ราคาพื้นที่จัดเก็บ

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม »

† ขนาดขั้นต่ำของอ็อบเจ็กต์ที่เข้าเกณฑ์สำหรับการจัดระดับอัตโนมัติสำหรับ S3 Intelligent-Tiering คือ 128 KB อ็อบเจ็กต์ที่เล็กกว่านี้ก็สามารถจัดเก็บได้ แต่จะถูกเรียกเก็บค่าบริการในอัตราสำหรับ Frequent Access ขนาดอ็อบเจ็กต์ขั้นต่ำที่เรียกเก็บเงินได้สำหรับพื้นที่จัดเก็บ S3 มาตรฐาน - เข้าถึงไม่บ่อยและ S3 หนึ่งโซน – เข้าถึงไม่บ่อยคือ 128 KB อ็อบเจ็กต์ที่เล็กกว่านี้ก็สามารถจัดเก็บได้ แต่จะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับพื้นที่จัดเก็บขนาด 128 KB พื้นที่จัดเก็บ S3 Intelligent-Tiering, S3 Standard-IA และ S3 One Zone-IA จะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับระยะเวลาการจัดเก็บขั้นต่ำที่ 30 วัน และออบเจ็กต์ที่ถูกลบก่อน 30 วัน จะคิดค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนเท่ากับราคาพื้นที่จัดเก็บที่เหลืออยู่ อ็อบเจ็กต์ที่ถูกลบ เขียนทับ หรือเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่จัดเก็บระดับอื่นก่อน 30 วันจะมีค่าบริการการใช้งานตามปกติ บวกกับค่าบริการคำขอที่คิดตามสัดส่วนสำหรับส่วนที่เหลืออยู่ขั้นต่ำ 30 วัน อ็อบเจ็กต์ที่จัดเก็บไว้นาน 30 วันขึ้นไปจะไม่มีค่าบริการคำขอขั้นต่ำ 30 วัน

อ็อบเจ็กต์ที่จัดเก็บถาวรไว้ที่ S3 Glacier มีระยะเวลาจัดเก็บขั้นต่ำ 90 วัน และอ็อบเจ็กต์ที่ถูกลบก่อน 90 วันจะคิดค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนซึ่งเท่ากับค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บสำหรับจำนวนวันที่เหลืออยู่ อ็อบเจ็กต์ที่จัดเก็บถาวรไว้ที่ S3 Glacier Deep Archive มีระยะเวลาจัดเก็บขั้นต่ำ 180 วัน และอ็อบเจ็กต์ที่ถูกลบก่อน 180 วันจะคิดค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนซึ่งเท่ากับค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บสำหรับจำนวนวันที่เหลืออยู่ สำหรับแต่ละอ็อบเจ็กต์ที่จัดเก็บใน S3 Glacier หรือ S3 Glacier Deep Archive นั้น Amazon S3 จะเพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับข้อมูลเมตาที่เรียกเก็บได้เป็นจำนวน 40 KB โดยคิดอัตรา S3 Standard เป็นจำนวน 8 KB และคิดอัตรา Glacier หรือ Deep Archive เป็นจำนวน 32 KB


สำหรับราคา Reduced Redundancy Storage โปรดไปที่หน้ารายละเอียดของ S3 Reduced Redundancy »  


ราคาคำขอ

สำหรับคำขออื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ด้านล่าง

ขอลบและยกเลิกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย †

ราคาคำขอ Amazon S3 จะขึ้นอยู่กับประเภทคำขอ และคิดค่าบริการตามปริมาณคำขอหรือปริมาณข้อมูลที่เรียกใช้ตามที่แสดงในตารางด้านล่าง เมื่อคุณใช้ Amazon S3 Console เพื่อเรียกดูพื้นที่จัดเก็บ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับ GET, LIST และคำขออื่นๆ ที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกดู ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกับคำขอที่สร้างขึ้นโดยใช้ API/SDK

S3 Standard

S3 Intelligent-Tiering

S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)

S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)

Amazon S3 Glacier (S3 Glacier)

**หน่วยความจุที่เตรียมใช้งานช่วยให้คุณสามารถเตรียมความจุสำหรับการเรียกดูแบบเร่งด่วนจาก S3 Glacier ในเดือนที่กำหนด หน่วยความจุที่เตรียมใช้งานแต่ละหน่วยสามารถเรียกดูแบบเร่งด่วนอย่างน้อย 3 รายการทุก 5 นาทีและปริมาณการส่งผ่านข้อมูลสำหรับเรียกดูได้มากถึง 150 MB/วินาที

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม » 

สำหรับลูกค้าที่ใช้ API โดยตรงของ Glacier สามารถดูราคาสำหรับการเรียกใช้ API ได้ที่นี่

Amazon S3 Glacier Deep Archive (S3 Glacier Deep Archive)

ราคาการจัดการพื้นที่จัดเก็บ S3

การจัดการพื้นที่จัดเก็บ S3 มีการกำหนดราคาตามคุณสมบัติ ดังรายละเอียดในตารางด้านล่าง สำหรับราคา Amazon CloudWatch Metrics โปรดไปที่หน้าราคา Amazon CloudWatch »

สำหรับราคา S3 Data Events ใน AWS CloudTrail โปรดไปที่หน้าราคา AWS CloudTrail »

ราคาการถ่ายโอนข้อมูล

ราคาด้านล่างจะอ้างอิงตามข้อมูลที่ถ่ายโอน "เข้า" และ "ออก" จาก Amazon S3 (ผ่านอินเทอร์เน็ตสาธารณะ)††† สามารถดูราคา AWS Direct Connect ได้ที่นี่ »

การถ่ายโอนระหว่างบัคเก็ต S3 หรือจาก Amazon S3 ไปยังบริการใดก็ตามภายในภูมิภาค AWS เดียวกันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

หากต้องการถ่ายโอนข้อมูลเกิน 500 TB/เดือน โปรดติดต่อเรา

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม »

ขนาดพื้นที่จัดเก็บและแบนด์วิธรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของไฟล์

ระดับอัตราจะพิจารณาการใช้งานโดยรวมของคุณสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลออกไปยังอินเทอร์เน็ตในทั่วทุกบริการของ AWS

††† ข้อมูลที่ถ่ายโอนออกอาจไม่เหมือนข้อมูลที่แอปพลิเคชันของคุณได้รับในกรณีที่คุณยกเลิกการเชื่อมต่อก่อนกำหนด เช่น หากคุณขออ็อบเจ็กต์ 10 GB แล้วยกเลิกการเชื่อมต่อเมื่อได้รับข้อมูล 2 GB แรก Amazon S3 พยายามหยุดการสตรีมข้อมูลแต่ไม่สามารถหยุดได้ในทันที ในตัวอย่างนี้ การถ่ายโอนข้อมูลออกอาจมีขนาด 3 GB (มี 1 GB เกินมาจาก 2 GB ที่คุณได้รับ) ด้วยเหตุนี้ จึงมีการเรียกเก็บเงินสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลออก 3 GB

ราคา S3 Transfer Acceleration

ราคาขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้ง edge ของ AWS ที่ใช้เร่งการถ่ายโอนของคุณ ราคา S3 Transfer Acceleration เป็นส่วนเพิ่มเติมจากราคาการถ่ายโอนข้อมูล

การถ่ายโอนข้อมูลเข้าไปยัง Amazon S3 จากอินเทอร์เน็ต:  
เร่งโดยสถานที่ตั้ง Edge ของ AWS ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น 0.04 USD ต่อ GB
เร่งโดยสถานที่ตั้ง Edge อื่นๆ ทั้งหมดของ AWS 0.08 USD ต่อ GB
   
การถ่ายโอนข้อมูลออกจาก Amazon S3 ไปยังอินเทอร์เน็ต:  
เร่งโดยสถานที่ตั้ง Edge ใดก็ได้ของ AWS 0.04 USD ต่อ GB
   
การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Amazon S3 และอีกภูมิภาคของ AWS:  
เร่งโดยสถานที่ตั้ง Edge ใดก็ได้ของ AWS 0.04 USD ต่อ GB

ในแต่ละครั้งที่คุณใช้ S3 Transfer Acceleration เพื่ออัปโหลดอ็อบเจ็กต์ เราจะตรวจสอบว่าบริการน่าจะเร็วกว่าการถ่ายโอนข้อมูลด้วย Amazon S3 ทั่วไปหรือไม่ หากเราพบว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะไม่เร็วกว่าการถ่ายโอนข้อมูลด้วย Amazon S3 ปกติในกรณีที่ถ่ายโอนอ็อบเจ็กต์เดียวกันไปยังภูมิภาค AWS ปลายทางเดียวกัน เราจะไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งาน S3 Transfer Acceleration สำหรับการถ่ายโอนครั้งนั้น และอาจบายพาสระบบ S3 Transfer Acceleration สำหรับรายการอัปโหลดดังกล่าว

ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยเครื่องมือเปรียบเทียบความเร็ว ของ Amazon S3 Transfer Acceleration »

ราคาการจำลองแบบ

ด้วยการจำลองแบบของ Amazon S3 คุณสามารถกำหนดค่าให้ Amazon S3 จำลองแบบข้อมูลข้ามเขต AWS โดยใช้ Amazon S3 Cross-Region Replication (CRR) หรือการข้ามบัคเก็ตภายในเขต AWS เดียวกันโดยใช้ Amazon S3 Same-Region Replication (SRR) เมื่อกำหนดค่า อ็อบเจ็กต์ที่ถูกอัปโหลดไปยังแหล่งบัคเก็ต S3 จะถูกทำซ้ำโดยอัตโนมัติไปยังบัคเก็ตเป้าหมายซึ่งคุณเลือกไว้ในระหว่างที่กำหนดค่า

สำหรับ CRR และ SRR คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับ Amazon S3 สำหรับพื้นที่จัดเก็บในคลาสการจัดเก็บ S3 เป้าหมายที่เลือกไว้ เพื่อใช้พื้นที่จัดเก็บสำหรับการคัดลอกขั้นแรกและคำขอ PUT การจำลองแบบ สำหรับ CRR ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างภูมิภาคออกจาก Amazon S3 ไปยังภูมิภาคเป้าหมายของคุณ ราคาสำหรับสำเนาที่ทำซ้ำของพื้นที่จัดเก็บขึ้นอยู่กับภูมิภาค AWS ปลายทาง ส่วนราคาสำหรับคำขอและการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างภูมิภาคจะขึ้นอยู่กับภูมิภาค AWS ต้นทาง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการจำลองแบบของ Amazon S3 โปรดไปที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจำลองแบบและหน้าเว็บสำหรับการจำลองแบบในคู่มือนักพัฒนา

ภูมิภาค AWS GovCloud

AWS GovCloud คือภูมิภาค AWS ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้หน่วยงานรัฐบาลและผู้รับเหมาในสหรัฐอเมริกาสามารถย้ายปริมาณงานที่มีความสำคัญมากไปยังระบบคลาวด์ โดยปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎของตน สำหรับราคาและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิภาค AWS GovCloud โปรดไปที่หน้าเว็บ AWS GovCloud

* ในแต่ละเดือนจะมีการคำนวณการใช้งานแบบ Free Tier ทั่วทุกภูมิภาค AWS ยกเว้นภูมิภาค AWS GovCloud และใช้กับการเก็บค่าบริการของคุณโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้การใช้งานรายเดือนที่ไม่ได้ใช้จะไม่สามารถทบไปเดือนถัดไป มีข้อจำกัด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เงื่อนไขข้อเสนอ

(Amazon S3 จำหน่ายโดย Amazon Web Services, Inc.)

พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
ดูคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติสำหรับการจัดการข้อมูล ความปลอดภัย การจัดการสิทธิ์เข้าถึง การวิเคราะห์ และอื่นๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับการเข้าถึง AWS Free Tier โดยทันทีและเริ่มทดลองใช้งาน Amazon S3 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นการสร้างด้วย Amazon S3 ใน AWS Console

เริ่มต้นใช้งาน