ราคาพื้นที่จัดเก็บ

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม »

† ขนาดขั้นต่ำของอ็อบเจ็กต์ที่เข้าเกณฑ์สำหรับการจัดระดับอัตโนมัติสำหรับ S3 Intelligent-Tiering คือ 128 KB อ็อบเจ็กต์ที่เล็กกว่านี้ก็สามารถจัดเก็บได้ แต่จะถูกเรียกเก็บค่าบริการในอัตราสำหรับ Frequent Access ขนาดอ็อบเจ็กต์ขั้นต่ำที่เรียกเก็บเงินได้สำหรับพื้นที่จัดเก็บ S3 มาตรฐาน - เข้าถึงไม่บ่อยและ S3 หนึ่งโซน – เข้าถึงไม่บ่อยคือ 128 KB อ็อบเจ็กต์ที่เล็กกว่านี้ก็สามารถจัดเก็บได้ แต่จะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับพื้นที่จัดเก็บขนาด 128 KB พื้นที่จัดเก็บ S3 Intelligent-Tiering, S3 Standard-IA และ S3 One Zone-IA จะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับระยะเวลาการจัดเก็บขั้นต่ำที่ 30 วัน และออบเจ็กต์ที่ถูกลบก่อน 30 วัน จะคิดค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนเท่ากับราคาพื้นที่จัดเก็บที่เหลืออยู่ อ็อบเจ็กต์ที่ถูกลบ เขียนทับ หรือเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่จัดเก็บระดับอื่นก่อน 30 วันจะมีค่าบริการการใช้งานตามปกติ บวกกับค่าบริการคำขอที่คิดตามสัดส่วนสำหรับส่วนที่เหลืออยู่ขั้นต่ำ 30 วัน อ็อบเจ็กต์ที่จัดเก็บไว้นาน 30 วันขึ้นไปจะไม่มีค่าบริการคำขอขั้นต่ำ 30 วัน

อ็อบเจ็กต์ที่จัดเก็บถาวรไว้ที่ S3 Glacier มีระยะเวลาจัดเก็บขั้นต่ำ 90 วัน และอ็อบเจ็กต์ที่ถูกลบก่อน 90 วันจะคิดค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนซึ่งเท่ากับค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บสำหรับจำนวนวันที่เหลืออยู่ อ็อบเจ็กต์ที่จัดเก็บถาวรไว้ที่ S3 Glacier Deep Archive มีระยะเวลาจัดเก็บขั้นต่ำ 180 วัน และอ็อบเจ็กต์ที่ถูกลบก่อน 180 วันจะคิดค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนซึ่งเท่ากับค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บสำหรับจำนวนวันที่เหลืออยู่ สำหรับแต่ละอ็อบเจ็กต์ที่จัดเก็บใน S3 Glacier หรือ S3 Glacier Deep Archive นั้น Amazon S3 จะเพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับข้อมูลเมตาที่เรียกเก็บได้เป็นจำนวน 40 KB โดยคิดอัตรา S3 Standard เป็นจำนวน 8 KB และคิดอัตรา Glacier หรือ Deep Archive เป็นจำนวน 32 KB


สำหรับราคา Reduced Redundancy Storage โปรดไปที่หน้ารายละเอียดของ S3 Reduced Redundancy »  


ราคาคำขอ

สำหรับคำขออื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ด้านล่าง

ขอลบและยกเลิกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย †

ราคาคำขอ Amazon S3 จะขึ้นอยู่กับประเภทคำขอ และคิดค่าบริการตามปริมาณคำขอหรือปริมาณข้อมูลที่เรียกใช้ตามที่แสดงในตารางด้านล่าง เมื่อคุณใช้ Amazon S3 Console เพื่อเรียกดูพื้นที่จัดเก็บ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับ GET, LIST และคำขออื่นๆ ที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกดู ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกับคำขอที่สร้างขึ้นโดยใช้ API/SDK

S3 Standard

S3 Intelligent-Tiering

S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)

S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)

Amazon S3 Glacier (S3 Glacier)

**หน่วยความจุที่เตรียมใช้งานช่วยให้คุณสามารถเตรียมความจุสำหรับการเรียกดูแบบเร่งด่วนจาก S3 Glacier ในเดือนที่กำหนด หน่วยความจุที่เตรียมใช้งานแต่ละหน่วยสามารถเรียกดูแบบเร่งด่วนอย่างน้อย 3 รายการทุก 5 นาทีและปริมาณการส่งผ่านข้อมูลสำหรับเรียกดูได้มากถึง 150 MB/วินาที

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม » 

Amazon S3 Glacier Deep Archive (S3 Glacier Deep Archive)

ราคาการจัดการพื้นที่จัดเก็บ S3

การจัดการพื้นที่จัดเก็บ S3 มีการกำหนดราคาตามคุณสมบัติ ดังรายละเอียดในตารางด้านล่าง สำหรับราคา Amazon CloudWatch Metrics โปรดไปที่หน้าราคา Amazon CloudWatch »

สำหรับราคา S3 Data Events ใน AWS CloudTrail โปรดไปที่หน้าราคา AWS CloudTrail »

ราคาการถ่ายโอนข้อมูล

ราคาด้านล่างจะอ้างอิงตามข้อมูลที่ถ่ายโอน "เข้า" และ "ออก" จาก Amazon S3 (ผ่านอินเทอร์เน็ตสาธารณะ)††† สามารถดูราคา AWS Direct Connect ได้ที่นี่ »

การถ่ายโอนระหว่างบัคเก็ต S3 หรือจาก Amazon S3 ไปยังบริการใดก็ตามภายในภูมิภาค AWS เดียวกันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

หากต้องการถ่ายโอนข้อมูลเกิน 500 TB/เดือน โปรดติดต่อเรา

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม »

ขนาดพื้นที่จัดเก็บและแบนด์วิธรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของไฟล์

ระดับอัตราจะพิจารณาการใช้งานโดยรวมของคุณสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลออกไปยังอินเทอร์เน็ตในทั่วทุกบริการของ AWS

††† ข้อมูลที่ถ่ายโอนออกอาจไม่เหมือนข้อมูลที่แอปพลิเคชันของคุณได้รับในกรณีที่คุณยกเลิกการเชื่อมต่อก่อนกำหนด เช่น หากคุณขออ็อบเจ็กต์ 10 GB แล้วยกเลิกการเชื่อมต่อเมื่อได้รับข้อมูล 2 GB แรก Amazon S3 พยายามหยุดการสตรีมข้อมูลแต่ไม่สามารถหยุดได้ในทันที ในตัวอย่างนี้ การถ่ายโอนข้อมูลออกอาจมีขนาด 3 GB (มี 1 GB เกินมาจาก 2 GB ที่คุณได้รับ) ด้วยเหตุนี้ จึงมีการเรียกเก็บเงินสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลออก 3 GB

ราคา S3 Transfer Acceleration

ราคาขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้ง edge ของ AWS ที่ใช้เร่งการถ่ายโอนของคุณ ราคา S3 Transfer Acceleration เป็นส่วนเพิ่มเติมจากราคาการถ่ายโอนข้อมูล

การถ่ายโอนข้อมูลเข้าไปยัง Amazon S3 จากอินเทอร์เน็ต:  
เร่งโดยสถานที่ตั้ง Edge ของ AWS ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น 0.04 USD ต่อ GB
เร่งโดยสถานที่ตั้ง Edge อื่นๆ ทั้งหมดของ AWS 0.08 USD ต่อ GB
   
การถ่ายโอนข้อมูลออกจาก Amazon S3 ไปยังอินเทอร์เน็ต:  
เร่งโดยสถานที่ตั้ง Edge ใดก็ได้ของ AWS 0.04 USD ต่อ GB
   
การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Amazon S3 และอีกภูมิภาคของ AWS:  
เร่งโดยสถานที่ตั้ง Edge ใดก็ได้ของ AWS 0.04 USD ต่อ GB

ในแต่ละครั้งที่คุณใช้ S3 Transfer Acceleration เพื่ออัปโหลดอ็อบเจ็กต์ เราจะตรวจสอบว่าบริการน่าจะเร็วกว่าการถ่ายโอนข้อมูลด้วย Amazon S3 ทั่วไปหรือไม่ หากเราพบว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะไม่เร็วกว่าการถ่ายโอนข้อมูลด้วย Amazon S3 ปกติในกรณีที่ถ่ายโอนอ็อบเจ็กต์เดียวกันไปยังภูมิภาค AWS ปลายทางเดียวกัน เราจะไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งาน S3 Transfer Acceleration สำหรับการถ่ายโอนครั้งนั้น และอาจบายพาสระบบ S3 Transfer Acceleration สำหรับรายการอัปโหลดดังกล่าว

ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยเครื่องมือเทียบความเร็ว Amazon S3 Transfer Acceleration »

ราคาการทำซ้ำข้ามภูมิภาค

CRR คือคุณสมบัติหนึ่งของ Amazon S3 ที่ทำซ้ำข้อมูลทั่วภูมิภาคต่างๆ ของ AWS โดยอัตโนมัติ เมื่อใช้ CRR อ็อบเจ็กต์ทุกรายการที่อัปโหลดไปยังบัคเก็ตต้นทางของ S3 จะมีการทำซ้ำไปยังบัคเก็ตปลายทางในภูมิภาค AWS อื่นที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ คุณจะชำระค่าบริการ Amazon S3 สำหรับพื้นที่จัดเก็บ (ในระดับพื้นที่จัดเก็บ S3 ที่คุณเลือก) คำขอ COPY หรือ PUT และการถ่ายโอนข้อมูลออกจาก Amazon S3 ระหว่างภูมิภาค สำหรับสำเนาข้อมูลที่มีการทำซ้ำ นอกเหนือจากค่าบริการพื้นที่จัดเก็บสำหรับสำเนาหลัก ราคาสำหรับสำเนาที่มีการทำซ้ำของพื้นที่จัดเก็บขึ้นอยู่กับภูมิภาคปลายทาง ส่วนราคาสำหรับคำขอและการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างภูมิภาคจะขึ้นอยู่กับภูมิภาค AWS ต้นทาง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการทำซ้ำข้ามภูมิภาค โปรดไปที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ CRR และหน้าเว็บ CRR ในคู่มือ Developer

ภูมิภาค AWS GovCloud

AWS GovCloud คือภูมิภาค AWS ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้หน่วยงานรัฐบาลและผู้รับเหมาในสหรัฐอเมริกาสามารถย้ายปริมาณงานที่มีความสำคัญมากไปยังระบบคลาวด์ โดยปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎของตน สำหรับราคาและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิภาค AWS GovCloud โปรดไปที่หน้าเว็บ AWS GovCloud

* ในแต่ละเดือนจะมีการคำนวณการใช้งานแบบ Free Tier ทั่วทุกภูมิภาค AWS ยกเว้นภูมิภาค AWS GovCloud และใช้กับการเก็บค่าบริการของคุณโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้การใช้งานรายเดือนที่ไม่ได้ใช้จะไม่สามารถทบไปเดือนถัดไป มีข้อจำกัด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เงื่อนไขข้อเสนอ

(Amazon S3 จำหน่ายโดย Amazon Web Services, Inc.)

พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
ดูคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติสำหรับการจัดการข้อมูล ความปลอดภัย การจัดการสิทธิ์เข้าถึง การวิเคราะห์ และอื่นๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับการเข้าถึง AWS Free Tier โดยทันทีและเริ่มทดลองใช้งาน Amazon S3 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นการสร้างด้วย Amazon S3 ใน AWS Console

เริ่มต้นใช้งาน