Amazon Elasticsearch Service ให้คุณจ่ายเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำหรือข้อกำหนดการใช้งาน เราจะเรียกเก็บเงินคุณในส่วนชั่วโมงอินสแตนซ์ของ Amazon Elasticsearch Service, พื้นที่จัดเก็บข้อมูล Amazon EBS (หากคุณเลือกตัวเลือกนี้) และการโอนถ่ายข้อมูล

Free Tier

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Amazon Elasticsearch Service ได้ฟรีด้วย AWS Free Tier สำหรับลูกค้าในระดับ AWS Free Tier บริการ Amazon Elasticsearch Service ให้การใช้งานอินสแตนซ์ t2.small.elasticsearch หรือ t3.small.elasticsearch ฟรีถึง 750 ชั่วโมงต่อเดือนและพื้นที่จัดเก็บข้อมูล EBS (แบบแม่เหล็กหรือวัตถุประสงค์ทั่วไป) ที่มีให้เลือกจำนวน 10GB ต่อเดือน หากคุณใช้เกินขีดจำกัดของ Free Tier เราจะเรียกเก็บเงินคุณตามอัตราค่าบริการของ Amazon Elasticsearch Service สำหรับทรัพยากรเพิ่มเติมที่คุณใช้ ดูเงื่อนไขข้อเสนอสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคาอินสแตนซ์แบบตามความต้องการ

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

ราคาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายของ Amazon Elasticsearch Service ช่วยให้คุณสามารถเหมาจ่ายอินสแตนซ์เป็นเวลา 1 หรือ 3 ปี และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานได้มากเมื่อเทียบกับอินสแตนซ์แบบตามต้องการ อินสแตนซ์แบบตามต้องการและแบบเหมาจ่ายนั้นทำงานได้เหมือนกัน แต่ในแง่ของการเรียกเก็บเงิน อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายจะช่วยประหยัดต้นทุนได้มาก

อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายมีตัวเลือกการชำระเงินสามแบบ:

  • อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายไม่มีค่าบริการล่วงหน้า (NURI) - NURI ประหยัดเงินได้จำนวนมากเมื่อเทียบกับราคาอินสแตนซ์แบบตามต้องการ คุณไม่ต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้า แต่ต้องจ่ายค่าบริการสำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายสำหรับช่วงระยะสัญญา 1 หรือ 3 ปี NURI ระยะสัญญา 1 ปีให้ส่วนลด 31% และ NURI ระยะสัญญา 3 ปีให้ส่วนลด 48% NURI ระยะสัญญา 1 ปีให้ส่วนลด 18% และ NURI ระยะสัญญา 3 ปีให้ส่วนลด 28% สำหรับ T3.medium
  • อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าบางส่วน (PURI) - PURI ประหยัดเงินได้มากกว่า NURI ตัวเลือกนี้กำหนดให้คุณต้องชำระเงินส่วนหนึ่งของค่าบริการทั้งหมดล่วงหน้าและจ่ายส่วนที่เหลือของค่าบริการเป็นรายชั่วโมงตลอดช่วงระยะสัญญา PURI ระยะสัญญา 1 ปีให้ส่วนลด 33% และ PURI ระยะสัญญา 3 ปีให้ส่วนลด 50% PURI ระยะสัญญา 1 ปีให้ส่วนลด 20% และ PURI ระยะสัญญา 3 ปีให้ส่วนลด 30% สำหรับ T3.medium
  • อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าทั้งหมด (AURI) - AURI ประหยัดเงินได้สูงสุดในบรรดาตัวเลือกการจ่ายค่าบริการอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายทั้งหมด คุณต้องชำระค่าบริการเหมาจ่ายทั้งหมดโดยชำระล่วงหน้าครั้งเดียว และไม่ต้องจ่ายเงินเป็นรายชั่วโมงอีก AURI ระยะสัญญา 1 ปีให้ส่วนลด 35% และ AURI ระยะสัญญา 3 ปีให้ส่วนลด 52% AURI ระยะสัญญา 1 ปีให้ส่วนลด 22% และ AURI ระยะสัญญา 3 ปีให้ส่วนลด 32% สำหรับ T3.medium

ราคาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายจะเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละรีเจี้ยนและขึ้นอยู่กับตัวเลือกการชำระเงินและระยะสัญญาที่คุณเลือก เมื่อคุณซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย เราจะเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมรายชั่วโมง (ถ้ามี) แม้ว่าคุณจะยังไม่ได้ใช้ Amazon Elasticsearch Service ก็ตาม หากต้องการซื้ออินสแตนซ์แบบแหมาจ่าย ให้ไปที่แท็บอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายใน Console ของเรา

ระยะสัญญา 1 ปี

ระยะสัญญา 3 ปี

*ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้จะแสดงขึ้นเพื่อช่วยคุณคำนวณจำนวนเงินที่อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายจะช่วยคุณประหยัดได้จากราคาแบบตามต้องการ เมื่อคุณซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย คุณจะถูกเรียกเก็บเงินทุกๆ ชั่วโมงในช่วงระยะเวลาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายทั้งหมดที่คุณเลือก โดยไม่คำนึงว่าอินสแตนซ์จะกำลังทำงานอยู่หรือไม่ ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้จะแสดงค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงที่หักลบลบล้างของอินสแตนซ์ (ซึ่งจะคิดค่าบริการรวมสำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายตลอดระยะเวลาทั้งหมด รวมทั้งการชำระเงินล่วงหน้า และกระจายออกไปในแต่ละชั่วโมงของระยะเวลาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย)

ราคาไดรฟ์ข้อมูล Amazon EBS (ใช้งานเมื่อคุณเลือกไดรฟ์ข้อมูล EBS)

บริการ Amazon Elasticsearch Service ช่วยให้คุณเลือกประเภทไดรฟ์ข้อมูลของ Amazon EBS ได้ หากคุณเลือกพื้นที่จัดเก็บ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งาน (SSD) คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลรวมถึงปริมาณการประมวลผลที่คุณจัดเตรียมไว้ อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับ I/O ที่คุณใช้

ราคา UltraWarm

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล AWS แบบมาตรฐาน

คุณจะต้องจ่ายค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล AWS แบบมาตรฐานสำหรับข้อมูลที่ถ่ายโอนเข้าและออกจาก Amazon Elasticsearch Service เราจะไม่เรียกเก็บเงินคุณสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโหนดภายในโดเมน Amazon Elasticsearch Service ของคุณ

พื้นที่จัดเก็บสแน็ปช็อตอัตโนมัติฟรี

Amazon Elasticsearch Service ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มความทนทานของข้อมูลได้โดยใช้สแน็ปช็อตสำหรับคลัสเตอร์ของคุณทั้งแบบอัตโนมัติและบันทึกด้วยตนเอง บริการนี้มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับสแน็ปช็อตอัตโนมัติโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละโดเมนของ Amazon Elasticsearch และเก็บรักษาสแน็ปช็อตเหล่านี้ไว้เป็นระยะเวลา 14 วัน สแน็ปช็อตที่บันทึกด้วยตนเองจะจัดเก็บไว้ใน Amazon S3 และต้องเสียค่าบริการการใช้งาน Amazon S3 มาตรฐาน การถ่ายโอนข้อมูลสำหรับการใช้สแน็ปช็อตเป็นบริการฟรี

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวนราคาของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

เรียนรู้วิธีการเริ่มต้นใช้งาน Amazon Elasticsearch Service

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน