เมื่อใช้ AWS Step Functions คุณจะชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่ใช้เท่านั้น Step Functions มีเวิร์กโฟลว์ 2 ประเภท ได้แก่ เวิร์กโฟลว์มาตรฐานและเวิร์กโฟลว์ด่วน

รายละเอียดราคาของเวิร์กโฟลว์มาตรฐานของ AWS Step Functions

คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนครั้งของการเปลี่ยนสถานะที่จำเป็นในการดำเนินการแอปพลิเคชันของคุณ

Step Functions จะนับจำนวนครั้งของการเปลี่ยนสถานะในแต่ละครั้งที่ดำเนินการขั้นตอนเวิร์กโฟลว์ของคุณ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับจำนวนครั้งทั้งหมดของการเปลี่ยนสถานะใน State Machine ทั้งหมดของคุณ รวมทั้งการลองใหม่ด้วย

Step Functions Free Tier ประกอบด้วย การเปลี่ยนสถานะฟรี 4,000 ครั้งต่อเดือน ค่าบริการทั้งหมดจะถูกตรวจวัดรายวันและเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน

สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ตัวอย่างราคา Step Functions

Free Tier

การเปลี่ยนสถานะ 4,000 ครั้ง
ต่อเดือน

Step Functions Free Tier นี้จะไม่หมดอายุโดยอัตโนมัติเมื่อใช้งาน AWS Free Tier ครบ 12 เดือน และลูกค้า AWS ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่แบบไม่มีกำหนด

การเปลี่ยนสถานะ

เมื่อใช้ AWS Step Functions คุณจะต้องชำระเงินสำหรับจำนวนครั้งในการเปลี่ยนสถานะที่คุณใช้ต่อเดือน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการต่อการเปลี่ยนสถานะ นอกเหนือจาก Free Tier โปรดดูรายละเอียดที่ตารางราคาการเปลี่ยนสถานะ _

หากมีการลองใหม่เพื่อจัดการข้อผิดพลาดในขั้นตอนใดๆ ของการทำงาน การลองใหม่แต่ละครั้งจะคิดค่าบริการเป็นการเปลี่ยนสถานะเพิ่มเติม 

ราคาการเปลี่ยนสถานะของเวิร์กโฟลว์มาตรฐานของ AWS Step Functions

รายละเอียดราคาของเวิร์กโฟลว์ด่วนของ AWS Step Functions

เมื่อใช้เวิร์กโฟลว์ด่วนของ AWS Step Functions คุณจะชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่ใช้เท่านั้น คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนคำขอเวิร์กโฟลว์ของคุณและระยะเวลาที่เวิร์กโฟลว์ของคุณทำงาน

เวิร์กโฟลว์ด่วนของ Step Functions นับจำนวนคำขอในแต่ละครั้งที่เริ่มดำเนินการเวิร์กโฟลว์ รวมทั้งการทดสอบจากคอนโซลด้วย คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับจำนวนคำขอทั้งหมดในทุกเวิร์กโฟลว์ของคุณ

ระยะเวลานั้นคำนวณจากเวลาที่เวิร์กโฟลว์ของคุณเริ่มทำงานไปจนกระทั่งทำงานเสร็จสิ้นหรือถูกสั่งให้สิ้นสุดการทำงาน โดยปัดเศษขึ้นเป็นหลัก 100 มิลลิวินาทีที่ใกล้ที่สุด และจำนวนของหน่วยความจำที่ใช้ในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของคุณจะคิดค่าใช้จ่ายตามหน่วยขนาด 64 MB

การใช้งานหน่วยความจำจะคิดตามขนาดของเวิร์กโฟลว์ การใช้งานการแมปหรือสถานะแบบขนาน และขนาดข้อมูล (ปริมาณงาน) ที่สั่งทำงาน ตัวอย่าง 3 และ 4 ของการกำหนดราคาแสดงตัวอย่างของการใช้งานหน่วยความจำโดยประมาณ 

ค่าบริการเพิ่มเติม

คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมได้ หากการทำงานของแอปพลิเคชันของคุณใช้งานบริการของ AWS หรือถ่ายโอนข้อมูลอื่น ตัวอย่างเช่น หากแอปพลิเคชันของคุณเพิกถอนฟังก์ชัน AWS Lambda คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับคำขอแต่ละรายการ และสำหรับช่วงเวลาในการใช้ฟังก์ชัน Lambda แต่ละครั้ง สำหรับรายละเอียดในส่วนราคาบริการของ AWS โปรดดูที่ส่วนราคาของหน้ารายละเอียดบริการของ AWS ที่เกี่ยวข้อง ลิงก์ไปยังราคาสำหรับบางบริการที่ใช้ทั่วไปจะแสดงด้านล่างนี้

การถ่ายโอนข้อมูล

การถ่ายโอนข้อมูลภายนอกเข้าและออกจาก Amazon EC2

ราคา AWS Lambda

คำขอและช่วงเวลา

ราคา Amazon EC2

รูปแบบตามต้องการ รูปแบบสำรอง และอินสแตนซ์ Spot

ราคา Amazon ECS

Fargate และประเภทการเปิดใช้งาน EC2

รายละเอียดราคา Step Functions

 • ตัวอย่างที่ 1

  เวิร์กโฟลว์ของแอปพลิเคชันมาตรฐานของ AWS Step Functions ที่มีขั้นตอนเรียงตามลำดับ
  sfn_sm_upload_delete_raw

  เวิร์กโฟลว์แอปพลิเคชันที่มีสองขั้นตอนมีการเปลี่ยนสถานะสามครั้งโดยระบุจากการนับลูกศรบนกราฟ:

  1. เริ่มอัปโหลดไฟล์ RAW
  2. อัปโหลดไฟล์ RAW เพื่อลบไฟล์ RAW
  3. ลบไฟล์ RAW เพื่อสิ้นสุด 

  ราคาต่อจำนวนครั้งการเปลี่ยนสถานะในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) เท่ากับ 0.000025 USD และ Free Tier จะครอบคลุมการเปลี่ยนสถานะจำนวน 4,000 ครั้งต่อเดือน หากคุณใช้งาน State Machine นี้ 100,000 ครั้งในหนึ่งเดือน โดยไม่มีการลองอีกครั้ง เนื่องจากข้อผิดพลาด คุณจะต้องชำระเงิน:

  การเปลี่ยนสถานะในกระบวนงาน * การใช้กระบวนงาน = การเปลี่ยนสถานะทั้งหมด

  3 * 100,000 = 300,000

  การเปลี่ยนสถานะทั้งหมด – การเปลี่ยนสถานะ Free Tier = การเปลี่ยนสถานะที่เรียกเก็บเงินได้

  300,000 – 4,000 = 296,000

  ค่าบริการรายเดือน = 296,000 * 0.000025 USD = 7.40 USD

 • ตัวอย่างที่ 2

  เวิร์กโฟลว์ของแอปพลิเคชันมาตรฐานของ AWS Step Functions ที่มีเงื่อนไขการแยกเส้นทาง
  sfn_sm_image_processing

  State Machine ที่ใช้ในตัวอย่างนี้พบได้ใน GitHub

  กระบวนงานแอปพลิเคชันที่มีเงื่อนไขแบบแยก จะมีเส้นทางมากกว่าหนึ่งเส้นทาง ในตัวอย่างนี้ มีลูกศร 10 อัน (หรือรูปคันศร) ที่เชื่อมโยงขั้นตอน เส้นทางแสนสุขจาก "Start" ถึง "End" จะมีการเปลี่ยนสถานะแปดครั้ง เส้นทางที่เริ่มจาก “Start” ถึง “NotSupportedImageType” จะมีการเปลี่ยนสถานะสองหรือสามครั้ง อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการเปลี่ยนสถานะเพิ่มเติม หากในสถานะนั้นมีการลองจัดการข้อผิดพลาดอีกครั้ง

  ราคาต่อจำนวนครั้งการเปลี่ยนสถานะในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) เท่ากับ 0.000025 USD และ Free Tier จะครอบคลุมการเปลี่ยนสถานะจำนวน 4,000 ครั้งต่อเดือน หากคุณใช้กระบวนงานแอปพลิเคชันนี้ 100,000 ครั้งในหนึ่งเดือน เส้นทางแสนสุขจะปรากฏขึ้นทุกครั้ง และจะไม่มีการลองทำใหม่จากการเกิดข้อผิดพลาด คุณจะต้องชำระเงิน:

  การเปลี่ยนสถานะต่อการใช้งาน * การใช้กระบวนงาน = การเปลี่ยนสถานะทั้งหมด

  8 * 100,000 = 800,000

  การเปลี่ยนสถานะทั้งหมด – การเปลี่ยนสถานะ Free Tier = การเปลี่ยนสถานะที่เรียกเก็บเงินได้

  800,000 – 4,000 = 796,000

  ค่าบริการรายเดือน = 796,000 * 0.000025 USD = 19.90 USD

  ต้นทุนทั้งหมดของฟังก์ชัน AWS Lambda ห้ารายการในตัวอย่างนี้จะเป็น 97.62 USD ในการใช้งานในเส้นทางแสนสุขที่ประสบความสำเร็จ ที่ประมวลผลรูปภาพสกุล JPEG ขนาด 4.7 MB ขนาดและช่วงเวลาในการใช้ฟังก์ชัน Lambda จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

  ฟังก์ชัน หน่วยความจำ (MB) ช่วงเวลา (มิลลิวินาที)
  ExtractImageMetadata 1,024 3,200
  TransformMetadata 256 100
  Rekognition 256 1,200
  Thumbnail 1,536 1,500
  StoreImageMetadata 256 300
 • ตัวอย่างที่ 3

  เวิร์กโฟลว์ด่วนของ AWS Step Functions

  คุณสามารถประมาณการใช้งานหน่วยความจำของเวิร์กโฟลว์ด่วนของ AWS Step Functions ได้ตามขนาดของเครื่องสถานะ ขนาดข้อมูล (ปริมาณงาน) ที่สั่งทำงาน และการใช้งานการแมปหรือสถานะแบบขนาน

  การใช้งานหน่วยความจำเวิร์กโฟลว์ = 50 MB + ขนาดของเครื่องสถานะ + ขนาดข้อมูลที่ทำงาน x จำนวนของขั้นตอนแบบขนานหรือการแมป

  หากคุณมีเวิร์กโฟลว์ที่มีขนาดเครื่องสถานะ 10 KB และไม่มีขั้นตอนแบบขนานหรือการแมป:

  การใช้งานหน่วยความจำเวิร์กโฟลว์ = 50 MB + 10 KB
  การใช้งานหน่วยความจำเวิร์กโฟลว์ = 50.01 MB
  หน่วยความจำที่เก็บค่าบริการ (หน่วยละ 64 MB) = 64 MB

  CloudWatch Metrics มีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานหน่วยความจำใน ExpressExecutionMemory และหน่วยความจำที่เก็บค่าบริการใน ExpressExecutionBilledMemory

  หากคุณเรียกใช้เวิร์กโฟลว์เหล่านี้ 1 ล้านเวิร์กโฟลว์ต่อเดือน และระยะเวลาของเวิร์กโฟลว์โดยเฉลี่ยคือ 30 วินาที:

  ค่าบริการของคำขอรายเดือน

  ราคาเท่ากับ 1.00 USD ต่อหนึ่งล้านคำขอ
  ค่าบริการคำขอรายเดือน = 1 ล้านคำขอ x 1.00 USD = 1.00 USD

  ค่าบริการระยะเวลารายเดือน

  ราคาเท่ากับ 0.00001667 USD ต่อ GB-วินาทีของระยะเวลา
  1 ล้านเวิร์กโฟลว์ x ระยะเวลา 30 วินาที = 30,000,000 วินาที
  30,000,000 x 64 MB (หน่วยความจำที่เก็บค่าบริการ) / 1024 MB = 1,875,000 GB-วินาที
  ค่าบริการของระยะเวลารายเดือน = 1,875,000 GB-วินาที x 0.00001667 USD = 31.26 USD

  ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด

  ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด = ค่าบริการคำขอ + ค่าบริการระยะเวลา
  ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด = 1.00 USD + 31.26 USD = 32.26 USD
 • ตัวอย่างที่ 4

  เวิร์กโฟลว์ด่วนของ AWS Step Functions

  คุณสามารถประมาณการใช้งานหน่วยความจำของเวิร์กโฟลว์ด่วนของ AWS Step Functions ได้ตามขนาดของเครื่องสถานะ ขนาดข้อมูล (ปริมาณงาน) ที่สั่งทำงาน และการใช้งานการแมปหรือสถานะแบบขนาน

  การใช้งานหน่วยความจำเวิร์กโฟลว์ = 50 MB + ขนาดของเครื่องสถานะ + ขนาดข้อมูลที่ทำงาน x จำนวนของขั้นตอนแบบขนานหรือการแมป

  หากคุณมีเวิร์กโฟลว์ที่มีขนาดเครื่องสถานะ 50 KB และขั้นตอนการแมป 400 ขั้นตอนที่มีปริมาณงาน 32 KB ต่อขั้นตอน:

  การใช้งานหน่วยความจำเวิร์กโฟลว์ = 50 MB + 50 KB + (32 KB x 400 ขั้นตอน)
  การใช้งานหน่วยความจำเวิร์กโฟลว์ = 50 MB + 50 KB + 12,800 KB
  การใช้งานหน่วยความจำเวิร์กโฟลว์ = 62.85 MB
  หน่วยความจำที่เก็บค่าบริการ (หน่วยละ 64 MB) = 64 MB

  CloudWatch Metrics มีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานหน่วยความจำใน ExpressExecutionMemory และหน่วยความจำที่เก็บค่าบริการใน ExpressExecutionBilledMemory

  หากคุณเรียกใช้เวิร์กโฟลว์เหล่านี้ 100 ล้านเวิร์กโฟลว์ต่อเดือน และระยะเวลาของเวิร์กโฟลว์โดยเฉลี่ยคือ 10 วินาที:

  ค่าบริการของคำขอรายเดือน

  ราคาเท่ากับ 1.00 USD ต่อหนึ่งล้านคำขอ
  ค่าบริการคำขอรายเดือน = 100 ล้านคำขอ x 1.00 USD = 100.00 USD

  ค่าบริการระยะเวลารายเดือน

  100 ล้านเวิร์กโฟลว์ x ระยะเวลา 10 วินาที = 1,000,000,000 วินาที
  1,000,000,000 x 64 MB (หน่วยความจำที่เก็บค่าบริการ) /1024 MB = 62,500,000 GB-วินาที
  62,500,000 GB-วินาที / 60 / 60 = 17,361.11 GB-ชั่วโมง
  0.06000 USD ต่อ GB-ชั่วโมง x 1,000 GB-ชั่วโมง = 60.00 USD
  0.03000 USD ต่อ GB-ชั่วโมง x 4,000 GB-ชั่วโมง = 120.00 USD
  0.01642 USD ต่อ GB-ชั่วโมง x 12,361.11 GB-ชั่วโมง = 202.97 USD

  ค่าบริการระยะเวลารายเดือน = 60.00 USD + 120.00 USD + 202.97 USD = 382.97 USD

  ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด

  ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด = ค่าบริการคำขอ + ค่าบริการระยะเวลา
  ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด = 100.00 USD + 382.97 USD = 482.97 USD

เริ่มต้นใช้งานด้วย AWS Step Functions

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลงชื่อเข้าใช้คอนโซล AWS Step Functions
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา