รวบรวม

รวบรวมและจัดเก็บไฟล์บันทึกอย่างง่ายดาย

บริการ Amazon CloudWatch Logs ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมและจัดเก็บไฟล์บันทึกจากแหล่งข้อมูล แอปพลิเคชัน และบริการของคุณในแบบที่เกือบจะเรียลไทม์ ไฟล์บันทึกมีด้วยกันอยู่ 3 หมวดหมู่หลักๆ 1) ไฟล์บันทึกของตัวแทนจำหน่าย ไฟล์บันทึกเหล่านี้จะเผยแพร่แบบเนทีฟโดยบริการ AWS ในนามของลูกค้า ในปัจจุบัน ไฟล์บันทึก Amazon VPC Flow และไฟล์บันทึก Amazon Route 53 เป็นสองประเภทที่รองรับ 2) ไฟล์บันทึกที่เผยแพร่โดยบริการ AWS ปัจจุบัน บริการ AWS จำนวน 30 กว่าบริการยังเผยแพร่ไฟล์บันทึกไปยัง CloudWatch บริการเหล่านี้รวมถึง Amazon API Gateway, AWS Lambda, AWS CloudTrail และอื่นๆ อีกมากมาย 3) ไฟล์บันทึกแบบกำหนดเอง ไฟล์บันทึกเหล่านี้มาจากแอปลิเคชันและทรัพยากรในสถานที่ของคุณเอง คุณสามารถใช้ AWS Systems Manager เพื่อติดตั้ง CloudWatch Agent หรือคุณสามารถใช้การดำเนินการ PutLogData API เพื่อเผยแพร่ไฟล์บันทึกได้อย่างง่ายดาย

ตัววัดในตัว

การเก็บรวบรวมตัววัดจากแอปพลิเคชันที่ได้รับการกระจาย (เช่น แอปพลิเคชันที่สร้างโดยใช้สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส) จะใช้เวลานาน Amazon CloudWatch ช่วยให้คุณสามารถเก็บรวบรวมตัววัดเริ่มต้นจากบริการ AWS มากกว่า 70 บริการได้ เช่น Amazon EC2, Amazon DynamoDB, Amazon S3, Amazon ECS, AWS Lambda และ Amazon API Gateway โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ ในส่วนของคุณ ตัวอย่างเช่น EC2 Instance จะเผยแพร่การใช้ CPU การถ่ายโอนข้อมูล และตัววัดการใช้งานดิสก์โดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภานะ คุณสามารถใช้ตัววัดในตัวหนึ่งตัววัดจากทั้งหมดเจ็ดตัววัดสำหรับ API Gateway เพื่อตรวจจับเวลาหน่วงหรือใช้ประโยชน์จากตัววัดในตัวหนึ่งตัววัดจากทั้งหมดแปดตัววัดสำหรับ AWS Lambda เพื่อตรวจจับข้อผิดพลาดและคอขวดได้ หากคุณต้องการตัววัดที่ละเอียดกว่าตัววัดเริ่มต้น เช่น ตัววัด Amazon Kinesis Data Streams สำหรับวัดในระดับเศษส่วน คุณสามารถเลือกใช้สำหรับแต่ละทรัพยากรได้

ตัววัดแบบกำหนดเอง

Amazon CloudWatch ช่วยให้คุณสามารถเก็บรวบรวมตัววัดแบบกำหนดเองจากแอปพลิเคชันของคุณเองได้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพด้านการทำงาน แก้ไขปัญหา และดูแนวโน้มได้ กิจกรรมของผู้ใช้เป็นตัวอย่างของตัววัดแบบกำหนดเองที่คุณสามารถรวบรวมและตรวจสอบภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง คุณสามารถใช้การดำเนินการ CloudWatch Agent หรือ PutMetricData API เพื่อเผยแพร่ตัววัดเหล่านี้ไปยัง CloudWatch ได้ ฟังก์ชันการทำงาน CloudWatch ทั้งหมดที่เหมือนกันจะสามารถใช้งานได้ที่ความถี่สูงสุดหนึ่งวินาที สำหรับข้อมูลตัววัดแบบกำหนดเองของคุณ รวมถึงข้อมูลสถิติ กราฟ และระบบเตือน

ตรวจสอบ

มุมมองการดำเนินการแบบครบวงจรพร้อมด้วยแดชบอร์ด

แดชบอร์ด Amazon CloudWatch ช่วยให้คุณสามารถสร้างกราฟที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และแสดงภาพทรัพยากรและแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ของคุณในมุมมองแบบครบวงจรได้ คุณสามารถสร้างกราฟตัววัดและข้อมูลไฟล์บันทึกไว้ข้างๆ กันได้ในแดชบอร์ดเดียวเพื่อดูบริบทอย่างรวดเร็วและวินิจฉัยปัญหาเพื่อทำความเข้าใจสาเหตุหลัก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างภาพตัววัดหลักได้ เช่น การใช้ CPU และหน่วยความจำ และเปรียบเทียบข้อมูลเหล่านี้กับประสิทธิภาพการทำงาน คุณยังสามารถเทียบเคียงรูปแบบไฟล์บันทึกของตัววัดบางอย่างและตั้งค่าตัวเตือนให้แจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาด้านประสิทธิภาพและการดำเนินการได้ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพทั้งระบบเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการดำเนินการและช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (MTTR)

การแจ้งเตือนการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพสูง

การแจ้งเตือน Amazon CloudWatch ช่วยให้คุณสามารถตั้งเกณฑ์บนตัววัดเพื่อเปิดใช้งานการตอบสนองได้ คุณสามารถสร้างการแจ้งเตือนการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพสูง ตั้งสถิติเป็นเปอร์เซ็นต์ และระบุการกระทำหรือละเว้นตามความเหมาะสมได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างการแจ้งเตือนในตัววัด Amazon EC2 ตั้งการแจ้ง และดำเนินการบางอย่างเพื่อตรวจจับและปิดอินสแตนซ์ที่ไม่ใช้งานหรือทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพได้ การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ในตัววัดและเหตุการณ์ช่วยให้คุณสามารถลดช่วงเวลาไม่พร้อมให้บริการและผลกระทบต่อธุรกิจได้

ความสัมพันธ์ของไฟล์บันทึกกับตัววัด

ทรัพยากรแอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานจะสร้างข้อมูลการดำเนินการและการตรวจสอบมากมายในรูปแบบของไฟล์บันทึกและตัววัด นอกจากการช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงและเห็นภาพชุดข้อมูลเหล่านี้ในแพลตฟอร์มเดียว Amazon CloudWatch ยังช่วยให้สามารถเชื่อมโยงตัววัดกับไฟล์บันทึกได้อย่างง่ายดาย การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถวินิจฉัยปัญหาเพื่อทำความเข้าใจสาเหตุหลักได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเชื่อมความสัมพันธ์รูปแบบไฟล์บันทึกอย่างเช่นข้อผิดพลาดเข้ากับตัววัดบางอย่าง และตั้งค่าตัวเตือนเพื่อให้แจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงานและด้านการดำเนินการได้

แอปพลิเคชันข้อมูลเชิงลึกแอปพลิเคชันสำหรับ .NET และ SQL Server

ข้อมูลเชิงลึกแอปพลิเคชัน Amazon CloudWatch สำหรับ .NET และ SQL Server ช่วยให้คุณตรวจสอบแอปพลิเคชัน .NET และ SQL Server ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณเห็นสภาพการทำงานของแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ และยังช่วยระบุและตั้งค่าตัววัดหลักและบันทึกทั่วทั้งทรัพยากรแอปพลิเคชันและ Technology Stack ของคุณ เช่น ฐานข้อมูล เว็บ (IIS) และเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน ระบบปฏิบัติการ โหลดบาลานเซอร์ คิว ฯลฯ ช่วยตรวจสอบข้อมูลทางไกลเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อหาและเทียบความสัมพันธ์ของความผิดปกติและข้อผิดพลาด เพื่อเตือนให้คุณทราบปัญหาในแอปพลิเคชัน ในการช่วยแก้ไขปัญหา ระบบจะสร้างแดชบอร์ดอัตโนมัติสำหรับปัญหาที่ตรวจพบ พร้อมความผิดปกติของตัววัดที่สัมพันธ์กันและข้อผิดพลาดของบันทึก พร้อมทั้งข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อแสดงต้นเหตุที่เป็นไปได้ให้คุณทราบ ซึ่งช่วยให้คุณดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว เพื่อให้มั่นใจว่าแอปพลิเคชันของคุณมีสภาพการทำงานที่ดี และผู้ใช้ปลายทางไม่ได้รับผลกระทบ

การดำเนินการ

Auto Scaling

Auto Scaling ช่วยคุณวางแผนด้านประสิทธิภาพและทรัพยากรโดยอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าเกณฑ์ในการแจ้งเตือนในตัววัดหลักและดำเนินการ Auto Scaling โดยอัตโนมัติได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ Auto Scaling เพื่อเพิ่มหรือเอา EC2 Instance ออก โดยขึ้นอยู่กับตัววัดการใช้งาน CPU และปรับปรุงต้นทุนการใช้ทรัพยากรให้มีความเหมาะสมที่สุด

ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงด้านการดำเนินการโดยอัตโนมัติด้วย CloudWatch Events

CloudWatch Events ให้การสตรีมเหตุการณ์ของระบบที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร AWS ของคุณในแบบที่เกือบจะเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการดำเนินการและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว คุณเพียงแค่เขียนกฎต่างๆ เพื่อระบุถึงเหตุการณ์ที่สนใจไปที่แอปพลิเคชันของคุณ และการดำเนินการอัตโนมัติที่ต้องทำเมื่อกฎสามารถจับคู่กับเหตุการณ์ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งกฎเพื่อกระตุ้นฟังก์ชัน AWS Lambda หรือแจ้งเตือนหัวข้อ Amazon Simple Notification Service (SNS)

วิเคราะห์

ข้อมูลส่วนเล็กๆ และการกักเก็บแบบขยาย

Amazon CloudWatch ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบแนวโน้มและช่วงระยะเวลาด้วยข้อมูลตัววัดระยะเวลา 15 เดือน (การจัดเก็บและคงไว้) ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการวิเคราะห์ตามหลักสถิติเพื่อปรับให้การใช้งานทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วย CloudWatch คุณสามารถเก็บรวบรวมตัววัดประสิทธิภาพได้สูงสุด 1 วินาที ซึ่งรวมถึงรายการแบบกำหนดเอง เช่น รายการที่มาจากแอปพลิเคชันในสถานที่ของคุณ ข้อมูลแบบเรียลไทม์ส่วนเล็กๆ ช่วยให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และช่วยให้คุณสามารถตรวจพบและตรวจสอบแนวโน้มเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันและประสิทธิภาพด้านการดำเนินการให้ดีขึ้น

การดำเนินการแบบกำหนดเองบนตัววัด

Amazon CloudWatch Metric Math ช่วยให้คุณสามารถทำการคำนวณบนตัววัดหลายตัวสำหรับการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ได้ คุณจึงสามารถดูข้อมูลเชิงลึกจากตัววัด CloudWatch ที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย และเข้าใจประสิทธิภาพด้านการดำเนินการและประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานของคุณได้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถดูตัววัดที่ประมวลผลเหล่านี้ได้ใน AWS Management Console เพิ่มลงในแดชบอร์ด CloudWatch หรือดึงข้อมูลมาโดยใช้การดำเนินการ GetMetricData API Metric Math รองรับการดำเนินงานเกี่ยวกับเลขคณิต เช่น +, -, /, * และฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ เช่น ผลรวม ค่าเฉลี่ย น้อยสุด มากสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การวิเคราะห์บันทึก

Amazon CloudWatch Logs Insights ทำให้คุณสามารถขับเคลื่อนข้อมูลลับที่สามารถนำไปใช้ได้จากล็อกของคุณเพื่อแก้ปัญหาด้านการปฏิบัติงานโดยไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมเซิร์ฟเวอร์หรือจัดการซอฟต์แวร์ คุณสามารถเริ่มเขียนการสืบค้นได้ทันทีด้วยการรวบรวม ตัวกรอง และนิพจน์ทั่วไป นอกจากนี้ คุณสามารถแสดงข้อมูลอนุกรมเวลา เจาะลึกลงไปถึงบันทึกเหตุการณ์แต่ละรายการ และส่งผลการสืบค้นไปยัง CloudWatch Dashboards ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมองเห็นการปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน คุณสามารถเริ่มต้นโดยใช้ Logs Insights เพื่อสืบค้นบันทึกที่ส่งไปยัง CloudWatch ได้เพียงไม่กี่คลิกใน AWS Management Console คุณจ่ายเฉพาะการสืบค้นที่คุณใช้เท่านั้น

การปฏิบัติตามข้อกำหนดและการรักษาความปลอดภัย

Amazon CloudWatch ผสานรวมกับ AWS Identity and Access Management (IAM) คุณจึงสามารถควบคุมได้ว่าผู้ใช้และทรัพยากรใดที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของคุณและสามารถเข้าถึงได้อย่างไร

Amazon CloudWatch Logs ยังเป็นไปตามข้อกำหนดของ PCI และ FedRamp ข้อมูลจะถูกเข้ารหัสในขณะพักและในระหว่างการถ่ายโอน คุณยังสามารถใช้การเข้ารหัส AWS KMS เพื่อเข้ารหัสกลุ่มไฟล์บันทึกของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมากขึ้นและปลอดภัยมากขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของ Amazon CloudWatch

ไปที่หน้าราคา
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon CloudWatch
มีคำถามเพิ่มเติมไหม
ติดต่อเรา