รวบรวม

รวบรวมและจัดเก็บไฟล์บันทึกอย่างง่ายดาย

บริการ Amazon CloudWatch Logs ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมและจัดเก็บไฟล์บันทึกจากแหล่งข้อมูล แอปพลิเคชัน และบริการของคุณในแบบที่เกือบจะเรียลไทม์ ไฟล์บันทึกมีด้วยกันอยู่ 3 หมวดหมู่หลักๆ 1) ไฟล์บันทึกของตัวแทนจำหน่าย ไฟล์บันทึกเหล่านี้จะเผยแพร่แบบเนทีฟโดยบริการ AWS ในนามของลูกค้า ในปัจจุบัน ไฟล์บันทึก Amazon VPC Flow และไฟล์บันทึก Amazon Route 53 เป็นสองประเภทที่รองรับ 2) ไฟล์บันทึกที่เผยแพร่โดยบริการ AWS ปัจจุบัน บริการ AWS จำนวน 30 กว่าบริการยังเผยแพร่ไฟล์บันทึกไปยัง CloudWatch บริการเหล่านี้รวมถึง Amazon API Gateway, AWS Lambda, AWS CloudTrail และอื่นๆ อีกมากมาย 3) ไฟล์บันทึกแบบกำหนดเอง ไฟล์บันทึกเหล่านี้มาจากแอปลิเคชันและทรัพยากรในสถานที่ของคุณเอง คุณสามารถใช้ AWS Systems Manager เพื่อติดตั้ง CloudWatch Agent หรือคุณสามารถใช้การดำเนินการ PutLogData API เพื่อเผยแพร่ไฟล์บันทึกได้อย่างง่ายดาย

ตัววัดในตัว

การเก็บรวบรวมตัววัดจากแอปพลิเคชันที่ได้รับการกระจาย (เช่น แอปพลิเคชันที่สร้างโดยใช้สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส) จะใช้เวลานาน Amazon CloudWatch ช่วยให้คุณสามารถเก็บรวบรวมตัววัดเริ่มต้นจากบริการ AWS มากกว่า 70 บริการได้ เช่น Amazon EC2, Amazon DynamoDB, Amazon S3, Amazon ECS, AWS Lambda และ Amazon API Gateway โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ ในส่วนของคุณ ตัวอย่างเช่น EC2 Instance จะเผยแพร่การใช้ CPU การถ่ายโอนข้อมูล และตัววัดการใช้งานดิสก์โดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภานะ คุณสามารถใช้ตัววัดในตัวหนึ่งตัววัดจากทั้งหมดเจ็ดตัววัดสำหรับ API Gateway เพื่อตรวจจับเวลาหน่วงหรือใช้ประโยชน์จากตัววัดในตัวหนึ่งตัววัดจากทั้งหมดแปดตัววัดสำหรับ AWS Lambda เพื่อตรวจจับข้อผิดพลาดและคอขวดได้ หากคุณต้องการตัววัดที่ละเอียดกว่าตัววัดเริ่มต้น เช่น ตัววัด Amazon Kinesis Data Streams สำหรับวัดในระดับเศษส่วน คุณสามารถเลือกใช้สำหรับแต่ละทรัพยากรได้

ตัววัดแบบกำหนดเอง

Amazon CloudWatch ช่วยให้คุณสามารถเก็บรวบรวมตัววัดแบบกำหนดเองจากแอปพลิเคชันของคุณเองได้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพด้านการทำงาน แก้ไขปัญหา และดูแนวโน้มได้ กิจกรรมของผู้ใช้เป็นตัวอย่างของตัววัดแบบกำหนดเองที่คุณสามารถรวบรวมและตรวจสอบภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง คุณสามารถใช้การดำเนินการ CloudWatch Agent หรือ PutMetricData API เพื่อเผยแพร่ตัววัดเหล่านี้ไปยัง CloudWatch ได้ ฟังก์ชันการทำงาน CloudWatch ทั้งหมดที่เหมือนกันจะสามารถใช้งานได้ที่ความถี่สูงสุดหนึ่งวินาที สำหรับข้อมูลตัววัดแบบกำหนดเองของคุณ รวมถึงข้อมูลสถิติ กราฟ และระบบเตือน

รวบรวมและรวบยอดตัววัดและบันทึกของคอนเทนเนอร์

Container Insights ช่วยลดความยุ่งยากในการรวบรวมและรวบยอดตัววัดที่ได้รับการดูแลจัดการและบันทึกระบบนิเวศของคอนเทนเนอร์ โดยจะรวบรวมตัววัดประสิทธิภาพการประมวลผล เช่น CPU, หน่วยความจำ, เครือข่าย และข้อมูลดิสก์จากแต่ละคอนเทนเนอร์เป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพ และสร้างตัววัดที่กำหนดเองที่ใช้สำหรับการตรวจสอบและการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ ระบบจะบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพเป็น CloudWatch Logs พร้อมข้อมูลเมตาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน เช่น ID ของอินสแตนซ์ Amazon EC2, บริการ, การติดตั้งโวลุ่มและ ID ของ Amazon EBS ฯลฯ เพื่อให้การตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาง่ายขึ้น ระบบจะแยกตัววัดที่กำหนดเองของ CloudWatch จากบันทึกที่นำเข้าเหล่านี้โดยอัตโนมัติ และสามารถวิเคราะห์เพิ่มเติมได้โดยใช้ภาษาการสืบค้นขั้นสูงของ CloudWatch Logs Insights Container Insights ยังมีตัวเลือกในการรวบรวมบันทึกแอปพลิเคชัน (stdout/stderr) บันทึกที่กำหนดเอง บันทึกอินสแตนซ์ Amazon EC2 ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า บันทึก Plane ข้อมูลของ Amazon EKS/k8s และ บันทึก Plane ควบคุมของ Amazon EKS สำหรับคลัสเตอร์ของ Amazon EKS และ k8s สามารถใช้ตัวแทน FluentD ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อรวบรวมบันทึกของคุณได้ โปรดดูเอกสารประกอบการตั้งค่าบันทึก Container Insights สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับ Amazon ECS สามารถใช้ไดรเวอร์การบันทึก Amazon CloudWatch Logs หรือ Fluent Bit เพื่อรวบรวมบันทึกแอปพลิเคชันได้

รวบรวมและรวบยอดตัววัดและบันทึกของ Lambda

CloudWatch Lambda Insights ช่วยลดความยุ่งยากในการรวบรวมและรวบยอดตัววัดที่ได้รับการดูแลจัดการและบันทึกจากฟังก์ชัน AWS Lambda โดยจะรวบรวมตัววัดประสิทธิภาพการประมวลผล เช่น CPU, หน่วยความจำ และเครือข่ายจากแต่ละฟังก์ชัน Lambda เป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพ พร้อมกับการสร้างตัววัดที่กำหนดเองที่ใช้สำหรับการตรวจสอบและการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ เหตุการณ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพจะถูกนำเข้าไปเป็น CloudWatch logs เพื่อลดความยุ่งยากในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ระบบจะแยกตัววัดที่กำหนดเองของ CloudWatch จากบันทึกที่นำเข้าเหล่านี้โดยอัตโนมัติ และสามารถวิเคราะห์เพิ่มเติมได้โดยใช้ภาษาการสืบค้นขั้นสูงของ CloudWatch Logs Insights ดูที่เอกสารประกอบการเริ่มต้นใช้งาน Lambda Insights สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจสอบ

มุมมองการดำเนินการแบบครบวงจรพร้อมด้วยแดชบอร์ด

แดชบอร์ด Amazon CloudWatch ช่วยให้คุณสามารถสร้างกราฟที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และแสดงภาพทรัพยากรและแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ของคุณในมุมมองแบบครบวงจรได้ คุณสามารถสร้างกราฟตัววัดและข้อมูลไฟล์บันทึกไว้ข้างๆ กันได้ในแดชบอร์ดเดียวเพื่อดูบริบทอย่างรวดเร็วและวินิจฉัยปัญหาเพื่อทำความเข้าใจสาเหตุหลัก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างภาพตัววัดหลักได้ เช่น การใช้ CPU และหน่วยความจำ และเปรียบเทียบข้อมูลเหล่านี้กับประสิทธิภาพการทำงาน คุณยังสามารถเทียบเคียงรูปแบบไฟล์บันทึกของตัววัดบางอย่างและตั้งค่าตัวเตือนให้แจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาด้านประสิทธิภาพและการดำเนินการได้ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพทั้งระบบเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการดำเนินการและทำให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยลดเวลาเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (MTTR)

การแจ้งเตือนแบบรวม

การแจ้งเตือนแบบรวมของ Amazon CloudWatch ทำให้คุณสามารถรวมการแจ้งเตือนหลายๆ รายการและลดเสียงการแจ้งเตือนลงได้ หากปัญหาของแอปพลิเคชันส่งผลต่อทรัพยากรภายในแอปพลิเคชัน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนหนึ่งครั้งสำหรับทั้งแอปพลิเคชัน แทนที่จะได้รับการแจ้งเตือนจากส่วนประกอบของบริการหรือทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบในแต่ละครั้ง วิธีนี้ช่วยให้คุณจดจ่ออยู่กับการค้นหาสาเหตุหลักของปัญหาการดำเนินงานเพื่อลดเวลาการหยุดทำงานของแอปพลิเคชัน คุณสามารถระบุสถานะโดยรวมสำหรับการจัดกลุ่มทรัพยากรอย่างแอปพลิเคชัน รีเจี้ยนของ AWS หรือ Availability Zone

การแจ้งเตือนการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพสูง

การแจ้งเตือน Amazon CloudWatch ช่วยให้คุณสามารถตั้งเกณฑ์บนตัววัดเพื่อเปิดใช้งานการตอบสนองได้ คุณสามารถสร้างการแจ้งเตือนการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพสูง ตั้งสถิติเป็นเปอร์เซ็นต์ และระบุการกระทำหรือละเว้นตามความเหมาะสมได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างการแจ้งเตือนในตัววัด Amazon EC2 ตั้งการแจ้ง และดำเนินการบางอย่างเพื่อตรวจจับและปิดอินสแตนซ์ที่ไม่ใช้งานหรือทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพได้ การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ในตัววัดและเหตุการณ์ช่วยให้คุณสามารถลดช่วงเวลาไม่พร้อมให้บริการและผลกระทบต่อธุรกิจได้

ความสัมพันธ์ของไฟล์บันทึกกับตัววัด

ทรัพยากรแอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานจะสร้างข้อมูลการดำเนินการและการตรวจสอบมากมายในรูปแบบของไฟล์บันทึกและตัววัด นอกจากการช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงและเห็นภาพชุดข้อมูลเหล่านี้ในแพลตฟอร์มเดียว Amazon CloudWatch ยังช่วยให้สามารถเชื่อมโยงตัววัดกับไฟล์บันทึกได้อย่างง่ายดาย การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถวินิจฉัยปัญหาเพื่อทำความเข้าใจสาเหตุหลักได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเชื่อมความสัมพันธ์รูปแบบไฟล์บันทึกอย่างเช่นข้อผิดพลาดเข้ากับตัววัดบางอย่าง และตั้งค่าตัวเตือนเพื่อให้แจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงานและด้านการดำเนินการได้

แอปพลิเคชันข้อมูลเชิงลึกแอปพลิเคชันสำหรับ .NET และ SQL Server

ข้อมูลเชิงลึกแอปพลิเคชัน Amazon CloudWatch สำหรับ .NET และ SQL Server ช่วยให้คุณตรวจสอบแอปพลิเคชัน .NET และ SQL Server ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณเห็นสภาพการทำงานของแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ และยังช่วยระบุและตั้งค่าตัววัดหลักและบันทึกทั่วทั้งทรัพยากรแอปพลิเคชันและ Technology Stack ของคุณ เช่น ฐานข้อมูล เว็บ (IIS) และเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน ระบบปฏิบัติการ โหลดบาลานเซอร์ คิว ฯลฯ ช่วยตรวจสอบข้อมูลทางไกลเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อหาและเทียบความสัมพันธ์ของความผิดปกติและข้อผิดพลาด เพื่อเตือนให้คุณทราบปัญหาในแอปพลิเคชัน ในการช่วยแก้ไขปัญหา ระบบจะสร้างแดชบอร์ดอัตโนมัติสำหรับปัญหาที่ตรวจพบ พร้อมความผิดปกติของตัววัดที่สัมพันธ์กันและข้อผิดพลาดของบันทึก พร้อมทั้งข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อแสดงต้นเหตุที่เป็นไปได้ให้คุณทราบ ซึ่งช่วยให้คุณดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว เพื่อให้มั่นใจว่าแอปพลิเคชันของคุณมีสภาพการทำงานที่ดี และผู้ใช้ปลายทางไม่ได้รับผลกระทบ

ข้อมูลเชิงลึกของการตรวจสอบคอนเทนเนอร์

Container Insights มีแดชบอร์ดอัตโนมัติในคอนโซล CloudWatch แดชบอร์ดเหล่านี้สรุปประสิทธิภาพการประมวลผล ข้อผิดพลาด และแจ้งเตือนตามคลัสเตอร์ พ็อด/งาน และบริการ สำหรับ Amazon EKS และ k8s แดชบอร์ดยังพร้อมใช้งานสำหรับโหนด/อินสแตนซ์ EC2 และเนมสเปซ แต่ละแดชบอร์ดสรุปรายการของพ็อด/งานหรือคอนเทนเนอร์ที่ใช้งานด้วย CPU และหน่วยความจำสำหรับกรอบเวลาที่เลือก และช่วยให้คุณเจาะลึกลงในบันทึกแอปพลิเคชัน, การติดตาม AWS X-Ray และเหตุการณ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพได้ในเชิงบริบทตามกรอบเวลาและพ็อด/งานหรือคอนเทนเนอร์ที่เลือก 

ข้อมูลเชิงลึกของการตรวจสอบ Lambda

Lambda Insights มีแดชบอร์ดอัตโนมัติในคอนโซล CloudWatch แดชบอร์ดเหล่านี้จะสรุปประสิทธิภาพการประมวลผลและข้อผิดพลาด แต่ละแดชบอร์ดประกอบด้วยรายการตัววัดสำหรับกรอบเวลาที่เลือกและช่วยให้คุณเจาะลึกลงในบันทึกแอปพลิเคชัน การติดตาม AWS X-Ray และเหตุการณ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพได้ในเชิงบริบทตามกรอบเวลาและฟังก์ชันที่เลือก

Anomaly Detection

Anomaly Detection ของ Amazon CloudWatch ได้นำอัลกอริทึมของแมชชีนเลิร์นนิ่งมาใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตัววัดและระบุการทำงานที่ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้คุณสร้างการแจ้งเตือนที่ปรับเกณฑ์อัตโนมัติตามรูปแบบตัววัดตามธรรมชาติ เช่น เวลาของวัน วันของช่วงระยะเวลาในสัปดาห์ หรือกระแสการเปลี่ยนแปลง คุณยังแสดงภาพตัววัดด้วยแถบการตรวจหาสิ่งผิดปกติบนแดชบอร์ดได้ ทำให้คุณสามารถตรวจสอบ แยกแยะ และแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในตัววัดของคุณได้

ServiceLens

คุณสามารถใช้ Amazon CloudWatch ServiceLens เพื่อแสดงภาพและวิเคราะห์คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชันได้ในที่เดียว CloudWatch ServiceLens เชื่อมโยงตัววัด Cloudwatch เข้าด้วยกันและบันทึกเป็นรายการติดตามจาก AWS X-Ray เพื่อให้คุณได้รับมุมมองที่สมบูรณ์ของแอปพลิเคชันและการอ้างอิงของพวกเขา ซึ่งช่วยให้คุณระบุคอขวดด้านประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว แยกสาเหตุหลักของปัญหาแอปพลิเคชัน และกำหนดผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ CloudWatch ServiceLens ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นแอปพลิเคชันของคุณในสามส่วนหลัก ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน (โดยใช้ตัววัดและบันทึกเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่สนับสนุนแอปพลิเคชัน), การตรวจสอบธุรกรรม (ใช้รายการติดตามเพื่อทำความเข้าใจการขึ้นต่อกันระหว่างทรัพยากร) และการตรวจสอบผู้ใช้ปลายทาง (ใช้คานารีเพื่อติดตามตำแหน่งข้อมูลและแจ้งเตือนคุณเมื่อประสบการณ์ของผู้ใช้ลดลง) CloudWatch ServiceLens ให้บริการแผนที่บริการที่แสดงภาพการเชื่อมโยงตามบริบทของทรัพยากรทั้งหมด พร้อมกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อให้คุณสามารถลงลึกในรายละเอียดข้อมูลการตรวจสอบที่สัมพันธ์กัน

การสังเคราะห์

Amazon CloudWatch Synthetics ช่วยให้คุณตรวจสอบตำแหน่งข้อมูลของแอปพลิเคชันได้ง่ายขึ้น โดยทำการทดสอบตำแหน่งข้อมูลทุกนาทีตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน และแจ้งเตือนคุณทันทีที่ตำแหน่งข้อมูลแอปพลิเคชันไม่ทำหน้าที่ตามที่คาด การทดสอบเหล่านี้สามารถปรับแต่งเพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งาน เวลาแฝง การทำธุรกรรม การเชื่อมโยงที่ไม่สมบูรณ์หรือขาดหายไป การทำงานให้เสร็จแบบทีละขั้นตอน ข้อผิดพลาดในการโหลดหน้าเว็บ เวลาแฝงในการโหลดเนื้อหา UI โฟลว์ของขั้นตอนวิซาร์ดที่ยุ่งยาก หรือดูโฟลว์ในแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ CloudWatch Synthetics เพื่อแยกตำแหน่งข้อมูลแอปพลิเคชันที่นมีการแจ้งเตือน และแมปกลับไปยังปัญหาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดเวลาเฉลี่ยในการแก้ไข คุณสมบัติใหม่นี้ช่วยให้ตอนนี้ CloudWatch รวบรวมการรับส่งข้อมูลคานารี ซึ่งสามารถยืนยันประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะไม่มีการรับส่งข้อมูลของลูกค้าในแอปพลิเคชันของคุณ CloudWatch Synthetics รองรับการตรวจสอบ REST API, URL และเนื้อหาเว็บไซต์ โดยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตจากฟิชชิ่ง การแทรกโค้ด และการเขียนสคริปต์ข้ามไซต์

ตัววัดสตรีม

Amazon CloudWatch Metric Streams ทำให้คุณสามารถสร้างสตรีมของตัววัดที่ต่อเนื่องและเกือบจะเป็นเรียลไทม์ให้กับปลายทางที่คุณต้องการได้ Metrics Streams ช่วยให้การส่งตัววัด CloudWatch ไปยังผู้ให้บริการจากภายนอกซึ่งเป็นที่นิยมสามารถทำได้ได้ง่ายขึ้นโดยใช้ตำแหน่งข้อมูล HTTP ของ Amazon Kinesis Data Firehose คุณสามารถสร้างสตรีมที่ต่อเนื่องและปรับขนาดได้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลตัววัด CloudWatch ล่าสุดที่ใช้ในการขับเคลื่อนแดชบอร์ด การแจ้งเตือน และเครื่องมืออื่นๆ ซึ่งอาศัยข้อมูลตัววัดที่ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งตัววัดของคุณไปยังที่จัดเก็บข้อมูลดิบของคุณบน AWS เช่น Amazon Simple Storage Service (S3) ได้โดยตรงอย่างง่ายดาย และพร้อมที่จะเริ่มวิเคราะห์การใช้งานหรือประสิทธิภาพด้วยเครื่องมืออย่าง Amazon Athena

การดำเนินการ

Auto Scaling

Auto Scaling ช่วยคุณวางแผนด้านประสิทธิภาพและทรัพยากรโดยอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าเกณฑ์ในการแจ้งเตือนในตัววัดหลักและดำเนินการ Auto Scaling โดยอัตโนมัติได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ Auto Scaling เพื่อเพิ่มหรือเอา EC2 Instance ออก โดยขึ้นอยู่กับตัววัดการใช้งาน CPU และปรับปรุงต้นทุนการใช้ทรัพยากรให้มีความเหมาะสมที่สุด

ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงด้านการดำเนินการโดยอัตโนมัติด้วย CloudWatch Events

CloudWatch Events ให้การสตรีมเหตุการณ์ของระบบที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร AWS ของคุณในแบบที่เกือบจะเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการดำเนินการและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว คุณเพียงแค่เขียนกฎต่างๆ เพื่อระบุถึงเหตุการณ์ที่สนใจไปที่แอปพลิเคชันของคุณ และการดำเนินการอัตโนมัติที่ต้องทำเมื่อกฎสามารถจับคู่กับเหตุการณ์ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งกฎเพื่อกระตุ้นฟังก์ชัน AWS Lambda หรือแจ้งเตือนหัวข้อ Amazon Simple Notification Service (SNS)

แจ้งเตือนและดำเนินการอัตโนมัติกับคลัสเตอร์ EKS, ECS และ k8s

สำหรับคลัสเตอร์ของ Amazon EKS และ k8s Container Insights ช่วยให้คุณสามารถแจ้งเตือนตัววัดการประมวลผลเพื่อเรียกใช้นโยบาย Auto Scaling ในกลุ่ม Auto Scaling ของ Amazon EC2 ของคุณ และให้ความสามารถในการหยุด ยุติ รีบูต และกู้คืนอินสแตนซ์ของ Amazon EC2 สำหรับคลัสเตอร์ Amazon ECS สามารถใช้ตัววัดการประมวลผลจากงานและบริการของคุณสำหรับ Service Auto Scaling  

วิเคราะห์

ข้อมูลส่วนเล็กๆ และการกักเก็บแบบขยาย

Amazon CloudWatch ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบแนวโน้มและช่วงระยะเวลาด้วยข้อมูลตัววัดระยะเวลา 15 เดือน (การจัดเก็บและคงไว้) ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการวิเคราะห์ตามหลักสถิติเพื่อปรับให้การใช้งานทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วย CloudWatch คุณสามารถเก็บรวบรวมตัววัดประสิทธิภาพได้สูงสุด 1 วินาที ซึ่งรวมถึงรายการแบบกำหนดเอง เช่น รายการที่มาจากแอปพลิเคชันในสถานที่ของคุณ ข้อมูลแบบเรียลไทม์ส่วนเล็กๆ ช่วยให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และช่วยให้คุณสามารถตรวจพบและตรวจสอบแนวโน้มเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันและประสิทธิภาพด้านการดำเนินการให้ดีขึ้น

การดำเนินการแบบกำหนดเองบนตัววัด

Amazon CloudWatch Metric Math ช่วยให้คุณสามารถทำการคำนวณบนตัววัดหลายตัวสำหรับการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ได้ คุณจึงสามารถดูข้อมูลเชิงลึกจากตัววัด CloudWatch ที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย และเข้าใจประสิทธิภาพด้านการดำเนินการและประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานของคุณได้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถดูตัววัดที่ประมวลผลเหล่านี้ได้ใน AWS Management Console เพิ่มลงในแดชบอร์ด CloudWatch หรือดึงข้อมูลมาโดยใช้การดำเนินการ GetMetricData API Metric Math รองรับการดำเนินงานเกี่ยวกับเลขคณิต เช่น +, -, /, * และฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ เช่น ผลรวม ค่าเฉลี่ย น้อยสุด มากสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การวิเคราะห์บันทึก

Amazon CloudWatch Logs Insights ทำให้คุณสามารถขับเคลื่อนข้อมูลลับที่สามารถนำไปใช้ได้จากล็อกของคุณเพื่อแก้ปัญหาด้านการปฏิบัติงานโดยไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมเซิร์ฟเวอร์หรือจัดการซอฟต์แวร์ คุณสามารถเริ่มเขียนการสืบค้นได้ทันทีด้วยการรวบรวม ตัวกรอง และนิพจน์ทั่วไป นอกจากนี้ คุณสามารถแสดงข้อมูลอนุกรมเวลา เจาะลึกลงไปถึงบันทึกเหตุการณ์แต่ละรายการ และส่งผลการสืบค้นไปยัง CloudWatch Dashboards ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมองเห็นการปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน คุณสามารถเริ่มต้นโดยใช้ Logs Insights เพื่อสืบค้นบันทึกที่ส่งไปยัง CloudWatch ได้เพียงไม่กี่คลิกใน AWS Management Console คุณจ่ายเฉพาะการสืบค้นที่คุณใช้เท่านั้น

วิเคราะห์ตัววัด บันทึก และการติดตามคอนเทนเนอร์

Container Insights ลดความซับซ้อนของข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตัวชี้วัด บันทึก และการติดตามโดยลดความซับซ้อนของการเชื่อมโยงในเชิงลึกจากแดชบอร์ดอัตโนมัติไปสู่เหตุการณ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพแบบละเอียด บันทึกแอปพลิเคชัน (stdout/stderr) บันทึกที่กำหนดเอง บันทึกอินสแตนซ์ Amazon EC2 ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า บันทึก Plane ข้อมูลของ Amazon EKS/k8s และบันทึก Plane ข้อมูลของ Amazon EKS โดยใช้ภาษาการสืบค้นขั้นสูงของ CloudWatch Logs Insights

วิเคราะห์ตัววัด บันทึก และการติดตาม Lambda

Lambda Insights ลดความซับซ้อนของข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตัวชี้วัด บันทึก และการติดตามโดยลดความซับซ้อนของการเชื่อมโยงในเชิงลึกจากแดชบอร์ดอัตโนมัติไปสู่เหตุการณ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพแบบละเอียด บันทึกแอปพลิเคชัน และบันทึกแบบกำหนดเอง โดยใช้ภาษาการสืบค้นขั้นสูงของ CloudWatch Logs Insights

ข้อมูลเชิงลึกของผู้สนับสนุน

ขณะนี้ Amazon CloudWatch มีข้อมูลเชิงลึกของผู้สนับสนุนซึ่งทำการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาเพื่อมอบมุมมองของผู้มสนับสนุนที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของระบบ เมื่อตั้งค่าแล้ว ข้อมูลเชิงลึกของผู้สนับสนุนจะทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องการการแทรกแซงจากผู้ใช้เพิ่มเติม ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาและผู้ให้บริการแยกวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน ข้อมูลเชิงลึกของผู้สนับสนุนช่วยให้คุณเข้าใจว่าใครหรือสิ่งใดมีผลกระทบต่อระบบและประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน เช่น ทรัพยากรเฉพาะ บัญชีลูกค้า หรือการเรียกใช้ API ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถระบุค่าผิดปกติ ค้นหารูปแบบการรับส่งข้อมูลที่หนักที่สุด และจัดอันดับกระบวนการของระบบที่ใช้มากที่สุดได้ คุณสามารถสร้างกฎข้อมูลเชิงลึกของผู้มสนับสนุนเพื่อประเมินรูปแบบในเหตุการณ์บันทึกที่มีโครงสร้างขณะที่ส่งไปยัง CloudWatch Logs รวมถึงบันทึกจากบริการของ AWS เช่น AWS CloudTrail, Amazon Virtual Private Cloud, Amazon API Gateway และบันทึกที่กำหนดเองที่ส่งมาจากบริการเซิร์ฟเวอร์ในองค์กร เช่น บันทึกการเข้าถึง Apache ข้อมูลเชิงลึกของผู้สนับสนุนจะประเมินเหตุการณ์บันทึกเหล่านี้ในรายงานแบบเรียลไทม์ รวมถึงแสดงรายงานที่มีผู้มีสนับสนุนสูงสุดและจำนวนผู้มีสสนับสนุนที่ไม่ซ้ำกันในชุดข้อมูล ผู้สนับสนุนเป็นตัวชี้วัดรวมที่ขึ้นอยู่กับมิติที่มีอยู่เป็นเขตข้อมูลบันทึก CloudWatch Logs เช่น account-id หรือ interface-id ใน VPC Flow Logs หรือมิติข้อมูลที่กำหนดเองอื่นๆ คุณสามารถจัดเรียงและกรองข้อมูลผู้สนับสนุนตามเกณฑ์ที่คุณกำหนดเอง สามารถแสดงข้อมูลรายงานจากข้อมูลเชิงลึกของผู้สนับได้บนแดชบอร์ดของ CloudWatch, ตัววัด CloudWatch พร้อมกราฟด้านข้าง และเพิ่มในการเตือน CloudWatch

การปฏิบัติตามข้อกำหนดและการรักษาความปลอดภัย

Amazon CloudWatch ผสานรวมกับ AWS Identity and Access Management (IAM) คุณจึงสามารถควบคุมได้ว่าผู้ใช้และทรัพยากรใดที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของคุณและสามารถเข้าถึงได้อย่างไร

Amazon CloudWatch Logs ยังเป็นไปตามข้อกำหนดของ PCI และ FedRamp ข้อมูลจะถูกเข้ารหัสในขณะพักและในระหว่างการถ่ายโอน คุณยังสามารถใช้การเข้ารหัส AWS KMS เพื่อเข้ารหัสกลุ่มไฟล์บันทึกของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมากขึ้นและปลอดภัยมากขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของ Amazon CloudWatch

ไปที่หน้าราคา
พร้อมที่จะสร้างแล้วใช่ไหม
เริ่มต้นใช้งาน Amazon CloudWatch
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา