service (ECS) ทั้งรายเก่าและรายใหม่ที่ไม่ได้ต้องการเพียงแค่จัดการโครงสร้างพื้นฐานระดับล่างด้วยตนเอง แต่เริ่มพิจารณาถึงแอปพลิเคชันของตนและรอบการใช้งานของแอปพลิเคชันแทน Copilot จะสร้างการนำแอปพลิเคชันที่ทันสมัยไปใช้จริงโดยค่าเริ่มต้นตามรูปแบบที่พร้อมใช้งานจริง ซึ่งรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งออกแบบโดยวิศวกร ECS และลูกค้าหลายรายตลอดหลายปีที่ผ่านมา

เรียนรู้เพิ่มเติม »

การสร้างสถาปัตยกรรมองค์กรใน Amazon ECS

ระยะเวลา: 90 นาที

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างตัวเลือกโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับแอปพลิเคชันที่มีคอนเทนเนอร์ซึ่งทำงานบน Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) ในระดับองค์กร พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีกำหนดขอบเขตความต้องการตามแอปพลิเคชันของคุณ เลือกสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดในการรองรับแอปพลิเคชันของคุณ และออกแบบรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ซ้ำได้ซึ่งมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่นเรียนรู้เพิ่มเติม »

การจัดการรอบการใช้งานแอปพลิเคชันใน Amazon ECS

ระยะเวลา: 90 นาที

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีจัดการแอปพลิเคชันทุกระดับบน Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างระบบ Amazon ECS วิธีเลือกตัวเลือกการนำแอปพลิเคชันของคุณไปใช้จริงที่ดีที่สุด และวิธีจัดการไปป์ไลน์แอปพลิเคชันของคุณตลอดรอบการใช้งานของแอปพลิเคชัน

เรียนรู้เพิ่มเติม »

การจัดการแอปพลิเคชันทุกระดับด้วย Amazon ECS

ระยะเวลา: 90 นาที

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีจัดการแอปพลิเคชันที่ทำงานระดับองค์กรบน Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีสร้างระบบที่สามารถเพิ่มหรือลดทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย รวมถึงเรียนรู้วิธีแยกความแตกต่างระหว่างการเพิ่มหรือลดทรัพยากรของแอปพลิเคชันกับการเพิ่มหรือลดทรัพยากรของโครงสร้างพื้นฐาน และเรียนรู้วิธีดำเนินการทดสอบเพื่อระบุตัวชี้วัดที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มหรือลดทรัพยากรของแอปพลิเคชัน

เรียนรู้เพิ่มเติม »

การสังเกต การแก้ไขปัญหา และการปรับประสิทธิภาพเวิร์กโหลดที่ทำงานบน Amazon ECS

ระยะเวลา: 270 นาที

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีทำให้สามารถเฝ้าสังเกตแอปพลิเคชันของคุณที่ทำงานบน Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) ได้ พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีรวบรวมตัวชี้วัด ข้อมูลบันทึก และการติดตามต่างๆ ที่ระดับระบบและระดับแอปพลิเคชัน และเรียนรู้วิธีใช้ข้อมูลที่คุณรวบรวมเพื่อระบุและแก้ไขปัญหา

เรียนรู้เพิ่มเติม »

คู่มือแบบทีละขั้นตอน

7 ขั้นตอน

ปรับใช้ด็อคเกอร์คอนเทนเนอร์

เรียกใช้แอปพลิเคชันตัวอย่างแบบเปิดใช้งานด็อคเกอร์บนคลัสเตอร์ Amazon ECS เบื้องหลังโหลดบาลานเซอร์ ทดสอบแอปพลิเคชัน และลบทรัพยากร

เริ่มใช้งานตอนนี้ »
5 ขั้นตอน

ปรับใช้ไมโครเซอร์วิสที่บรรจุคอนเทนเนอร์

ปรับใช้แอปพลิเคชันที่มีขนาดใหญ่มากในด็อคเกอร์คอนเทนเนอร์ แล้วแยกคู่แอปพลิเคชันลงในไมโครเซอร์วิสโดยไม่ต้องให้ระบบหยุดทำงาน

เริ่มใช้งานตอนนี้ »

สถาปัตยกรรมอ้างอิง

ไมโครเซอร์วิส


ใช้ Amazon ECS เพื่อใช้ไมโครเซอร์วิสที่มีการผสานรวม AWS ที่ได้รับการจัดการและเป็นแบบเนทีฟ

(คลิกเพื่อขยาย)

การประมวลผลเป็นชุด


Amazon ECS ช่วยให้คุณสามารถรันปริมาณงานเป็นชุดด้วยตัวกำหนดเวลาแบบที่มีการจัดการหรือแบบกำหนดเองบนอินสแตนซ์แบบตามต้องการ อินสแตนซ์ที่จองไว้ หรืออินสแตนซ์ Spot ของ Amazon EC2 ได้

(คลิกเพื่อขยาย)

การปรับใช้ CICD แบบอัตโนมัติ


คุณสามารถปรับใช้โค้ดในคอนเทนเนอร์ที่ทำงานบน Amazon ECS ได้โดยใช้เครื่องมือ Developer ของ AWS

(คลิกเพื่อขยาย)

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรของ Amazon ECS

ไปที่หน้าทรัพยากร

ทรัพยากรเพิ่มเติม

พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon ECS
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา