AWS IoT Device Defender ให้คุณจ่ายค่าบริการเฉพาะส่วนที่ใช้เท่านั้น และไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำหรือการใช้บริการที่บังคับ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการต่างหากสำหรับคุณสมบัติการตรวจสอบและคุณสมบัติการตรวจจับ

การตรวจสอบจะติดตามตรวจสอบนโยบาย ใบรับรอง และทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการนำการกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมมาปฏิบัติ คุณสามารถสร้างรายงานที่ระบุความเบี่ยงเบนจากการตั้งค่าที่แนะนำและนโยบายการเข้าถึงได้ตามกำหนดเวลาหรือตามความต้องการ

การตรวจจับช่วยให้คุณสามารถเฝ้าตรวจสอบข้อมูลตัวชี้วัดที่มีมูลค่าสูงในด้านการรักษาความปลอดภัยที่รายงานโดยอุปกรณ์ของคุณ (เช่น จำนวนพอร์ต TCP/IP ที่กำลังรอการติดต่อบนอุปกรณ์ของคุณ หรือรายการ IP ที่อุปกรณ์สื่อสารด้วย) และคลาวด์ได้อย่างต่อเนื่อง (เช่น จำนวนครั้งในการอนุญาตที่ล้มเหลว) เมื่อใช้การตรวจจับกฏ ข้อมูลตัวชี้วัดจะถูกนำมาประเมินกับลักษณะการทำงานที่ผู้ใช้กำหนดอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้การตรวจจับ ML ข้อมูลตัวชี้วัดจะถูกนำมาประเมินโดยโมเดลแมชชีนเลิร์นนิ่งที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อระบุถึงความผิดปกติ ในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติ ข้อความแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยัง Amazon SNS

ราคาการตรวจสอบ

เมื่อคุณเปิดการตรวจสอบ คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามจำนวนผู้ใช้/บริการ/บัญชีที่มีอำนาจในการดำเนินการของอุปกรณ์ที่ใช้งานในเดือนนั้น ๆ
เราจะถือว่าใบรับรองใช้งานอยู่เมื่อใบรับรองได้รับการสร้าง อัปเดต หรือใช้เพื่อเชื่อมต่อกับ AWS IoT Core 
สำหรับผู้ใช้/บริการ/บัญชีที่มีอำนาจในการดำเนินการอื่นนอกเหนือจากใบรับรอง เราจะถือว่าใช้งานอยู่เมื่อนำมาใช้เพื่อเชื่อมต่อกับ AWS IoT Core

ราคาการตรวจจับกฏ

การตรวจจับตามกฏจะให้คุณกำหนดกฏและค่าเริ่มต้นเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ในฟลีตของคุณสำหรับปัญหาในการทำงานและการรักษาความปลอดภัยในตัวชี้วัด เช่น ข้อความที่ส่งและการพยายามเชื่อมต่อ คุณยังสามารถใช้การดำเนินการที่มีมาในตัวเพื่อตอบสนองต่อปัญหาที่ตรวจพบเช่น การกักกันอุปกรณ์ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนจุดข้อมูลตัวชี้วัดที่รายงานต่อ AWS IoT Device Defender สำหรับการติดตามตรวจสอบ จุดข้อมูลตัวชี้วัด เช่น จำนวนของข้อความที่ส่งโดยอุปกรณ์ของคุณ

สำหรับ AWS IoT Device Defender คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการต่างหากสำหรับการใช้งานในการเชื่อมต่อกับ AWS IoT Core แต่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย AWS IoT Core Messaging เพิ่มเติมสำหรับจุดข้อมูลตัวชี้วัดที่รายงานไปยัง AWS IoT Device Defender คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการต่างหากสำหรับการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านทาง Amazon SNS

ราคาการตรวจจับ ML

การตรวจจับ ML จะให้วิธีที่ง่ายในตรวจสอบอุปกรณ์ในฟลีตของคุณสำหรับปัญหาในการทำงานและการรักษาความปลอดภัยในตัวชี้วัดเช่น ข้อความที่ส่งและการพยายามเชื่อมต่อ คุณยังสามารถใช้การดำเนินการที่มีมาในตัวเพื่อตอบสนองต่อปัญหาที่ตรวจพบเช่น การกักกันอุปกรณ์ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนจุดข้อมูลตัวชี้วัดที่รายงานต่อ AWS IoT Device Defender สำหรับการติดตามตรวจสอบ จุดข้อมูลตัวชี้วัด เช่น จำนวนของข้อความที่ส่งโดยอุปกรณ์ของคุณ

จุดชี้ข้อมูลตัววัดจะถูกใช้สำหรับการฝึกฝน ML และประเมินความผิดปกติด้วยการตรวจจับ ML จะมีการเรียกเก็บค่าบริการเมื่อจุดข้อมูลตัวชี้วัดถูกรายงาน ไม่ว่าการตรวจจับ ML จะพร้อมดำเนินการประเมินความผิดปกติหรือไม่

Free Tier

AWS Free Tier ให้การใช้งาน AWS IoT Device Defender ดังต่อไปนี้สำหรับลูกค้าใหม่ของ AWS:

  • การตรวจสอบ - สำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดในกลุ่มอุปกรณ์ของคุณในเดือนแรก
  • การตรวจจับกฏ - 1 ล้านจุดข้อมูลตัวชี้วัดสำหรับเดือนแรก

การใช้งานเกินระดับดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราที่ประกาศไว้

ตัวอย่างราคาสำหรับส่วนประกอบของ AWS IoT Device Defender

การตรวจสอบ

คุณมีอุปกรณ์ 100 เครื่องที่เชื่อมต่อกับ AWS IoT Core ทุกเดือน ค่าใช้จ่ายของคุณสำหรับการตรวจสอบจะได้รับการคำนวณดังนี้:
ค่าบริการ = 100 เครื่อง x 0.0011 USD ต่อเครื่องต่อเดือน = 0.11 USD ต่อเดือน
 
คุณมีอุปกรณ์ 100 เครื่องที่เชื่อมต่อกับ AWS IoT Core ในระหว่างเดือนหนึ่ง ๆ โดยใช้ใบรับรอง คุณสร้างใบรับรองใหม่ 100 รายการสำหรับอุปกรณ์ชุดเดียวกัน คุณจะถือว่ามีผู้ใช้/บริการ/บัญชีที่มีอำนาจในการดำเนินการที่ “ใช้งานอยู่” 200 รายการในระหว่างเดือนนั้น ๆ
ค่าบริการ = 200 เครื่อง x 0.0011 USD ต่อเครื่องต่อเดือน = 0.22 USD ต่อเดือน

การจรวจจับกฏ

คุณมีอุปกรณ์ 100 เครื่องและรายงานตัวชี้วัด 4 รายการในอัตรา 2 จุดข้อมูลต่อชั่วโมงโดยที่เปิดใช้การตรวจจับตามกฏเอาไว้ ค่าใช้จ่ายของคุณสำหรับการตรวจจับตามกฏจะถูกการคำนวณดังนี้:
จำนวนจุดข้อมูลตัวชี้วัดต่อเดือน = 100 เครื่อง x 4 ตัวชี้วัด x 2 จุดข้อมูลต่อชั่วโมง x 24 ชั่วโมงต่อวัน x 30 วันต่อเดือน = 0.576 ล้านจุดข้อมูล
ค่าบริการ = 0.576 ล้านจุดข้อมูลตัวชี้วัด x 0.025 USD ต่อ 100,000 จุดข้อมูลตัวชี้วัด = 0.14 USD ต่อเดือน

การตรวจจับ ML

คุณมีอุปกรณ์ 20 เครื่องและรายงานตัวชี้วัด 6 รายการในอัตรา 2 จุดข้อมูลต่อชั่วโมงโดยที่เปิดใช้การตรวจจับ ML เอาไว้ ค่าใช้จ่ายของคุณสำหรับการตรวจจับจะได้รับการคำนวณดังนี้:
จำนวนจุดข้อมูลตัวชี้วัดต่อเดือน = 20 เครื่อง x 6 ตัวชี้วัด x 2 จุดข้อมูลต่อชั่วโมง x 24 ชั่วโมงต่อวัน x 30 วันต่อเดือน = 172,800 ล้านจุดข้อมูล
ค่าบริการ = 172,800 ล้านจุดข้อมูลตัวชี้วัด x 2.00 USD ต่อ 100,000 จุดข้อมูลตัวชี้วัด = 3.46 USD ต่อเดือน

หากคุณเพิ่มอุปกรณ์เป็น 100 เครื่องและมีการรายงาน 6 ตัวชี้วัดในอัตรา 2 จุดข้อมูลต่อชั่วโมงโดยที่เปิดใช้การตรวจจับ ML ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจจับ ML จะถูกคำนวณดังนี้
จำนวนจุดข้อมูลตัวชี้วัดต่อเดือน = 100 เครื่อง x 6 ตัวชี้วัด x 2 จุดข้อมูลต่อชั่วโมง x 24 ชั่วโมงต่อวัน x 30 วันต่อเดือน = 864,000 ล้านจุดข้อมูล
ค่าบริการ = 300,000 จุดข้อมูลตัวชี้วัด x 2.00 USD ต่อ 100,000 จุดข้อมูลตัวชี้วัด + (864-300)K จุดข้อมูลตัวชี้วัด x 0.75 USD ต่อ 100,000 จุดข้อมูลตัวชี้วัด = 10.23 USD ต่อเดือน

ค่าบริการรายเดือนทั้งสิ้นสำหรับ AWS IoT Device Defender

รวมค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณสำหรับ AWS IoT Device Defender มีดังนี้

ค่าบริการรายเดือนโดยรวม = ค่าตรวจสอบ 0.11 USD + ค่าใช้จ่ายในการตรวจจับกฏ 0.14 USD + ค่าใช้จ่ายในการตรวจจับ ML10.23 USD (สำหรับอุปกรณ์ 100 เครื่องที่มีการรายงาน 6 ตัวชี้วัด) = 10.48 USD

สำรวจคุณสมบัติเพิ่มเติมของ AWS IoT Device Defender

ไปที่หน้าคุณสมบัติ
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลงชื่อสมัครใช้งาน
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา