เมื่อใช้ AWS Step Functions คุณจะชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่ใช้เท่านั้น คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการโดยคำนวณจากจำนวนครั้งในการเปลี่ยนสถานะ ที่จำเป็นต่อการใช้งานแอปพลิเคชันของคุณ

รายละเอียดราคา Step Functions

Step Functions จะทำการนับจำนวนครั้งการเปลี่ยนสถานะ ในแต่ละครั้งที่มีการดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนงานของคุณ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับจำนวนครั้งการเปลี่ยนสถานะทั้งหมดใน State machine ทั้งหมดของคุณ รวมถึงการเรียกอีกครั้ง

Step Functions Free Tier ประกอบด้วย การเปลี่ยนสถานะฟรี 4,000 ครั้งต่อเดือน ค่าบริการทั้งหมดจะถูกตรวจวัดรายวันและเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน

สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ตัวอย่างราคา Step Functions

Free Tier

การเปลี่ยนสถานะ 4,000 ครั้ง
ต่อเดือน

Step Functions Free Tier นี้จะไม่หมดอายุโดยอัตโนมัติเมื่อใช้งาน AWS Free Tier ครบ 12 เดือน และลูกค้า AWS ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่แบบไม่มีกำหนด

การเปลี่ยนสถานะ

เมื่อใช้ AWS Step Functions คุณจะต้องชำระเงินสำหรับจำนวนครั้งในการเปลี่ยนสถานะที่คุณใช้ต่อเดือน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการต่อการเปลี่ยนสถานะ นอกเหนือจาก Free Tier โปรดดูรายละเอียดที่ตารางราคาการเปลี่ยนสถานะ _

หากมีการลองใหม่เพื่อจัดการข้อผิดพลาดในขั้นตอนใดๆ ของการทำงาน การลองใหม่แต่ละครั้งจะคิดค่าบริการเป็นการเปลี่ยนสถานะเพิ่มเติม 

ราคาการเปลี่ยนสถานะ

ค่าบริการเพิ่มเติม

คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมได้ หากการทำงานของแอปพลิเคชันของคุณใช้งานบริการของ AWS หรือถ่ายโอนข้อมูลอื่น ตัวอย่างเช่น หากแอปพลิเคชันของคุณเพิกถอนฟังก์ชัน AWS Lambda คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับคำขอแต่ละรายการ และสำหรับช่วงเวลาในการใช้ฟังก์ชัน Lambda แต่ละครั้ง สำหรับรายละเอียดในส่วนราคาบริการของ AWS โปรดดูที่ส่วนราคาของหน้ารายละเอียดบริการของ AWS ที่เกี่ยวข้อง ลิงก์ไปยังราคาสำหรับบางบริการที่ใช้ทั่วไปจะแสดงด้านล่างนี้

การถ่ายโอนข้อมูล

การถ่ายโอนข้อมูลภายนอกเข้าและออกจาก Amazon EC2

ราคา AWS Lambda

คำขอและช่วงเวลา

ราคา Amazon EC2

รูปแบบตามต้องการ รูปแบบสำรอง และอินสแตนซ์ Spot

ราคา Amazon ECS

Fargate และประเภทการเปิดใช้งาน EC2

รายละเอียดราคา Step Functions

 • ตัวอย่างที่ 1

  กระบวนการทำงานของแอปพลิเคชันที่มีขั้นตอนต่อเนื่อง
  sfn_sm_upload_delete_raw

  กระบวนการทำงานที่มีสองขั้นตอน จะมีการเปลี่ยนสถานะสามครั้ง โดยพิจารณาจากการนับลูกศรบนกราฟ:

  1. เริ่มอัปโหลดไฟล์ RAW
  2. อัปโหลดไฟล์ RAW เพื่อลบไฟล์ RAW
  3. ลบไฟล์ RAW เพื่อสิ้นสุด 

  ราคาต่อจำนวนครั้งการเปลี่ยนสถานะในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) เท่ากับ 0.000025 USD และ Free Tier จะครอบคลุมการเปลี่ยนสถานะจำนวน 4,000 ครั้งต่อเดือน หากคุณใช้งาน State Machine นี้ 100,000 ครั้งในหนึ่งเดือน โดยไม่มีการลองอีกครั้ง เนื่องจากข้อผิดพลาด คุณจะต้องชำระเงิน:

  การเปลี่ยนสถานะในกระบวนงาน * การใช้กระบวนงาน = การเปลี่ยนสถานะทั้งหมด

  3 * 100,000 = 300,000

  การเปลี่ยนสถานะทั้งหมด – การเปลี่ยนสถานะ Free Tier = การเปลี่ยนสถานะที่เรียกเก็บเงินได้

  300,000 – 4,000 = 296,000

  ค่าบริการรายเดือน = 296,000 * 0.000025 USD = 7.40 USD

 • ตัวอย่างที่ 2

  กระบวนงานแอปพลิเคชันที่มีเงื่อนไขแบบแยก
  sfn_sm_image_processing

  State Machine ที่ใช้ในตัวอย่างนี้ อาจพบได้ใน GitHub

  กระบวนงานแอปพลิเคชันที่มีเงื่อนไขแบบแยก จะมีเส้นทางมากกว่าหนึ่งเส้นทาง ในตัวอย่างนี้ มีลูกศร 10 อัน (หรือรูปคันศร) ที่เชื่อมโยงขั้นตอน เส้นทางแสนสุขจาก "Start" ถึง "End" จะมีการเปลี่ยนสถานะแปดครั้ง เส้นทางที่เริ่มจาก “Start” ถึง “NotSupportedImageType” จะมีการเปลี่ยนสถานะสองหรือสามครั้ง อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการเปลี่ยนสถานะเพิ่มเติม หากในสถานะนั้นมีการลองจัดการข้อผิดพลาดอีกครั้ง

  ราคาต่อจำนวนครั้งการเปลี่ยนสถานะในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) เท่ากับ 0.000025 USD และ Free Tier จะครอบคลุมการเปลี่ยนสถานะจำนวน 4,000 ครั้งต่อเดือน หากคุณใช้กระบวนงานแอปพลิเคชันนี้ 100,000 ครั้งในหนึ่งเดือน เส้นทางแสนสุขจะปรากฏขึ้นทุกครั้ง และจะไม่มีการลองทำใหม่จากการเกิดข้อผิดพลาด คุณจะต้องชำระเงิน:

  การเปลี่ยนสถานะต่อการใช้งาน * การใช้กระบวนงาน = การเปลี่ยนสถานะทั้งหมด

  8 * 100,000 = 800,000

  การเปลี่ยนสถานะทั้งหมด – การเปลี่ยนสถานะ Free Tier = การเปลี่ยนสถานะที่เรียกเก็บเงินได้

  800,000 – 4,000 = 796,000

  ค่าบริการรายเดือน = 796,000 * 0.000025 USD = 19.90 USD

  ต้นทุนทั้งหมดของฟังก์ชัน AWS Lambda ห้ารายการในตัวอย่างนี้จะเป็น 97.62 USD ในการใช้งานในเส้นทางแสนสุขที่ประสบความสำเร็จ ที่ประมวลผลรูปภาพสกุล JPEG ขนาด 4.7 MB ขนาดและช่วงเวลาในการใช้ฟังก์ชัน Lambda จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

  ฟังก์ชัน หน่วยความจำ (MB) ช่วงเวลา (มิลลิวินาที)
  ExtractImageMetadata 1,024 3,200
  TransformMetadata 256 100
  Rekognition 256 1,200
  Thumbnail 1,536 1,500
  StoreImageMetadata 256 300

เริ่มต้นใช้งานด้วย AWS Step Functions

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลงชื่อเข้าใช้คอนโซล AWS Step Functions
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา