AWS Fargate ไม่มีค่าบริการล่วงหน้า และคุณจ่ายเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น คุณจ่ายตามจำนวนทรัพยากร vCPU, หน่วยความจำ และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่แอปพลิเคชันที่มีคอนเทนเนอร์ใช้เท่านั้น ซึ่งทำงานบน Amazon Elastic Container Service (ECS) หรือ Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)

ราคา AWS Fargate

ราคา AWS Fargate จะคำนวณจากทรัพยากร vCPU, หน่วยความจำ, ระบบปฏิบัติการ และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล1 ที่ใช้นับตั้งแต่เวลาที่คุณเริ่มดาวน์โหลดอิมเมจคอนเทนเนอร์จนกระทั่งงาน Amazon ECS หรือพ็อด Amazon EKS2 สิ้นสุดลง โดยปัดเศษเวลาขึ้น

1 ทรัพยากรพื้นที่จัดเก็บและระบบปฏิบัติการ Windows ใช้งานได้กับ Amazon ECS เท่านั้นในขณะนี้
2 ดูรีเจี้ยนที่ EKS/Fargate พร้อมให้บริการ https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regional-product-services/

รายละเอียดราคา

ราคาจะอ้างอิงตามทรัพยากร vCPU, หน่วยความจำ, ระบบปฏิบัติการ และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล1 ที่ขอสำหรับงานหรือพ็อด ทั้งสามส่วนนี้สามารถกำหนดค่าแยกจากกันได้

1 ทรัพยากรพื้นที่จัดเก็บและระบบปฏิบัติการ Windows ใช้งานได้กับ Amazon ECS เท่านั้นในขณะนี้

  • Linux
  • Windows
  • Linux
  • Windows

ราคา Fargate Spot สำหรับ Amazon ECS

Fargate Spot ช่วยให้ลูกค้าสามารถเรียกใช้งาน Amazon ECS ที่ทนต่อการแทรกแซงในความจุสำรองได้โดยมีส่วนลดสูงสุด 70% จากราคาปกติของ Fargate Fargate Spot ช่วยให้คุณจ่ายเงินตามราคา Spot ที่มีผลในช่วงเวลาที่งาน Amazon ECS กำลังทำงานอยู่ ราคา Spot Fargate จะกำหนดโดย AWS Fargate และค่อยๆ ปรับตามแนวโน้มระยะยาวของอุปสงค์และอุปทานของความจุ Fargate Spot ตารางต่อไปนี้แสดงราคา Spot ปัจจุบันสำหรับชั่วโมง vCPU และชั่วโมง GB สำหรับแต่ละรีเจี้ยน

ราคาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลชั่วคราว Fargate สำหรับ Amazon ECS

มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลชั่วคราว 20 GB ให้ใช้สำหรับงานและพ็อด Fargate ทั้งหมดตามค่าเริ่มต้น โดยคุณจ่ายเฉพาะพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ที่คุณกำหนดค่าเท่านั้น

*ทรัพยากรพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใช้ได้เฉพาะกับ ECS เท่านั้นในขณะนี้

การกำหนดค่าที่รองรับ

CPU
ค่าหน่วยความจำ
0.25 vCPU 0.5 GB, 1 GB และ 2 GB
0.5 vCPU นาที 1 GB และสูงสุด 4 GB ในส่วนเพิ่ม 1 GB
1 vCPU นาที 2 GB และสูงสุด 8 GB ในส่วนเพิ่ม 1 GB
2 vCPU นาที 4 GB และสูงสุด 16 GB ในส่วนเพิ่ม 1 GB
4 vCPU นาที 8 GB และมากที่สุด 30 GB ในส่วนเพิ่ม 1 GB

 

ระยะเวลา

ราคาจะคำนวณต่อวินาทีในระยะเวลาอย่างน้อย 1 นาที ระยะเวลาจะคำนวณจากเวลาที่เริ่มดาวน์โหลดอิมเมจคอนเทนเนอร์ (Docker Pull) จนกระทั่งงานสิ้นสุดลง โดยปัดเศษขึ้นเป็นวินาทีที่ใกล้เคียงที่สุด

สำหรับคอนเทนเนอร์ Windows การเรียกเก็บเงินจะคำนวณต่อวินาทีในระยะเวลาอย่างน้อย 15 นาที 

Savings Plan ในการประมวลผลสำหรับ Amazon ECS และ Amazon EKS

ใช้ประโยชน์จาก Savings Plans หากคุณมีการใช้งาน Fargate อย่างสม่ำเสมอ Savings Plans ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายสูงถึง 50% สำหรับการใช้งาน AWS Fargate ของคุณ โดยแลกกับภาระผูกพันที่ต้องใช้งานการประมวลผลจำนวนหนึ่ง (วัดเป็นหน่วยดอลลาร์ต่อชั่วโมง) เป็นระยะเวลา 1 หรือ 3 ปี

เรียนรู้เพิ่มเติม »

ค่าบริการเพิ่มเติม

คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม หากคอนเทนเนอร์ของคุณใช้งานบริการอื่นของ AWS หรือถ่ายโอนข้อมูล ตัวอย่างเช่น หากคอนเทนเนอร์ของคุณใช้ Amazon CloudWatch Logs สำหรับการบันทึกแอปพลิเคชัน จะมีการคิดค่าบริการสำหรับการใช้งาน CloudWatch

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาบริการของ AWS โปรดดูที่ส่วนราคาในหน้ารายละเอียดบริการของ AWS ที่เกี่ยวข้อง ลิงก์ไปยังราคาสำหรับบางบริการที่ใช้ทั่วไปจะแสดงด้านล่างนี้

การถ่ายโอนข้อมูล: จะมีการคิดค่าบริการในอัตราการถ่ายโอนข้อมูลของ AWS มาตรฐาน

*สำหรับหน้านี้ GB = 1,024^3 ไบต์

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างที่ 1


ราคาสำหรับรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ)

สมมติว่าบริการของคุณใช้งาน ECS 5 งาน ซึ่งทำงานเป็นเวลา 10 นาที (600 วินาที) ทุกวันเป็นเวลา 1 เดือน (30 วัน) ซึ่งแต่ละงาน ECS ใช้ 1 vCPU, หน่วยความจำ 2 GB และที่จัดเก็บข้อมูลชั่วคราว 30 GB โดยใช้ราคาสำหรับรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ซึ่ง CPU มีค่าบริการ: 0.000011244 USD ต่อ vCPU วินาที, หน่วยความจำมีค่าบริการ: 0.000001235 USD ต่อ GB ต่อวินาที และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลชั่วคราวมีค่าบริการ: 0.0000000308 USD ต่อ GB ต่อวินาที

ค่าบริการ CPU รายเดือน

ค่าบริการ vCPU ทั้งหมด = (จำนวนงาน) x (จำนวน vCPU) x (ราคาต่อ CPU-วินาที) x (ระยะเวลาที่ใช้ CPU ต่อวัน โดยนับเป็นวินาที) x (จำนวนวัน)

ค่าบริการ vCPU ทั้งหมด = 5 x 1 x 0.000011244 x 600 x 30 = 1.01 USD

ค่าบริการหน่วยความจำรายเดือน

ค่าบริการหน่วยความจำทั้งหมด = (จำนวนงาน) x (หน่วยความจำในหน่วย GB) x (ราคาต่อ GB) x (ระยะเวลาที่ใช้หน่วยความจำต่อวัน โดยนับเป็นวินาที) x (จำนวนวัน)

ค่าบริการหน่วยความจำทั้งหมด = 5 x 2 x 0.000001235 x 600 x 30 = 0.22 USD

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลชั่วคราวรายเดือน

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลชั่วคราวทั้งหมด = (จำนวนงาน) x (พื้นที่จัดเก็บข้อมูลชั่วคราวเพิ่มเติมในหน่วย GB) x (ราคาต่อ GB) x (ระยะเวลาที่ใช้หน่วยความจำต่อวัน โดยนับเป็นวินาที) x (จำนวนวัน)
 พื้นที่จัดเก็บข้อมูลชั่วคราวเพิ่มเติมในหน่วย GB: 30 - 20 = 10

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลชั่วคราวทั้งหมด = 5 x 10 x 0.0000000308 x 600 x 30 0.03 USD

ค่าบริการประมวลผล Fargate รายเดือน

ค่าบริการประมวลผล Fargate รายเดือน = (ค่าบริการ CPU รายเดือน) + (ค่าบริการหน่วยความจำรายเดือน) + (ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลชั่วคราวรายเดือน)

ค่าบริการประมวลผล Fargate รายเดือน: 1.01 USD + 0.22 USD + 0.03 USD = 1.26 USD

ตัวอย่างที่ 2


ราคาสำหรับรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ)

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าบริการของคุณใช้ EKS Pod 10 พ็อด ซึ่งทำงานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (3,600 วินาที) ทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือน (30 วัน) โดยที่ EKS Pod แต่ละตัวใช้ 0.25 vCPU และหน่วยความจำ 1 GB ที่ทำงานนอกรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ)

ค่าบริการ CPU รายเดือน

ค่าบริการ vCPU ทั้งหมด = (จำนวนพ็อด) x (จำนวน vCPU) x (ราคาต่อ CPU-วินาที) x (ระยะเวลาที่ใช้ CPU ต่อวัน โดยนับเป็นวินาที) x (จำนวนวัน) 

ค่าบริการ vCPU ทั้งหมด: 10 x 0.25 x 0.000011244 x 3,600 x 30 = 3.04 USD

ค่าบริการหน่วยความจำรายเดือน

ค่าบริการหน่วยความจำทั้งหมด = (จำนวนพ็อด) x (หน่วยความจำในหน่วย GB) x (ราคาต่อ GB) x (ระยะเวลาที่ใช้หน่วยความจำต่อวัน โดยนับเป็นวินาที) x (จำนวนวัน)

ค่าบริการหน่วยความจำทั้งหมด = 10 x 1 x 0.000001235 x 3,600 x 30 = 1.33 USD

ค่าบริการประมวลผล Fargate รายเดือน

ค่าบริการประมวลผล Fargate รายเดือน = (ค่าบริการ CPU รายเดือน) + (ค่าบริการหน่วยความจำรายเดือน)

ค่าบริการประมวลผล Fargate รายเดือน: 3.04 USD + 1.33 USD = 4.37 USD

ตัวอย่างที่ 3


ราคาสำหรับรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ)

ตัวอย่างเช่น บริการของคุณใช้งาน ECS 10 งาน ที่ใช้ Windows เป็นเวลา 1 ชั่วโมง (3,600 วินาที) ทุกวันเป็นเวลา 1 เดือน (30 วัน) ซึ่งแต่ละงาน ECS ใช้ 1 vCPU และหน่วยความจำ 2 GB

ค่าบริการ CPU รายเดือน
ค่าบริการ vCPU ทั้งหมด = จำนวนงาน x จำนวน vCPU x ราคาต่อวินาที-CPU x ระยะเวลาที่ใช้ CPU ต่อวัน (วินาที) x จำนวนวัน

ค่าบริการ vCPU ทั้งหมด = 10 x 1 x 0.0000254167 x 3,600 x 30 = 27.45 USD

ค่าบริการระบบปฏิบัติการ Windows รายเดือน
ค่าบริการหน่วยความจำทั้งหมด = จำนวนงาน x จำนวน vCPU x ราคาระบบปฏิบัติการต่อวินาที-CPU x ระยะเวลาที่ใช้ CPU ต่อวัน (วินาที) x จำนวนวัน

ค่าบริการระบบปฏิบัติการ Windows ทั้งหมด = 10 x 1 x 0.0000127778 x 3,600 x 30 = 13.80 USD

ค่าบริการหน่วยความจำรายเดือน
ค่าบริการหน่วยความจำทั้งหมด = จำนวนงาน x หน่วยความจำเป็น GB x ราคาต่อ GB x ระยะเวลาที่ใช้หน่วยความจำต่อวัน (วินาที) x จำนวนวัน

ค่าบริการหน่วยความจำทั้งหมด = 10 x 2 x 0.0000027778 x 3,600 x 30 = 6.00 USD

ค่าบริการประมวลผล Fargate รายเดือน
ค่าบริการประมวลผล Fargate รายเดือน = ค่าบริการ CPU รายเดือน + ค่าบริการระบบปฏิบัติการ Windows รายเดือน + ค่าบริการหน่วยความจำรายเดือน

ค่าบริการประมวลผล Fargate รายเดือน = 27.45 USD + 13.80 USD + 6.00 USD = 47.25 USD

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวนราคาของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรของ AWS Fargate

อ่านคำถามที่พบบ่อย
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS Fargate
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา