AWS Fargate ไม่มีค่าบริการล่วงหน้า และคุณจ่ายเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น คุณจ่ายตามจำนวนทรัพยากร vCPU, หน่วยความจำ และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่แอปพลิเคชันที่มีคอนเทนเนอร์ใช้เท่านั้น ซึ่งทำงานบน Amazon Elastic Container Service (ECS) หรือ Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)

ราคา AWS Fargate

ราคา AWS Fargate จะคำนวณจากทรัพยากร vCPU, หน่วยความจำ, ระบบปฏิบัติการ, สถาปัตยกรรม CPU1 และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ที่ใช้นับตั้งแต่เวลาที่คุณเริ่มดาวน์โหลดอิมเมจคอนเทนเนอร์จนกระทั่งงาน Amazon ECS หรือพ็อด Amazon EKS2 สิ้นสุดลง โดยปัดเศษขึ้นเป็นวินาทีที่ใกล้เคียงที่สุด

1 ระบบปฏิบัติการ Windows และสถาปัตยกรรม CPU แบบ ARM ใช้งานได้กับ Amazon ECS เท่านั้นในขณะนี้
2 ดูรีเจี้ยนที่ EKS Fargate พร้อมให้บริการ https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regional-product-services/

รายละเอียดราคา

ราคาจะอ้างอิงตามทรัพยากร vCPU, หน่วยความจำ, ระบบปฏิบัติการ, สถาปัตยกรรม CPU1 และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ขอสำหรับงานหรือพ็อด ทั้งห้าส่วนนี้สามารถกำหนดค่าแยกจากกันได้

1 ระบบปฏิบัติการ Windows และสถาปัตยกรรม CPU แบบ ARM ใช้งานได้กับ Amazon ECS เท่านั้นในขณะนี้

  • Linux/X86
  • Linux/ARM
  • Windows/X86

ราคา Fargate Spot สำหรับ Amazon ECS

Fargate Spot ช่วยให้ลูกค้าสามารถเรียกใช้งาน Amazon ECS* ที่ทนต่อการแทรกแซงในความจุสำรองได้โดยมีส่วนลดสูงสุด 70% จากราคาปกติของ Fargate Fargate Spot ช่วยให้คุณจ่ายเงินตามราคา Spot ที่มีผลในช่วงเวลาที่งาน Amazon ECS กำลังทำงานอยู่ ราคา Spot Fargate จะกำหนดโดย AWS Fargate และค่อยๆ ปรับตามแนวโน้มระยะยาวของอุปสงค์และอุปทานของความจุ Fargate Spot ตารางต่อไปนี้แสดงราคา Spot ปัจจุบันสำหรับชั่วโมง vCPU และชั่วโมง GB สำหรับแต่ละรีเจี้ยน

* ปัจจุบัน Fargate Spot สำหรับ Amazon ECS พร้อมใช้งานสำหรับระบบปฏิบัติการ Linux และสถาปัตยกรรม CPU แบบ x86 เท่านั้น

ราคาพื้นที่เก็บข้อมูลชั่วคราวของ Fargate

มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลชั่วคราว 20 GB ให้ใช้สำหรับงานและพ็อด Fargate ทั้งหมดตามค่าเริ่มต้น โดยคุณจ่ายเฉพาะพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ที่คุณกำหนดค่าเท่านั้น

การกำหนดค่าที่รองรับ

CPU
ค่าหน่วยความจำ
0.25 vCPU 0.5 GB, 1 GB และ 2 GB
0.5 vCPU นาที 1 GB และสูงสุด 4 GB ในส่วนเพิ่ม 1 GB
1 vCPU นาที 2 GB และสูงสุด 8 GB ในส่วนเพิ่ม 1 GB
2 vCPU นาที 4 GB และสูงสุด 16 GB ในส่วนเพิ่ม 1 GB
4 vCPU นาที 8 GB และมากที่สุด 30 GB ในส่วนเพิ่ม 1 GB
8 vCPU ขั้นต่ำ 16 GB และสูงสุด 60 GB ในส่วนเพิ่ม 4 GB
16 vCPU ขั้นต่ำ 32 GB และสูงสุด 120 GB ในส่วนเพิ่ม 8 GB

 

ระยะเวลา

ราคาจะคำนวณต่อวินาทีในระยะเวลาอย่างน้อย 1 นาที ระยะเวลาจะคำนวณจากเวลาที่เริ่มดาวน์โหลดอิมเมจคอนเทนเนอร์ (Docker Pull) จนกระทั่งงานสิ้นสุดลง โดยปัดเศษขึ้นเป็นวินาทีที่ใกล้เคียงที่สุด

สำหรับคอนเทนเนอร์ Windows การเรียกเก็บเงินจะคำนวณต่อวินาทีในระยะเวลาอย่างน้อย 5 นาที 

Savings Plan ในการประมวลผลสำหรับ Amazon ECS และ Amazon EKS

ใช้ประโยชน์จาก Savings Plans หากคุณมีการใช้งาน Fargate อย่างสม่ำเสมอ Savings Plans ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายสูงถึง 50% สำหรับการใช้งาน AWS Fargate ของคุณ โดยแลกกับภาระผูกพันที่ต้องใช้งานการประมวลผลจำนวนหนึ่ง (วัดเป็นหน่วยดอลลาร์ต่อชั่วโมง) เป็นระยะเวลา 1 หรือ 3 ปี

เรียนรู้เพิ่มเติม »

ค่าบริการเพิ่มเติม

คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม หากคอนเทนเนอร์ของคุณใช้งานบริการอื่นของ AWS หรือถ่ายโอนข้อมูล ตัวอย่างเช่น หากคอนเทนเนอร์ของคุณใช้ Amazon CloudWatch Logs สำหรับการบันทึกแอปพลิเคชัน จะมีการคิดค่าบริการสำหรับการใช้งาน CloudWatch

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาบริการของ AWS โปรดดูที่ส่วนราคาในหน้ารายละเอียดบริการของ AWS ที่เกี่ยวข้อง ลิงก์ไปยังราคาสำหรับบางบริการที่ใช้ทั่วไปจะแสดงด้านล่างนี้

การถ่ายโอนข้อมูล: จะมีการคิดค่าบริการในอัตราการถ่ายโอนข้อมูลของ AWS มาตรฐาน

*สำหรับหน้านี้ GB = 1,024^3 ไบต์

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างทั้งหมดด้านล่างอิงตามราคาในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ)

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับใบเสนอราคาแบบส่วนบุคคล